Actuele informatie over het project - Bio-economie in de non

advertisement
Actuele informatie over het project
APRIL 2016
Politiek en scholieren te gast in het Bio-economie project
Stenden Hogeschool in Emmen en het Kompetenzzentrum 3N in Werlte openen hun deuren
tijdens de dag van Europa.
EMMEN/WERLTE - Naar aanleiding van de landelijke (Duitse) campagne “Europa in mijn
regio” openen geselecteerde projecten, die Europese subsidies hebben ontvangen, hun
deuren. De Eems Dollard Regio biedt samen met het Amt für Regionale Landesentwicklung
Weser-Ems in het kader van het INTERREG V A project "Bio-economie in de Non-Food
sector", op 9 mei de mogelijkheid aan scholieren, om zich over de activiteiten van het project
te laten informeren en met biobased materialen aan de slag te gaan. In Emmen wordt een
officiële bijeenkomst georganiseerd, waaraan ook de Landesbeauftragte für regionale
Landesentwicklung Weser-Ems, Franz-Josef Sickelmann en de wethouder van de gemeente
Emmen, Bouke Arends, deelnemen. De niedersächsische Staatskanzlei heeft het project
"Bio-economie" uitgekozen als grensoverschrijdend voorbeeldproject, dat ook door het Land
Niedersachsen financieel wordt ondersteund. Tijdens deze dag wordt het project interactief,
door middel van film en animatie gepresenteerd. Daarnaast zullen Duitse en Nederlandse
scholieren naar Emmen reizen om hier aan workshops over nieuwe biobased materialen
voor 3D printing en microspuitgiet toepassingen deel te nemen.
Op dezelfde dag wordt ook in het Kompetenzzentrum 3N in Werlte een Bio-economie
programma met workshops aangeboden aan scholieren.
Op deze wijze wil de projectorganisatie Bio-economie en het Amt für Regionale
Landesentwicklung Weser-Ems graag laten zien wat er met Europees geld ontwikkeld wordt.
Voor verder informatie kunt u contact opnemen met de EDR, Anita Buijs of Karin Eden.
Filmproductie Bio-economie
Het bureau Creative Monkey uit Groningen heeft de opdracht gekregen om de projecten
binnen Bio-economie te verfilmen in een korte animatie of videoproductie. Deze tweetalige
films worden gebruikt als promotiemateriaal, zodat het project onder de aandacht gebracht
kan worden bij zowel het vakpubliek als de burgers. De bedoeling is dat de films op de
Europadag op 9 mei klaar zijn om gepresenteerd te worden. De communicatie over de
inhoud van de films loopt via de projectcoördinatoren. De films worden na 9 mei op de
website www.bioeco-edr.eu beschikbaar gesteld.
Declareren
Voor het declareren van kosten hebben we allereerst de ondertekende
cofinancieringsverklaring nodig om uw declaratie in behandeling te kunnen nemen. Kosten
kunnen met terugwerkende kracht gedeclareerd worden vanaf 1 juni 2015.
Wat betreft de personeelkosten moet een functiebeschrijving van de medewerker ingediend
worden. Afhankelijk van deze functiebeschrijving kan de medewerker in een bepaalde
tariefgroep worden ingedeeld. Het is niet meer nodig (zoals in het vorige programma) om
loonstroken en betaalbewijzen in te dienen. Wanneer een medewerker niet voor 100% in het
project werkzaam is, moet ook een urenregistratieformulier ingediend worden. Overhead
over de personeelskosten bedraagt 25%, deze kosten kunnen ook opgevoerd worden.
Daarnaast kunnen overige kosten afgerekend worden. Bijvoorbeeld reis en verblijfkosten,
investeringen, opdracht verstrekking richting derden etc. Hiervoor moet een originele factuur
en betaalbewijs ingediend worden. Houdt hierbij wel rekening met de aanbestedingsregels!
Graag ontvangen wij de eerste declaratie uiterlijk 6 mei, zodat we alle declaraties gebundeld
kunnen behandelen. De accountantscontrole (First Level Control) vindt bij de Eems Dollard
Regio op kantoor plaats. Alle formulieren en de subsidievoorwaarden zijn te downloaden op
www.bioeco-edr.eu. Daarnaast kunt u voor vragen contact opnemen met Anita Buijs/Karin
Eden (0597-521818).
Excursie
Op 23 mei aanstaande wordt er een excursie georganiseerd naar Wageningen Universiteit
(UR Food & Biobased Research) en Stichting Agrodome te Wageningen.
Wageningen UR Food & Biobased Research houdt zich bezig met onderzoek naar
ontwikkeling van materialen en producten op basis van biomassa. Voorbeelden van
materialen en producten waar zij aan werken zijn bioplastics voor verpakkingen, behuizing
van consumentenelektronica, textiel en onderdelen voor de automobielindustrie, maar er
wordt ook gewerkt aan inkten en coatings, papier en karton en bouw- en biomedische
materialen. http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/
food-biobased-research/Onderzoeksprogrammas/Biobased-materialen.htm
Het informatiecentrum van de stichting Agrodome is een praktijkvoorbeeld van een gebouw
dat is neergezet met zoveel mogelijk gebruik van agrarische bouwstoffen. Het gebouw is een
bezoekobject waarin de bezoekers vooral kunnen ervaren hoe het eruit kan zien en hoe het
voelt. Om dit te laten zien wordt er informatie gegeven over concrete materialen en
toepassingen www.agrodome.nl.
Opgave vóór 11 mei bij [email protected]. Bij voldoende deelname zullen wij het vervoer
vanuit het Noorden centraal organiseren.
Experts voor nieuwe projectvoorstellen
In het project "Bio-economie" kan het midden en klein bedrijf, dat op het gebied van Bioeconomie innovatieve ideeën grensoverschrijdend wil realiseren, deelnemen. Op deze
manier wordt het voor de bedrijven mogelijk gemaakt, om werkzaamheden door te voeren en
innovaties te ontwikkelen die anders, wegens beperkte financiële middelen, niet
realiseerbaar zijn. Daarbij hoort ook de voor het project noodzakelijke samenwerking met
kennisinstellingen en hogescholen, die voor deze thema’s de noodzakelijke know-how
meebrengen en zo hun kennis in de praktijk kunnen laten brengen. Uitgebreide informatie
kunt u vinden op de website: www.bioeco-edr.eu.
De eerste projectvoorstellen zijn ingediend. Voor de beoordeling worden we geadviseerd
door onze experts, die we hieronder kort voorstellen:
Hans Derksen
Van huis uit is dr. Hans Derksen biochemicus, afgestudeerd en gepromoveerd aan de RUG
(Rijks Universiteit Groningen). Hij is reeds vanaf 1990 actief in de Biobased Economy ,
waarbij hij gewerkt heeft bij instellingen als het Agrotechnologisch Onderzoeksinstituut (ATODLO) alwaar hij directeur van de business unit Biobased Products was. Daarna is hij voor
zichzelf begonnen met o,a. het bedrijf ABC Kroos BV (www. abc-kroos.nl) en Biorefinery
Solutions BV. Naast de werkzaamheden voor zijn bedrijf is hij een tiental jaren hoogleraar
Kennisintensief
Ondernemerschap geweest aan de
Radboud Universiteit en vanaf
2011 werkzaam als lector voor Van
Hall Larenstein voor het
lectoraat Biobased Economy. Zijn
expertisegebied ligt vooral op
biobased onderzoek en
ondernemerschap.
Derksen verwacht dat de echte
doorbraken vanuit het MKB
gaan komen en niet vanuit de
multinationals. Kansen ziet dr.
Hans Derksen vooral op het gebied
van reststofverwaarding.
Ingo Große-Kracht
Ingo Große-Kracht is afgestudeerd in de sociale wetenschap en sinds 2011 voor de
Landkreis Osnabrück werkzaam. Sinds februari 2015 werkt hij voor het 'Referat für
Strategische Arbeit'. Als manager Bio-economie coördineert hij de uitvoering van het
Masterplan Bioökonomie 2020 Weser-Ems, informeert over subsidie mogelijkheden en
actuele ontwikkelingen en ondersteunt de opbouw van het netwerk in dit vakgebied. "Het is
belangrijk het MKB te
ondersteunen, ook op het gebied
van bio-economie, want zij zijn de
innovatiedragers", zegt hij. "In het
gebied van de Eems Dollard
Regio zijn grote mogelijkheden, per
slot van rekening heeft men het
ontstaan van de biomassa dankzij
de landbouwsector zo goed als
voor de huisdeur. Ook in de
machine bouw zijn hier bij ons
veel bedrijven actief, een
belangrijke sector bij de omzetting
van innovatieve ideeën. De
kennisoverdracht is niet alleen bij
hogescholen en bedrijven
belangrijk, maar ook
grensoverschrijdend tussen Duitse
en Nederlandse bedrijven", weet Große-Kracht.
Prof. Dr. Claudia Kummerlöwe
Claudia Kummerlöwe is sinds 1995 professor aan de faculteit Ingenieurswissenschaften und
Informatik van de hogeschool Osnabrück. Ze studeerde chemie aan de technische
universiteit Dresden en promoveerde daar op het thema ‘Untersuchungen zum
Deformationsverhalten von Polymermischungen’.
Claudia Kummerlöwe was in aansluiting op haar studie als wetenschappelijk medewerker
aan de technische universiteit en op het gebied van onderzoek en ontwikkeling in de
industrie werkzaam. Tot haar onderzoeksgebieden behoren polymeer blends en
composieten, bio afbreekbare polymeren en elastomeren. Op haar curriculum staan de
vakgebieden polymeerchemie en polymeeranalyse.
“MKB hebben vaak slimme ideeën en buitengewone oplossingen voor producten. En daarom
zie ik een groot potentieel voor MKB vooral in de Bio-economie", zegt zij.
Wytze G. Rijke
Wytze Rijke heeft Maritieme Techniek en Economie gestudeerd en is daarna werkzaam
geweest in de consultancy. Hij heeft zich met name bezig gehouden met technische
haalbaarheidsstudies voor MKB bedrijven. Daarna is hij in dienst gekomen van de
Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) en heeft daar diverse functies bekleed,
gericht op MKB advisering, business development en innovatie. Vanaf 1 januari 2012 is hij
directeur van het TechnologieCentrum Noord-Nederland. TCNN ontwikkelt, implementeert
en adviseert over technologische, economische en bedrijfskundige haalbaarheidsstudies en
over technologiegeoriënteerde projecten.
Volgens hem is het belangrijk of een projectidee origineel is, maar het hoeft niet altijd
baanbrekend te zijn. De innovatie moet bij het bedrijf passen en er moet een markt voor zijn.
Of een projectidee kans van
slagen heeft hangt mede af van
de ervaring van een bedrijf.
Er liggen zeker kansen als het
gaat over de inzet van onder
andere zetmeel, vezels zoals
bijvoorbeeld vlas en hennep en
feedstock met het oog op de
bioraffinage.
"Grensoverschrijdend kan men
van elkaar leren door onder
andere het verschil in structuur
en cultuur tussen de
Nederlandse en Duitse bedrijven.
Daarnaast biedt dit INTERREG
V A project de kans om met
kennisinstituten over de grens samen te werken."
Contact:
Leadpartner Bio-Economie:
Eems Dollard Regio (EDR)
Anita Buijs, Karin Eden
tel.: 0597 521818
[email protected]
www.bioeco-edr.eu
Download