(Microsoft PowerPoint - RL Analyse van de klassieke financi\353le

advertisement
4-10-2011
!
"#$%&!%
'(
)
#$%*+
• Wat is gezond?
1
4-10-2011
Hoe minder schuld, hoe beter het bedrijf ervoor staat
akkoord
25%
geen mening
0%
niet akkoord
75%
n=8
Winst maken is voor een bedrijf minder belangrijk dan
geld verdienen
akkoord
13%
geen mening
25%
niet akkoord
62%
n=8
2
4-10-2011
Een havenbedrijf moet rendabel genoeg zijn om de
groei van het bedrijf zelf te kunnen financieren
niet akkoord
13%
geen mening
0%
akkoord
87%
n=8
#$%*+
• Wat is gezond?
• Doelstelling: Introspectie
3
4-10-2011
#$%*+
• Wat is gezond?
• Doelstelling: Introspectie
• Vergelijkende analyse met oog op eigen havenbedrijf
,-
• Indicatoren: uiteenlopende definities
• Ieder bedrijf heeft eigen financiële
rapportage of “sjabloon”
• Havencommissariaat: neutraal!
• Ooghe & Van Wymeersch (2008)
• Discussies over formules ondergeschikt
aan doelstelling seminarie
4
4-10-2011
./ (01
Maritieme overslag Miljoen ton
178
27
5
50
Marktaandeel HLH %
16,7
2,6
0,5
4,7
Omzet
252
30
6
61
1.669
160
40
133
115
14
1,6
27
Miljoen euro
Personeelsbestand VTE
EBITDA*
Miljoen euro
(*) Earnings before interest, taxes, depreciations and amortizations
5
4-10-2011
2
• Solvabiliteit
• Liquiditeit
• Rendabiliteit
6
4-10-2011
'
• Financiële onafhankelijkheidsgraad
• Formule:
• Eigen vermogen / Totaal vermogen
7
4-10-2011
'
• Financiële onafhankelijkheidsgraad
• Formule:
• Eigen vermogen / Totaal vermogen
• Interpretatie:
• Hoe hoger de onafhankelijkheidsgraad, hoe lager
het financiële risico op lange termijn
• Schuldeiser: omvang van de financiële buffer onder
vorm van eigen middelen
%
#
%(%
90
GHA
HG
85
83
80
75
77
75
78
70
64
M BZ
84
82
83
82
85
83
76
74
70
65
81
79
HO
65
70
69
72
71
63
60
57
55
“Vervoersondersteunende activiteiten” 25%
50
51
2005
2006
2007
2008
2009
2010
8
4-10-2011
34
• Current Ratio
• Formule:
• Vlottende activa / kortlopend vreemd vermogen
• Vlottende activa = Kortlopende vorderingen,
geldbeleggingen, liquide middelen, voorraden
• Kortlopend vreemd vermogen = schulden aan
banken, handelaars en werknemers (lonen)
9
4-10-2011
34
• Current Ratio
• Formule:
• Vlottende activa / kortlopend vreemd vermogen
• Interpretatie:
• > 1: meer vorderingen, liquiditeiten (enzovoort) dan
bank- en handelsschulden
• < 1: Vlottende activa < kortlopend vreemd vermogen
54
4,0
GHA
HG
HO
M BZ
3,5
3,5
3,2
3,0
2,5
2,5
2,1
2,0
2,2
2,1
1,9
1,5
1,5
1,0
1,0
0,5
0,6
1,5
1,1
2,0
2,0
1,7
1,6
1,7
1,6
1,2
2,2
1,4
1,4
“Vervoersondersteunende activiteiten” 1,2
0,0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
10
4-10-2011
34
• Current Ratio
• Nettobedrijfskapitaal (werkkapitaal)
• Formule:
• Vlottende activa - kortlopend vreemd vermogen
• Interpretatie: twee-ledig:
• Zijn er voldoende liquide middelen, verkoopbare
geldbeleggingen en voorraden… om aan alle
kortlopende betalingsverplichtingen te kunnen
voldoen?
• Hoe zijn de vaste activa gefinancierd?
11
4-10-2011
M iljo e n e u ro
6-
180
GHA
HG
HO
M BZ
156
150
120
91
90
60
52
30
0
910
0
2005
27
17
13
2
2006
28
22
12
2
2007
24
8
3
2008
21
13
4
2009
30
17
7
2010
-30
-60
-57
'
• Rendabiliteit van de omzet (bruto verkoopsmarge)
• Formule:
• EBITDA / opbrengsten
• EBITDA = bedrijfsopbrengsten – bedrijfskosten +
afschrijvingen + waardeverminderingen +
voorzieningen
• Opbrengsten: omzet + andere bedrijfsopbrengsten exploitatiesubsidies
12
4-10-2011
'
• Rendabiliteit van de omzet (bruto verkoopsmarge)
• Formule:
• EBITDA / opbrengsten
• Interpretatie:
• Winstgevendheid van verkopen (zoals concessies
en havengelden)
13
4-10-2011
B ru to %
'
!$
0'4
-!1
55
GHA
50
45
50
44
HG
51
49
43
42
37
MBZ
48
48
42
42
43
42
40
40
35
HO
45
44
41
39
37
34
30
28
25
25
26
“Vervoersondersteunende activiteiten”226%
20
2005
2006
2007
2008
2009
2010
'
• Rendabiliteit van het eigen vermogen
• Formule:
• Winst van het boekjaar / Eigen vermogen –
kapitaalsubsidies
• Interpretatie:
• Hoe goed weet het bedrijf de eigen financiële
middelen te gebruiken om winst te creëren
• > rendement risicoloze belegging ter compensatie
van het investeringsrisico
• Maatschappelijke doelstelling havenbedrijf?
14
4-10-2011
%
'
%
!
20
19,0
18
18,6
GHA
HG
16
MBZ
“NBB-studie”: 12%
14
12
11,0
11,7
11,5
11,9
10
9,7
9,4
9,0
10,7
10,2
8,1
8
6
HO
17,7
5,3
5,0
5,4
6,6
5,9
4,7
4
3,2
2,2
2
1,5
1,1
0,4
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
'
• Netto rendabiliteit van de bedrijfsactiva
• Formule:
• Netto bedrijfsresultaat vóór niet-kaskosten /
Bedrijfsactiva
• Netto bedrijfsresultaat vóór niet-kaskosten =
Bedrijfsopbrengsten – kosten + kapitaalsubsidies
• Bedrijfsactiva = materiële vaste activa + voorraden +
vorderingen + …
• Interpretatie:
• X euro resultaat / 100 euro investeringen in
bedrijfsactiva
15
4-10-2011
%
7'
'(
10
9,9
9,9
9,4
9
9,0
GHA
HG
HO
M BZ
8
7,5
7
6,7
6,9
7,1
2,4
2,6
6,7
6,8
6
5
5,0
4
4,0
3,8
3
2
1,8
1
1,6
1,4
1,1
2,9
1,7
1,0
0,5
0,1
0
2005
2006
2007
2008
2009
2010
#$%8
9(%%(
• Hoe evolueren de cijfers over
meerdere jaren?
• Wordt een daling/stijging veroorzaakt
door boekhoudkundige aanpassingen
of door structurele breuken?
• Welke rol spelen niet-kasbewegingen
(afschrijvingen, voorzieningen…)?
• Wat is het onderling verband tussen
alle ratio’s?
16
4-10-2011
www.gezondehavenbedrijven.be
17
Download