Veiligheidsinformatieblad

advertisement
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 20.07.2015
Handelsnaam: VGM 160
1.
Bladzijde: 1/5
Herziening van: 20.07.2015
Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
1.1 Productidentificatie:
Handelsnaam: VGM 160
1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik: Relevant geïdentificeerd gebruik: Smeermiddel
1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad:
Fabrikant/leverancier:
Meusburger Georg GmbH & Co KG
Kesselstraße 42
A-6960 Wolfurt
Telefon +43 5574 6706-0
Telefax +43 5574 6706-12
E-Mail: [email protected]
http://www.meusburger.com
inlichtingengevende sector: [email protected]
1.4 Alarmlijn:
In noodgevallen de dichtsbijzijnde vergiftigingscentrale bellen.
2.
Identificatie van de gevaren
2.1 Indeling van de stof of het mengsel:
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008:
Het product is niet geclassificeerd volgens de GHS-verordening.
Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG: vervalt
2.2 Etiketteringselementen:
Etikettering overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008: vervalt
Gevarenpictogrammen: vervalt
Signaalwoord: vervalt
Gevarenaanduidingen: vervalt
2.3 Andere gevaren:
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:
PBT: Niet bruikbaar.
vPvB: Niet bruikbaar.
3.
Samenstelling en informatie over de bestanddelen
3.1 Mengsels:
Omschrijving: Preparaat van polyurea in minerale olie met additieven.
Gevaarlijke inhoudstoffen: vervalt
4.
Eerstehulpmaatregelen
4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen:
Na het inademen:
Voor verse lucht zorgen.
Na huidcontact:
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
Na ogencontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water afspoelen terwijl de
oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende klachten een dokter raadplegen.
Na inslikken:
Deskundige medische behandeling inschakelen.
(Vervolg op blz. 2)
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 20.07.2015
Handelsnaam: VGM 160
Bladzijde: 2/5
Herziening van: 20.07.2015
4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten:
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
4.3 Vermelding van de vereiste onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling:
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
5.
Brandbestrijdingsmaatregelen
5.1 Blusmiddelen:
Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of met schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden.
Blusmiddelen die uit veiligheidsoogpunt niet geschikt zijn: Krachtige waterstraal.
5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt: Koolmonoxyde (CO)-Kooldioxyde (CO2)
5.3 Advies voor brandweerlieden:
speciale beschermende kleding:
Ontploffings- en brandgassen niet inademen.
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
6.
Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermde uitrusting en noodprocedures:
Bijzonder slipgevaar als gevolg van het uitgelopen/gemorste produkt.
6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen: Mag niet in riolering of afvalwater afgevoerd worden.
6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal::
Mechanisch opnemen.
Het opgenomen materiaal volgens de voorschriften bergen.
6.4 Verwijzing naar andere rubrieken:
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
7.
Hantering en opslag
7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel:
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
Informatie m.b.t. brand- en ontploffingsgevaar: Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag:
Eisen ten opzichte van opslagruimte en tanks: Uitsluitend in de originele verpakking bewaren.
Informatie m.b.t. gezamelijke opslag: Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de opslag: Geen
Aanbevolen opslagtemperatuur: Kamer temperatuur
7.3 Specifiek eindgebruik: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
8.
Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting van technische installaties: Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
8.1 Controleparameters:
Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte denen in acht genomen moete worden:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die met betrekking tot de arbeidsplaatsen qua grenswaarden gecontroleerd moeten worden.
(Vervolg op blz. 3)
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 3/5
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 20.07.2015
Handelsnaam: VGM 160
Herziening van: 20.07.2015
8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
Algemene beschermings- en gezondheidsmaatregelen:
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met smeermiddelen zijn in acht te nemen.
Ademhalingsbescherming:
Niet noodzakelijk.
Handbescherming:
Veiligheidshandschoenen.
Handschoenmateriaal:
Nitrielrubber
Doordringingstijd van het handschoenmateriaal:
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
Niet geschikt zijn handschoenen uit de volgende materialen:
Handschoenen uit leder.
Handschoenen uit dikke stof.
Oogbescherming:
Veiligheidsbril.
Lichaamsbescherming:
Draag geschikte beschermende arbeidskleding.
9.
Fysische en chemische eigenschappen
9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen:
Algemene gegevens:
Voorkomen:
Vorm:
Kleur:
Geur:
Toestandsverandering:
Smeltpunt/smelttrajekt:
Kookpunt/kooktrajekt:
Druppelpunt:
Vlampunt:
Ontstekingstemperatuur:
Ontploffingsgevaar:
Dichtheid bij 20 °C:
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water:
Viscositeit:
kinematisch:
pasteus
lichtbruin
mineraalolieachtig
niet bepaald
niet bepaald
> 200 °C
niet toepasselijk
niet bepaald
niet bepaald
0,96 g/cm³
niet oplosbaar
niet toepasselijk
9.2 Overige informatie: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
10. Stabiliteit en reactiviteit
10.1 Reactiviteit
10.2 Chemische stabiliteit
Thermische ontleding / te vermijden omstandigheden: Geen ontleding bij opslag en handling volgens voorschrift.
10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties: Reacties met sterke zuren en oxydatiemiddelen.
10.4 Te vermijden omstandigheden: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten:
Geen ontbinding indien opgestagen, toegepast en getransporteerd vogens bestaande instiecties.
(Vervolg op blz. 4)
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 4/5
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 20.07.2015
Handelsnaam: VGM 160
Herziening van: 20.07.2015
11. Toxicologische informatie
11.1 Informatie over toxicologische effecten:
Acute toxiciteit:
Primaire aandoening:
op de huid:
Geen prikkelend effect
aan het oog:
minder prikkelend effect
12. Ecologische informatie
12.1 Toxiciteit:
Aquatische toxiciteit: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
12.2 Persistentie en afbreekbaarheid: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
12.3 Bioaccumulatie: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
12.4 Mobiliteit in de bodem: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Verdere ecologische informatie:
Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling:
PBT:
Niet bruikbaar.
vPvB: Niet bruikbaar.
12.6 Andere schadelijke effecten: Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
13. Instructies voor verwijdering
13.1 Afvalverwerkingsmethoden
Aanbeveling: Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering komen.
Europäischer Abfallkatalog:
Het is niet mogelijk om de Europese afval code uit de CE catalogus te halen, omdat de classificatie van deze codes is
gedaan naar aanleiding van de individuele industrieën. Daardoor kunnen verschillende codes aan een product hangen. De correcte classificatie kan alleen door de gebruiker worden vastgesteld.
Niet gereinigde verpakkingen:
Aanbeveling: Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
14. Informatie met betrekking tot het vervoer
14.1 VN-nummer:
ADR, ADN, IMDG, IATA
14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de
modelreglementen van de VN:
ADR
ADN, IMDG, IATA
14.3 Transportgevarenklasse(n):
ADR, ADN, IMDG, IATA
klasse
14.4 Verpakkingsgroep:
ADR, IMDG, IATA
14.5 Milieugevaren:
Marine pollutant:
14.6 Milieugevaren
vervalt
vervalt
vervalt
vervalt
vervalt
Neen
Niet bruikbaar.
(Vervolg op blz. 5)
Veiligheidsinformatieblad
Bladzijde: 5/5
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 20.07.2015
Handelsnaam: VGM 160
14.7 Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij
MARPOL 73/78 en de IBC-code:
Herziening van: 20.07.2015
Niet bruikbaar.
15. Regelgeving
15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Nationale voorschriften:
Gevaarklasse v. water:
WGK 1 (D) (Zelfclassificatie): weinig gevaarlijk voor water.
15.2 Chemischeveiligheidsbeoordeling: Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
16. Overige informatie
De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen garantie van
produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
Afkortingen en acroniemen:
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning
the International Carriage of Dangerous
Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
Download