Twynstra Gudde Projectmanagement

advertisement
Twynstra Gudde Projectmanagement
Projectnaam:
Documenttitel:
Projectnummer:
Documentnummer:
Het project
Achtergrond (feiten)
Probleem (ongewenste situatie)
Opsteller:
Status/Versie:
Datum:
Het projectmanagement
Tijd (doorlooptijd en mensuren)
• Begin-/eindtijd; uit te voeren werk, mijlpalen
• Benodigde mensuren (per activiteit)
• Tijdsbeheersplan incl. voortgangsbewaking
Geld (kosten en dekkingen of baten)
Doel (gewenste situatie)
• Uitgaven (mandagen, materiaal etc.) • Besparingen
• Extra inkomsten
• Investeringen
• Geldbeheersplan incl.voortgangsbewaking
Kwaliteit (normen en meetmethode)
Resultaat/deliverable/product (wat is er klaar?)
• Geëiste normen (meetbare eisen)
• Hoe aangetoond wordt dat aan eisen wordt voldaan
Informatie (goedkeurings- en wijzigingspocedures)
• Coderingssystematiek
• Vrijgaveprocedure
• Wijzigingsprocedure
Afbakening (wat valt buiten het project ?)
Organisatie (verantwoordelijkheden en bevoegdheden
• Opdrachtgever, projectleider, teamleden
• Overleggroepen
• Verantwoordelijkeden en bevoegdheden
Risico’s / afhankelijkheden
• Risico’s/onzekerheden en maatregelen
• Afhankelijkheden met andere projecten
© Twynstra Gudde
17-1-2012
• Afhankelijkheid
relevante
omgeving
1
Download