(LDT). - Delft R.I.S.

advertisement
Publiekszaken
Werk, Inkomen en Zorg
Doorkiesnummers:
Telefoon 2195323
Fax 2602061
Aan
College van B&W
Afschrift aan
Nota
Datum
Onderwerp
23-03-2009
Langdurigheidstoeslag (LDT)
Ons kenmerk
Opsteller
Michel
Noordermeer
Bijlage
Inleiding
Op 29 januari 2009 is in Delft de verordening Langdurigheidstoeslag
(kenmerk 913272) vastgesteld. Door het korte tijdbestek waarin gemeenten
een verordening moesten vaststellen is gekozen voor een tijdelijke
verordening en deze te baseren op de beleidsregels die tot 31-12-2008 van
toepassing waren. Op deze manier kan Delft aan haar verplichting voldoen
en zichzelf de tijd gunnen om tot een definitieve goed overwogen
verordening te komen.
In de tijdelijke verordening is wel alvast de doelgroep verbreed naar iedere
Delftse burger met een inkomen tot 105% van de geldende bijstandsnorm
ongeacht de bron van het inkomen.
In deze nota treft u argumenten aan de tijdelijke verordening in stand te
houden en wordt u gevraagd deze verordening als definitieve verordening
vast te stellen.
De huidige verordening
De LDT is bedoeld voor huishoudens die langdurig een laag inkomen
hebben. Gemeenten mogen zelf bepalen: wat een laag inkomen is, de
hoogte van de LDT en de duur van rondkomen met een laag inkomen.
In de huidige verordening is vastgesteld dat iedere burger met een inkomen
tot 105% van de geldende bijstandsnorm die minimaal 5 jaar met dit
inkomen leeft in aanmerking komt voor de langdurigheidstoeslag. De hoogte
van de LDT is vastgesteld als een percentage van de geldende
bijstandsnorm en gebaseerd op de bedragen van 2008.
In 2009 komt dit neer op :
 Alleenstaande
€ 346,(54 % van de geldende
bijstandsnorm)
 Alleenstaande ouder € 440
(49% van de geldende
bijstandsnorm)
 gehuwden
€ 487
(38% van de geldende
bijstandsnorm)
Voor verruiming van de doelgroep ontvangen gemeenten van het Rijk geen
extra middelen. In hoeverre de huidige verruiming van de doelgroep heeft
geleid tot een toename van het aantal aanvragen is nog niet bekend. Vorig
jaar is 912 keer de LDT uitgekeerd.
Het aantal huishoudens met een inkomen tot 105% is 3.670. Niet ieder
huishouden heeft langdurig een inkomen tot 105%. De verwachting is dat
circa 50% van deze huishoudens in aanmerking komt voor de
langdurigheidstoeslag. Voor de huidige verruiming van de doelgroep t/m
105 % van de geldende bijstandsnorm is een budget geraamd van
€ 740.000,-. Dit is een verdubbeling van het bedrag van vorig jaar.
Voorgesteld wordt voor de huidige uitbreiding van de doelgroep € 368.000,extra te reserveren voor de LDT vanuit het bestaande budget bijzondere
bijstand. Totaal te verwachten uitgaven € 740.000,- waarvoor de gemeente
€ 372.000,- krijgt via het gemeentefonds.
Het verder verruimen van de doelgroep vergt uiteraard een groter budget en
een grotere claim op het gemeentefonds.
Handhaven huidige verordening
Door de economische crisis is het onduidelijk hoeveel burgers een beroep
gaan doen op de gemeente hen financieel te ondersteunen. Meer mensen
hebben als gevolg van het verlies van een betaalde baan te maken met
een daling van het inkomen. Hierdoor stijgt het gebruik van
inkomensondersteunende voorzieningen, het aantal WWB-uitkeringen, het
beroep op hulpverlening via de Financiele Winkel van Delft etc. Ook wordt
het moeilijker voor mensen die al langdurig een laag inkomen hebben een
hoger inkomen te verwerven waardoor zij geen beroep meer hoeven te
doen op de LDT en andere inkomensondersteunende voorzieningen. Wat
het effect van dit alles op de beschikbare budgetten is kan op dit moment
niet worden overzien.
Gezien de onzekerheid m.b.t. het bovenstaande, het feit dat het weer
verkleinen van de doelgroep wanneer er een te groot beroep wordt gedaan
op de LDT niet wenselijk is en de huidige verruiming al een verdubbeling
van het budget verreist wordt voorgesteld akkoord te gaan met het
handhaven van de huidige verordening en deze als definitieve verordening
te zien.
De LDT is voornamelijk bedoeld voor de aanschaf van duurzame
gebruiksgoederen. Onderzocht wordt of we doelgroep tussen 105% en
130% mogelijk op een andere manier kunnen ondersteunen bij de aanschaf
van noodzakelijke duurzame gebruiksgoederen.
Voorstel
1. Akkoord te gaan met het handhaven van de huidige verordening en
deze als definitieve verordening te zien;
2. Akkoord te gaan met het extra reserveren van € 368.000,- voor de
LDT vanuit het bestaande budget bijzondere bijstand;
3. De raad te vragen de huidige verordening te handhaven en deze als
definitieve verordening te zien
4. Na besluitvorming door de raad actief over de LDT te communiceren
o.a. in de campagne “Als elke euro telt”.
Michel Noordermeer
2/3
3/3
Download