Vaak te weinig

advertisement
3 havo 4 water, §2 t/m 4
Mozambique:
soms te veel
India:
vaak te weinig
De blauwe planeet: alles stroomt
Welke kringloop heeft de meeste betekenis voor de mens en
waarom?
De lange kringloop (B) omdat deze zoet water naar het land brengt.
A
B
De blauwe planeet: alles stroomt
Hoe vormt de lange kringloop het landschap?
Water en ijs zorgen voor erosie (afbraak) en sedimentatie (opbouw).
A
B
Alles stroomt: water op zoek naar een balans
Aanvoer:
- neerslag
- rivieren
- grondwater
Afvoer:
- verdamping
Aanvoer - afvoer = waterbalans
Nuttige neerslag = neerslag - verdamping
- uitstroom
naar elders
Opslag van water
A Als bodemwater of als grondwater
Wat is het verschil?
Opslag van water
B In een aquifer
Ondergrondse spaarpot in Midwesten VS
Hoe ontstaan deze groene cirkels in het landschap?
Hoe is deze aquifer ontstaan?
Water: vernieuwbaar of niet?
Vernieuwbaar
gebruik > duurzaam waterbeheer
Niet vernieuwbaar
gebruik > niet duurzaam
Waarom is hier geen sprake van duurzaam
waterbeheer?
Men verbruikt meer water dan er wordt aangevuld.
Soms te veel
Oorzaken overstroming rivier
- natuurlijke
oorzaken
- menselijke
oorzaken
hoort wat thuis?
Waar hoort watWaar
thuis?
Natuur
Mens
1 harde ondergrond
5 sterke schommeling van
regiem
2 ontbossen
6 op een helling akkers in
plaats van weiland aanleggen
3 rechte diepe sloten
7 piekafvoer
4 verstening van stroomgebied
8 weinig begroeiing
Daar hoort het thuis
Natuur
Mens
1 harde ondergrond
5 ontbossen
2 sterke schommeling van
regiem
6 op een helling akkers in
plaats van weiland aanleggen
3 piekafvoer
7 rechte diepe sloten
4 weinig begroeiing
8 verstening van stroomgebied
Wat versta je onder het regiem van en rivier?
Hoe zie je aan het regiem welke soort rivier het is?
Deel de rivier in naar kenmerken van het regiem
A is een …rivier omdat…
A
B is een …rivier omdat…
B
C is een …rivier omdat…
C
Deel de rivier in naar kenmerken van het regiem
A
A is een regenrivier omdat hij
laag staat in de zomer door de
hoge verdamping.
B is een gemengde rivier omdat
het regiem vrij gelijkmatig is.
B
C is een smeltwaterrivier omdat
er in de vroege zomer veel
smeltwater wordt afgevoerd.
C
Bedreigde kust: Bangladesh
laagland
estuarium
tropische
wervelstorm
springtij
baaivormige kustlijn
ondiepe randzee
Kies: Een Bengaalse boer hoeft geen dijken omdat:
A Dat erg veel werk is.
B Het te veel kostbare grond kost.
C De rivieren dan geen vruchtbaar slib kunnen afzetten.
D Bij een doorbraak de gevolgen erger zijn.
Juist: C en D
Vaak te weinig
Vaak te weinig
Probleem: er is voldoende zoet water op aarde,
maar…
valt niet in het groeiseizoen
valt in
dunbevolkte
gebieden
valt in korte tijd
Waterstress neemt toe door…
snelle groei bevolking
vooral in arme landen
snelle urbanisatie
stijgende welvaart
Maar waterstress is niet overal gelijk
geen probleem
nog geen
probleem
problemen
nemen toe
grote problemen in komende periode
Armen betalen hoogste prijs voor water in de steden
Waarom? Redeneer in 4 stappen:
1 vooral in arme landen groeien steden snel >
2 vraag naar schoon water stijgt terwijl vervuiling van
(grond)water toeneemt >
3 aanvoer van water nodig > prijs stijgt >
4 arme mensen zijn de eerste slachtoffers
Te weinig
Hoe lossen we dat op?
1 water vasthouden
2 water sparen
Oplossing 1: water vasthouden
Bijvoorbeeld bouwen van stuwdammen
Voor- en nadelen van een grote stuwdam als de
Drieklovendam
Voordelen
- water vasthouden
- opwekken elektriciteit
- regelen waterstand
Nadelen
- bewoners moeten verhuizen
- stuwmeer slibt dicht
- bewoners stroomafwaarts
minder water
- dam kan doorbreken> enorme
ramp
Kleinschalige irrigatie in Senegal. Hoe werkt dat?
Leg dat in drie stappen uit.
boer put water
water wordt in bak
uitgegoten
vanuit bak gaat water
naar akkertje
Noem drie voordelen van kleinschalige irrigatie boven de
bouw van stuwdammen.
Irrigatie aan de rand van het Tsjaadmeer
Irrigatie leidt hier tot verzilting. Noem twee aanwijzingen. Eén
zie je op de foto.
1. Bij bekkenirrigatie verdampt veel water.
2. Tsjaad heeft een droog en heet klimaat met een hoge verdamping.
Oplossing 2: water sparen
In de landbouw
In huishoudens en industrie
- druppelirrigatie toepassen
in gebieden met hoge
verdamping.
- minder water gebruiken en
meer hergebruiken
duurzaam met water omgaan!
Waarom is de GWS juist bij geulirrigatie zo sterk
gestegen?
Door de geulirrigatie wordt heel veel water in de grond gebracht.
Druppelirrigatie in de Negev-woestijn in Israël.
Noem twee voordelen van deze manier van irrigeren.
minder water nodig
minder verzilting
Op welke twee manieren wordt hier water
gespaard?
toepassen druppelirrigatie
zuiveren van afvalwater
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards