Patiënteninformatie - LangeLand Ziekenhuis

advertisement
Patiënteninformatie
Intravitreale injectie
Wat is de werking van het middel
Avastin, Lucentis en Eylea zijn vaatgroeiremmende geneesmiddelen die toegediend worden
dmv een injectie in de oogbol. Zij remmen de vaatnieuwvorming en de vaatlekkage in het oog,
waardoor verdere achteruitgang van het netvlies wordt tegengegaan. Per patiënt wordt bekeken
hoe vaak de injectie moet worden gegeven.
Zie voor verder informatie over de medicijnen de bijlage.
Hoe gaat de Avastin injectieprocedure
(Voor de behandeling mag u geen make-up gebruiken!!)
De behandeling vindt plaats op onze operatiekamer. Het oog wordt verdoofd met oogdruppels.
Vervolgens krijgt u een gatdoek over uw hoofd en wordt het oog met een klemmetje open
gehouden om te kunnen desinfecteren met verdunde betadine-jodium.
Het medicijn wordt door middel van een injectie direct door de wand van de oogbol in het
glasachtig lichaam ingebracht (intravitreale injectie).
Let op!!
BENT U ALLERGISCH VOOR JODIUM? Meldt dit dan!
De hele ingreep is meestal pijnloos en duurt slechts kort. Het oog zal ongeveer 1 dag licht
geïrriteerd aanvoelen. U krijgt na de ingreep een zalfverband op het oog geplakt welke 2 uur na
de injectie eraf gehaald kan worden.
Na de injectie mag u niet in het oog wrijven. U kunt na de injectie een rood oog hebben of een
zwart bolletje zien. Dit verdwijnt vanzelf.
Wij adviseren u niet na de ingreep zelf met de auto terug te rijden.
Hoe gaat de behandeling verder
De behandeling bestaat meestal uit drie injectie met Avastin met een maand tussen elke injectie.
Soms besluiten we ook om maar 1 Avastin injectie te geven indien we twijfelen of de injectie
werkzaam zal zijn. Daarna controleren we of de injectie effect heeft gehad.
Is dit niet het geval dan staken we de behandeling. Heeft het wel gewerkt dan geven we alsnog
in totaal drie injecties.
Ongeveer 4 weken na de derde injectie wordt u poliklinisch gecontroleerd en wordt er een OCT
gemaakt. Hierna wordt het resultaat met u besproken. Omdat het medicijn uitgewerkt raakt,
zullen bij de meeste patiënten uiteindelijk meer injecties nodig zijn. U dient daarom met
regelmaat voor controle gezien te worden.
Bijwerkingen van de injectie
Patiënteninformatie




Bij ongeveer een op de 100 injecties komt een ontsteking in het oog voor (uveїts). Patiënten
beginnen dan binnen 1 dag na de behandeling troebelingen te zien en hebben soms pijn.
Deze ontsteking kan goed behandeld worden met oogdruppels. Dit kan echter wel enkele
weken in beslag nemen. Ondanks de ontsteking blijkt de Avastin wel werkzaam.
Schade aan de lens of netvlies (zeer zeldzaam).
Bloeding (zeer zeldzaam).
Bacteriële ontsteking van de oogbol (endolphthalmitis zeer zeldzaam). Dit veroorzaakt pijn
en wazig zien 2 à 3 dagen na de injectie.
Algemene bijwerkingen
Als middel toegepast tegen darmkanker (zie bijlage) kan het algemene bijwerkingen geven,
voornamelijk verhoogde bloeddruk en stollingsstoornissen. Daarom zijn we voorzichtig bij
patiënten die recent (minder dan een half jaar ervoor) een hart- of herseninfarct of een
hersenbloeding hebben doorgemaakt.
Wanneer moet u contact opnemen met de oogarts
Indien u klachten krijgt van pijn en wazig zien dient u met spoed contact op te nemen met de
polikliniek Oogheelkunde van ’t Lange Land Ziekenhuis. Bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 52 of (079) 346 26 26 (algemene
nummer).
’s Avonds en in het weekend via telefoonnummer: (070) 210 00 00 (Haga ziekenhuis).
Meldt hierbij dat u een injectie in het oog heeft gehad!!
Patiënteninformatie
Bijlage intravitreale medicijnen
Avastin, Lucentis en Eylea zijn middelen die de vaatnieuwvorming en de vaatlekkage in het oog
remmen. Avastin is een middel dat ontwikkeld is tegen darmkanker, het zou in die tumoren de
vaatingroei verminderen en derhalve de tumor "laten verhongeren". Ook in het oog wil men de
vaatgroei verminderen.
Lucentis en Eylea zijn in feite ontwikkeld uit Avastin. Er zijn grote onderzoeken gedaan naar de
effectiviteit van Lucentis en Eylea en deze producten zijn geregistreerd als middelen voor de
indicatie natte macula degeneratie . Avastin is dus niet geregistreerd voor deze oogaandoening
en wordt voor deze indicatie dus zgn "off label"gebruikt.
Vanwege de hoge kosten per Lucentis of Eylea injectie (vele malen hoger dan Avastin) is men
echter wereldwijd de laatste jaren doorgegaan met Avastin injecties en is deze behandeling
inmiddels ook al zeer vaak toegepast.
In een wereldwijd opgezette studie, waarbij 1050 patiënten met natte macula degeneratie of
Lucentis of Avastin kregen toegediend, bleken beide middelen vergelijkbaar effectief en veilig te
zijn. In het algemeen wordt daarom gekozen voor off-label gebruik van Avastin en alleen op
indicatie over te gaan op Lucentis. Eylea is een nieuwer middel met vergelijkbare effectiviteit,
een iets andere frequentie van toedienen en een iets andere indicatie.
Tot slot
Mocht u na het lezen van deze folder nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de
polikliniek Oogheelkunde. De polikliniek Oogheelkunde is bereikbaar van maandag t/m vrijdag
van 8.00 tot 16.30 uur via telefoonnummer: (079) 346 25 52.
Wij stellen uw mening op prijs. Heeft u opmerkingen of suggesties over deze folder of over uw
behandeling, laat dit ons dan weten.
© LangeLand Ziekenhuis, Zoetermeer
P00.351/ juni 2015/Oogheelkunde
Download