Sollicitatieformulier - kindercentrum Hansje Stoffel

advertisement
Sollicitatieformulier
Dit formulier wordt
ingevuld in verband met:
AlAldus naar waarheid
ingevuld:
sollicitatie
Plaat
s
Anders,
nl.
stage
Datum
Handtekenin
g
Persoonlijke gegevens
Naam:
Man
Vrouw
Voornamen (voluit):
Geboorteplaa
ts:
Geboortedatum:
Nationaliteit:
Burgerlijke staat:
Burgerservicenummer
(BSN):
Adres:
Postcode en Woonplaats:
Telefoonnummer:
Mobiel:
E-mailadres:
IBAN-nummer:
Functie
Naar welke functie
solliciteert u?
Hoeveel uur wilt u werken?
Zijn er dringende redenen
die uitvoering van de
werkzaamheden in de weg
staan?
uur per week
Referenties
Naam:
Functie
Bedrijf /
organisatie
Tel. Nr.
Pagina 1 van 2
Opleidingen
Opleiding / cursus
Instelling
Van / tot
Diploma
Behaald op
ja / nee
ja / nee
ja / nee
ja / nee
Werkervaring
Functie
Bedrijf /
organisatie
Werkzaamheden
Van /
tot
Talenkennis (vul in: goed / voldoende / matig / slecht)
Nederland
s
spreken
schrijv
en
Engels
spreken
schrijv
en
Duits
spreken
schrijv
en
Frans
spreken
schrijv
en
Anders,
nl.
Anders,
nl.
spreken
schrijv
en
spreken
schrijv
en
Vaardigheden (kruis uw vaardigheden aan)
Nauwkeurigheid
Samenwerken
Communicatie
Creativiteit
Leidinggeven
Anders, nl.
Analyseren
Stressbestendigheid
Anders, nl.
Nevenfuncties
Vervult u op dit moment
nevenfuncties?
Ambieert u nog andere
functies?
Ja, nl.
Nee
Ja, nl.
Nee
Pagina 2 van 2
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards