Leeg contract Reclamebord

advertisement
Contract Reclamebord
De vereniging met volledige rechtsbevoegdheid Ondernemerssociëteit
Voetbalvereniging Drachtster Boys, (hierna: de OSDB) te Drachten,
ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te
Leeuwarden onder nummer 01085418,
&
Naam Bedrijf: …………………………………….
(hierna: de sponsor),
gevestigd te Drachten , ingeschreven in het handelsregister van de
Kamer van Koophandel te
…………. onder nummer …………………….
verklaren de volgende overeenkomst te hebben gesloten.
De OSDB biedt de sponsor de mogelijkheid om tegen een financiële vergoeding
reclame voor het bedrijf te maken middels de vermelding van de bedrijfsnaam
en/of een reclame-uiting op een reclamebord langs een veld van de
voetbalvereniging Drachtster Boys.
De overeenkomst wordt gesloten onder de volgende voorwaarden:
1. de overeenkomst wordt gesloten in het kader van sponsoring van de
voetbalvereniging Drachtster Boys;
2. de overeenkomst wordt aangegaan voor een periode van 3 jaar,
ingaande op 01-07-20.. en eindigende op 30-06-…..;
3. de overeenkomst zal na het verstrijken van de overeengekomen periode
niet van rechtswege eindigen. Hiertoe is vereist dat een opzegging
plaatsvindt tegen het einde van die termijn. De opzegging dient schriftelijk
plaats te vinden, en wel twee maanden voor het eindigen van de
overeenkomst;
4. de sponsor gaat deze overeenkomst aan voor een bord(en) van 300 x 60
cm á € 250,- .
5. de sponsor verplicht zich tot de betaling van een bedrag aan de OSDB van
€ 250 per jaar (exclusief BTW); Het sponsorbedrag kan jaarlijks, voor het
eerst 1 jaar na de ingangsdatum door de OSDB worden aangepast met
een maximum van 3%;
Pagina 1 van 2 Paraaf OSDB Paraaf Sponsor 6. de sponsor ontvangt hiervoor het volgende:
- het recht op vermelding van de bedrijfsnaam en/of een reclame-uiting op
een of meer reclamebord(en)van de in lid 4 aangegeven keuze langs
een veld van de voetbalvereniging Drachtster Boys;
7. bij gebruikmaking van het bovenvermelde recht dient de sponsor zich te
houden aan de aanwijzingen en besluiten van het bestuur van de OSDB;
8. zowel de sponsor als de OSDB zal zich onthouden van handelingen en/of
gedragingen ten gevolge waarvan de goede naam van de sponsor, de
OSDB en/of de voetbalvereniging Drachtster Boys in diskrediet kan worden
gebracht;
10.op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing.
Opgemaakt en in tweevoud ondertekend te Drachten op ______ 20 ____,
namens de sponsor,
namens de OSDB,
naam en functie
naam en functie
Pagina 2 van 2 Paraaf OSDB Paraaf Sponsor 
Download