Woonondersteunende zorg Bergen op Zoom

advertisement
WOONONDERSTEUNENDE ZORG BERGEN OP ZOOM
WAT IS WOONONDERSTEUNENDE ZORG?
De Woonondersteunende zorg (WOZ) biedt specialistische en deskundige begeleiding en
behandeling aan cliënten die zijn aangewezen op professionele zorg. Deze zorg is gericht op
het verbeteren van de kwaliteit van leven als onderdeel van het herstelproces.
De focus binnen de WOZ ligt op het begeleiden van cliënten bij hun herstel. Dit betekent dat
er begeleiding wordt geboden bij alle dagelijkse bezigheden, bij het nemen van besluiten, bij
het plannen en uitvoeren van taken, bij het organiseren van de huishouding en persoonlijke
zorg en bij de integratie in de samenleving. Hierbij is specifieke aandacht voor gebieden als
wonen, werken en het sociaal netwerk. Begeleiding is gericht op het aanleren (of in stand
houden) van vaardigheden die nodig zijn om te kunnen (blijven) functioneren in de
maatschappij.
WELKE VORMEN VAN WOONONDERSTEUNENDE ZORG BIEDT GGZ WNB?
Woonondersteunende zorg onderscheid zich in Begeleid Wonen (BW) en Begeleid
Zelfstandig Wonen (BZW).
BEGELEID WONEN (BW)
In een tijdelijke omgeving doelgericht werken aan praktische vaardigheden gericht op
participeren in de maatschappij, sociaal netwerk, woontraining, het zo zelfstandig mogelijk
gaan wonen.
Het Begeleid Wonen draagt bij aan het (weer) hanteren van een aantal (praktische)
vaardigheden. Ook betekent wonen in een woonvorm het kunnen (leren) omgaan met
anderen in hetzelfde huis. De bereidheid moet aanwezig zijn om samen met anderen te
leven, boodschappen te doen, huishoudelijke activiteiten te verrichten en sociale leefregels
te aanvaarden. De woonvormen bieden structuur, veiligheid en begeleiding.
BEGELEID ZELFSTANDIG WONEN
Dit is (woon)begeleiding aan mensen met eigen woonruimte, doorgaans individueel en
meestal in de vorm van een (of meer) huisbezoeken per week.
1
Informatiefolder voor cliënten: Woonondersteunende zorg (WOZ) Bergen op Zoom
Meer informatie: www.ggzwnb.nl
GGZ WNB, januari 2017 | Aan de inhoud van deze informatiefolder kunnen geen rechten worden ontleend
LOCATIES BEGELEID WONEN
BROERSBLOK
Langer durend (5 jaar), echte chronische psychiatrische zorg, blijvend zorgafhankelijk,
somatische zorg, beperkt / nauwelijks een sociaal netwerk (24-uurs begeleiding);
KOEPELSTRAAT
Korter durend (max. 2 jaar) resocialiserend, woontraining, gericht op participatie, afname
van WMO-zorg, gericht op uitstroom naar zelfstandig wonen. Bij uitstroom stabiele basis
met nabegeleiding / nazorg BZW / FACT voor verdere borging en inbedding
maatschappelijke rol, psychiatrische stabiliteit, cliënt is aangehaakt bij voorliggende
voorzieningen en instanties (Traverse, Zilverschoonplein) om afhaken en uitval te
voorkomen;
KAREL DOORMANSTRAAT
Max. 1 jaar, oefenen met zelfstandig wonen, runnen eenpersoons huishouden, eerder BZW
zorg met FACT dan BW begeleiding (24-uurs begeleiding).
MEER INFORMATIE EN CONTACT
Voor het bezichtigen van een locatie kunt u een afspraak maken met het desbetreffende
team.
Secretariaat FACT en WOZ: (0164) 28 91 24
Team Koepelstraat: (0164) 28 93 67
Team Broersblok: (0164) 28 93 51
Team Karel Doormanstraat: 06 13 40 62 46
2
Informatiefolder voor cliënten: Woonondersteunende zorg (WOZ) Bergen op Zoom
Meer informatie: www.ggzwnb.nl
GGZ WNB, januari 2017 | Aan de inhoud van deze informatiefolder kunnen geen rechten worden ontleend
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards