Demografische gegevens Indonesië

advertisement
DEMOGRAFIE =
• De wetenschap die ……..
• …..de aantallen van de bevolking en de ontwikkelingen
daarin…
• …beschrijft en verklaart .
– Bijvoorbeeld
• daling van de vruchtbaarheid
• stijging van het geboortecijfer
• ontwikkeling van de kindersterfte
• vergrijzing van de bevolking
BEVOLKINGSONTWIKKELING =
Natuurlijke bevolkingsgroei = geboorten - sterfgevallen
Sociale bevolkingsgroei
= vestiging / immigratie - vertrek / emigratie
_________________________
= saldo bevolkingsontwikkeling
 positief saldo: bevolking groeit
 negatief saldo: bevolking krimpt
Sociale bevolkingsgroei = vestiging - vertrek
Pullfactoren: positieve kenmerken van het vestigingsgebied die iemand doen besluiten
daar naar toe te gaan.
Pushfactoren: negatieve kenmerken van het vertrekgebied die iemand doen besluiten
vertrekken.
Vier groepen push-\pullfactoren
Fysische aardbeving, vulkaanuitbarsting, overstroming, droogte
Economische werkgelegenheid, promotiekansen
Politieke oorlog, onderdrukking, vrijheid
Sociaal-culturele religie, onderwijskansen, groepsdwang en traditie
Migratie is vaak selectief
naar leeftijd
naar inkomen
naar opleiding
naar gezinsstatus
Migratiesaldo = vestiging/immigratie – vertrek/emigratie
Een klein migratiesaldo kan grote aantallen migranten verhullen !
te
Demografische gegevens Indonesië
Natuurlijke bevolkingsgroei
-Geboortecijfer
-Sterftecijfer
Sociale bevolkingsgroei
In
Een
een
zuigelingensterfte
land in 1 jaar tijdvan
er per
42
Een geboortecijfer van 20,3
1.000promille
inwoners
is hoog
gemiddeld
!
Levensverwachting
promille wil zeggen
20,3
zegt
kinderen
veel over
geboren
de mate
-mannenDat
dat…..?????
vanworden
ontwikkeling.
!!!
-vrouwen
Aantal geboorten per vrouw
Zuigelingensterfte (per 1.000)
14,1 ‰
20,3 ‰
6,2 ‰
0
‰
69,8 jaar
67,4 jaar
72,4 jaar
2,4
42
NATUURLIJKE BEVOLKINGSGROEI
-Geboortecijfer
Aantal levendgeborenen per 1000 inwoners van de gemiddelde
bevolking per jaar
-Vervangingsniveau
Het vruchtbaarheidsniveau waarbij vrouwen gemiddeld precies
genoeg dochters krijgen om zichzelf in aantal te vervangen
-Vruchtbaarheid
De werkelijk gerealiseerde voortbrenging van kinderen door de
bevolking
-Sterftecijfer
Aantal sterfgevallen per 1000 inwoners van de gemiddelde bevolking
per jaar
-Geboorteoverschot:
Geboorten > sterfte (= positief saldo van de natuurlijke bevolkingsgroei
Zuigelingensterfte
het aantal levendgeborenen dat vóór de eerste verjaardag is overleden
per 1000 geboorten
Kindersterfte
het overlijden van kinderen vóór hun vijfde verjaardag per 1000
geboorten
Levensverwachting
het aantal jaren dat een persoon van een bepaalde leeftijd naar
verwachting (nog) zal leven
Bevolkingsdiagram / bevolkingspiramide.
Jonge,snel groeiende
bevolking. Typisch
voor de meeste
ontwikkelingslanden.
Stabiele,
gelijkblijvende
bevolking. De
nieuwste
generaties
vervangen de
voorgaande
generatie.
Vergrijzing !!!!
Bijvoorbeeld NL
Krimpende bevolking.
De jongste generaties
zijn kleiner dan de
voorgaande generatie.
Vergrijzing vormt een
groot probleem.
Demografische transitie
Geboortecijfer 20,3 ‰
Sterftecijfer 6,2 ‰
• De overgang van een hoog sterfte- en geboortecijfer
naar een laag sterfte- en geboortecijfer in een
bevolkingsgroep
1. De agrarisch-ambachtelijke fase: lage groei
Hoog geboortecijfer en hoog sterftecijfer
Samenleving gekenmerkt door landbouw
en ambachten
– Pas trouwen als de man een gezin kan
onderhouden
– Hoog geboortecijfer dat reageert op
sterftecijfer
• kind is financiële steun
• hoge huwelijksvruchtbaarheid
– Sterftecijfer weerspiegelt economische,
politieke en medische omstandigheden
• hoge kindersterfte
• korte levensverwachting
2.1 De proletarische fase: de schaar gaat open
• Aanvankelijke stijging geboortecijfer
– werk in industrie maakt eerder
trouwen mogelijk
• Sterftecijfer daalt versneld
– grotere voedselzekerheid
– ontwikkeling medische wetenschap
– verbetering hygiëne
– aanleg waterleiding
– aanleg riolering
• Levensverwachting neemt toe
2.2 De proletarische fase: de schaar gaat open
• Aanvankelijke stijging geboortecijfer
– werk in industrie maakt eerder
trouwen mogelijk
• Sterftecijfer daalt versneld
Begon al tussen 1800-1850
Invloed van de Nederlanders !
- einde aan onderlinge oorlogen
- beter transport  voedselhulp
- NL bedrijven verbeterde irrigatie
- moderne medische zorg
• Levensverwachting neemt toe
3. De moderne fase: de schaar gaat dicht
• Sterke daling geboortecijfer
– sociale en mentale verstedelijking
– ontkerkelijking
– na 1965 anticonceptiepil
– kind wordt ‘economic burden’
i.p.v. financiële steun
• woonsituatie, scholing,
opvoeding, tijdsbeslag
• betere pensioenvoorzieningen
• Daling sterftecijfer stopt
• door ontgroening
4. De post-transitiefase: stagnerende bevolking
• De demografische transitie voltooid
• Laag geboorteniveau
– verbeterde maatschappelijke positie
van de vrouw
• later trouwen
• geboortebeperking
• Laag sterfteniveau
– uitstekende gezondheidszorg
– grote voedselzekerheid
• Lage demografische druk
• Vergrijzing zet in
5. Post-moderne fase: afnemende bevolkingsomvang
• Zeer laag geboortecijfer
• Sterftecijfer neemt toe
• Vergrijzing
• Toenemende spanning op
arbeidsmarkt
• Toenemende demografische
druk
In welke fase van het transitiemodel bevindt
Indonesië zich in 2000?
WAT LEES JE AF ?
-Absolute aantallen
-Piramidemodel / overgang naar granaat
-Hoog geboortecijfer, maar afnemend
-Een jonge bevolking
-Een sterk groeiende bevolking
-Hoog groeitempo, maar afnemend
-Hoge groene druk
-Hoog sterftecijfer
-Lage levensverwachting
-Lage gemiddelde leeftijd
DEMOGRAFISCHE DRUK
Vergrijzing
toename van het aandeel ouderen in de samenleving
Ontgroening
afname van het aandeel jongeren in een
samenleving
Demografische druk
verhouding tussen ‘productieve leeftijdsgroep' en de
‘niet-productieve leeftijdgroep’
A+C x 100
B
Grijze druk
het aantal personen van 65 jaar of ouder als
percentage van het aantal personen van 20–64 jaar
Groene druk
het aantal personen jonger dan twintig jaar als
percentage van het aantal personen van 20-64 jaar
BEVOLKINGSSPREIDING EN BEVOLKINGSDICHTHEID
Bevolkingsdichtheid
(gemiddeld) aantal inwoners per
vierkante kilometer in een gebied 
Bevolkingsspreiding
laat zien hoe de bevolking over een
gebied verdeeld is 
Download