René van Sluijs

advertisement
Disclosure belangen René van Sluijs
(potentiële) belangenverstrengeling
Geen
Voor bijeenkomst mogelijk relevante
relaties met bedrijven
Bedrijfsnamen
 Sponsoring of onderzoeksgeld
 Honorarium of andere (financiële)
vergoeding
 Aandeelhouder
 Andere relatie, namelijk …
 niet
 niet
 niet
 nvt
Administratieve indeling
Shanghai is een provincie
16 stedelijke districten, 1 ruraal gebied
Districten hebben vorm van eigen bestuur met
eigen budget en verantwoordelijkheden.
Bevolking





1953
1982
1990
2000
2010
6,3 miljoen
11,8 miljoen
13,3 miljoen
16,4 miljoen
23,1 miljoen
Trends
Ongeveer 9 van de 23 miljoen zijn migranten.
Anhui (29%), Jiangsu ( 17%), Henan, (9%),
Sichuan ( 8%)
Die zijn verantwoordelijk voor de stijging van de
bevolking sinds 1995. De natuurlijke aanwas
van eigen bevolking is zeer gering.
Fertility rate is 0,6 %.
Levensverwachting
In 2010

79,8 voor mannen

84,4 voor vrouwen
De hoge levensverwachting in combinatie met
lage vruchtbaarheid creëert de vergrijzing

2010: 8,3 % jonger dan 14 jaar, 22% ouder
dan 60 jaar
Vergrijzing komt voor Shanghai te
vroeg
Traditioneel model functioneert lang niet altijd
meer

Veranderingen in familiestructuur, andere
maatschappelijke opvattingen

Markteconomie, andere waarden

Eén- kind-politiek

Stedenbouwkundige ontwikkelingen
vernietigen bestaande sociale structuren
Tegenstellingen




Grote efficiency in markteconomie, dagelijks
leven
Lage efficiency van overheidsstructuren op
sociaal gebied.
Pensioensysteem gebrekkig of afwezig
Dus ook moeilijkheden voor financiering van
ouderenvoorzieningen,waarvoor eigen
bijdragen vereist zijn.
Ouderenzorg Shanghai 1997

Noodzaak tot professionalisering

Ongeveer 30.000 residentiële bedden

Veel van matige tot slechte kwaliteit

Nauwelijks out-reaching functies

Nauwelijks vorm van professionele thuiszorg,
bijklussen door personeel ziekenhuizen.
Shanghai Civil Affairs Bureau
(SCAB)
Burgerlijke stand, coördinatie rampenbestrijding,
coördineert hele lijn van stedelijke top via
districtsniveau naar buurtcomités, adviseert
m.b.t. migratie, toezicht op ngo's, toestemming
voor meer dan een kind.
Eigen uitgeverij, reisbureau, loterij voor
fondsenwerving.
SCAB ( 2)

Planning Kinderopvang, wezen, vaak
vondelingen

Pleegzorg

Gehandicapten

Planning en financiering psychiatrie

Planning en financiering ouderenzorg

Vorm van Dienst Welzijn en Zorg.
SCAB ( 3)



Treedt op in rol van planner en financier
Via geaffilieerde organisaties ook als
exploitant en aanbieder van voorzieningen
Vergelijk vroegere Gemeentelijke Dienst voor
Verpleegtehuizen
Kern uitgevoerde programma's

Deskundigheidsontwikkeling

Managementondersteuning

Lezingen, seminars, training in Shanghai

Training, seminars en veel stages in
Rotterdamse zorginstellingen. Ongeveer 150
managers,beleidsmakers, artsen,
verpleegkundigen uit Shanghai hebben in
Rotterdam stage gelopen.
Elementen

Introduceren van out-reaching functies

Introduceren van thuiszorgmodel

Indicatiesystematiek

Programma's van eisen en wensen bij
renovatie en nieuwbouw

Financieel beheer van zorginstellingen

Zorgverzekering, sociale zekerheid
Elementen ( 2)

Curriculum voor opleidingen, met name
verzorgenden

Omgang met dementie

Omgang met agressie

Omgang met familie
Grotere projecten




Indicatieorganisatie voor geheel Shanghai
voor met name gesubsidieerde thuiszorg
Via pilots ontwikkelen en vaststellen van
indicatieprotocol
Softwareontwikkeling, geschikt voor
beleidsanalyse
Training en certificatie van 800
indicatieadviseurs
Grote projecten (2)




Ondersteuning bij ontwikkeling programma
eisen en wensen voor eerste grote
psychogeriatrische verpleegtehuis in China.
Wards voor kleinschalige woonvormen met
familiemodel
Stages voor verzorgenden uit Shanghai in
woonvormen in Rotterdam
Werken van Rotterdamse verzorgenden en
verpleegkundigen in Shanghai.
Groei voorzieningen sinds 1997
Van 30.000 bedden naar 115.000 bedden.
Verdere groei ongeveer 5000 per jaar
Gesubsidieerde Thuiszorg naar
150.000 mensen.
Grote groei Meals on Wheels
Honderden day-care centres
Sterke punten zorg en
dienstverlening

Clustering van functies op wijk- en buurtniveau

Goed één-loket -model



Minder ver doorgevoerde differentiatie van
arbeidstaken, minder specialisatie.
Verpleeghuisartsen nemen ook andere taken
op zich
Sterk accent op blijven bewegen en activeren
Zwakkere punten




Zorg voor meest kwetsbare groepen
Dementie, zwaar gehandicapten, acceptatie
daarvan in familie en omgeving.
Opleiding personeel, vooral in thuiszorg
Veel personeel in thuiszorg gerekruteerd via
werkgelegenheidsprojecten, bijvoorbeeld als
gevolg van sluiting van niet rendabele
overheidsbedrijven
Kenmerken bouw residentiële
voorzieningen

Wanverhouding publieke en privé ruimten

Nog veel gericht op imponeren

Alles moet (te) snel gerealiseerd worden.


Geen fatsoenlijk programma van eisen en
wensen
Gevolg is vermijdbare fouten
Beheer en financiën





Weinig beleidsvrijheid managers instellingen
Stichtingskosten accommodaties worden
eenmalig gefinancierd
Weinig ruimte voor structurele
onderhoudsplanning
Tot er weer nieuwe eenmalige ruimte is voor
renovatie.
Gevolg: Snel verval van bouwkundige kwaliteit
Opmerkingen tot slot




Tijd van IRON RICE BOWL ( zekerheid van
wieg tot graf) is voorbij.
Grote verschillen in niveau voorzieningen
tussen grote steden en platteland
Sociale zekerheid kan per provincie
verschillend zijn.
Discussie over aanpassing HEKOU systeem,
waardoor migranten zelfde rechten krijgen als
lokale bewoners
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards