standaard brief - Groot Mijdrecht Noord

advertisement
College van Gedeputeerde Staten
Pythagoraslaan 101
Postbus 80300
3508 TH Utrecht
Aan:
Aan de bewoners / gebruikers van dit pand
Tel. 030-2589111
Fax 030-2583140
www.provincie-utrecht.nl
Datum
Nummer
Uw brief van
Uw nummer
Bijlage
4 maart 2009
2009INT238748
drie kaarten + toelichtende
tabel
Referentie
Doorkiesnummer
Faxnummer
E-mailadres
Onderwerp
Projectsecretariaat Groot Mijdrecht Noord
030-2582112
030-2582601
[email protected]
Proces combinatievariant groot Mijdrecht
Noord
Geachte heer, mevrouw,
Op 10 februari jl. heeft u een brief ontvangen waarin het proces om te komen tot een combinatievariant voor Groot
Mijdrecht Noord is toegelicht. De oplossing voor het probleem van zoute kwel en bodemdaling staat hierin centraal.
Dit omdat in 2008 is gebleken dat de eerder ontwikkelde strategieën om verschillende redenen geen oplossing
bieden. De afgelopen periode zijn drie combinatievarianten onderzocht die hieronder worden toegelicht.
Zoals het er op dit moment naar uitziet lijkt geen van de drie combinatievarianten uitzicht te bieden op een oplossing
voor de geschetste problemen. Enkele zaken met betrekking tot deze drie combinatievarianten worden op dit
moment nog verder uitgezocht. Op korte termijn zal hierover uitsluitsel zijn zodat conclusies getrokken kunnen
worden. Nu al is echter duidelijk dat het ingewikkeld is om een variant te ontwikkelen die voldoet aan alle door
Provinciale Staten gestelde randvoorwaarden. Twee van de drie varianten voldoen niet om watertechnische en
ecologische criteria. Variant drie wordt nog nader onderzocht, maar laat ook nu al verschillende problemen zien.
Deze situatie betekent dat Gedeputeerde Staten in ieder geval geen ontwikkelingsrichting kunnen vaststellen op 17
maart. Om die reden zal de in de vorige brief aangekondigde bijeenkomst op 25 maart een wat ander karakter
krijgen. Het wordt geen inloopbijeenkomst maar een avondbijeenkomst die begint om 20.00 uur. De locatie
blijft hetzelfde (De Meijert) Wij zullen u op deze avond informeren over de stand van zaken van dat moment.
Duidelijkheid
De provincie vindt het belangrijk dat bewoners op korte termijn duidelijkheid krijgen over de toekomst van de
polder en daarmee hun eigen toekomst. Wij realiseren ons dat het proces van de afgelopen jaren, maar ook de hierbij
gevoegde tekeningen, grote onrust en onzekerheid bij de bewoners teweeg brengen.
Ons streven blijft dan ook dat Provinciale Staten in juli een besluit zal nemen over de toekomstige ontwikkeling van
Groot Mijdrecht Noord.
Drie combinatievarianten
Provinciale Staten heeft een aantal randvoorwaarden voor de combinatievariant vastgesteld:
1. een zo duurzaam mogelijk watersysteem; hiervoor is het noodzakelijk dat het waterpeil in een nader te bepalen
deel van de polder wordt verhoogd;
2. versterking van de natuurwaarden en het realiseren van een verbinding tussen Botshol en de (nog te
ontwikkelen) natuur in Marickenland;
3. een voor de komende tientallen jaren blijvende landbouwfunctie in een deel van de polder;
4. zicht op financiële dekking.
Aan de hand van deze randvoorwaarden zijn verschillende mogelijkheden onderzocht die hebben geleid tot drie
combinatievarianten. Bij deze brief treft u daarvan drie kaarten aan met een toelichtende tabel. Ieder van deze
kaarten weerspiegelt één van de combinatievarianten die door ons is onderzocht. In onderstaande beschrijving van
Het provinciehuis is per openbaar vervoer vanaf Utrecht CS te bereiken via GVU-lijn 11 (richting De Uithof).
Heeft u klachten? Provinciale klachtencommissie, 030-2583322.
de varianten ligt de nadruk op waterkwaliteit, de kern van de op te lossen problematiek. Dat neemt niet weg dat ook
naar andere aspecten (woningen, toekomst van de landbouw, natuurontwikkelingen, landschap) is gekeken.
Variant 1: Oostplas
Deze variant gaat uit van een plas in het oostelijk deel van Groot Mijdrecht Noord. In de Oostplas wordt in de zomer
de zoute kwel verzameld om te voorkomen dat het zoute water in droge periodes in omliggende polders wordt
ingelaten, het belangrijkste onderdeel van de waterproblematiek. Omdat de hoeveelheid te bergen kwelwater groot is
ten opzichte van de oppervlakte van de plas, ontstaat in de plas een waterpeil dat in de zomer veel hoger is dan in de
winter, wat onnatuurlijk is. Bij deze variant neemt bovendien het zoete kwelwater vanuit de Vinkeveense plassen
tijdens haar route door de bodem (onderweg naar de Oostplas) veel voedingsstoffen op, waardoor de fosfaatgehalten
in de Oostplas hoog worden.
Variant 2: Slenk
In de variant Slenk vangt een moerasachtige zone met rietlanden in het oostelijk deel van Groot Mijdrecht Noord de
voedselrijke zoete kwel vanuit de Vinkeveense plassen op (rietmoerassen zijn goed bestand tegen een hoog
fosfaatgehalte). Hierdoor is de zoete kwel van de zoute kwel gescheiden en is de hoeveelheid zout kwelwater dat
zomers in een plas opgevangen moet worden, kleiner. De plas is in deze variant dan ook kleiner dan in de variant
Oostplas. De Slenk zelf biedt goede mogelijkheden voor natuurontwikkeling (rietmoerassen). Omdat de plas klein
is, heeft ook in deze variant de plas een onnatuurlijk peilverloop.
Variant 3: J-vormige plas
Bij deze variant zoeken we meer ruimte voor het bergen van de zoute kwel in de verwachting dat het peilverloop en
daarmee ook de waterkwaliteit gunstiger zal zijn. Hier is sprake van een slenk aan de oostrand (net als bij variant 2)
en een J-vormige plas direct ten westen daarvan (groter dan in variant 1 en 2). De waterkwaliteit, en daarmee de
mogelijkheden voor natuurontwikkeling, zijn onzeker.
Conclusie
Een combinatievariant die aan alle door Provinciale Staten gestelde randvoorwaarden tegemoetkomt, lijkt moeilijk
te realiseren. Wij gaan hierover zo spoedig mogelijk in overleg met Provinciale Staten. De planning is er nog steeds
op gericht om nog voor de zomervakantie 2009 (PS-vegadering 6 juli, conform de eerdere planning zoals aan u al
eerder doorgegeven) te komen tot een besluit over de toekomst van Groot Mijdrecht Noord. Wij houden u op de
hoogte van verdere ontwikkelingen.
Hoogachtend,
Gedeputeerde Staten van Utrecht,
Voorzitter,
R.C. Robbertsen
Secretaris,
Drs. H. H. Sietsma
2
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards