Jorina De Sterck, 1BaOA3 - Radicalisme en extremisme

advertisement
Jorina De Sterck, 1BaOA3
Sadan opdracht
thema: extremisme, radicalisme
Academiejaar 2015-2016 –Vives Kortrijk
1
Inhoudsopgave
STAP 1: ALGEMENE ONDERWERPSVERKENNING
3
BRUIKBAARHEID EN BETROUWBAARHEID
WAT NEEM JE MEE UIT DEZE ZOEKOPDRACHT?
5
5
STAP 2: DE BASISTEKST
7
POWERPOINT
16
STAP 3: BESCHIKKING KRIJGEN EN MEER ZOEKEN
17
PUBLICATIES BINNEN HANDBEREIK
AUTEURS
ZOEK EEN BOEK IN DE BIB
ZOEK VERDER BUITEN JE BASISTEKST
17
21
22
22
STAP 4: CONTEXTUALISEREN
26
ORGANISATIES (HULP- OF DIENSTVERLENING)
JURIDISCHE DOCUMENTEN
CIJFERGEGEVENS VERWERKEN EN ER ZELF AANMAKEN
26
27
28
BRONNENLIJST
29
2
Stap 1: Algemene onderwerpsverkenning
Trefwoorden of zoektermen
De volgende woorden heb ik gevonden op Wikipedia door te zoeken op
extremisme of radicalisme.
-
terrorisme
vormen van extremisme: Anarchisme, communisme, fascisme,
islamisme, kapitalisme, nationaalsocialisme
vrijheidsstrijder
politieke filosofie
sociologie
Gebruik de zoektermen (of combinaties ervan) voor een
verkennende zoekopdracht via de klassieke zoekmachines (Google,
Yahoo, Bing, … ) te starten.
Geef een beknopt overzicht van je zoekresultaten.
a. Hoeveel resultaten bekom je?
Extremisme- radicalisme.
Zoekmachine
Google
Yahoo
Bing
aantal
29 400
13 600
13 700
Terrorisme
Zoekmachine
Google
Yahoo
Bing
aantal
22 500 000
4 090 000
3 930 000
3
b. Welke soorten informatiebronnen bekom je ? Boeken,
artikelen uit tijdschriften/kranten, website, wikipedia-Lemma,
statistieken, beleidsdocumenten, onderzoeken? Maak hier een
overzicht van in een tabel
Extremisme- radicalisme.
Soort bron:
Artikel
boek
website
Video’s
15 300
Eindwerken
28 900
Aantal zoekresultaten Google
Aantal
zoekresultaten Bing
Aantal zoekresultaten Yahoo
24 700
8 900
10 000
10 700
11 100
15
12 000
10 000
10 600
11 600
15
12 500
Soort bron:
Artikel
boek
website
Video’s
Aantal
zoekresultaten
Google
Aantal
zoekresultaten Bing
Aantal zoekresultaten Yahoo
580 000
333 000
743 000
Eindwerken
2 650
528 000
85 900
779 000
5 310
1 950 000
499 000
81 000
851 000
4460
2 010 000
29 700
Terrorisme
354 000
4. Gebruik dezelfde zoektermen (of combinaties ervan) voor een
verkennende of exploratieve zoekopdracht via Limo.
Geef een beknopt overzicht van je zoekresultaten (beperk je tot de
eerste drie resultatenpagina’s.
een overzicht van in een tabel.
Extremisme –radicalisme
Soort bron:
Limo
Artikel
9
boek
14
Eindwerken
0
4
Terrorisme
Soort bron:
Limo
Artikel
1 270
boek
1 251
Eindwerk
82
Bruikbaarheid en betrouwbaarheid
Terrorisme op Wikipedia:
Deze pagina werd het laatste bijgewerkt op 28 oktober 2015.
Er zijn ongeveer 26 bronnen, noten en/of referenties te vinden.
In de inhoudsopgave geeft men de verschillende definities, doel van
terrorisme, verschillende soorten, standpunten, strijd tegen
terrorisme en over terrorisme wereldwijd weer.
Als inleiding geeft men een korte beschrijving weer. Er is niet echt
een besluit geformuleerd. Op de website worden de verschillende
jaartallen weergegeven van de aanslagen maar, er wordt geen bron
weergegeven. Wikipedia is niet zo betrouwbaar, aangezien men het
zelf kan bewerken en er geen auteur bij vermeld staat.
Wat neem je mee uit deze zoekopdracht?
a. Omschrijf kort hoe het zoekproces is verlopen.
Het zoekproces verliep moeizaam om na te gaan wat betrouwbaar
was en wat niet.
b. Zou je andere/extra trefwoorden gebruiken? Welke ?
Ja, ik heb nog enkele trefwoorden zoals anarchisme, communisme,
fascisme, islamisme, kapitalisme, nationaalsocialisme,
vrijheidsstrijder, politieke filosofie, sociologie gevonden. Maar ik heb
deze niet gebruikt in mijn zoekopdracht. Deze trefwoorden had ik
ook al vermeld bij vraag 2.
c. Welke informatie en welke bronnentypes vond je niet? Hoe
verklaar je dit?
Het besluit, eindwerken en auteurs heb ik niet gevonden. Volgens
mij komt dit doordat er geen besluit was opgenomen, geen auteur
vermeld was of geen eindwerk opgenomen werd. Op Wikipedia kan
5
je ook je eigen inbreng geven en wordt er niet steeds een auteur bij
geplaatst.
d. Heb je nog bemerkingen?
Nee.
7. Dien je het thema te verbreden of af te bakenen ?
Naar mijn besluit zou ik het thema verbreden.
a. Zijn de bij de aanvang geformuleerde onderzoeksvragen /
informatievragen goede vragen of dien je vragen extra te
formuleren of het aantal vragen in te perken?
Er waren geen onderzoeksvragen.
b. Indien je nog geen onderzoeks- of informatievragen hebt gesteld,
formuleer nu zelf een aantal mogelijke vragen. Wat wil je precies
weten over jouw thema?
- Wat is de oorsprong van extremisme-radicalisme?
- Hoeveel soorten extremisme bestaan er?
- Komt het in alle landen voor?
6
Stap 2: de basistekst
Artikel: De andersglobaliseringsbeweging: onredelijk radicalisme?
PDF bestand: http://www.ethiekenmaatschappij.ugent.be/wpcontent/uploads/2012/07/EM_94-2006-Jeuken.pdf
Bronvermelding
Jeuken, (2006). De andersglobaliseringsbeweging: onredelijk
radicalisme? Tijdschrift Ethiek & maatschappij, 9de jaargang, nr 4, p.
5-19.
Context
Wat is het geheel rond de tekst: uit welk
vaktijdschrift/boek/verzamelwerk komt het? Welke organisatie is
verantwoordelijk voor de tekst. Voor welke doelgroep /
professionelen is het geschreven?
Het artikel komt uit ‘Ethiek & Maatschappij’.
In het artikel stellen ze de vraag of andersglobaliseringsbewegingen
radicalisme onredelijk vinden of dit voor hen een norm is waaraan
voldaan moet worden.
Het artikel is geschreven voor volwassenen.
Auteur
Wie precies schreef de tekst? Vaak geeft de tekst zelf info over de
auteur(s), zoek er goed naar! Wat vind je (daarnaast) op internet
over de auteur(s)? Google of nog beter, werk specifiek via de site
van zijn werkplek.
Yvette Jeuken is Nederlandse freelance politicoloog en projectleider.
Ze studeerde Politicologie en Genderstudies aan de Radboud
Universiteit Nijmegen. Verder is ze gespecialiseerd in (doe-)
democratie, participatiesamenleving, (lokale) politiek en
burgerparticipaties.1
1 http://www.yvettejeuken.nl/?page_id=99
7
Structuur
Beschrijf kort, opsommend, hoe de tekst is opgebouwd.
a. Kent het een duidelijke structuur, is die logisch; of is het één
lange doorlopende tekst?
Ja, er is een duidelijke structuur aanwezig. Het is een doorlopende
tekst met enkele tussentitels maar weinig witruimte. Om het
aantrekkelijk te maken zouden enkele witregels meer structuur
bieden.
b. Zijn er tussentitels?
Ja, er zijn 5 tussentitels?
1)
2)
3)
4)
5)
Irrationele extremisten
De beweging der bewegingen
Het idee van eenheid
(on)redelijk
vrijheid
c. Is er enkel tekst of vind je andere zaken terug?
Er zijn geen andere zaken terug te vinden. Er staan geen
afbeeldingen in de tekst, geen grafieken, geen
cijfermateriaal,…
d. Hoe worden de referenties opgemaakt respectievelijk in de
tekst en in de bronnenlijst (= welk referentiesysteem) ?
Referenties worden aangegeven met voetnoten. Er zijn ook zelf
aangemaakt referenties zoals (Wissenburg 2004: 500). De
voetnoten worden onderaan de pagina weergegeven.
Achteraan is er ook een bibliografielijst terug te vinden.
8
Gelijksoortige info.
Zoek vanuit de structuur verder naar verscheiden info. Verlies je
niet in de inhoud. Daar is het niet om te doen. Onderlijn of breng
kleur aan volgens een eigen logisch systeem. Voorbeeld Onderlijn
verwijzingen naar bronnen, specialisten (o.a. belangrijke auteurs,
personen met een belangrijke functie, personen uit het werkveld)
kleur je rood, begrippen, definities en moeilijke woorden kleur je
geel, namen van instellingen of organisaties kleur je groen,
vermeldingen van regelgeving krijgen een oranje kleur.
Zie uitprint tekst.
Lijsten
Maak lijsten van wat je zonet in je tekst aanduidde. Noteer alles in
je werkdocument. Deze lijsten gebruik je bij het zoeken naar extra
vakliteratuur / bronnen (stap 3).
Lijst van organisaties betrokken bij je thema. Zoek via de Sociale
kaart (databank) de contactgegevens op van deze
organisaties, en hun algemene werking en doelgroep.
Presenteer deze gegevens, alfabetisch in tabelvorm in Word.
Deze organisaties zijn niet terug te vinden in de Sociale kaart.
Organis Algemene werking
Doelgroep
atie
ATTAC
Associatief netwerk voor een Taks op
De bevolking
financiële Transacties en voor het
Aansterken van de Civiele maatschappij,
van het Franse Association pour la
Taxation des Transactions pour l'Aide
aux Citoyens) is een internationale, nongouvernementele organisatie die zich
aanvankelijk vooral inzette voor een
belasting op financiële transacties, de
Tobintaks. Inmiddels heeft de groep een
breder perspectief en is ze een van de
belangrijkste spelers binnen de
andersglobaliseringsbeweging.
https://nl.wikipedia.org/wiki/ATTAC
9
IMF
NGO
Wereldb
ank
Het Internationaal Monetair Fonds of
Internationaal Muntfonds (IMF) is een
organisatie voor monetaire zaken. Ze
werd samen met de Wereldbank in 1944
met het systeem van Bretton Woods
opgericht in het kader van de
wederopbouw na de Tweede
Wereldoorlog
https://nl.wikipedia.org/wiki/Internation
aal_Monetair_Fonds
Een niet-gouvernementele organisatie
(of ngo, ook wel non-gouvernementele
organisatie) is een organisatie die
onafhankelijk is van de overheid en zich
op een of andere manier richt op een
verondersteld maatschappelijk belang.
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nietgouvernementele_organisatie
De Wereldbank is 's werelds grootste
instituut voor
ontwikkelingssamenwerking. Zij
verstrekt leningen aan
ontwikkelingslanden en
middeninkomenslanden, met als
voornaamste doel het bestrijden van
armoede.
Mensen met
financiële
problemen
De bevolking
Mensen in
armoede uit
ontwikkelingsla
nden en
middeninkomen
slanden
https://nl.wikipedia.org/wiki/Wereldban
k
10
Lijst van specialisten. Geef bij elke specialist een korte uitleg,
plaats een foto van de persoon als je er een vindt. Presenteer
alfabetisch in tabelvorm in Word.
Specialist
Arendt Hannah
Afbeelding
Afbeelding:
http://www.bard.edu/hannah
arendtcenter/about/hannahar
endt/
Brecher Jeremy
Eschle
Catherine
Nagel Thomas
Afbeelding:
http://www.labor4sustainabili
ty.org/about/staff/
Niet weer gevonden
Korte uitleg
Hannah Arendt is
een belangrijke
politiek filosoof van
de 20e eeuw. Ze is
vooral bekend om
haar analyse van
totalitaire
samenlevingen en
haar verslag van het
Eichmann-proces.
http://www.filosofie.
nl/hannaharendt/index.html
Jeremy Brecher is
een historicus,
documentairemaker,
activist en een
auteur.
https://en.wikipedia
.org/wiki/Jeremy_Br
echer
Niet weer gevonden
Hij is een
Amerikaans filosoof.
Hij is hoogleraar
rechten en filosofie
aan de New York
University.
https://nl.wikipedia.
11
org/wiki/Thomas_Na
afbeelding:
http://modernpsychologist.c gel
a/nagel-and-camus-on-theabsurd/
Talisse Robert
Toulmin
Stephen
Van Stokrom
Robin
Robert Talisse is een
Amerikaanse filosoof
en politieke
theoreticus. Hij is
professor aan de
Vanderbilt
University in
Nashville.
Afbeelding:
http://news.vanderbilt.edu/20 https://en.wikipedia
12/02/listen-philosophy-talks- .org/wiki/Robert_B.
_Talisse
continue-with-robert-talisse/
Stephen Edelston
Toulmin was een
Amerikaans filosoof
van Britse afkomst.
Met zijn werk The
Uses of Argument
was Toulmin de
grondlegger van de
argumentatieleer.
Toulmin was
hoogleraar aan de
Afbeelding:
University of
https://en.wikipedia.org/wiki/ Southern California
Stephen_Toulmin
Niet weer gevonden
Niet weer gevonden
12
Wissenburg
Marcel
Afbeelding:
http://www.ru.nl/politicologie
/@694301/pagina/
Young Iris
Afbeelding:
https://upload.wikimedia.org/
wikipedia/en/b/ba/Iris_Marion
_Young.jpg
M.L.J. (Marcel)
Wissenburg
(Arnhem, 1962) is
een Nederlands
politiek filosoof en
hoogleraar Politieke
Theorie aan de
Radboud
Universiteit. Zijn
onderzoek richt zich
op liberalisme,
theorieën van
sociale
rechtvaardigheid en
het raakvlak tussen
politieke en
milieufilosofie.
https://nl.wikipedia.
org/wiki/Marcel_Wis
senburg
Iris was professor
politieke
wetenschappen aan
de univeristy of
Chicago. Ze was ook
verbonden aan het
Centrum voor
Gender Studies en
de Rechten van de
Mens.
https://en.wikipedia
.org/wiki/Iris_Mario
n_Young
13
Lijst met vaktermen: definities en moeilijke woorden die in je tekst
staan. Gebruik ter verduidelijking van deze termen de
woordenboeken die VIVES ter beschikking stelt en eventuele
handboeken of cursussen. Maak een alfabetische
trefwoordenlijst.
Woord
affiliëren
assumpties
consensus
consistent
corrumperen
desastreus
discours
empirisch
floreren
gededuceerd
gegeneraliseerd
geïnstitutionaliseerd
impasse
inconsistenties
inherent
merites
onbesuisd
praxis
betekenis
zich verbinden (aan een
organisatie)
aannamen, veronderstelling
overeenstemming
samenhangend
corrupt maken
rampzalig
discussie
Volgens de leer dat ervaring
de enige bron van kennis is.
goed presteren
door logisch redeneren iets
afleiden uit het algemene
Veralgemeend
opkomst van grote fondsen
Moeilijke toestand waarvoor
men geen oplossing ziet
onbestendigheid
onafscheidelijk verbonden
met
goede eigenschap
onbeheerst
toepassing
14
Lijst met soorten bronnen. Ga na welke soorten in je basistekst
worden gebruikt. Pik uit het geheel vijf bronnen die je later nog zou
willen doornemen. Mix sociaalwetenschappelijke, juridische en
statistische bronnen. Noteer hun volledige referentie.
ARENDT H. (1963), On Revolution, The Viking Press, New York.
BENHABIB, S. (ed.) (1996), Democracy and Difference. Contesting
the Boundaries of the Political, Princeton University Press, Princeton.
COOPER L., Hannah Arendt’s Political Philosophy: An Interpretation,
(Apr., 1976), in: The Review of Politics, 38, 2, 145-176.
ESCHLE C., MAIGUASHCA B. (ed.) (2005), Critical Theories,
International Relations and ‘the Anti-Globalisation Movement’. The
Politics of Global Resistance, Routle- dge, New York.
MEDINA J., WOOD D. (ed.), Truth. Engagements Across
Philosophical Traditions (2005) Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
Samenvatting van de basistekst
Andersglobaliseringsbeweging is vanaf eind jaren ’90 in de
belangstelling komen te staan door protest acties tijdens WTO- tops,
G8- bijeenkomsten en haar kritiek op Wereldbank en het IMF.
Gemeenschappelijke kritiek. De kritiek gaat over de verdeling van
de politieke en economische macht en de verdeling van welvaart
niet accepteren. Andersglobaliseringsbeweging bestaat uit variëteit
aan groepen en individuen. Participanten affiliëren niet met één
ideologie. Het zijn zowel anarchisten, socialisten, communisten als
Christenen. Het is deze kracht waarop de beweging floreert. Er is
veel kritiek op deze beweging. Yvette Jeuken wil in dit artikel
betogen dat een aantal kritieken onterecht zijn. De
andersglobalisereningsbeweging wordt vooral gezien als
protestbeweging. Volgens de kritieken gaat het om een politieke
beweging met weinig potentie. Maar wat heeft deze beweging te
maken met de politieke theorie? Beiden zijn begaan met dezelfde
kwesties. Ze zoeken namelijk een andere weg om tot een oplossing
te komen. Dit artikel heeft drie doelen. Eerste en vooral wil Jeuken
ingaan of het beeld dat critici van de andersglobalisten schetsen wel
juist is. Ze gaat dit na aan de hand van twee kritieken. Yvette is van
mening dat de stelling die Wissenburg en Talisse stellen incorrect is.
15
Het tweede doel is nagaan of alle andere vormen van handelen
irrationeel zijn. Zij gaat uit van de veronderstelling dat dit niet het
gevoel hoeft te zijn. Haar impressie van
anderglobaliseringsbeweging is dat zijn trachten verschillende
vormen van onrechtvaardigheid onder de aandacht wil brengen en
aan tonen dat een gebrek aan politieke vrijheid het onmogelijk
maakt om verandering teweeg te brengen. Als laatste stelt ze zich
de vraag of het conflict over conflict opgelost kan worden. In de
conclusie vermeldt Yvette Jeuken dat over het algemeen het
handelen en het actievoeren van deze politieke beweging niet
serieus wordt genomen omdat activisten “onredelijk” zijn. Ook heeft
ze proberen aantonen dat de kritieken van Wissenburg en Talisse
gebaseerd zijn op een incorrect beeld. Wissenburgs voorwaarden
kunnen wel gezien worden als een “redelijke bijdrage” aan het
politieke debat. (Jeuken: 2006)
PowerPoint
Zie PowerPoint op de wikipagina.
16
Stap 3: Beschikking krijgen en meer zoeken
Publicaties binnen handbereik
Bron
Databank
ARENDT H. (1963), On Revolution, The
Viking Press, New York.
LIMO
Beschikbaar: Odisee
Brussel
Titel: On revolution
Auteur/maker:
Arendt, Hannah
Taal: Engels
ARENDT H., The Human Condition [1958]
(1998), The University Press, Chicago.
LIMO
beschikbaar: KU leuven
campus Kortrijk
Titel:
The human condition
auteur/maker
Hannah Arendt
fysieke details: IX,
385 P.
ARENDT H. (2005), Truth and Politics, in:
Medina, J., Wood, D.(ed.), Truth. Engagements Across Philosophical Traditions,
Blackwell Publishing Ltd., Oxford. Originally published in Between Past and Future
in The New Yorker, February 25, 1967.
taal: Engels
Niet terug gevonden
17
AUDI R. (ed.) (2001), The Cambridge
Dictionary of Philosophy, Second Edition,
Cam- bridge, Cambridge University Press
LIMO
Beschikbaar:
Odisee centrale
bibliotheek
Titel:
The
Cambridge
dictionary of
philosophy
Auteur/maker:
AUDI R.
Fysieke details:
XXVIII, 882 p.
Taal: Engels
BENHABIB, S. (ed.) (1996), Democracy and LIMO
Difference. Contesting the Boundaries of the
Political, Princeton University Press,
Beschikbaar: KU
Princeton.
Leuven
Titel: Democracy and
Difference contesting
the boundaries of the
political
Auteur/maker:
Benhabib, S.
Fysieke details:
VII,
373 p.
Taal: Engels
BRECHER J. (et.al.) (2002), Globalization
from below. The power of solidarity, Second
Edition, South End Press, Cambridge.
COOPER L., Hannah Arendt’s Political
Niet terug gevonden
Niet terug gevonden
18
Philosophy: An Interpretation, (Apr., 1976),
in: The Review of Politics, 38, 2, 145-176.
ESCHLE C., MAIGUASHCA B. (ed.) (2005),
Critical Theories, International Relations and
‘the Anti-Globalisation Movement’. The
Politics of Global Resistance, Routle- dge,
New York.
LIMO
Titel:
Reclaiming
Feminist
Futures: Coopted and
Progressive
Politics in a Neoliberal Age
Auteur/maker:
Eschle, C ;
Maiguashca, B
Taal: English
HARTMAN R., Een eenzijdige intellectueel,
(15-03-2000), in: De Groene Amsterdammer, accessed 15-03-2005:
http://www.groene.nl/2000/11/rh_arendt.h
tml.
Bron: Web of
Science
Titel: een eenzijdige
intellectueel
auteur/maker:
Hartman R
datum: 2000
bron:
http://www.groene.nl/
2000/11/rh_arendt.ht
ml
MEDINA J., WOOD D. (ed.), Truth.
Engagements Across Philosophical
Traditions (2005) Blackwell Publishing Ltd.,
Oxford.
Titel: Truth
auteur/maker: Medina
J.
datum: 2005
type: artikel
NAGEL T., The Last Word (1997) Oxford
LIMO
19
University Press, New York.
Beschikbaar KU
Leuven
Titel:
The last word
Auteur/maker:
Nagel, Thomas
Datum: 2001
Fysieke details:
VIII,147 p.
PGA, People’s Global Action Manifesto,
Geneva, February – March 1998, http://,
accessed on 12 Octo- ber 2005.
Taal: Engels
LIMO:
Niet terug gevonden
STOKROM R., Netwerken voor een
rechtvaardige wereld. De wortels van de
anders- globaliseringsbeweging in
Nederland, in Poldervaart, S., (red.) (2002),
Leven vol- gens je idealen. De andere
politieken van huidige sociale bewegingen in
Nederland, Aksant, Amsterdam.
LIMO:
TALISSE R.B., Deliberative responses to
activist challenges. A continuation of
Young’s dialectic (2005) in: philosophy &
social criticism, 31, 4, 423-444.
LIMO:
Niet terug gevonden
Google scholar geeft
enkel een citaat
weer.
Niet terug gevonden
Google scholar:
Bron:
https://scholar.google
.be/scholar?q=TALISS
E+R.B.%2C+Deliberat
ive+responses+to+act
ivist+challenges.+A+c
ontinuation+of+Young
’s+dialectic+%282005
%29&btnG=&hl=nl&as
_sdt=0%2C5
20
TOULMIN S., Return to Reason (2001)
Harvard University Press, Harvard.
LIMO:
Beschikbaar in KU
leuven campus
Kortrijk
titel: Return to
reason
auteur/maker:
Toulmin Stephen
datum: 2003
fysieke details: X,
243 p.
uitgever:
Cambridge; Harvard
university press,
2003
Auteurs
Jeuken, Y. (2006). Politieke filosofie en praktijk. Ethiek &
maatschappij, jrg.9,nr. 4 (2006),;p. 3-76.
Sterauteurs
Enkele Hannah Arendt wordt meerder malen aangehaald.
 Arendt, H. (2013). Hannah Arendt: The last interviews and
other conversations. Brooklyn: Melville House Publishing.
Type: boek vindplaats: Bib 1e verdieping 130.12.06
 Arendt, H. (1980). Denken. Amsterdam: De arbeiderspers.
Type: boek vindplaats: Bib 1e verdieping 130.12.06
21
Zoek een boek in de bib
Ik heb gekozen voor het boek: The last interview and other
conversations van Hannah Arendt.
Colofon:
Jaar van uitgave 2013
Er staan twee uitgeverijen vermeld, ook de geboorte en
sterfdatum van Hannah Arendt.
voorflap: Op de voorflap staat een tekening van Hannah Arendt
met daar bovenop de titel. Ook Hannah Arendt wordt vermeld.
achterflap: Er staat vermeld dat Hannah discussieert over
politiek, oorlog, protest bewegingen,…
Zoek verder buiten je basistekst
Trefwoord: terrorisme
Limo: Type bron:
Artikels: 1 283
Boeken: 1 253
Eindwerken: 82
Audio-visueel materiaal: 54
Research datasets: 33
Diverse teksten: 31
Tijdschriften: 11
Reviews: 9
Conferentieverslagen: 8
Oude drukken: 1
Boeken
Gezocht via limo met het trefwoord terrorisme. Ik bekwam een
resultaat van 1253. Hieronder geef ik 3 resultaten weer.
1) Hibbert, A. (2003). terrorisme. Leidschendam: Biblion.
2) Burleigh, M. (2009). Bloed en woede: een culturele
geschiedenis van het terrorisme. Amsterdam: De bezige bij.
3) Weeber, F. (2008). terrorisme. Mechelen: Wolters Plantyn.
22
Artikels
Gezocht via limo met het trefwoord terrorisme. Ik bekwam 1283
resultaten. Hieronder geef ik 3 resultaten weer.
1) van den bouwhuijsen, H. (2006). terrorisme. Ethiek &
maatschappij, Jrg. 9 (2006) nr. 3, 3-93.
2) coolsaet, R. (2005). Het islamitische terrorisme: percepties
wieden en kweekvijvers dreggen. Justitiële verkenningen., Jrg.
31 (2005) nr. 2, 9-27.
3) Lavaux, S. (2007). Europa versus terrorisme. Politiejournaal :
Het Belgisch politievakblad en ledenblad van de
Federatie.,(2007) nr. 6, p. 20-23
Eindwerken
Gezocht via limo met het trefwoord terrorisme. Ik bekwam 82
resultaten. Ik geef hieronder 3 resultaten weer.
1) Dubois, T. (2011). Terrorisme geanalyseerd: een longitudinaal
onderzoek naar trends in terrorisme. Katholieke Hogeschool
Zuid-West-Vlaanderen: S.l.
2) Soenen, A. (2009). Toerisme en terrorisme: de invloed van
terroristische aanslagen op het reisgedrag van de Vlaming.
3) Feyaerts, V. (2002). In naam van Allah : Islamitisch
fundamentalisme en terrorisme.
Onderzoeksliteratuur
Ik zocht via Lirias onder het trefwoord terrorisme.
1) vanneste, F. (2006). mensenrechten en terrorisme. Gent:
Academia Press.
2) Haers, J. (2002). Terrorisme en geweldloosheid. Leuven:
Davidsfonds.
3) Stevens, F. (2002). terrorisme in historisch perspectief.
Leuven: Davidsfonds.
23
Digitale anderstalige bronnen
Springerlink  terrorism
Lutz, J. & Lutz, B. (2005). terrorisme in historisch perspectief. US:
Palgrave Macmillan.
braithwaite, A. (2013). The Logic of Public Fear in Terrorism and
Counter-terrorism. Journal of Police and Criminal Psychology, 28
(2013).
Science direct  terrorism
De boeken rond terrorisme worden pas uitgegeven in 2016.
E-artikels uit kranten, week- of maandbladen, magazines.
Er zijn een hoop artikels over terrorisme de afgelopen 6 maand. Ik
heb er 1 artikel uitgekozen die me het meest is bijgebleven.
Derde terrorist Bataclan bekend. (10.12.2015). De Standaard.
Internet Algemeen
Ik zocht via google books maar vond geen resultaten voor Yvette
Jeuken. Ook op Google scholar vond ik geen resultaten. Ik heb wel
de website van de auteur gevonden waar werken op vermeld staan.
Deze werken hebben niet rechtstreeks iets te maken met het
onderwerp. Hieronder heb ik de URL geplaatst.
http://www.yvettejeuken.nl
beeldmateriaal
Ik zocht via limo en vond 55 video’s over terrorisme. Op vives
Itunes verkreeg ik 5 resultaten.
Limo:
History of terrorism.(2012).
Bioterreur. (2001).
9/11.(2002).
Vives Itunes
24
Moet je bang zijn van het nieuws?(2015).
Zero days: veiligheid.(2014)
Baader-Meinhof(RAF): in love with terror. (2002)
25
Stap 4: contextualiseren
Organisaties (hulp- of dienstverlening)
Ik zocht via de sociale kaart naar een organisatie die werkt rond de
thematiek radicalisering. Ik vond een organisatie genaamd ARKTOS. De
organisatie heeft een preventief programma, genaamd BOUNCE,
opgesteld om radicalisering te voorkomen. Het preventief programma dat
werd ontwikkeld om gewelddadige radicalisering in een vroeg stadium te
voorkomen. Het helpt de veerkracht van (kwetsbare) jongeren ten
aanzien van radicale invloeden te versterken en maakt hun sociale
omgeving bewust. De vorm van de website is toegankelijk maar heeft
geen zakelijke indruk. Het is een vormingscentrum voor jongeren. Hieruit
besluit ik dat de doelgroep van 6 tot en met 25 jaar is. Op de website
staat vermeldt dat er ook een programma ter beschikking staat voor
volwassenen. De BOUNCE-tools zijn ontwikkeld als preventieve
maatregelen wanneer, of zelfs beter vóór zorgen over gewelddadige
radicalisering ontstaan. Ze bieden jongeren en hun omgeving
instrumenten om de uitdagingen die ze tegenkomen te beheren. De drie
tools (BOUNCE young, BOUNCE along en BOUNCE up) zijn onderling
verbonden en vullen elkaar aan. BOUNCE helpt jongeren en hun netwerk
te emanciperen, veerkracht te ontwikkelen en te interageren met een
bewuste omgeving. BOUNCE is het resultaat van een twee jaar lange,
intense samenwerking tussen vzw ARKTOS en de FOD Binnenlandse
Zaken, Algemene Directie Veiligheid en Preventie, Unit Radicalisme en
werd mogelijk gemaakt door de financiële steun van de Europese Unie.
Aangezien er een samenwerking is met de boven genoemde diensten
denk ik wel dat dit een betrouwbare en relevante bron is. Op de website
van ARKTOS staat ook de visie en de missie vermeld van de organisatie.
Deze luidt als volgt; “Jong zijn is niet gemakkelijk. Onze samenleving
biedt heel wat kansen, mogelijkheden en uitdagingen, maar ook een
aantal risico’s en bedreigingen. Er zijn jongeren die gebruik maken van
alle beschikbare kansen in onze samenleving, maar dit is niet voor elke
jongere even vanzelfsprekend. Het tempo van onze maatschappij ligt
enorm hoog, en niet iedereen wil of kan dit volhouden. Zo gebeurt het dat
er regelmatig jongeren uit de boot dreigen te vallen. Thuis loopt niet alles
gesmeerd, de school heeft geen antwoord op prangende vragen, een job
vinden lijkt een ‘mission impossible’, samenleven in de buurt zorgt voor
vuurwerk, … En de samenleving: die draait gewoon door. Deze kloof wil
Arktos op ieders maat overbruggen.”
2(http://www.arktos.be/#/nl/page/10/37) geraadpleegd op 16 december
2015.
De website stelt geen eigen documenten ter beschikking.
https://www.desocialekaart.be/arktos-vlaams-brabant-bounce-preventie2
377 woorden
26
van-radicalisering-533169
http://www.arktos.be/#/nl/project/346
http://www.bounce-resilience-tools.eu/nl/het-project
Juridische documenten

De wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel
voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme (van
11 januari 1993),ctif.

R. THIELEMANS en D. VOORHOOF, “evaluatie van het experiment
openbaarheid van bestuur in het nationale ministerie van
binnenlands zaken” in X., Openbaarheid van bestuur. Jaarboek
1992, Brussel, De Wakkere Burger, 1992, pp. 20-37.
De maatschappelijke context (politiek/ beleid/ visie/ groeperingen)
Deze ministers en diensten zijn belangrijk binnen het thema extremisme
en radicalisering.
-minister van buitenlandse zaken  Didier Reynders
-minister van defensie  Steven Vandeput
-dienst staatsveiligheid
De sp.a. voorzitter vertelde in een speech over de strijd tegen terreur. Hij
bespreekt een 4-puntenplan om onze veiligheids- en inlichtingsdiensten
efficiënter te maken. Ook verteld hij dat hij radicalisering wil tegengaan.
http://www.s-p-a.be/artikel/laat-ons-het-geld-van-hier-investeren-in-demensen/
statistieken
Er zijn statistieken terug te vinden over het aantal aanslagen in WestEuropa. Verder zijn er ook statistieken terug te vinden over het aantal
inwoners in België. Uit de statistiek kan je afleiden dat sinds 2002 het
aantal mannelijke inwoners met een vreemde nationaliteit is blijven
toenemen. Bij vrouwen met een vreemde nationaliteit is dit een jaar later.
www.lokalestatistieken.be
Verder vindt ik ook statistieken terug waarop het aantal mislukte of
succesvolle aanvallen in 2008 vermeldt staan per deelstaat en per
geloofsovertuiging. Ook het aantal terroristische aanslagen in Europa van
2006 tot 2008 is hier terug te vinden.
27
https://johannanouri.wordpress.com/2010/01/30/de-meeste-moslimszijn-geen-terrorist-maar-alle-terroristen-zijn-wel-moslim/
Cijfergegevens verwerken en er zelf aanmaken
Zie Excel document
Persoonlijk besluit
Het was niet altijd eenvoudig om de juiste informatie te vinden. Ik
heb op het internet gezocht en in de bibliotheek. Ik heb gezocht in
artikels, eindwerken, boeken,… Ik heb geen idee waar ik nog meer
zou kunnen zoeken. Ik heb bruikbare en betrouwbare informatie
gebruikt in mijn Sadan opdracht. Mijn Sadan opdracht verliep is
traag. Ik geraakt vaak niet vooruit bij de opdracht ondanks ik bijna
elke les aanwezig was. Eenmaal ik de opdracht begreep ging het
redelijk vlot. Toch heb ik veel uitgesteld, hierdoor kwam ik bijna in
tijdnood. Ik denk dat ik nog meer moet trainen om uitstelgedrag te
vermijden maar ook het vormen van de APA-normen verliep niet
altijd even vlot. Ik denk dat ik sterk ben in het verwerven en
verwerken van informatie. Ik heb vooral geleerd op informatie op
verschillende plaatsen te zoeken en de betrouwbaarheid te
controleren. Wat me vooral bij deze opdracht zal bijblijven is dat ze
enorm veel werk en tijd vraagt.
28
Bronnenlijst
ARENDT H. (1963), On Revolution, The Viking Press, New York.
ARENDT H. (2005), Truth and Politics, in: Medina, J., Wood, D.(ed.),
Truth. Engage- ments Across Philosophical Traditions, Blackwell
Publishing Ltd., Oxford. Origi- nally published in Between Past and
Future in The New Yorker, February 25, 1967.
ARENDT H., The Human Condition [1958] (1998), The University
Press, Chicago.
Arendt, H. (1980). Denken. Amsterdam: De arbeiderspers.
Arendt, H. (2013). Hannah Arendt: The last interviews and other
conversations. Brooklyn: Melville House Publishing.
AUDI R. (ed.) (2001), The Cambridge Dictionary of Philosophy,
Second Edition, Cam- bridge, Cambridge University Press
Baader-Meinhof(RAF): in love with terror. (2002)
BENHABIB, S. (ed.) (1996), Democracy and Difference. Contesting
the Boundaries of the Political, Princeton University Press, Princeton.
Braithwaite, A. (2013). The Logic of Public Fear in Terrorism and
Counter-terrorism. Journal of Police and Criminal Psychology, 28
(2013).
BRECHER J. (et.al.) (2002), Globalization from below. The power of
solidarity, Second Edition, South End Press, Cambridge.
Burleigh, M. (2009). Bloed en woede: een culturele geschiedenis van
het terrorisme. Amsterdam: De bezige bij.
Coolsaet, R. (2005). Het islamitische terrorisme: percepties wieden
en kweekvijvers dreggen. Justitiële verkenningen., Jrg. 31 (2005)
nr. 2, 9-27.
COOPER L., Hannah Arendt’s Political Philosophy: An Interpretation,
(Apr., 1976), in: The Review of Politics, 38, 2, 145-176.
De wet tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het
witwassen van geld en de financiering van terrorisme (van 11 januari
1993),ctif.
29
Derde terrorist Bataclan bekend. (10.12.2015). De Standaard.
Dubois, T. (2011). Terrorisme geanalyseerd: een longitudinaal
onderzoek naar trends in terrorisme. Katholieke Hogeschool ZuidWest-Vlaanderen: S.l.
ESCHLE C., MAIGUASHCA B. (ed.) (2005), Critical Theories,
International Relations and ‘the Anti-Globalisation Movement’. The
Politics of Global Resistance, Routle- dge, New York.
Feyaerts, V. (2002). In naam van Allah : Islamitisch
fundamentalisme en terrorisme.
Haers, J. (2002). Terrorisme en geweldloosheid. Leuven:
Davidsfonds.
HARTMAN R., Een eenzijdige intellectueel, (15-03-2000), in: De
Groene Amsterdam- mer, accessed 15-03-2005:
http://www.groene.nl/2000/11/rh_arendt.html.
Hibbert, A. (2003). terrorisme. Leidschendam: Biblion.
Jeuken, (2006). De andersglobaliseringsbeweging: onredelijk
radicalisme? Tijdschrift Ethiek & maatschappij, 9de jaargang, nr 4, p.
5-19.
Jeuken, Y. (2006). Politieke filosofie en praktijk. Ethiek &
maatschappij, jrg.9,nr. 4 (2006),;p. 3-76.
Lavaux, S. (2007). Europa versus terrorisme. Politiejournaal : Het
Belgisch politievakblad en ledenblad van de Federatie.,(2007) nr. 6,
p. 20-23
MEDINA J., WOOD D. (ed.), Truth. Engagements Across
Philosophical Traditions (2005) Blackwell Publishing Ltd., Oxford.
NAGEL T., The Last Word (1997) Oxford University Press, New York.
PGA, People’s Global Action Manifesto, Geneva, February – March
1998, http://, accessed on 12 Octo- ber 2005.
R. THIELEMANS en D. VOORHOOF, “evaluatie van het experiment
openbaarheid van bestuur in het nationale ministerie van binnenlands
zaken” in X., Openbaarheid van bestuur. Jaarboek 1992, Brussel, De
Wakkere Burger, 1992, pp. 20-37.
30
Soenen, A. (2009). Toerisme en terrorisme: de invloed van
terroristische aanslagen op het reisgedrag van de Vlaming.
Stevens, F. (2002). terrorisme in historisch perspectief. Leuven:
Davidsfonds.
Lutz, J. & Lutz, B. (2005). terrorisme in historisch perspectief. US:
Palgrave Macmillan.
STOKROM R., Netwerken voor een rechtvaardige wereld. De wortels
van de anders- globaliseringsbeweging in Nederland, in Poldervaart,
S., (red.) (2002), Leven vol- gens je idealen. De andere politieken
van huidige sociale bewegingen in Nederland, Aksant, Amsterdam.
TALISSE R.B., Deliberative responses to activist challenges. A
continuation of Young’s dialectic (2005) in: philosophy & social
criticism, 31, 4, 423-444.
TOULMIN S., Return to Reason (2001) Harvard University Press,
Harvard.
Van den bouwhuijsen, H. (2006). terrorisme. Ethiek & maatschappij,
Jrg. 9 (2006) nr. 3, 3-93.
vanneste, F. (2006). mensenrechten en terrorisme. Gent: Academia
Press.
Weeber, F. (2008). terrorisme. Mechelen: Wolters Plantyn
31
Download