Klantprofiel

advertisement
Dit Klantprofiel is gemaakt naar kennis en inzicht d.d. 5 februari 2013. De inhoud is gebaseerd
op de wet Wft en Bfd. Wij proberen constant met de grootste zorg het formulier up to date te
houden. ( laatste wijziging :mei 2014)
VERZAMELING VAN VRAGEN TEN BEHOEVE VAN HET KLANTPROFIEL
In het klantprofiel staat minimaal de volgende informatie:
Algemeen voor financiële dienstverleners:
1. Informatie over de financiële positie:
- inkomsten
: bron en hoogte van de inkomsten of relevante
derden
- bepaalde vaste uitgaven
: huur, hypotheek, alimentatie, ziektekosten etc.
2. Financiële kennis en ervaring
3. Risicobereidheid
4. Doelstellingen
Deze informatie moet worden ingewonnen voor zover dit redelijkerwijs relevant is voor het advies. Dit
betekent dat de informatie die moet worden verstrekt afhankelijk is van de complexiteit van het
product. Er zijn diverse manieren om die informatie op te vragen, zowel actief als passief:
klant formulier sturen bij voorkeur een formulier waarin de al bekende gegevens staan
ingevuld
klant via Internet formulier laten invullen
gegevens telefonisch opvragen
in het bijzijn van de klant
Specifiek voor adviseurs:
U moet daarnaast op basis van de informatie over de financiële positie, dus de inkomsten en de
uitgaven, beoordelen – ter voorkoming van overkreditering van de consument – of het aangaan van
de kredietovereenkomst verantwoord is. Zo niet dan moet u ‘nee’ verkopen.
Duidelijk verhaal
KLANTPROFIEL
Adviseur: Marco/Marianne
Bron: ………………………………………………..….
PERSOONLIJKE GEGEVENS KLANT EN PARTNER Datum : ...................................
Naam klant
: ______________________________m/v
Voorletters:__________________
Voornaam
:___________________________________Titel
Adres
:_______________________________________________________________
Postcode
:____________________Woonplaats:_________________________________
:_____________________
Telefoon privé:____________________Telefoon mobiel:__06-________________________
Telefoon werk:____________________ Nationaliteit:________________________________
E-mail :___________________________________________Geboortedatum :____________
Rente-email : ja/ nee
Nieuwsbrief: ja/nee
Naam partner : ______________________________m/v
Voornaam
Voorletters:__________________
:___________________________________Titel
:_____________________
Geboortedatum :___________________ Nationaliteit:________________________________
Mobiel: 06-_______________________ Telefoon werk: ______________________________
Email : _______________________________________
Burgerlijke staat:
O gehuwd
: huwelijkse voorwaarden / gemeenschap van goederen
O alleenstaand O weduwe/weduwnaar O samenwonend
: Contract Ja / Nee
Testament Ja / Nee O geregistreerd partner : voorwaarden / gemeenschap van goederen
O gescheiden : partneralimentatieverplichting Ja / Nee €……..p/m
Kinderalimentatie ja/nee € _____________ Ontvanger alimentatie Ja / Nee €_________
Naam kinderen
Geboortedatum
Geslacht
M/V
M/V
M/V
M/V
Thuiswonend
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
Ja / Nee
1. FINANCIELE POSITIE
A. INKOMEN
Klant
Categorie
:O loondienstO zelfstandigO dgaO geen beroepO vut/wao/pensioen/ww
BSN-nummer
:_____________________________
Opleiding(en)
:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Beroep :_________________________________________________________
Werkgever
:_________________________________________________________
Arbeidscontract : O n.v.t. O korter dan een jaar O jaar O onbepaalde tijd O bepaalde tijd
Intentieverklaring
: O n.v.t. O ja O nee O uitzendkracht O fulltime O parttime
Datum in dienst : ________________
Bruto inkomen : € _______________ per maand/4weken/jaar
Overige inkomsten
: € _______________ per maand/ jaar
Auto van de zaak
: O ja
O nee Cataloguswaarde
: €____________________
Pensioenregeling
: O ja, …………………………………………………………….. O nee
Verwacht u een daling of stijging van uw inkomen? Zo ja, waarom?
___________________________________________________________________________
Partner
Categorie
:O loondienstO zelfstandigO dgaO geen beroepO vut/wao/pensioen/ww
BSN-nummer
:___________________________
Opleiding(en)
:_________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Beroep : ________________________________________________________
Werkgever
: ________________________________________________________
Arbeidscontract : O n.v.t. O korter dan een jaar O jaar O onbepaalde tijd O bepaalde tijd
Intentieverklaring
: O n.v.t. O ja O nee O uitzendkracht O fulltime O parttime
Datum in dienst : ________________
Bruto inkomen : € _________________ per maand/4 weken/jaar
Overige inkomsten
: € _________________ per maand/ jaar
Auto van de zaak
: O ja
O nee Cataloguswaarde
: €____________________
Verwacht u een daling of stijging van uw inkomen? Zo ja, waarom?
_________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Pensioenregeling
: O ja, …………………………………………………………... O nee
B. SCHULDEN
Soort schuld en
Afsluitdatum
Maatschappij
Bedrag
Hypotheek 1
Hoofdsom
Datum afsluiten
Restant hoofdsom
Lening 1
Hoofdsom
Datum afsluiten
Restant hoofdsom
Lening 2
Hoofdsom
Datum afsluiten
Restant hoofdsom
Studiefinanciering
Datum afsluiten
Hoofdsom
Rente
Aflossing per
jaar
Rente
________%
Aflossing
________
Looptijd
Rente
________%
Aflossing
________
Rente
________%
Aflossing
Maandelijkse
lasten :
Restant hoofdsom
Verhoogde inschrijving
Hypotheek
Ja / Nee
Bedrag:
…………………..
Heeft u een registratie (achterstandsmelding) bij BKR in Tiel? O nee O ja
C. BEZITTINGEN
Woning : marktwaarde/verkoopprijs : € _________________ O huurwoning O thuiswonend
WOZ-waarde : € ___________________ huur per maand _________
Staat van onderhoud
: O goed O gemiddeld O matig O slecht
Heeft u een eigenwoningreserve?
: O ja, € _____________ O nee O woning is nog niet verkocht
O nee, de woning wordt niet verkocht, de transactie heeft betrekking op : O 2e hypotheek
O opname verhoogde
inschrijving
O opname overwaarde
Wat bedraagt uw eigenwoningschuld :€ ______________________
Tweede woning
: €____________________
Beleggingen/beleggingsfondsen
: €____________________
: €____________________
: €____________________
O bestaand
O nieuwbouw O oversluiting O verhoging/
2e hypotheek O aflossing kredieten O oriëntatie O Erfpacht
Adres
: _____________________________________________
Prijs
: € ___________________________________________
Canon
: € ____________ afkoopsom : € ___________________
Verbouwing
: O nee O ja, hoeveel en wat
___________________________________________________________________________
Spaargeld totaal
Spaargeld voor hypotheek
Aangekochte woning
D. VIA WERKGEVER
Klant
Pensioenregeling
Vitatliteitsregeling
Partner
Pensioenregeling
Vitaliteitsregeling
Ja / Nee
Ja / Nee
Eigen bijdrage
Ja / Nee
Via
:__________________
Ja / Nee
Ja / Nee
Eigen bijdrage :
Ja / Nee
Via
:__________________
2. ALGEMENE DOELSTELLINGEN
A. Wat zijn uw wensen voor uw nieuwe woning?
O Alle kosten meefinancieren
O Lage netto lasten per maand
O Meteen aflossen, lagere hypotheek over 5 jaar
O belastingvoordeel
B. Wat is voor u het beste van toepassing?
O Nu lekker kunnen leven; geld opzij leggen voor inkomen later is voor mij/ons minder
belangrijk
O Alleen voor specifieke doelstellingen geld opzij leggen voor later
O Zekerheid van voldoende inkomsten in alle situaties.
C. In ons leven en met name tijdens de looptijd van de hypotheek kunnen er allerlei vervelende
situaties ontstaan, voorbeelden zijn: arbeidsongeschiktheid en werkloosheid. Bij dergelijke voorvallen
zal uw inkomen aangepast worden. Weet u misschien hoeveel inkomen u nodig heeft t.o.v. van uw
huidige inkomenssituatie, om uw levensstandaard voort te zetten indien :
O u met pensioen gaat: O geen idee O circa 25% O circa 50% O circa 75% O circa 100%
O u arbeidsongeschikt/werkloos raakt: O geen idee O circa 25% O circa 50% O circa 75% O circa
100%
O u komt te overlijden: O geen idee O circa 25% O circa 50% O circa 75% O circa 100%
D. De meesten onder ons gaan met pensioen bij een leeftijd van 65 jaar. De wetgever heeft bepaald
dat we mogen doorwerken tot 70 jaar. Op dit moment loopt er een wetswijziging, dat de standaard
pensioenleeftijd loopt tot 67 jaar. In het kader van hypotheeklasten bij pensionering is het belangrijk
om te weten wanneer u met pensioen wilt.
Wat is uw gewenste pensioenleeftijd?
………. jaar
………. jaar
E. Welke veranderingen verwacht in de komende 5 jaar in uw persoonlijke situatie?
O verhuizen
O erfenis / schenking
O kinderen (geboorte, studie, opgroeiend, enz.)
O inkomen ( andere baan, pensioen, eigen bedrijf, enz)
O nog niet bekend/ nog niet over nagedacht
O anders namelijk: __________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
F. Wat zijn uw belangrijkste (financiële) doelstellingen die u wilt realiseren?
O geld beschikbaar krijgen voor studies
O grotere woning in de toekomst
O ooit een wereldreis te kunnen maken
O parttime te gaan werken
O nog niet bekend/ nog niet over nagedacht
O anders, namelijk:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
G. Waarom wilt u een hypotheek afsluiten
O een (andere) woning kopen
O verhoging van de bestaande hypotheek
O oversluiten van de bestaande hypotheek
O anders, namelijk:
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
H. Als u kunt kiezen uit de volgende opties, hoe lang wilt u dan de rente van uw hypotheek
vastzetten?
O variabele rente
O 1 tot 3 jaar vast
O 5 tot 10 jaar vast
O 10 tot 20 jaar vast
O 25 tot 30 jaar vast
I. Wat mag de nieuwe maandlast zijn zowel bruto als netto
0 ………………………………………………………..
3. FINANCIELE KENNIS EN ERVARING
A. Hoe zou u uw financiële kennis en ervaring inschatten:
O weinig O matig O voldoende O goed
Motivatie:______________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
B. Tot welk niveau wilt u geïnformeerd worden als u een financieel product aanschaft?
O niet, ik vertrouw op mijn adviseur
O globaal
O uitgebreid
O gedetailleerd
C In welke mate volgt u wat er op de financiële markten gebeurd?
O nooit
O soms (ten minste één keer per maand)
O vaak (ten minste één keer per week)
O ik/wij volg(en) dagelijks het nieuws
D. Heeft u al eerder ervaring opgedaan met (levens)verzekeringen?
O Nee, ik heb geen ervaring met verzekeringen
O Ja, ik heb diverse verzekeringen
Motivatie : ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
E. Heeft u al eerder ervaring opgedaan met hypotheken?
O Nee, ik heb geen ervaring met hypotheken
O Ja, ik heb al eerder een hypotheek afgesloten
Motivatie : ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
F. Heeft u al eerder ervaring opgedaan met beleggen en/of sparen?
O Nee, ik heb geen ervaring met beleggen.
O Nee, geen interesse in.
O Ja, maar uitsluitend in spaarrekeningen
O Ja, ik heb eerder belegd in:
O obligaties O beleggingsfondsen O aandelen O opties en overigen O spaarrekeningen
Zo ja, heeft u positieve of negatieve ervaring met beleggen? O positief O negatief
Motivatie : ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
G. Heeft u al eerder ervaring opgedaan met een consumptief krediet (pers. Lening, doorlopend
krediet, creditcards, verzendhuiskrediet, rood staan op betaalrekening )?
O Nee, ik heb geen ervaring met consumptief krediet
O Ja, ik heb al eerder een consumptief krediet afgesloten
Motivatie : ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
4. RISICOBEREIDHEID
A. Inzake inkomensverzekeringen
Wilt u in de woning kunnen blijven wonen als het inkomen daalt
O
ja graag
0
nee wij willen de woning snel gaan verkopen
0
U wilt een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Ja / nee
O
U wilt een werkloosheidsverzekering? Ja / nee
O
Ja, ik/ wij ben/zijn wel geïnteresseerd, maar willen dat nu nog niet regelen i.v.m. :
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
O
ja, ik ben zelfstandig ondernemer/DG/ZZP en ik moet zelf een voorziening treffen
O
nee, de voorzieningen via mijn/onze werkgever zijn voldoende
O
nee, als zelfstandig ondernemer/DGA/ZZP heb ik zelf al een voorziening getroffen
B Inkomensdaling bij werkloosheid/ arbeidsongeschiktheid
0 u wilt de volledige terugval van het netto inkomen verzekeren
0 u wenst een verzekering die het netto inkomen aanvult tot het minimaal benodigde bedrag om
financieel rond te komen
0 u wenst een beperkt deel te verzekeren
In ons adviesgesprek bent u op de hoogte gesteld van de gevolgen die de risico’s van ziekte en
Werkloosheid kunnen hebben voor de betaling van uw hypotheeklasten. Wij hebben u voor deze
risico’s een verzekeringsoplossing aangeboden. Met de ondertekening hiervan verklaart u dat u geen
gebruik wilt maken van deze verzekeringsoplossing. U bent hierdoor niet beschermd tegen de
financiële gevolgen die de ziekte en werkloosheid mogelijk hebben voor uw hypotheekverplichtingen.
Vanwege een goede verslaglegging van ons advies, vragen wij u vriendelijk in het kort uw keuze te
motiveren.
Motivatie:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
C. inkomensdaling bij overlijden
0 u wenst na het overlijden van u en /of partner het huis vrij van hypotheek
0 de hypotheek moet na het overlijden van u en/of partner betaalbaar zijn op basis van het eigen
inkomen
0 de hypotheek dient niet afgelost te worden na overlijden
0 minimaal verplichte dekking
D. Inzake levens- en pensioenverzekeringen en banksparen alleen voor doorstromers van
toepassing
O U wilt volledige zekerheid over het tzt uit te keren bedrag
O U aanvaardt kleine /middelmatige /grote fluctuaties in het tzt uit te keren bedrag.
O U wilt een wel/geen verzekering met een beleggingscomponent
O U wilt geen verzekering
O U wilt een aflossing door middel van banksparen.
O Niet van toepassing O nvt, i.v.m. aangaan van alleen een overbrugging/aflossingsvrij
O Wilt u informatie over pensioenen? Ja/nee
Motivatie : ________________________________________________________________________
E. Kunt u leven met financiële risico’s?
O ik accepteer onzekerheid en kan goed leven met deze risico’s
O ik waag wel eens een gokje, maar vermijd grote risico’s.
O ik zoek altijd zoveel mogelijk zekerheid
F. Bent u bereid om uw uitgavenpatroon te verlagen in geval van financiële tegenvallers?
O ik zal alles in het werk stellen om eventuele tegenvallers op te vangen (bijv. een 2 e baan)
O ik ben bereid desnoods mijn huis te verkopen
O ik ben bereid om mijn levensstijl te verlagen
O beperkt, ik ben maximaal bereid om een keer minder op vakantie te gaan
O Geheel niet.
G. Inzake hypotheken
O
U wilt zekerheid dat de hypotheek op het einde van de looptijd volledig is afgelost
0
U wilt bij aanvang hogere lasten die dalen gedurende de looptijd
0
U wilt lagere aanvangslasten die gedurende de looptijd mogen stijgen
0
U wilt stabiele maandlasten
Voor doorstromers indien van toepassing
O
U aanvaardt het risico dat een klein/middelgroot/groot deel van de hypotheek op het einde
van de looptijd nog niet is afgelost, dit betekent dat u een restschuld overhoudt.
O
U aanvaardt het risico van een aflossingsvrije hypotheek.
O
U aanvaardt het risico van een variabele rente of een korte rentevast periode, de rentelasten
kunnen hierbij in korte tijd stijgen
O
Motivatie : ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
H. Inzake beleggingen
Beleggingen variëren continu in waarde. Hoeveel mag de waarde van uw totale beleggingsportefeuille
dalen in een slecht beleggingsjaar, zonder dat u zich hier onprettig bij voelt? O 0% O 1 tot en met 5%
O 6 tot en met 10% O meer dan 10% O niet van toepassing, ik/wij beleg(gen) niet vanwege de risico’s.
Wat is uw beleggingshorizion, met andere woorden hoe lang wilt u uw geld met risico’s beleggen?
O korter dan 2 jaar
O 2 tot 5 jaar O 5 tot 10 jaar O 10 tot 15 jaar O langer dan 15 jaar
Ou
wilt niet risicovol beleggen O niet van toepassing, ik/wij wil(len) volledige garantie op het kapitaal
Motivatie : ________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
5. DOELSTELLINGEN II
a. Wat vindt u belangrijk in het kader van uw schade-inkomensverzekeringen?
O U wilt verzekeringen met hele goede voorwaarden
O U wilt verzekeringen met goede voorwaarden en een redelijke premie
O U wilt verzekeringen met een zo laag mogelijke premie
O U wilt bij arbeidsongeschiktheid/werkloosheid een (gedeeltelijke) aanvulling hebben op uw
inkomen
O U wilt geen verzekering die de bovengenoemde risico’s afdekt.
O U wilt hier nog geen beslissing over nemen.
b. Wat is het doel van uw hypotheek voor wat betreft de hoogte van het te lenen bedrag en de
relatie met uw inkomen?
O U wilt een zo hoog mogelijk bedrag lenen
O U wilt uw hypotheek op basis van twee inkomens baseren
O gedurende de hele periode
O gedurende een bepaalde periode namelijk van ………tot ………….
O U wilt uw hypotheek uitsluitend op basis van één inkomen
O nvt, i.v.m. aangaan van alleen een overbrugging
c. Wat is het doel van uw hypotheek voor wat betreft de rente en de aflossing?
O U wilt een zo laag mogelijke rente
O U wilt goede voorwaarden met een relatief goede rente
O Lage maandlasten
O U wilt uw hypotheek aan het einde van de looptijd ineens (gedeeltelijk) aflossen(doorstromer)
O U wilt tussentijds aflossen
O U wilt weten wat fiscaal het meest aantrekkelijke is(doorstromer)
O Aflossen van de hypotheek voor pensionering
O nvt, i.v.m. aangaan van alleen een overbrugging
d. Wat is/zijn de doelstellingen van uw levensverzekering(en) en aflossingsprodukten
O U wilt een levensverzekering om een bepaalde periode te sparen (bijvoorbeeld om de hypotheek af
te lossen, de studie van uw kinderen te bekostigen als oudedagsvoorziening, etc.)Geldt alleen voor
doorstromers indien van toepassing
O U wilt een levensverzekering die het risico dekt dat u of uw partner (voor een bepaalde datum)
overlijdt
O U wilt uw levensverzekering gebruiken als aanvulling op uw huidige inkomen
O U wilt een levensverzekering om eerder met pensioen te gaan
O U wilt een levensverzekering als een aanvulling op uw pensioen en/of AOW
O U wilt een levensverzekering die uitvaartkosten dekt
O U wilt helemaal geen levensverzekering O nvt, i.v.m. aangaan van alleen een overbrugging
O U wilt uw levensverzekering gebruiken als aflossing van uw hypotheek alleen voor doorstromers
indien van toepassing
O gedeeltelijke aflossing O volledige aflossing
O U wilt banksparen voor het aflossen van de hypotheek, alleen voor doorstromers indien van
toepassing
O U wilt het rendement uit uw levensverzekering gebruiken voor de studie van uw kinderen
e. Wat is uw belangrijkste doelstelling met de bedoeling om vermogen op te bouwen?
O U wilt een vermogen opbouwen op lange(re) termijn bv. als oudedagsvoorziening
O U wilt het rendement uit uw beleggingen gebruiken als aanvulling op uw huidige inkomen
O U wilt het rendement uit uw beleggingen gebruiken als aflossing van uw hypotheek
O U wilt het rendement uit uw beleggingen gebruiken voor de studie van uw kinderen
O Niet van toepassing
O Anders, namelijk__________________________________________________________
f. Hoe wilt u het bovengenoemde vermogen opbouwen?
O Een product zonder enig risico
O Een product met veel garantie en een beetje risico
O Een product met een gelijkmatige verdeling tussen garantie en risico
O Een product zonder garantie, wel met een gematigd risico
O Een product zonder garantie met een zeer offensief risicoprofiel
O Niet van toepassing i.v.m. een overbrugging/aflossingsvrije lening
g. Hoe typeert u uw eigen manier van leven rekening houdend met eten en drinken, uitgaan,
vakantie’s,hobby’s en dergelijke?
0 gematigd
0 normaal
0 boven normaal
0 luxe
Is in uw huidige besteedbare inkomen ruimte om extra uitgaven te doen of een gedeelte hiervan te
sparen? Ja / nee
6. Hypothecair krediet.
Vanaf 1 januari 2007 is de nieuwe Gedragscode Hypothecaire Financieringen van kracht. Deze
gedragscode houdt in, dat geldverstrekkers specifieke methodes hebben om het maximale
hypotheekbedrag te kunnen berekenen. Vanaf 1 januari geldt dat voor leningen met rentevastperiode
tot 10 jaar een nieuw rentepercentage. Het percentage wordt vastgesteld door het Contactorgaan
Hypothecair Financiers. Als u een rentevastperiode van 10 jaar vast of langer kiest mag u met het
werkelijke rentepercentage uitrekenen hoeveel u kunt lenen. Slechts in uitzonderlijke situaties mag er
gekozen worden om een werkelijke lasten berekening te maken, uw adviseur zal deze aan u
uitleggen. (punt 6 in de gedragscode). Wij hebben de gedragscode bijgevoegd. De adviseurs van De
Hypotheekshop Zoetermeer Centrum zijn van mening, dat een hypothecaire geldlening op basis van
de zogenaamde explain regeling, risico’s met zich meebrengt. De risico’s behelzen de hoogte van de
hypotheek en de bijbehorende lasten, hierdoor bestaat de mogelijkheid op het ontstaan van
problemen op zeer korte termijn met de betaling van de maandelijkse kosten. Daarom adviseren de
adviseurs van De Hypotheekshop Zoetermeer centrum niet in hypotheken op basis van explain.
O financiering volgens de normen van NHG
O financiering volgens de normen van de Gedragscode/Nibud
O beëindiging dienstverlening i.v.m. overkreditering / explain
O nvt, i.v.m. aangaan van alleen een overbrugging
7. Overlijdensrisico.
a. Indien in de hypotheekberekening welke u heeft ontvangen van uw adviseur een premie voor een
gemengde (uitkering bij leven of overlijden) verzekering staat vermeld, is deze onder voorbehoud van
medische acceptatie. De medisch adviseur van de betreffende maatschappij stelt op basis van de
door u ingevulde en ondertekende gezondheidsverklaring de premie vast. Als uit de
gezondheidsverklaring blijkt, dat er aanleiding is tot extra vragen of een gericht medisch onderzoek,
kan de uitkomst leiden tot een verhoogde premie. De verhoging wordt vastgesteld door de
verzekeringsmaatschappij en is afhankelijk van uw gezondheidsrisico. De Hypotheekshop Zoetermeer
centrum kan géén verantwoording dragen voor een premieverhoging. Indien u niet met de verhoging
akkoord gaat, kunt u samen met uw adviseur een andere hypotheekvorm bespreken bij een andere
geldverstrekker, die geen overlijdingsrisicoverzekering eist en de daarbij horende risico’s.
b. Als u een woning heeft gekocht en de overdracht vindt plaats over een aantal maanden, dan is er
het risico van vroegtijdig overlijden. Indien dat voorval zich voordoet hebben uw nabestaanden de
verplichting de woning af te nemen. Wij kunnen voor beperkte kosten een verzekeringsoplossing
aanbieden in de vorm van een voorlopige dekking die uitkeert bij overlijden voordat het transport
plaatsvindt. Normaliter gaat de hypotheekverzekering in op het moment dat u eigenaar bent geworden
van de woning.
O u bent zich bewust van het risico en u wilt zich daarvoor verzekeren.
O u bent zich bewust van het risico, maar u wilt zich daar niet voor verzekeren.
O Niet van toepassing
8. Dubbele woonlasten
Heeft uw adviseur u gewezen op het gevaar van dubbele maandlasten? Als uw bestaande woning
nog niet verkocht is dan bestaat het gevaar dat u financiële problemen krijgt.
O ja, ik/wij ben/zijn ons bewust van het risico en
(motivatie)………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………
O ja, maar deze situatie geldt niet voor mij/ons i.v.m. de aankoop van een eerste woning of/en
………………………………………………………………………………………………………………………
O nee, omdat ……………………………………………………………………………………………………..
9. Verkooprisico
Met het aankopen van een nieuwe woning ontstaan er risico’s. In deze alinea bespreken wij het risico
van het niet kunnen verkopen van uw huidige woning (indien van toepassing). Afhankelijk van de
marktomstandigheden kan het verstandig zijn om eerst uw huidige woning te verkopen en dan pas op
zoek te gaan naar uw nieuwe woning.
Gezien de huidige markt voor de verkoop van uw woning adviseren wij u afhankelijk van uw financiële
situatie eerst uw woning te verkopen. U loopt dan niet het risico dat de woning voor langere tijd te
koop staat en dat er financiële problemen ontstaan. Van de fiscus mag de rente van de eigen woning
die te koop staat aftrekken voor het jaar waarin u de woning te koop heeft gezet en de twee
opvolgende jaren. Na deze periode mag u de rente niet meer in mindering brengen.
10. Renterisico
Voor de hypotheek kunt u kiezen uit diverse periodes voor het vastzetten van de rente. U kunt kiezen
voor kort , middellang of lang. Onder kort wordt verstaan variabel tot 10 jaar, middellang geldt vanaf
10 jaar tot 20 jaar en lang vanaf 20 jaar. Hoe korter de rente hoe hoger het risico om in korte tijd een
stijging van uw maandlasten te krijgen. Om dit risico af te dekken kunt u kiezen om de rente langer
vast te zetten, u bent dan voor die periode gevrijwaard van lastenverzwaring. Kiest u voor korte rente,
dan bent u zich bewust van het risico.
O variabele rente, zeer risicovol
O korte rentelooptijd, risicovol
O middellange rentelooptijd, matig risico
O lange rentelooptijd, weinig tot geen risico
Motivatie: …………………………………………………………………………………………………………..
………………………………………………………………………………………………………………………
11. Hypotheekcheck/nazorg
Na het sluiten van de hypotheek kunnen zich allerlei zaken voordoen die invloed hebben op de
hypotheek. Denk aan de geboorte van een kind, minder werken, meer werken, werkloos
raken,scheiden,een erfenis en nog veel meer. Eigenlijk heeft u dus na het sluiten van uw hypotheek
iemand nodig die u helpt als er iets wijzigt in uw persoonlijke situatie.
Dit kan. Bij De Hypotheekshop zorgen we hiervoor via de APK. Met de APK betaalt u per maand en
zorgen wij dat u altijd de beste financiële producten hebt die passen bij uw persoonlijke situatie,
Hiermee kunt u als consument tijdens de looptijd van de hypotheek duizenden euro’s besparen. De
Hypotheekshop is betrokken en biedt gemak en uiteraard het beste advies voor uw situatie.
Als u ons als klant maandelijks betaalt, dan moeten wij natuurlijk wel iets bieden. Zo zorgen wij dat
bijna al uw financiële zaken in Mijn Hypotheekshop staan, dat u eenvoudig via deze digitale omgeving
vragen kunt stellen aan uw adviseur, dat u altijd het laatste financiële hypotheeknieuws bij elkaar
heeft. Daarnaast is het gemakkelijk dat u hulp krijgt bij het aflopen van uw rentevaste periode en dat u
jaarlijks een statusrapport krijgt waarin al uw financiële informatie is opgenomen. Dit schept
duidelijkheid. Het gevolg is financieel overzicht. Dat geeft rust en zekerheid.
Stelt u prijs op het APK abonnement(Attentie, Persoonlijk, Kostenbewust)
De kosten voor APK gemak bedragen €10,00 per maand en worden automatisch afgeschreven van
uw rekening.
Tevens kunt u het abonnement uitbreiden naar APL gemak& besparen . Hierbij heeft u eens in de 3
jaar een service gesprek en kijken wij jaarlijks of u kunt besparen op uw hypotheek en de daaraan
verbonden overlijdensrisicoverzekeringen. Daarnaast checken wij of u kunt besparen op
energie/televisie/internet/telefoon en spaarrente. Uniek is hier dat u ook adviestegoed ontvangt voor
bepaalde situaties, denk aan overlijden en werkloosheid. Deze adviesvergoeding is 5 jaar geldig en
gaat in wanneer u de service afneemt.. De kosten voor het abonnement bedragen €19,50
O ja,
O nee, omdat ………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………….
Afstandsverklaring APK
De Hypotheekshop ziet het als haar verantwoordelijkheid er ook in de toekomst voor te zorgen dat de
hypotheek en het advies afgestemd blijven op uw specifieke situatie. Met de APK; Attentie,
Persoonlijk, Kostenbewust heeft u de zekerheid dat permanent over uw (hypotheek-) advies gewaakt
wordt.
Als u geen gebruik wenst te maken van de APK , dan verzoeken wij u om deze te ondertekenen.
Onze diensten beperken zich dan tot de wettelijke vereisten. Wij voeren nog werkzaamheden voor u
uit, die voortvloeien uit onze zorgplicht. Deze bestaat uit het informeren over relevante(product)
wijzigingen, die van invloed kunnen zijn op de geadviseerde en/of bemiddelde financiële producten.
Wij zijn u uiteraard graag weer van dienst , wanneer u in de (nabije)toekomst advies wenst over
lopende of nieuwe financiële producten. Bijvoorbeeld advies over de gevolgen van een product -of
wetswijzigingen, zoals bijvoorbeeld een renteherziening. Of als u wilt weten of de afgesloten financiële
producten nog aansluiten bij een wijziging in uw persoonlijke situatie.
Aan onze adviesdiensten zijn dan kosten verbonden. Wij zullen u altijd vooraf kenbaar maken hoeveel
tijd wij denken nodig te hebben voor het advies en wat de kosten bedragen op basis van het dan
geldende uurtarief.
Verklaring
Hierbij verklaar ik geen gebruik te willen maken van de APK . Ik realiseer mij dat de diensten van de
APK , niet voor mij uitgevoerd worden.
……………………….
…………………………
12. Provisie versus uurtarief
Sinds 1 april 2009 zijn wij verplicht aan u te melden hoeveel provisie wij ontvangen over de
aangevraagde hypotheek. Wij bieden u ook de mogelijkheid om in plaats van beloning op basis van
provisie te kiezen voor een beloning op basis van een urendeclaratie. Het verschil tussen beide heeft
uw adviseur aan u uitgelegd. Indien u kiest voor provisie, dan ontvangen wij van de geldverstrekker
een brief waarin staat vermeld hoeveel wij ontvangen. Wij verzoeken u deze brief te ondertekenen.
Uw keuze van beloning:
O uren declaratie
O vaste fee
13. Klachten
Indien u klachten heeft over onze dienstverlening, dan kunt u deze schriftelijk aan ons kenbaar
maken.
14. Eindvoorstel & motivering advies
Het advies is tot stand gekomen op grond van de volgende overwegingen:
Ten aanzien van:
-
Zekerheidsprofiel:
-
Keuzecriteria
-
Financieringsconstructies:
-
Producten
-
Aanbieders
De volgende alternatieven zijn eveneens besproken (korte omschrijving):
15. Dienstverleningsdocument “De Hypotheekshop Zoetermeer centrum”
Cliënt(en) hebben de Wegwijs van “De Hypotheekshop Zoetermeer centrum” ontvangen:
0 ja
0 nee
16. Financiële bijsluiter ontvangen
0 ja
0 nee 0 via internet beschikbaar 0 niet van toepassing, in verband met aflossingsvrije
lening 0 nvt, i.v.m. aangaan van alleen een overbrugging
17. Algemene Voorwaarden ontvangen
O via internet beschikbaar
O ja
18. Verklaring
De adviseur verklaart dat al het voorgaande met de klant is besproken, dat het advies en de hiervoor
vermelde documentatie is uitgereikt en dat hij het advies naar beste weten en kunnen heeft
samengesteld.
De klant verklaart dat hij het advies heeft ontvangen, daarvan heeft kennis genomen en met het
advies instemt. De klant verklaart tevens dat alle informatie die hij heeft verstrekt ten behoeve van het
advies juist en volledig is en dat eigen financieringsmiddelen die eventueel in de
financieringsconstructie zijn betrokken niet op onwettige wijze zijn verkregen, noch dat de te verkrijgen
geldmiddelen zullen worden aangewend in strijd met de wet.
De klant verklaart ermee bekend te zijn dat de beslissing tot het aangaan van de overeenkomst(en)
voor de afzonderlijke financiële producten met de klant, uitsluitend berust bij de aanbieder(s) van die
producten. De bemiddelaar heeft daarin geen zeggenschap, noch verantwoordelijkheid.
Dit document dient ondertekend te worden door zowel de cliënten als de adviseur.
Plaats :
________________ Datum
:
_________________
Voor akkoord cliënten :
______________________ ________________________
Voor akkoord adviseur :
______________________________________________
Naam Adviseur
______________________________________________
:
Download