vrijwilligersovereenkomst - Vrijwilligerspunt Eindhoven

advertisement
VRIJWILLIGERSOVEREENKOMST
Deze vrijwilligersovereenkomst wordt voorgelegd als de proef- en inwerkperiode van
minimaal twee maanden voor de vrijwilliger en voor <de organisatie> naar
tevredenheid is verlopen. Door invulling en ondertekening van deze overeenkomst
worden de gemaakte afspraken bevestigd.
Ondergetekenden:
<de organisatie>, gevestigd te Eindhoven, vertegenwoordigd door:
……. (contactpersoon) ,
en
Mevrouw/De heer ….. (vrijwilliger,)
adres en woonplaats ……… Eindhoven
komen het volgende overeen:
Gedragscode
 <de organisatie> gaat ervan uit dat de vrijwilliger de doelstellingen van <de
organisatie> onderschrijft en ernaar handelt. <de organisatie> en de vrijwilliger
gedragen zich zorgvuldig ten opzichte van elkaar en gaan zorgvuldig met elkaar
om.
 De vrijwilliger is verplicht tot geheimhouding van privacygevoelige informatie over
klanten en de organisatie van <de organisatie>. Deze verplichting geldt ook na
beëindiging van de werkzaamheden bij <de organisatie>.
 De geheimhoudingsplicht geldt ook voor <de organisatie> met betrekking tot de
gegevens van de vrijwilliger. Deze worden niet aan derden verstrekt.
 <de organisatie> tolereert geen gedragingen en uitingen van seksuele intimidatie
of discriminatie ten aanzien van geloof, sekse of ras.
Vrijwilligerswerk en een uitkering
De vrijwilliger is geïnformeerd door de contactpersoon van <de organisatie> dat
vrijwilligerswerk gevolgen kan hebben voor een eventuele (sociale) uitkering die de
vrijwilliger ontvangt.
Verklaring omtrent Gedrag (VOG) <indien van toepassing>
De vrijwilliger dient een VOG aan te vragen. De vrijwilliger vraagt de VOG aan bij de
Gemeente. De kosten van de VOG kunnen bij <de organisatie> worden
gedeclareerd.
Werkzaamheden
 De vrijwilliger van <de organisatie> verricht werkzaamheden op de locatie <de
organisatie>, ……….. Eindhoven
 Met de volgende werkuren op de volgende dagen:
………………..
 De vrijwilliger verricht zijn werkzaamheden gedurende gemiddeld …. uren per
week.
 Wanneer de vrijwilliger door ziekte of vakantie zijn werkzaamheden niet kan
verrichten, informeert hij zo snel mogelijk zijn collega/coördinator/begeleider.
Indien van toepassing:
De vrijwilliger verricht zijn werkzaamheden voor een periode die duurt van …. t/m
….. voor gemiddeld ….. uur per week.
Onkostenvergoeding
Het algemene uitgangspunt van <de organisatie> is dat er geen onkostenvergoeding
is. Als de vrijwilliger onkosten maakt om de werkzaamheden uit te kunnen voeren,
worden deze door <de organisatie> vergoed op basis van de werkelijk gemaakte
kosten. De vrijwilliger dient wel vooraf toestemming te vragen aan zijn
contactpersoon. Deze kosten kunnen betreffen:
 reiskosten werk-werkverkeer
 telefoonkosten
 scholingskosten
 aanvraag VOG
Het declareren van de onkosten gebeurt d.m.v. declaratieformulieren met
aangehechte bonnen die bij de contactpersoon te verkrijgen zijn.
Over eventueel andere kosten overlegt de vrijwilliger zijn
collega/coördinator/begeleider.
Verzekeringen
Alle vrijwilligers in Eindhoven zijn via Gemeente Eindhoven verzekerd voor:
□ WA-verzekering
□ Ongevallenverzekering
□ Persoonlijke eigendommenverzekering
Deskundigheidsbevordering, scholing en deelname projecten / werkgroepen
De vrijwilliger wordt in de gelegenheid gesteld scholing te volgen die <de
organisatie> noodzakelijk wordt geacht om het vrijwilligerswerk uit te voeren. De
kosten van deze scholing zijn voor rekening van <de organisatie>.
De vrijwilliger wordt in de gelegenheid gesteld om deel te nemen aan projecten en/of
werkgroepen: …… De eventuele algemene onkosten of reiskosten die dit met zich
meebrengt kunnen gedeclareerd worden middels de declaratieformulieren met
aangehechte bonnen.
Begeleiding en ondersteuning
 De eerste …. weken/maand(en) worden beschouwd als inwerkperiode waarna
beide partijen de mogelijkheid hebben de samenwerking voort te zetten of te
beëindigen.
 De vrijwilliger heeft een vaste contactpersoon voor informatie, begeleiding en
ondersteuning.
 Tussen de vrijwilligers en de contactpersoon vindt regelmatig overleg plaats.
Dit is gemiddeld … keer per week/maand.
 Als de vrijwilliger of <de organisatie> deze overeenkomst wil beëindigen,
wordt dit zo spoedig mogelijk kenbaar gemaakt. <de organisatie> geeft hierbij
opgaaf van reden.
 De vrijwilliger ontvangt van de organisatie wel/geen legitimatiebewijs om aan
te tonen dat hij/zij als vrijwilliger voor <de organisatie> werkt.
 Wanneer de vrijwilliger haar werkzaamheden beëindigt, volgt een afsluitend
gesprek. Op verzoek ontvangt de vrijwilliger een getuigschrift.
Informatie en inspraak
De vrijwilliger wordt door de contactpersoon op de hoogte gehouden van voor
hem/haar relevante informatie met betrekking tot <de organisatie> en zijn/haar
werkzaamheden. De vrijwilliger kan zijn/haar mening geven over het beleid van de
werkzaamheden en <de organisatie> binnen de overlegvormen waaraan de
vrijwilliger deelneemt.
Meningsverschillen en klachten
Gevoelens van onvrede of ongenoegen kan de vrijwilliger in eerste instantie
bespreken met de contactpersoon. Het kan echter zijn dat deze bespreking niet tot
het gewenste resultaat leidt. Indien het ongenoegen of ontevredenheid zo groot is en
beide partijen alle wegen hebben behandeld om dit op te lossen kan de vrijwilliger
een klacht in te dienen. De vrijwilliger kan gebruik maken van de interne
klachtenprocedure, zoals deze ook geldt voor medewerkers van <de organisatie>.
Een klacht wordt in behandeling genomen op verzoek van de vrijwilliger.
Er kan ook sprake zijn van ongewenste omgangsvormen, dit zijn: seksuele
intimidatie, agressie en geweld, pesten en treiteren alsmede discriminatie op grond
van geloof, levensovertuiging, geaardheid, ras, sekse, huidskleur en uiterlijk. Vaak
wordt hierbij ook druk uitgeoefend om dit gedrag te accepteren door te dreigen met
gevolgen voor tewerkstelling, beslissingen die het werk raken of door een
onaangename werkomgeving te creëren. De vrijwilliger kan dan een beroep doen op
de begeleider, coördinator, het bestuur of eventueel de vertrouwenspersoon van <de
organisatie>.
Aldus overeengekomen en in tweevoud opgemaakt en ondertekend,
Eindhoven, datum
De organisatie
Contactpersoon / coördinator
Vrijwilliger
Mevrouw / De heer
Handtekening
Handtekening
Download