concept toespraak De Vey Mestdagh Stichting

advertisement
Toespraak De Vey Mestdagh Stichting
(nadat de opperrabijn een dankwoord heeft uitgesproken krijgt de CdK -als laatste- het woord en kan
de penning worden uitgereikt)
Het is een bijzondere dag vandaag.
Mensen uit onze eigen regio zijn hier verzameld, maar ook elders uit het land en uit Israel en
Engeland.
En dat allemaal om er getuige van te zijn dat de serie Bouwstoffen voor de geschiedenis van de
Joden in (stad en provincie) Groningen compleet is.
Met De Joodse gemeenschap in Winschoten en omgeving 1683-1964 en het
Overzicht van namen van Joodse families
is de taak (wat dit betreft) van de Mr J.H. de Vey Mestdagh Stichting voltooid.
Geschiedenis is een belangrijk element voor een samenleving.
Des te nauwkeuriger er over feitelijke gegevens kan worden beschikt, des te beter kan er recht
worden gedaan aan de realiteit van de geschiedenis.
De geschiedenis van het Joodse volk, hier uit Groningen, maar in feite in de hele wereld, is er een die
moeilijk te beschrijven valt.
Het is -ook nu nog steeds- onvoorstelbaar wat er met de Joden is gebeurd in de laatste wereldoorlog.
Daar hoef ik in dit gezelschap niet over uit te wijden.
Saul van Messel (pseudoniem van Jaap Meijer) heeft er -op zijn manier- het volgende van gezegd:
één dag van vroeger herbeleven
van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat
zonder aposteriori een herzeven
zomaar één dag die zich zomaar herhalen laat
maar welke dag / wanneer beginnen
en erger nog: met wie en waar
zoiets laat zich in een gedicht verzinnen
voor werkelijkheid is dit proces te zwaar
geen uitweg uit de houdgreep van het heden
wij fantaseren tot het niet meer gaat
over één dag maar uit een ver verleden
die onherhaalbaar is tot 's avonds laat
De publicaties van de De Vey Mestdagh Stichting moeten er toe bijdragen dat we ons deze
geschiedenis herinneren en dat die geschiedenis zich inderdaad niet herhaalt.
Ik kan niet in de toekomst kijken, maar ben er wel zeker van dat de boeken die vandaag
gepresenteerd zijn, en de hele serie van 14 boeken in feite, daar een wezenlijke bijdrage aan leveren.
Om bij Saul van Messel te blijven:
geloof me
-zei de twijfelik weet het zeker
Ik realiseer me dat het gaat om de geschiedenis van stad en provincie Groningen.
Ik zeg met opzet niet dat het "slechts" om de geschiedenis van Groningen gaat.
Want als Groningers hebben we niets anders dan onze geschiedenis.
Joodse Groningers en niet-Joodse Groningers.
Maar vandaag ligt het accent op Joods Groningen!
En omdat vanaf vandaag het beeld over Joods Groningen nu compleet kan worden gemaakt heb ik er
behoefte aan om hiervoor mijn dank te betuigen, mijn waardering uit te spreken.
De Commissaris van de Koningin in de provincie Groningen heeft een Erepenning die hij beschikbaar
kan stellen aan mensen en instellingen die hij bijzonder waardeert en daarmee ook op bijzondere
wijze kan eren.
De Mr J.H. de Vey Mestdagh Stichting komt hier naar mijn mening voor in aanmerking.
De boeken en het werk dat in het kader van deze stichting is gedaan is zonder meer monumentaal!
De kans die u biedt om iets terug te doen, wil ik dan ook niet onbenut laten
Ik zou deze penning graag aan de voorzitter, mevrouw dr J.A. Kossmann-Putto willen overhandigen,
maar daar nadrukkelijk bij vermelden dat de penning voor het bijzondere werk dat de De Vey Mestdag
Stichting sinds 1970 heeft gedaan met het realiseren van de 14 boeken over de Joods-Groninger
Geschiedenis en daarmee alle vrijwilligers eert die dat voor hun rekening hebben genomen.
Mag ik mevrouw Kossmann en de betrokken vrijwilligers naar voren uitnodigen?
Download