Dienstenwijzer Cor Kooy Finance

advertisement
Dienstenwijzer
Doelstelling dienstenwijzer
Op de dienstverlening van Cor Kooy Finance (hierna te noemen CKF) is de Wet op het financieel
toezicht van toepassing. Eén van de eisen die uit deze wet volgt is dat CKF u tijdig informeert over
wie CKF is en hoe CFK te werk gaat.
Adviesgebieden
Tot de adviesgebieden van CKF behoren:
• Hypotheken
• Financieringen
• Levensverzekeringen
• Spaar- en betaalproducten
• Arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en woonlastenverzekeringen i.c.m. hypothecair krediet
Voor alle adviesgebieden geldt: 1e gesprek is kosteloos!
U betaalt voor de volgende diensten een standaardtarief aan CKF:
Voorafgaand aan de dienstverlening maakt CKF hier duidelijke afspraken over met u.
Hypotheek Starter op de woningmarkt
€ 1995,-
Hypotheek doorstromer/oversluiter
€ 2195,-
Starterslening regelen
€ 495,-
Afsluiten overlijdensdekking per persoon
i.c.m. hypotheek
€ 115,-
Afsluiten woonlastenverzekering per
persoon i.c.m. hypotheek
€ 115,-
Tweede hypotheek
€ 995,-
Opname verhoogde inschrijving bestaande
hypotheek
€ 995,-
Rentemiddeling regelen
€ 285,-
Overbruggingshypotheek
€ 190,-
Ontslag Hoofdelijke Aansprakelijkheid
€ 995,-
Verzorgen bankgarantie
€ 125,-
Wijzigen hypotheekvorm
€ 495,-
Hypotheekaanvraag welke niet leidt tot
aktepassering (bijvoorbeeld aankoop
onder voorbehoud verkoop eigen woning)
€ 285,-
Nieuw op te starten aanvraag bijvoorbeeld
i.v.m. rentedaling
Lijfrentebankspaarrekening verzorgen
in de opbouwfase
€ 285,-
Lijfrentebankspaarrekeningen vergelijken
voorafgaand aan de uitkeringsfase
€ 285,-
Regelen losse
arbeidsongeschiktheidsdekking
zelfstandige
€ 495,- (daarnaast dient er een
onderhoudscontract ad € 25,- per maand
te worden afgesloten)
Regelen losse overlijdensrisicoverzekering
of uitvaartkostenverzekering
€ 285,-
€ 285,-
In overleg kan ook gekozen worden voor een advies op declaratiebasis. Het uurtarief voor financieel
advies bedraagt €115,-. Voorafgaand aan dit specifieke adviestraject spreekt CKF met u het aantal
uren af dat in rekening wordt gebracht voor die dienstverlening. Indien deze inschatting gedurende
het adviestraject naar boven dan wel naar beneden bijgesteld zou moeten worden, brengt CKF u
hiervan tijdig op de hoogte.
Beloning op basis van provisie (alleen bij een spaarrekening of consumptief krediet).
CKF ontvangt van de bank of kredietverstrekker een deel van de rente als product-gerelateerd tarief.
U betaalt dus indirect een vergoeding voor het advies en de bemiddeling via de rente.
vergoeding door bank/kredietverstrekker aan CKF aan doorloopprovisie:
Product
Vergoeding
Minimum
Maximum
Vermogensopbouw
0,1% van de waarde per jaar
0,15 van de waarde per jaar
Consumptief krediet
0,2% van het uitstaande saldo
1,15% van het uitstaande saldo
De dienstverlening van CKF in het kort
•
Inventariseren van uw adviesvraag
•
Uitleggen van de werkwijze en de beloningswijze
•
Het inventariseren van uw persoonlijke omstandigheden
•
Het analyseren van de risico’s, uw mogelijkheden en de beschikbare financiële
producten
•
U adviseren over passende mogelijkheden
•
De overeenkomst tot stand brengen (bemiddelen)
•
Controleren of de afgesloten financiële producten juist worden afgegeven door de aanbieder
•
U informeren over relevante wijzigingen in afgesloten financiële producten
CKF spreekt met u af dat het kantoor u ook gedurende de looptijd van het financiële product van
dienst is.
Persoonsgegevens
Ten behoeve van de advisering en bemiddeling over financiële producten zullen er gegevens van u
als klant worden gebruikt en opgeslagen . Deze gegevens zullen conform de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl) worden behandeld.
Samenspel CKF en u
Voor een optimale dienstverlening is het van belang dat onze cliënten hieraan meewerken. Daarom
vragen wij aan u:
• Informatie over uw huidige financiële situatie;
• Informatie over wijzigingen in uw persoonlijke situatie;
• Ontvangen stukken te controleren;
• Correcte informatie.
Vakbekwaamheid CKF
De kwaliteit van de dienstverlening door CKF wordt geborgd door het volgen van de wettelijk
verplichte opleidingen. Daarnaast worden er nog diverse extra opleidingen gevolgd om alle
ontwikkelingen in de financiële dienstverlening op de voet te volgen, zodat u verzekerd bent van
kwaliteitsadvies.
Juridische positie
CKF doet zaken met verschillende aanbieders van financiële producten (banken, verzekeraars en
financieringsmaatschappijen) en behoort tot de groep van ongebonden bemiddelaars. Het advies
wordt gebaseerd op de analyse van een toereikend aantal op de markt verkrijgbare, vergelijkbare
financiële producten. CKF heeft geen enkele verplichting of productieafspraak met een aanbieder.
Nederland telt honderden aanbieders op het gebied van financiële diensten. Het is niet mogelijk om
voor elke financiële dienst bij al deze aanbieders offertes op te vragen. Daarom selecteert CKF
periodiek, aan de hand van performancemetingen en ontwikkelingen in de markt, voor u die
instellingen die naar het oordeel van CKF de beste prijs/prestatieverhouding leveren. Op uw verzoek
verstrekt CKF een overzicht van de aanbieders die in het advies worden betrokken.
CKF doet er alles aan om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Als CKF toch een fout heeft
gemaakt mag u daar uiteraard nooit de dupe van worden. Vandaar dat CKF een beroepsaansprakelijkheidsverzekering heeft afgesloten. Voor u geeft dit extra zekerheid. Op de dienstverlening van
CKF is Nederlands recht van toepassing.
Klachtenprocedure
CKF doet zijn uiterste best u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Mocht u toch een klacht over de
dienstverlening hebben dan wordt u verzocht CKF daar zo spoedig mogelijk over te informeren. U
kunt dit telefonisch of schriftelijk doen. U ontvangt uiterlijk binnen veertien dagen een reactie.
Alle klachten worden behandeld volgens de interne klachtenprocedure. Wilt u nadere informatie
over deze interne klachtenprocedure dan kunt u deze opvragen. Komen wij er samen niet uit dan
kunt u zich wenden tot het onafhankelijke Klachteninstituut Financiële Dienstverlening.
Kifid
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
[email protected]
www.kifid.nl
Het aansluitnummer van Cor Kooy Finance bij Kifid is 300.014284
De kantoorgegevens
Cor Kooy Finance
Hoofdweg 175
9621 AH SLOCHTEREN
T
0598-421036
F
0598-422151
M
06-50943660
I
www.corkooyfinance.nl
E
[email protected]
Openingstijden
BTW nummer
KvK
ING bank rekeningnummer
Rechtsvorm
AFM nummer
Onderdelen van de AFM-vergunning
bemiddelen en adviseren op het gebied van:
Betaalrekeningen
Consumptief krediet
Elektronisch geld
Hypothecair krediet
Inkomensverzekering
Schadeverzekeringen particulier *
Schadeverzekeringen zakelijk *
Spaarrekeningen
Vermogen
: op werkdagen van 9.00-21.00 uur (op afspraak zijn
afwijkende tijden mogelijk)
: 108267763B01
: 50021559
: NL95 INGB 0005 8285 92
: eenmanszaak gedreven door C.B. Kooy
: 12020867
:
*Met betrekking tot schadeverzekeringen is het uitsluitend toegestaan de financiële dienst te
verrichten voor arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in combinatie met advies op het gebied van
een hypothecair krediet.
Download