Stichting Rietmeen

advertisement
Stichting Rietmeen
Toelichting op de balans over 2015:
De stichting beschikt niet over vaste, noch vlottende activa. In de nabije toekomst zal er
sprake zijn van een huurovereenkomst voor een gebouw en grond van de gemeente
Harderwijk. Wel is er sprake geweest van donaties aan de stichting om te kunnen
voorzien in dekking voor de eerste aanloopkosten en om, na ingebruikname van het
terrein, een start te kunnen maken met de inrichting van grond, gebouwen en omgeving.
Een bedrag van € 17.000,-- dat vermeld staat onder de vooruit ontvangen kosten die
daarnaast weer opgenomen zijn als reservering ontwikkelkosten voor het jaar 2016, en
maken thans deel uit van het eigen vermogen van de stichting.
De kortlopende schulden hebben betrekking op het gebruik van koffie en thee tijdens de
vergadermomenten in het Wijkhuis Drielanden.
Toelichting op het exploitatieoverzicht per 31 december 2015.
Inkomsten:
De inkomsten voor de Stichting Rietmeen hebben bestaan uit een gift vanuit de
Wijkvereniging Stadsweiden bij de start om de eerste kosten te kunnen dekken. Bij de
opheffing van de Wijkvereniging heeft de Stichting Rietmeen een schenking ontvangen
van € 5000,-- voor een verdere ontwikkeling en ter dekking van te maken kosten.
Bij het organiseren van de Nationale Burendag 2015 is een subsidie aangevraagd van
€ 450,-- en die is ook verkregen. Dit was ook het maximale bedrag wat hiervoor
beschikbaar was. Aanvullend is vanuit het Wijkplatform Stadsweiden nog een bedrag ter
beschikking gesteld van € 70,--. Aan het eind van het boekjaar 2015 is van de gemeente
Harderwijk nog een bedrag van € 17000,-- ontvangen vanuit het Wijkplatform
Stadsweiden en Drielanden dat ingezet zal worden bij de ontwikkeling van De Rietmeen
in het jaar 2016.
Uitgaven:
De uitgaven van het boekjaar 2015 zijn geclusterd in een negental onderwerpen. De
bestuurs- en vergaderkosten worden gevormd door het gebruik van koffie en thee tijdens
de vergaderingen en bijeenkomsten en behelst tevens de kosten voor de inschrijving bij
de Kamer van Koophandel. Voor het gebruik van de bancaire diensten van de Triodos
Bank is een bedrag op onze rekening ingehouden van in totaal € 49,36.
Onder de noemer van automatisering / communicatie zijn de kosten opgenomen voor het
inrichten van een eigen website. Voor de omgevingsvergunning die nodig was voor De
Rietmeen zijn voor een bedrag van € 271,06 kosten gemaakt. De drukkosten hebben
betrekking op een uitnodiging voor bewoners rondom De Rietmeen en voor de
bekendmaking van Burendag 2015. Er hebben enkele activiteiten plaatsgevonden in het
afgelopen jaar, zoals Lekker Groen en de Burendag. Dat heeft geleidt tot kosten voor een
bedrag van € 1004,28 waarbij opgemerkt wordt dat voor de burendag ook kosten onder
andere posten zijn weggeboekt. Er is door het bestuur een verzekering afgesloten voor
Bestuurders- en Toezichthoudersaansprakelijkheid. De kosten hiervoor bedragen
€ 378.13. Verder zijn nog enkele onkosten vergoedt voor een bedrag van in totaal €
23,46 en is er een post diversen opgenomen met een bedrag van €44,94.
Wanneer we de bedragen bekijken, dan blijkt dat het bedrag van het netto resultaat
exact gelijk is aan het banksaldo per 31 december 2015.
Johan Peppelman; penningmeester.
RLK
Pag 1
161210
Download