inhoudsopgave

advertisement
12.
TOEKOMSTGERICHT LEVEN.
12.1 Inleiding:
Dit onderwerp heeft te maken met de eschatologie d.i. de leer betreffende het einde der tijden.
Deze leer omvat de wederkomst van Christus, de opstanding der doden, het oordeel en de
toekomst van mens en wereld. In deze studie zullen we ons beperken tot de grote lijnen.
Een waarschuwing is op zijn plaats t.a.v. dit onderwerp. Juist over de eschatologie zijn een aantal
theorieën in omloop, die van elkaar afwijken. Wij moeten geen keuze maken tussen de opvatting
van verschillende schrijvers, maar zelf Gods Woord onderzoeken. Het moet een naspeuren blijven
en niet leiden tot een stelling: "zo is het".
Wat de bijbel ons openbaart mogen we in ons verstand opnemen en door geloof in onze harten
verwerken. Dan zal dit onderwerp voor ons worden: "de verwachting van de zalige hoop en verschijning der heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus". (Tit. 2:13)
De boodschap van de bijbel moeten we zien in verband met de voortgang der tijden. God is de
eeuwige en vanuit die eeuwigheid heeft Hij Zich in de tijd geopenbaard. Zo heeft Hij vanuit Zijn
tijdloosheid de eeuwen of heilstijdperken voortgebracht. Zijn plan, voortgekomen uit Zijn
raadsbesluit (Jac. 1:17), wordt naar de raad van Zijn wil uitgevoerd met een uitgesproken doel:
alles onder één Hoofd samen te brengen. (Ef. 1:10). Omdat God niet alles onmiddellijk tot
uitvoering heeft gebracht, spreken we van heilsgeschiedenis d.w.z. de voortschrijdende openbaring
van Gods heilsplan en de uitvoering van Zijn raadsbesluit. God bedoelde met het heilsplan, dat Hij
als Schepper en Redder van alle mensen in een aantal tijdperken :"alles in allen" zal
worden.(1.Cor. 15:28)
12.2
Welke heilstijdperken kunnen we onderscheiden?
De perioden van deze heilsgeschiedenis zijn geen gelijke delen, maar willekeurige tijdperken, die
voeren tot het bereiken van de top. Met welke naam we deze perioden aanduiden is niet zo
belangrijk. Het woord 'bedeling' als vertaling van het woord "oikonomia" is het meest gebruikt.
De bijbel openbaart ons niet alle tijdperken. Er liggen tijdperken vóór de grondlegging der wereld.
(1.Cor. 2:7/ Joh. 17:5) Er zullen tijdperken zijn in de voleinding. (Openb. 22:5/Ef.2:7)
Er zijn verschillende verdelingen van Gods heilsplan mogelijk.
Een in het oog lopende verdeling is beschreven in "GODS PLAN DER AEONEN" en geeft de
verdeling in 5 tijdperken als volgt weer:
1e tijdperk: van kosmos tot chaos: (Gen. 1:1)
Niemand weet precies wanneer de kosmos geschapen is. We weten wel hoe het eerste
tijdperk eindigde n.l. met de neder werping der wereld , waardoor de aarde "woest en
ledig" werd.
Hoe lang dit eerste tijdperk is geweest weten we evenmin. Adam en Eva waren er nog niet.
Ze werden pas geschapen na de neder werping der wereld tijdens de zgn.'herschepping'.
2e tijdperk: van de 'herschepping' tot de zondvloed: (Gen. 1:2-7;10)
Dit tijdperk begint met de 'herschepping' van de wereld in zes dagen en eindigt ongeveer
1650 jaar later met de zondvloed als Noach, zijn zonen en zijn vrouw weer hun voeten op
aarde zetten. Dan begint het 3e tijdperk.
3e tijdperk: van de zondvloed tot de wederkomst: (Gen. 8:15-Matth. 24:27-51)
Dit tijdperk kunnen we nog als volgt onderverdelen:
Fundamentenbijbelstudie 2002 - 2003 Vrije Evangelisatie Zwolle
pagina 1
-
van de zondvloed tot de kruisiging op Golgotha, waarin de wet centraal staat.
van de opstanding tot de wederkomst van de Zoon des mensen op de Olijfberg,
waarin de genade centraal staat.
Het middelpunt van dit tijdperk is dus het kruis op Golgotha en de opstanding van de Here
Jezus ten derde dage.
Israël komt daarna tijdelijk terzijde te staan.(Deut. 28:15-68). Er zal een tijd komen dat ze
zich bekeren tot de Here en Hij een keer brengt in hun lot. (Deut.30: 1-10) Het heil gaat
naar de heidenen en tot de opname der gemeente heerst niet de wet maar de genade. Het
Lichaam van Christus, de gemeente wordt geroepen uit de heidenvolken en opgenomen bij
de klank van de bazuin Gods (1.Thess. 4:15-18) en gaat de Here tegemoet:
"opdat thans door middel van de gemeente aan de overheden en de machten in
de hemelse gewesten de veelkleurige wijsheid Gods bekend zou worden".
(Ef. 3:6:13)
Daarna breekt, bij de komst van Christus, als de 'Zoon des mensen' en Hij Zijn voeten op
de Olijfberg zet, het beloofde koninkrijk door op aarde en begint het 4e tijdperk. Terwijl
het volk van Israël als onderdanen in Zijn koninkrijk zullen zijn zal de gemeente met Hem
heersen. (Zach. 6:11-13)
4e tijdperk: 1000-jarig rijk, herstel van Israël, satan gebonden, gericht, 2e dood:
Geen onderdeel van de goddelijke profetieën is meer aangevochten en verloochend dan de
oprichting van het koninkrijk Gods op aarde. Wij willen de bijbel ook met betrekking tot
deze dingen letterlijk nemen. Gods doel is Zijn koninkrijk, het doel ook van de
wedergeboorte. (Joh. 3:3,5)
Met het oordeel over de volkeren (Matt. 25:31-34) zal het tijdperk van de Christusregering
beginnen.(Openb. 20:4) Begeleid door Zijn engelen zal Hij plaats nemen op de troon
Zijner heerlijkheid. (Matt. 25:31/
2.Thess. 1:7)
In dit tijdperk zal de wet uitgaan van Sion. Israël zal de opdracht uitvoeren, waartoe de
Here het volk al in Ex.19:6 had geroepen! Dan zullen de heidenvolken "God ter wille van
Zijn ontferming gaan verheerlijken, gelijk geschreven staat". (Rom.15:9-13)
De Here Jezus zegt:"... dat er velen zullen komen van oost en west en zullen aanliggen
met Abraham en Izaäk en Jacob" (Matth. 8:11). Israël zal een zegen zijn voor de
volkeren. (Hand. 15:17)
De satan zal 1000 jaar gebonden zijn, totdat hij aan het eind van de 4e periode zal worden
losgemaakt en weer zal uitgaan om de volkeren aan de vier hoeken der aarde te verleiden.
De laatste opstand tegen God, door satan geleid roept het laatste oordeel op. (Openb.
20:10) De volkeren zullen opkomen over de breedte der aarde en de legerplaats der
heiligen en de geliefde stad (Jeruzalem) omsingelen. Dan grijpt God in! De duivel wordt
geworpen in de poel van vuur en zwavel, waar ook het beest en de valse profeet zijn, die
dag en nacht gepijnigd zullen worden in alle eeuwigheden.
Het 4e tijdperk eindigt met het vergaan van hemel en aarde. Dan komt Gods afrekening:
het gericht voor de grote witte troon. Met de grote witte troon is ook de tweede opstanding
verbonden, de opstanding ten oordeel. (Rom. 2:9/Matth. 22:23; 8:12; 2.Thess. 1:9; Jes.30:33; Matth. 25:41).
De doden zullen opstaan en geoordeeld worden. Over dat oordeel heeft God de sluier der
verborgenheid gelegd. (Deut. 29:29)
De dood en het dodenrijk zullen in de poel des vuurs geworpen worden, de zgn. tweede
dood.
Fundamentenbijbelstudie 2002 - 2003 Vrije Evangelisatie Zwolle
pagina 2
De Heer der Heren, onze God, Die in Christus Zich heeft geopenbaard komt toe alle lof,
eer en aanbidding tot in alle eeuwigheid.
Het vergaan van de tegenwoordige aarde zal tegelijkertijd een opgang betekenen van een
nieuwe schepping en dan komen we aan het begin van de 5e periode.
5e periode: nieuwe hemel en aarde, nieuw Jeruzalem, 2e dood als laatste vijand opgeheven:
Johannes zag "de heilige stad, een nieuw Jeruzalem, nederdalende uit de hemel van
God, getooid als een bruid, die voor haar man versierd is." Die stad heeft een hecht
fundament. Er zal geen nacht meer zijn. De zon en de maan zijn niet meer nodig. De Here
zal haar verlichten. De beschrijving van de 'nieuwe schepping' is indrukwekkend. Zoals er
verband bestaat tussen het lichaam der vernedering, waarin wij nu verkeren en het
heerlijkheidslichaaam (Fil. 3:21), zal er ongetwijfeld verband bestaan tussen de oude en de
nieuwe aarde. (Openb. 21:5)
De heerlijkheid van de nieuwe schepping wordt pas volkomen als "de poel, die brandt van
vuur en zwavel: dit is de tweede dood" niet meer bestaat. De dood en het dodenrijk
worden geworpen in die poel des vuurs. Dat maakt de tweede dood tot de laatste vijand.
Wat gaat er met de laatste vijand gebeuren?
Wanneer Christus het koningschap overdraagt aan God de Vader zal Hij alle heerschappij,
alle macht en kracht onttroond hebben. De laatste vijand, die onttroond wordt is de dood.
Na de onttroning van die laatste vijand zal de Zoon Zelf Zich onderwerpen aan Hem, Die
Hem alles onderworpen heeft, opdat God zij "alles in allen".
Eschatologie wil de aandacht richten op de toekomst, maar dan zo dat het voor heden praktische
waarde heeft. (1.Joh. 3:3; 1.Cor. 1:7,8; Fil. 1:6-10)
12.3
Wanneer zal volgens de bijbel de wederkomst van Christus plaatsvinden?
De wederkomst ligt in de toekomst. Dichtbij? Veraf?
Zijn we in de laatste dagen of duurt het nog lang?
In Matth. 24:1-14; 29-35 waarschuwt Jezus Zijn discipelen als antwoord op de vraag wanneer de
stenen van de tempel zullen worden afgebroken en welk teken Zijn komst en de voleinding van de
wereld inluiden. Hij zegt: "zie toe, dat u niemand verleide" (Matth. 24:4) Er is veel misleiding op
het gebied van de datering van Zijn wederkomst. Hij beschrijft in Matth. 24:29-35 dat de Zoon des
mensen komt na een grote verdrukking en met tekenen aan de hemel. En toch zegt hij er achter:
"Van die dag en ure weet niemand, ook de engelen der hemelen niet, ook de Zoon niet, maar de
Vader alleen" (Matth. 24:36)
10.4
Welke aanwijzingen geeft de bijbel over wat er bij de wederkomst en opstanding gaat
gebeuren?
In Matth. 24 spreekt Jezus over drie dingen:
6
de verwoesting van Jeruzalem
6
de verdrukking
6
Zijn wederkomst
Onder kosmische tekenen komt Hij terug om over de volken recht te spreken.(Matth. 25:31 e.v.)
Hij zendt Zijn engelen uit, die de maaiers bij de wereldoogst zijn, om Zijn uitverkorenen bijeen te
vergaderen.(Matth. 24:31) Er zal een herkenning van Hem zijn bij al de geslachten van Israël
(Zach. 12:10-14) en bij alle geslachten der aarde. (Matth. 24:30)
Wederzijdse herkenning is onwaarschijnlijk, omdat mensen die aan de toekomende eeuw deel
krijgen, niet huwen en niet ten huwelijk genomen worden, maar als engelen van God zullen zijn en
voor Hem leven. (Matth. 22:30 en Joh. 3:2)
Fundamentenbijbelstudie 2002 - 2003 Vrije Evangelisatie Zwolle
pagina 3
Een ander gedeelte dat opstanding en wederkomst centraal stelt is 1.Thess. 4:13; 5:11. Ook hier
wordt gezegd dat de Here op de stem van een aartsengel en met de bazuin van God zal neerdalen
van de hemel. In plaats van een voorafgaande opstanding (vgl. 1.Cor. 15:21-24) is hier sprake van
gelijktijdigheid van wederkomst en opstanding. Op Gods bazuin geklank daalt Christus neer en op
Zijn stem staan de doden op.
12.5
Wat is de bestemming van de gelovigen bij de wederkomst?
Bij Zijn wederkomst zullen de levenden samen met de opgewekten opgenomen worden "de Here
tegemoet". (1.Thess. 4:17) Dat duidt er op dat zij de van de hemel weerkomende Christus als het
ware omstuwen en Hem de heerlijkheid geven op de dag van Zijn kracht (Matth. 24:30),
overeenkomstig de roep in de gelijkenis van de wijze en dwaze maagden: "Ziet de Bruidegom
komt, gaat Hem tegemoet!" (Matth. 25:6) Het feit dat die roep te middernacht gehoord wordt,
onderstreept opnieuw dat Zijn komst onverwacht is en dat wij dus altijd gereed moeten zijn. Want
om die reden zal de knecht die zo handelt, bij de komst van zijn heer zalig gesproken worden.
(Luc. 12:35-38)
12.6
Waaruit bestaat de waakzaamheid van de gelovigen?
De waakzaamheid bestaat uit waken, bidden en gereed zijn. (Marc. 13:33 en 37; Matth. 25:113,30; Matth. 24:42; Luc. 21:36; 1.Thess. 5:6)
Wat betekent het om waakzaam te zijn? Het betekent geestelijk voortdurend alert en wakker zijn.
We moeten letten op het ontvouwen van Zijn plan, op de ontwikkelingen in de wereld, op de
strategie van vijand en op onze eigen harten. Uit een dergelijke waakzaamheid komt echt gebed
voort. Als je niet wakker bent slaap je dus en weet je niet wat er om je heen gebeurt. Het betekent
dat sommigen niet zullen ontkomen aan wat er op de aarde gebeurt tijdens de wederkomst.
De wederkomst is immers ontzettend belangrijk!
Niet voor niets eindigen de meeste gelijkenissen, waarin het koninkrijk van God wordt voorgesteld
in de wederkomst. Op elke 30 verzen in het N.T spreekt er één over de wederkomst
12.7
Hoe zullen de gelovigen in de hemel zijn?
- "Zij zijn als engelen van God in de hemel", zegt Jezus van de mensen die tot het eeuwige leven
opstaan. (Matth. 22:30)
Dat zegt niet alleen iets over het verschil tussen dit en het eeuwige leven, maar ook over de
heerlijkheid die de gelovigen daar zullen ontvangen. Het beeld en de gelijkenis van God in het
leven met Hem zullen hersteld zijn.(1.Joh. 3:2)
- wij zullen Hem gelijk wezen.
Zullen wij dan 'goden' worden? Nee, juist het feit dat Johannes schrijft: "wij zullen Hem zien..."
bewijst dat er verschil bestaat tussen God en ons.
Paulus schrijft: "En gelijkerwijs wij het beeld van de aardse gedragen hebben, zo zullen wij ook
het beeld van de hemelse dragen" (1.Cor. 15:49). Wij worden aan Christus' heerlijk lichaam
gelijkvormig gemaakt. Vlees en bloed beërven het Koninkrijk van God niet, het verderfelijke
wordt afgelegd en het sterfelijke wordt door het leven verslonden.(1.Cor. 15:50-54)
Het lichaam dat gezaaid is in de dood zal God in de opstanding als een wonder 'geestelijk'
opwekken.(1.Cor. 15:36-44)
Fundamentenbijbelstudie 2002 - 2003 Vrije Evangelisatie Zwolle
pagina 4
12.8
Is de verheerlijking beperkt tot de gelovigen?
God verheerlijkt ten diepste Zijn schepping. De laatste hoofdstukken van Openbaring en gedeelten
uit 1Kor.15 staan in het teken van Gen.1 en 2. Christus' vernieuwend werk is niet beperkt tot de
mensen. God wil wat op de aarde is en wat in de hemelen is (kol.1:20) tot één vergaderen in
Christus.(Ef.1:10)
De schepping wordt vrijgemaakt van de slavernij aan het verderf.(Rom. 8:21) God laat de hele
schepping mee getuigen van Christus' heerlijkheid, die de heerlijkheid van de zijnen is God woont
tenslotte bij Zijn volk in het nieuwe Jeruzalem dat Zijn heerlijkheid vertoont samen met het lam
Christus en zo zal Hij zijn "alles in allen"
Referenties:
-
"GODS PLAN DER AEONEN" van de Gemeente E-H te Rotterdam.
"HET BLIJVENDE WOORD BIJBELSE GELOOFSBEGRIPPEN" van Dr.C.A.Tukker
"Voorbereiding op de wederkomst" van Lance Lambert
"ESCHATOLOGIE les 1 t/m 4" van het 4e jaar van de Brandpunt Bijbelscholen
1.
Lees 2.Thess. 2 geheel.
Waar loopt de donkere tunnel van de geschiedenis op uit?
Van welke inzettingen mogen we nooit afwijken? Lees 1.Cor. 15:1-3 en 11:23-25
Op welke wijze zal de Here Jezus Christus Zijn vijanden overwinnen en wat betekent dat
voor ons? Lees Openb.19 en Ps.2
Wat leest u in 2.Cor. 3 over de heerlijkheid van Christus?
Vragen
2.
3.
4.
Fundamentenbijbelstudie 2002 - 2003 Vrije Evangelisatie Zwolle
pagina 5
Download