Onderwijszorgconsulenten - PO-Raad

advertisement
15 oktober 2015
Onderwijszorgconsulenten
Aïscha Trokasti
Angele Jehee
www.onderwijsconsulenten.nl
[email protected]
070-3122887
Directeur
Onderwijszorgconsulent
Aanleiding
❖
Stelselwijzigingen Onderwijs en Zorg
❖
Wegvallen AWBZ-compensatieregeling
❖
Debatten Tweede Kamer EMB
Doelgroep
❖
Leerlingen in PO/VO (MBO), zowel speciaal als regulier,
die aangewezen zijn op zorg in de school om onderwijs
te kunnen volgen
❖
Voorbeelden van zorg: verpleging, toezicht, begeleiding
❖
Ouder en school komen samen niet tot het (financieel)
organiseren van de benodigde zorg op school
Profiel onderwijszorgconsulent
❖
Achtergrond in de combinatie
onderwijs en zorg
❖
Kennis van de transities en te
lopen routes
❖
Heeft veel ervaring met het
verbinden van onderwijs en
zorg, spreekt beide 'talen'
❖
Overtuigingskracht en
doorzettingsvermogen
Werkwijze
onderwijszorgconsulent
❖
Intakegesprek
❖
Ondersteuningsbehoeften van de leerling in kaart
brengen
❖
Inventariseren: waar “halen we de zorg?”
❖
Begeleiden van de ouders bij het aanvraagtraject
❖
Als geld er is: ondersteunen bij het vastleggen van de
afspraken tussen ouders en school
Afstemming zorg tijdens
onderwijs
❖
Gaat het om ondersteuning bij onderwijsbehoeften? Dan
ligt er een rol voor het samenwerkingsverband.
❖
Gaat het om persoonlijke verzorging en/of begeleiding?
Dan is de gemeente aan zet (Jeugdwet) of het CIZ (Wet
Langdurige zorg). Swv kan rol spelen in de afstemming
met gemeente(n).
❖
Gaat het om verpleegkundige zorg? Dan kan aanspraak
gemaakt worden op de zorgverzekeringswet.
Voorbeelden uit de praktijk
❖
Diabeteszorg
❖
Syndroom van Down
❖
Lichamelijk gehandicapt
Hoe schakel ik een OZC in?
❖
Stap 1: toestemming van ouder vragen om leerling aan te melden,
danwel ouder verwijzen naar Bureau Onderwijsconsulenten
❖
Stap 2: ouder / Swv / andere betrokkene meldt leerling aan
❖
Stap 3: intakemedewerker beoordeelt of inzet
onderwijszorgconsulent mogelijk is
❖
Stap 4: intakemedewerker schakelt OZC in de regio in of
intakemedewerker wijst aanvraag af en geeft kort advies over de
mogelijke verder te volgen stappen
Meer informatie
❖
Handreiking onderwijs en zorg
❖
http://www.lecso.nl/file/53031
❖
Het Juiste Loket
❖
http://www.juisteloket.nl/
❖
Diabeteszorg in primair onderwijs
❖
https://www.passendonderwijs.nl/wp-content/uploads/2015/06/Factsheet-diabeteszorg-in-het-primair-onderwijs.pdf
❖
Stroomschema OCW (nog te verschijnen)
❖
www.hoeverandertmijnzorg.nl
❖
Regeling aanvullende bekostiging EMB-a
❖
https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stcrt-2015-19108.html
Vragen?
www.onderwijsconsulenten.nl
[email protected]
070 - 3122887
Download