Behoefteonderzoek koorzang, theater en dans

advertisement
Behoefteonderzoekkoorzang,theaterendans
Onderzoek uitgevoerd door &Concept
Mei 2016
Inhoudsopgave
Inleiding
3
1. Knelpunten
4
2. Sterkten
4
3. Behoeften
5
4. Contact
5
Conclusies en aanbevelingen
6
Samenvatting Koorzang
7
Samenvatting Theater
8
Samenvatting Dans
9
2
Inleiding
Kunstbalie gaf onderzoeksbureau &Concept de opdracht om de adresgegevens van de koepels
op het gebied van de koorzang, theater en dans te controleren en aan te vullen. Vervolgens
onderzocht &Concept de behoeften van verenigingen, groepen en dansscholen aan
ondersteuning in het uitvoeren van hun activiteiten. Het onderzoek vond plaats tussen 1 oktober
2015 en 1 april 2016.
Doel van het onderzoek: het concretiseren van aanbevelingen over de infrastructuur ten
behoeve van de Brabantse amateurkunst.
In dit verslag de uitkomsten van het behoefteonderzoek naar de amateurpodiumkunsten in
Brabant. Het verslag is opgebouwd aan de hand van knelpunten, sterkten en behoeften. De
conclusies gelden voor het totale onderzoek, gebaseerd op de totaalscores van de drie
verschillende disciplines.
Per discipline is er een samenvatting met daarin de specifieke knelpunten, sterkten en
behoeften.
Aan het onderzoek werkten de volgende respondenten mee:
• Koorzang: 123 keer respons;
• Theater: 75 keer respons;
• Dans: 82 keer respons.
Deze steekproef geldt als representatief voor het aantal verenigingen in het adressenbestand.
NB. Dit bestand bevat wellicht niet de gehele populatie, aangezien sommige verenigingen /
organisaties niet gevonden zijn of om een andere reden niet zijn toegevoegd aan het
adressenbestand.
3
1. Knelpunten
Het grootste knelpunt voor alle drie de disciplines is inkomsten. 40% van de respondenten
ervaart het ‘gebrek aan inkomsten’ als knelpunt voor hun vereniging, club of (dans)school.
Daarnaast zijn ook het aantal (jonge) leden een knelpunt. Hieronder het totaalbeeld van de drie
disciplines.
11%
11%
15%
16%
17%
30%
32%
36%
37%
40%
KNELPUNTEN
2. Sterkten
Op de vraag over de sterkten van de eigen vereniging, club of school is uitgebreid gereageerd.
Er zijn veel trotse verhalen geschreven. De sterkten zijn per discipline in kaart gebracht.
Bij koorzang worden als belangrijkste sterkten enthousiasme, afwisselend en bijzonder
repertoire, hoge kwaliteit, saamhorigheid, bevlogen dirigent, gezelligheid en performance.
Verder werden bij koorzang nog organisatievermogen, zelfredzaamheid, toegankelijkheid en
begeleiding genoemd.
De theaterverenigingen noemen organisatievermogen, saamhorigheid, herkenbaarheid,
laagdrempeligheid en hoge kwaliteit. Verder zijn nog enthousiasme en repertoire genoemd.
Persoonlijke aandacht voor het individu, hoog niveau, didactiek, laagdrempeligheid en
enthousiasme worden bij de dansverenigingen en –scholen als sterkte punten genoemd.
Als sterke kanten werden daarnaast nog bijzondere werkwijze, reputatie, ervaring en
gediplomeerde docenten genoemd.
In de samenvatting staan per discipline de percentages vermeld.
4
3. Behoeften
Het merendeel van de respondenten heeft een behoeftevraag. 68% heeft namelijk aangegeven
behoefte te hebben aan ondersteuning door een provinciale koepelorganisatie. Deze
behoeftevraag geldt met name voor de volgende onderdelen:
16%
19%
20%
21%
BEHOEFTEN
LOBBY
FESTIVALS
FACILITEITEN
COLLECTIEVE
CONTRACTEN
Een deel van de respondenten heeft geen enkele behoefte aan ondersteuning. Per discipline
gaat het om de volgende percentages:
• Koorzang (39%);
• Theater (17%);
• Dans (29%).
4. Contact
Naast de behoefte aan ondersteuning, is ook de betrokkenheid bevraagd. Het valt op dat er zeer
weinig draagvlak is voor structurele verbinding (bijvoorbeeld een lidmaatschap). Op de hoogte
blijven en deelnemen aan activiteiten zijn wel gewenst. De achterban voelt zich eerder
klant/afnemer dan betrokken partner.
•
•
•
•
•
Op de hoogte van activiteiten (75%);
Deelnemen aan activiteiten (28%);
Bijwonen van activiteiten (18%);
Mee organiseren (12%);
Verbinden als lid/partner (11%).
De respondenten geven daarnaast mee dat een eventuele afwachtende houding naar de
koepels samenhangt met het toekomstige aanbod. Ook wordt in verschillende bewoordingen
nog eens terecht de kanttekening geplaatst dat deelnemen en helpen met de organisatie lastig
5
is gezien de beperkte tijd en eventuele kosten. De meeste besturen bestaan uit vrijwilligers.
Voor de zzp-er betekent het mee helpen organiseren een mogelijke bron van inkomsten.
Kunstbalie is bekend bij 73% van de respondenten en goed bekend bij 30%.
Conclusiesenaanbevelingen
1. Er is geen formele structurele verbinding tussen de koepels en hun achterban. De
achterban voelt zich eerder klant/afnemer dan betrokken partner.
à Ga in eerste instantie uit van de manier waarop het veld zich betrokken voelt bij de koepel.
Versterk de verbinding door activiteiten te organiseren: zowel top-down (betrokkenheid van het
veld bij de koepel), zoals het organiseren van een festival en het verspreiden van een
nieuwsbrief die met regelmaat verschijnt. Daarnaast is het ook belangrijk om bottom-up de
binding te versterken, zodat je weet wat er speelt in het veld: bezoek hiervoor verenigingen,
organiseer een informatieavond en gebruik social media interactief (dus niet alleen zenden).
2. De koepels beschikken voor het ondernemen van reguliere/doorgaande activiteiten
(onderhoud adresbestanden, communicatie, overleg en lobby) over onvoldoende
middelen; er is onvoldoende slagkracht.
à Ondersteun de koepels met een vast bedrag voor het uitvoeren van een aantal reguliere
taken en ondersteun de koepels met menskracht vanuit Kunstbalie.
3. De adresbestanden moeten beter worden onderhouden door de koepels.
à
à
à
à
à
Organiseer activiteiten en verwerk de reacties (inschrijving/bericht van opheffing);
Heb regelmatig contact met lokale platformen en wissel adressen uit;
Maak één persoon verantwoordelijk voor één adresbestand;
Maak een nieuwsbrief, en roep daarin op om adreswijziging door te geven;
Vergroot de slagkracht van de koepels (zie hierboven).
4. Meer dan 2/3 van de verenigingen/scholen heeft behoefte aan ondersteuning, vooral aan
lobby, festivals en faciliteiten.
à Lobby: Zet amateurkunst op de kaart (dit is een gemeenschappelijke taak van lokale,
provinciale en landelijke instellingen (centra voor de kunsten, Kunstbalie, LKCA, maar ook van
de koepels)
à Lobby: Verleg de aandacht van kunst in het sociale domein naar de algemene artistieke en
persoonlijke opbrengst van kunstbeoefening
à Festival: Iedere koepel organiseert minimaal 2 keer per jaar een tot de verbeelding sprekend
publieksevenement
à Faciliteiten: Ontwikkel een Peerby-achtige applicatie voor decor, licht, geluid, opneembare
dansvloeren, repertoire, oefenruimte.
5. Een overgrote meerderheid blijft graag op de hoogte van de activiteiten van de koepels,
een kwart neemt graag deel aan activiteiten; er is weinig tot geen animo voor formele
verbinding.
à Maak een nieuwsbrief en organiseer activiteiten.
6
SamenvattingKoorzang
Totaal 785 adressen; 123 keer respons.
Enkele opvallendheden en trends
• De grootste groep bij de koorzang is het gemengde koor (circa de helft van de koren),
daarna het popkoor, mannen- en vrouwkoor.
• Repertoire-vernieuwing: veel popmuziek;
• Verandering: het gemengd koor wordt vrouwenkoor;
• Beleving: bij veel koren is aandacht voor presentatie;
• Aanwas: de kerk verdwijnt en daarmee ook veel kinderkoren.
Knelpunten
• Gebrek aan jonge leden (55%);
• Kosten voor uitvoeringen (42%);
• Inkomsten (38%);
• Publieksbereik (22%);
• Koorbegeleiding (17%).
Sterkten
• Enthousiasme (20%);
• Afwisselend / bijzonder repertoire (19%);
• Kwaliteit / hoog niveau (17%);
• Saamhorigheid / kameraadschap / hechte groep (14%);
• Bevlogen / goede dirigent (11%);
• Gezelligheid (11%);
• Performance (8%).
Behoeften
• Festivals (19%);
• Scholing leden (17%);
• Faciliteiten (17%);
• Lobby (16%);
• Informatie repertoire (14%);
• Collectieve contracten (12%);
• Informatie over fondsen-, subsidie- en sponsorwerving (3%).
Contact
• Op de hoogte van activiteiten (72%);
• Deelnemen aan activiteiten (18%);
• Bijwonen van activiteiten (9%);
• Verbinden als lid/partner (4%);
• Mee organiseren (3%).
7
SamenvattingTheater
Totaal 318 adressen; 75 keer respons.
Enkele opvallendheden en trends
• De meeste theatergroepen zijn te vinden onder de zoekterm ‘toneel’ niet onder ‘theater’.
• Beleving: er zijn veel openluchttheaters;
• Aanwas: veel theatergroepen hebben een jeugd- of jongerengroep.
Knelpunten
• Weinig publiek (48%);
• Uitvoeringskosten (43%);
• Inkomsten (40%)
• Gebrek aan jonge leden (32%);
• Oefenruimte (25%);
• Bestuursleden (19%);
• Vrijwilligers (18%);
• Toneelrepertoire (17%).
Sterkten
• Organisatievermogen / zelfredzaamheid (16%);
• Saamhorigheid / vriendschap (9%);
• Herkenbaarheid / eigen stijl (8%);
• Laagdrempeligheid (8%);
• Kwaliteit / hoog niveau (8%).
Behoeften
• Lobby (30%);
• Faciliteiten (30%);
• Collectieve contracten (27%);
• Informatie over repertoire (27%);
• Informatie artistiek kader (15%);
• Festivals (14%);
• Hulp bij publiekswerving (3%).
Contact
• Op de hoogte van activiteiten (73%);
• Deelnemen aan activiteiten (28%);
• Bijwonen van activiteiten (22%);
• Verbinden als lid/partner (15%);
• Mee organiseren (15%).
8
SamenvattingDans
Totaal 444 adressen; 82 keer respons.
Enkele opvallendheden en trends
• De grootste groep zijn de dansscholen, daarna verenigingen en groepen.
• Repertoire-vernieuwing: veel urban;
• Verandering: Er zijn veel nieuwe kleine dansscholen van 1 of 2 zzp-ers;
• Beleving: dans als ‘body-health’ is populair, zoals bodyshape, zumba, pilates;
• Aanwas: er is veel aanbod voor kleuter- en peuterdans.
Knelpunten
• Leerlingentekort (45%);
• Inkomsten (44%);
• Uitvoeringskosten (26%);
• Weinig publiek (23%);
• Oefenruimte (18%);
• Gebrek aan jonge leden (18%);
• Locatie uitvoering (17%);
• Nascholing dansdocenten (15%).
Sterkten
• Persoonlijke aandacht voor het individu kwaliteit (13%);
• Hoog niveau (13%);
• Didactiek (8%);
• Laagdrempeligheid (8%);
• Enthousiasme (7%).
Behoeften
• Festivals (26%);
• Juridische informatie (24%);
• Lobby (22%);
• Faciliteiten (16%);
• Informatie over de discipline (16%);
• Scholing artistiek kader (16%);
• Hulp bij werving leerlingen (3%).
Contact
• Op de hoogte van activiteiten (82%);
• Deelnemen aan activiteiten (42%);
• Bijwonen van activiteiten (24%);
• Mee organiseren (23%);
• Verbinden als lid/partner (18%).
9
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards