Oldenbarnevelt - Gymnasium Amersfoort

advertisement
KOM N
AAR D
E
OPEN
D
AG!
29 jan
uari 2
016
Johan
Oldenbarnevelt
van
Gymnasium
EEN GYMNASIUM?
Het Stedelijk Gymnasium Johan van
Is het gymnasium extra zwaar?
Oldenbarnevelt, het JvO, is een zelfstandig
Op een gymnasium moet je meer vakken
gymnasium. Dat is een school waar alle
volgen dan op andere scholen. Vanaf de eerste
leerlingen in de eerste drie klassen dezelfde
klas krijg je les in Latijn en Grieks naast de
vakken volgen. Het gaat dus anders dan op
'gewone' vakken Nederlands, Frans, geschiedenis,
een scholengemeenschap: er is op een
aardrijkskunde, wiskunde, natuur-/scheikunde,
gymnasium geen verschil in niveau of afdeling.
biologie, tekenen, muziek, handvaardigheid,
Er is maar één soort onderwijs: gymnasium­
theater en bewegingsonderwijs. In plaats
onderwijs. Wij vinden het belangrijk dat de
van 'gewoon' Engels krijg je op het JvO
leerlingen een prettige schooltijd hebben en
Cambridge-Engels. Dit is een vorm van
daarnaast helpen we hen goed te presteren.
versterkt Engels, gericht op het behalen
Er worden dus eisen gesteld aan leerlingen
van een internationaal erkend certificaat.
op een gymnasium maar geen onmogelijke
Bij Frans volg je vanaf klas 1 ook een
eisen. Anders zouden we niet meer dan 900
versterkt programma, namelijk Delf scolaire.
leerlingen hebben. Het is een school voor
Vanaf de tweede klas komt er Duits bij.
leergierige leerlingen, voor iedereen die leren
Dat zijn vakken die voor iedereen verplicht
leuk vindt, voor iedereen die dingen uitzoeken
zijn. Na de derde klas kun je kiezen: je gaat
leuk vindt en voor iedereen die meer wil weten.
verder met alleen Latijn of met alleen Grieks of
met alle twee.
Vanaf de vierde klas kies je een vakkenpakket
dat bij je eigen interesses past. Sommigen
Wie na zes jaar de school met een
vinden talen leuker, anderen zijn meer
gymnasiumdiploma verlaat, heeft zijn talenten
geïnteresseerd in wiskunde of natuurkunde.
kunnen ontwikkelen. Bijna iedereen gaat dan
Je kunt meer vakken kiezen dan moet, want
naar de universiteit. Je weet en kunt dan
we willen graag dat je je breed ontwikkelt.
zoveel, dat studeren aan de universiteit
Je wordt daarbij geholpen door deskundige
nauwelijks problemen oplevert. Studenten die
en enthousiaste docenten.
van een gymnasium komen, zijn bijna altijd
heel succesvol in hun vervolgstudie.
HOE GAAT DAT IN DE EERSTE KLAS?
Meteen aan het begin van het schooljaar gaan
naar Lille, met Duits naar Keulen en is er voor
we op kamp naar Lunteren. Daar leer je je
iedereen een excursie met een klassiek
mede-eersteklassers en veel docenten kennen.
onderwerp. De vijfdeklassers gaan de klassieke
Iedere eerste klas heeft een eigen mentor en
cultuur in het echt zien: in Italië of in Griekenland.
twee hulpvaardige juniorbegeleiders. Dat zijn
Er valt dus veel te doen en te beleven.
vierdeklassers die de mentor helpen bij allerlei
mentoractiviteiten en die heel makkelijk contact
Toelatingseisen
maken met de eersteklassers.
We kunnen ons voorstellen dat je nu erg veel
zin hebt gekregen om volgend schooljaar ook
We zijn een school waar de meeste mensen
op het JvO te beginnen. Je wilt van te voren
elkaar kennen en dat vinden we belangrijk,
natuurlijk wel weten of dat kans van slagen
want we willen graag dat de sfeer onderling
heeft. Om bij ons toegelaten te worden, moet
goed is. De eerste vijf weken houden we op
je van je leerkracht een VWO-advies krijgen.
vrijdagmiddag de Ronde van Jupiter, een
sport- en spelcompetitie tussen alle eerste
klassen waardoor je ook veel kinderen leert
kennen uit andere eerste klassen. Ook kun je
meedoen met toneel, optreden tijdens de
muziekavonden en deelnemen aan feesten.
Verder kun je lid worden van onze leerlingen­
vereniging LEA, de geschiedenis­club Loupe of
meewerken aan de schoolkrant, de Tok. We
doen veel aan reizen en excursies. In de eerste
drie leerjaren is er elk voorjaar een
dagexcursie. De eerste klassen gaan in mei
ook nog een dag naar Archeon. In de derde
klas heb je een survivalweek in de Ardennen,
in de vierde gaan leerlingen met Frans een dag
OPEN
DAG
29 januari 2016
Maar laten we niet vooruitlopen op zaken. Het
eerste wat je nu te doen staat is op 29 januari a.s.
tussen 17.00 en 21.00 uur samen met je ouders
naar onze Open Dag komen. Je krijgt dan een goede
indruk van wat je hier te wachten staat. Ben je dan
nog steeds enthousiast, dan kun je je meteen
inschrijven voor een middagje meedraaien met een
echte les op 10 februari om 14.00 uur. Je denkt nu
waarschijnlijk: “Leuk, maar moeten mijn ouders
ook niet meer informatie krijgen?” Dat klopt
helemaal. Daarom zijn je ouders van harte welkom
op onze speciale infor­matie­avond op 1 februari om
19.15 uur. Vertel hun dat maar vast. We zien jullie
graag, te beginnen op onze Open Dag. Tot dan.
Station
Busstation
Barchman Wuytierslaan
Gr
Th
n
ra
pri
or
be
nsterenlaan
ck
ep
le
in
an
Ab
va
pe
He
uy
in
K
si
m
us
ha
la
oe
n
rl
aa
n
Thorbeckeplein 1
3818 JL Amersfoort
telefoon: 033 - 461 39 44
email: [email protected]
www.jvo.nl
Download