Tandzorg

advertisement
Tandzorg
Tandzorg voor jongeren
Kinderen en jongeren jonger dan 18 jaar genieten van een volledige terugbetaling van
tandheelkundige verstrekkingen, met uitzondering evenwel van orthodontie en van de
extractie van een melksnijtand. De toegekende zorgen staan vermeld in de lijst van
verstrekkingen die in aanmerking komen voor deze maatregel.
De tandverzorging is enkel gratis bij tandheelkundigen die de conventietarieven respecteren.
Ook een niet-geconventioneerde tandarts kan wel de officiële tarieven toepassen voor
kinderen en jongeren; dit gebeurt meestal automatisch. Spreek bij twijfel uw tandarts
hierover aan.
Orthodontie
Tot de leeftijd van 22 jaar komt de ziekteverzekering tegemoet in de kosten voor klassieke
orthodontie. De bedragen zijn forfaitair, ongeacht de gebruikte technieken en/of gebruikte
apparaten. Om een tegemoetkoming te ontvangen, bezorgt u het ziekenfonds vóór de
vijftiende verjaardag van de patiënt een aanvraag. Het akkoord van de adviserend
geneesheer is daarbij vereist.
Wat u moet weten over de terugbetaling van een orthodontische behandeling:
1. Als de behandeling niet is opgestart binnen de 2 jaar na de goedkeuring door de
adviserend geneesheer, is er geen tussenkomst (tenzij de orthodontist op de aanvraag
de vermelding « ten bewarende titel » aanbrengt). Na verloop van deze periode van 2
jaar kan er wel een nieuwe aanvraag worden ingediend, voor zoverre de patiënt de
leeftijd van 15 jaar inmiddels niet heeft bereikt.
2. De wettelijke tegemoetkoming door de ziekteverzekering is beperkt tot :




een 1e forfait na plaatsing van het apparaat aan het begin van de behandeling.
een 2e en laatste forfait voor het apparaat na 6 maanden van behandeling (*).
terugbetaling van de maandelijkse controle na plaatsing apparaat tot maximaal 36
keer, in forfaitaire bedragen (*).
terugbetaling van de kwartaalcontrole na verwijdering van apparaat tot maximaal 12
keer.
3. De terugbetaling van de behandeling door de ziekteverzekering wordt definitief
stopgezet als de behandeling meer dan 6 maanden wordt onderbroken, tenzij de
behandelende orthodontist het ziekenfonds verwittigt, hetzij door een verstrekking te
attesteren die onderbreking van de behandeling wettigt, hetzij door een schrijven te
richten aan de adviserend geneesheer van het ziekenfonds.
4. De tegemoetkoming van de verzekering stopt zodra de patiënt de leeftijd van 22 jaar
heeft bereikt (*).
5. Er is geen tegemoetkoming voor een eventuele vervanging of herstelling van een
apparaat na verlies, breuk of beschadiging.
(*) Tenzij een afwijking hierop is goedgekeurd door de Technische Tandheelkundige Raad van het RIZIV moet de
aanvraag ingediend worden bij de adviserend geneesheer van het ziekenfonds aan de hand van het
aanvraagformulier (Bijlage 60).
UW SYMBIO VOORDELEN (1)
Symbio betaalt u tot € 750 terug, al naargelang de duur van de behandeling :
€ 150 bij plaatsing van het apparaat.
€ 150 na 6 controlebehandelingen.
€ 150 na 12 controlebehandelingen.
€ 150 na 30 controlebehandelingen.
€ 150 na 36 controlebehandelingen.
De betalingen gebeuren volgens de wettelijke tussenkomsten die zijn toegekend en voor zoverre u in regel
bent met de betaling van uw bijdrage voor de voordelen en diensten van Symbio. Als u geen tussenkomt hebt
ontvangen in het kwartaal dat volgt op de attestering van de orthodontische verstrekkingen neemt u best
contact op met onze dienst op [email protected] of contacteert u één van onze adviseurs.
(1) Toekenningsvoorwaarden op basis van de van kracht zijnde statuten.
Vroege orthodontie voor wie jonger is dan 9 jaar
Bij kinderen jonger dan 9 jaar komt de ziekteverzekering tegemoet in de kosten voor een
vroege orthodontische behandeling. Door dergelijke vroege orthodontische behandelingen
kunnen bepaalde gebitsafwijkingen sneller aangepakt worden en zal de duur en de
moeilijkheidsgraad van een eventuele uitgebreide orthodontische behandeling op latere
leeftijd verminderen. De tegemoetkoming bestaat uit een eerste forfaitaire tussenkomst bij
het begin van de behandeling en een tweede (en laatste) tussenkomst aan het einde van de
behandeling.
Orthodontische behandelingen die niet zijn goedgekeurd door de adviserend geneesheer
U ondergaat een behandeling waarvoor geen wettelijke tussenkomst is voorzien. Welnu,
Symbio heeft een uniek voordeel voor u : een deelname van € 150 in de kosten voor een
orthondontische behandeling die niet is goedgekeurd door de adviserend geneesheer
(zonder leeftijdsbeperking).
Toekenningvoorwaarden
De tussenkomst wordt toegekend na 6 maanden behandeling waarvoor geen wettelijke tussenkomst
is voorzien.
Hoe kunt u genieten van deze tegemoetkoming ?
Op eenvoudig voorleggen van een factuur van de orthodont die de 6 maanden van behandeling
attesteert.
Tandzorgen bij volwassenen
Vanaf de leeftijd van 18 jaar voorziet de ziekteverzekering een gedeeltelijke terugbetaling
voor de meeste preventieve en curatieve behandelingen.
Zo is er tot de leeftijd van 63 jaar een gedeeltelijke tegemoetkoming voor het jaarlijkse
mondonderzoek.
Verwijdering van tandsteen (continuïteitsregel)
De continuïteitsregel voor de jaarlijkse verwijdering van tandsteen stelt dat de
tegemoetkoming enkel verschuldigd is indien er een tandheelkundige verstrekking werd
geregistreerd bij het ziekenfonds tijdens het voorafgaande kalenderjaar. Indien de
rechthebbende niet aan deze voorwaarde voldoet, wordt de tussenkomst voor
tandsteenverwijdering beperkt tot de helft van de gewone tussenkomst.
Tandprothesen
Vanaf de 50e verjaardag is er een tegemoetkoming voor uitneembare tandprothesen. Dit
zowel voor het bovengebit, als voor het ondergebit.
De leeftijdsvoorwaarde vervalt bij bepaalde aandoeningen of indien u tanden moet laten
trekken met het oog op een zware heelkundige ingreep, mits akkoord van de adviserend
geneesheer (valt onder de bevoegdheid van de Technische Tandheelkundige Raad).
Na zeven jaar is een nieuwe tegemoetkoming mogelijk. Deze termijn vervalt in een aantal
gevallen (bijvoorbeeld bij een belangrijke anatomische wijziging, en mits akkoord van de
adviserend geneesheer/onder de bevoegdheid van de Technische Tandheelkundige Raad).
Implantaten, kronen en bruggen
Deze dure tandheelkundige verstrekkingen (*) worden niet terugbetaald door de
ziekteverzekering.
Symbio heeft evenwel een uniek voordeel en biedt een tussenkomst in deze kosten voor een
bedrag tot € 500.
(*) bepaalde implantaten worden onder strikte voorwaarden wel terugbetaald na de leeftijd van 70 jaar bij
disfuncties ingevolge een slecht bevestigde prothese. U moet dan wel sinds ten minste één jaar beschikken over
een volledig verwijderbare prothese voor het ondergebit waarvoor u al een tussenkomst hebt genoten van de
ziekteverzekering.
Download