Bloembollen 2016 Kleurrijk Flevoland

advertisement
Bodemvruchtbaarheid Flevoland in gevaar
Bemesting op maat!
Back to the roots.
www.tenbrinkebv.nl
Agenda
Doelstelling bemestingsproeven bloembollen.
Resultaten zichtbaar gemaakt.
Conclusie meerjarig onderzoek.
Waarom efficiënt bemesten?
Hoe ga ik “bewust” bemesten?
Organische stof is voeding voor het bodemleven.
Bemestingsruimte tulpen.
Kansen voor samenwerken !
Samenvatting.
Efficiënt om gaan met meststoffen.
Doelstelling proeven bloembollen.
Invloed van type meststof op groei en opbrengst tulpen.
Efficiënt omgaan met meststoffen binnen de wettelijke normen.
Opbrengst en broeikwaliteit tulpen verbeteren.
Optimaliseren bemestingsstrategie bloembollen.
Continuïteit in het bloembollenbedrijf.
Efficiënt om gaan met meststoffen.
Resultaten zichtbaar gemaakt.
Proefveld is vorige week gevlogen door
AkkerAnalyse met Ebee.
Geanalyseerd op basis van foto’s die bladmassa in
beeld brengen en bladgroen.
Deze beelden worden verder uitgewerkt en van
ieder veldje wordt een NDVI gemiddelde
uitgerekend en vergeleken met de bolopbrengst en
de groei.
Efficiënt om gaanFlevoland
met meststoffen.
Bodemvruchtbaarheid
in gevaar
Tulpen proef
2015-2016
Bemesting
op maat!
Netto proef:
9 objecten
4 herhalingen
K
a
v
e
l
p
a
d
Efficiënt om gaanFlevoland
met meststoffen.
Bodemvruchtbaarheid
in gevaar
Tulpen proef
2015-2016
Bemesting
op maat!
Bemestingsruimte tulpen:
Bemesting tulpen:1
Ontrekking tulpen:
2
3
4
5
6
7
8
9
Efficiënt om gaanFlevoland
met meststoffen.
Bodemvruchtbaarheid
in gevaar
Tulpen proef
2015-2016
Bemesting
op maat!
Bemestingsruimte tulpen:
Bemesting tulpen:1
2
3
8
9
Ontrekking tulpen:
4
5
6
7
= geen N
= stikstof 50 kg uitsluitend bladmeststof
Efficiënt om gaanFlevoland
met meststoffen.
Bodemvruchtbaarheid
in gevaar
Tulpen proef
Bemesting
op 2015-2016
maat!
Bemestingsruimte tulpen:
Bemesting tulpen:1
Ontrekking tulpen:
2
3
6
7
8
4
= 55 kg P2O5 Triplesuper fosfaat
5
= 15 kg P2O5 HumoStart
9
Efficiënt om gaanFlevoland
met meststoffen.
Bodemvruchtbaarheid
in gevaar
Tulpen proef
Bemesting
op 2015-2016
maat!
Bemestingsruimte tulpen:
Bemesting tulpen:1
2
4
3
Ontrekking tulpen:
5
6
7
8
= Wheat Seed 2% bolontsmetting
9
Efficiënt om gaan met meststoffen.
Tulpen proef 2015-2016
Uitgevoerd door: AkkerAnalyse
Kosten: € 25,00 per ha (kavel 20 ha)
Er wordt enkel beeld materiaal geleverd.
Efficiënt om gaan met meststoffen.
Conclusie meerjarig onderzoek.
Organische mest geeft opbrengst verhoging.
Bladbemesting van stikstof kan geen bodembemesting vervangen.
Startfosfaat (15 kg) kan Triplesuperfosfaat (55 kg) vervangen.
Wheat Seed in het ontsmettingsbad geeft een financiële meer opbrengst (2).
Efficiënt om gaan met meststoffen.
Waarom efficiënt bemesten?
Noodzakelijk om binnen de ruimte in de mestwetgeving te blijven.
Onttrekking van de gewassen te compenseren.
onttrekking mineralen = aanvoer mineralen
Ruimte creëren voor meer organische mest.
Bodemvruchtbaarheid te verbeteren.
Voeden van het bodemleven.
Efficiënt om gaan met meststoffen.
Hoe ga ik “bewust” bemesten?
Emissie van meststoffen voorkomen?
Gedeelde gift om uitspoeling te voorkomen.
Bemesten wanneer de plant het nodig heeft.
De juiste vorm van meststoffen geven waar de plant om vraagt.
Ken je bodem, ken je perceel.
Grondanalyse is geen overbodige luxe!
Zorg dat de basis bemesting past bij het perceel.
De bodem is continu aan verandering onderhevig.
Houdt contact met de bodem – bodemanalyses maken duidelijk wat er
gebeurt.
Efficiënt om gaan
met meststoffen.
Bodemvruchtbaarheid
Flevoland
in gevaar
Organische
stof is voeding
voor het bodemleven.
Bemesting
op maat!
Organische stof is een buffer voor voedingselementen in de bodem.
Organische stof is “energie” voor het bodemleven.
Organische stof verbeterd de structuur van de bodem.
Organische stof verhoogd de (financiële) opbrengst!
Organische stof is het fundament voor de bodem.
Efficiënt om gaanFlevoland
met meststoffen.
Bodemvruchtbaarheid
in gevaar
Bemestingsruimte
Bemesting op maat!tulpen.
Bemestingsruimte tulpen:
200 kg N
60 kg P2O5
Bemesting tulpen:
167 kg N
55 kg P2O5
150 kg K2O
Onttrekking tulpen:
118 kg N
44 kg P2O5
162 kg K2O
Efficiënt bemesten:
167 kg N
15 kg P2O5
• Champost 12,5 ton op basis van fosfaat
• Compost 36 ton op basis van fosfaat
Efficiënt om gaan met meststoffen.
Kansen voor samenwerking.
Laat bemestingsruimte niet verloren gaan.
Bemestingsruimte interessant voor landruil / landhuur.
Mogelijkheid voor samenwerking met veehouder / akkerbouwer.
Doel: wederzijds voordeel.
Efficiënt om gaan met meststoffen.
Samenvatting.
Efficiënt bemesten geeft ruimte voor organische stof.
Organische stof is de basis voor bodem en bodemleven.
Zonder organische stof (vrijwel) geen bodemleven.
Op goede grond, groeien beste bollen.
Back to the roots.
www.tenbrinkebv.nl
Bodemvruchtbaarheid Flevoland in gevaar
Bemesting op maat!
Download