gezuiverde benzine

advertisement
DR
Bladzijde: 1/4
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.08.2011
Herziening van: 03.08.2011
1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming
Productidentificatie
Handelsnaam:
Ligroïen
L13734
Artikelnummer:
8032-32-4
CAS-nummer:
232-453-7
EC-nummer:
649-263-00-9
Catalogusnummer:
Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
SU24 Wetenschappelijk onderzoek en ontwikkeling
Gebruiksgebied
Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
Alfa Aesar GmbH & Co.KG
Fabrikant/leverancier:
A Johnson Matthey Company
Benzstrasse 3
D-76185 Karlsruhe / Germany
Tel: +49 (0) 721 84007 280
Fax: +49 (0) 721 84007 300
Email: [email protected]
www.alfa.com
Afdeling produktveiligheid Tel. ++049(0)7275 988687-0
inlichtingengevende sector:
Carechem 24: +44 (o) 1235 239 670 (Multi-language)
Telefoonnummer voor noodgevallen:
Giftnotruf Universität Mainz / Poison Information Center Mainz
www.giftinfo.uni-mainz.de Telefon:+49(0)6131/19240
2 Identificatie van de gevaren
Indeling van de stof of het mengsel
Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
GHS08 gezondheidsgevaar
Muta. 1B
H340 Kan genetische schade veroorzaken.
Carc. 1B
H350 Kan kanker veroorzaken.
Asp. Tox. 1 H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG
T; Vergiftig
Carc. Cat. 2, Muta. Cat. 2
R45-46: Kan kanker veroorzaken. Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
Xn; Schadelijk
R65:
Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.
Speciale gevaaromschrijving voor mens en
Vervalt.
milieu:
Etiketteringselementen
Etikettering overeenkomstig Verordening
De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
(EG) nr. 1272/2008
Gevarenpictogrammen
Signaalwoord
Gevarenaanduidingen
Voorzorgsmaatregelen
Andere gevaren
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT:
zPzB:
GHS08
Gevaar
H340 Kan genetische schade veroorzaken.
H350 Kan kanker veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
P281
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331
GEEN braken opwekken.
P405
Achter slot bewaren.
P501
De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale
voorschriften.
Niet bruikbaar.
Niet bruikbaar.
3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
Chemische karakterisering: Stoffen
CAS-Nr. omschrijving
Identificatienummer(s)
EC-nummer:
Catalogusnummer:
8032-32-4 Ligroïen
232-453-7
649-263-00-9
4 Eerstehulpmaatregelen
Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
Frisse lucht toedienen, eventueel beademing, warmte. Wanneer de klachten niet ophouden, een arts
Na het inademen:
raadplegen.
Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.
Onmiddellijk met water en zeep afwassen en goed naspoelen.
na huidcontact:
Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.
Ogen met open ooglid een aantal minuten onder stromend water afspoelen en dokter raadplegen.
Na oogcontact:
Onmiddellijk deskundig medisch advies inwinnen.
Na inslikken:
Informatie voor de arts:
Belangrijkste acute en uitgestelde
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
symptomen en effecten
Vermelding van de vereiste onmiddellijke
medische verzorging en speciale
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
behandeling
5 Brandbestrijdingsmaatregelen
Blusmiddelen
Geschikte blusmiddelen:
Speciale gevaren die door de stof of het
mengsel worden veroorzaakt
Gebruik koolstofdioxidebrandblusapparaten of poeder- of schuimblussers. Water kan ondoeltreffend zijn, maar
kan gebruikt worden om aan warmte blootgestelde containers af te koelen.
Bij een brand kan vrijkomen:
Koolmonoxyde en kooldioxyde
(Vervolg op blz. 2)
NL
DR
Bladzijde: 2/4
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.08.2011
Herziening van: 03.08.2011
Handelsnaam: Ligroïen
(Vervolg van blz. 1)
Advies voor brandweerlieden
speciale beschermende kleding:
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de omgevingslucht.
Volledig beschermende overall aantrekken.
6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
Persoonlijke voorzorgsmaatregelen,
beschermde uitrusting en noodprocedures
Milieuvoorzorgsmaatregelen:
Insluitings- en reinigingsmethoden en materiaal:
Verwijzing naar andere rubrieken
Beschermende kleding aantrekken. Niet beschermde personen op afstand houden.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Laat het materiaal niet het milieu vrijkomen zonder specifieke vergunning van de overheid.
Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder, universele binder, zaagmeel) opnemen.
Besmet materiaal zoals afval volgens punt 13 verwijderen.
Voor voldoende ventilatie zorgen.
Informatie inzake veilig gebruik - zie hoofdstuk 7.
Informatie inzake persoonlijke beschermingsuitrusting - zie hoofdstuk 8.
Informatie inzake berging - zie hoofdstuk 13.
7 Hantering en opslag
Handling:
Voorzorgsmaatregelen voor het veilig
hanteren van de stof of het mengsel
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
Koel en droog opslaan in goed afgesloten vaten.
Voor goede ventilatie/afzuiging op de werkplaatsen zorgen.
Tanks vorzichtig openen en behandelen.
Informatie m.b.t. brand- en
No information known.
ontploffingsgevaar:
Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
Opslag:
Eisen ten opzichte van opslagruimte en
Geen bijzondere eisen.
tanks:
Gescheiden van oxydatiemiddelen bewaren.
Informatie m.b.t. gezamelijke opslag:
Verdere inlichtingen over eisen m.b.t. de
Tanks ondoordringbaar gesloten houden.
opslag:
Koel en droog bewaren in goed gesloten vaten.
Achter slot en grendel bewaren of alleen toegankelijk voor deskundige of diens gevolmachtigde bewaren.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Specifiek eindgebruik
8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
Aanvullende gegevens m.b.t. de inrichting
van technische installaties:
Degelijk werkende afzuigkap ontworpen voor gevaarlijke chemicaliën en met een gemiddelde snelheid aan de
voorkant van ten minste 30 m per minuut.
Controleparameters
Bestanddelen met grenswaarden die m.b.t. de arbeidsruimte in acht genomen moeten worden:
Geen gegevens
Aanvullende gegevens:
Maatregelen ter beheersing van blootstelling
Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
Algemene beschermings- en
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met chemicaliën moeten in acht genomen worden.
gezondheidsmaatregelen:
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren.
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van werktijd handen wassen.
Beschermende kleding afzonderlijk bewaren.
Adembescherming bij hoge concentraties.
Ademhalingsbescherming:
Controleer voor elk gebruik of de beschermende handschoenen aan de voorschriften voldoen.
Handbescherming:
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk van het materiaal, maar ook van andere
Handschoenmateriaal
kwaliteitskenmerken en verschilt van fabrikant tot fabrikant.
Niet-doorlatende handschoenen
Doordringingstijd van het
Niet bepaald
handschoenmateriaal
Veiligheidsbril
Oogbescherming:
Draag geschikte beschermende arbeidskleding
Lichaamsbescherming:
9 Fysische en chemische eigenschappen
Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
Algemene gegevens
Voorkomen:
Vloeistof
Vorm:
Kleurloos
Kleur:
Petroleumachtig
Reuk:
Niet bepaald.
Geurdrempelwaarde:
Niet bepaald.
pH-waarde:
Toestandsverandering
Niet bepaald.
Smeltpunt/smeltbereik:
60-80°C
Kookpunt/kookpuntbereik:
Niet bepaald
Sublimeringstemperatuur/ -begin:
-10°C
Vlampunt:
Niet bruikbaar.
Ontvlambaarheid (vast, gasvormig):
250°C
Ontstekingstemperatuur:
Niet bepaald
Ontbindingstemperatuur:
Niet bepaald.
Zelfonsteking:
Ontploffingsgrenzen:
0,6 Vol %
onderste:
8 Vol %
bovenste:
350 hPa
Stoomdruk bij 20°C:
0,672 g/cm³
Dichtheid bij 20°C:
Niet bepaald.
Relatieve dichtheid
Niet bepaald.
Dampdichtheid
(Vervolg op blz. 3)
NL
DR
Bladzijde: 3/4
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.08.2011
Herziening van: 03.08.2011
Handelsnaam: Ligroïen
(Vervolg van blz. 2)
Verdampingssnelheid
Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
Water bij 20°C:
Verdelingscoëfficiënt (n-octanol/water):
Viscositeit
dynamisch:
kinematisch:
Overige informatie
Niet bepaald.
0,02 g/l (ca)
Niet bepaald.
Niet bepaald.
Niet bepaald.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
10 Stabiliteit en reactiviteit
Reactiviteit
Chemische stabiliteit
Thermische ontbinding / te vermijden
omstandigheden:
Mogelijke gevaarlijke reacties
Gevaarlijke ontledingsproducten:
Geen afbraak bij opslag en handling volgens voorschrift.
Geen gevaarlijke reacties bekend.
Koolmonoxyde en kooldioxyde
11 Toxicologische informatie
Informatie over toxicologische effecten
Acute toxiciteit:
Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
Inhalatief LC50/4H 3400 ppm/4H (rat)
Primaire aandoening:
op de huid:
aan het oog:
Overgevoeligheid:
Aanvullende toxicologische informatie:
CMR-effecten (kankerverwekkendheid,
mutageniteit en giftigheid voor de
voortplanting)
Prikkelt de huid en de slijmvliezen.
Prikkeling
Geen effect van overgevoeligheid bekend.
Voor zover onze kennis reikt, is de acute en chronische toxiciteit van deze stof niet volledig bekend.
The Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) contains acute and/or other multiple dose
toxicity data for components in this product.
The Registry of Toxic Effects of Chemical Substances (RTECS) contains reproductive and/or mutation data for
components in this product.
ACGIH A3: Kankerverwekkend bij dieren: het middel is kankerverwekkend bij proefdieren bij een relatief hoge
dosis, en volgens de toedieningswegen, de plaatsen, de weefsels, of volgens de mechanismen die als niet
relevant beschouwd worden voor de blootstelling van werknemers. Beschikbare epidemiologische studies
tonen geen verhoogd risico aan voor kanker bij blootgestelde personen. De beschikbare aanwijzingen doen
vermoeden dat het middel waarschijnlijk geen kanker veroorzaakt bij mensen behalve onder ongewone of
onwaarschijnlijke toedieningswegen of blootstellingsniveaus.
Muta. 1B, Carc. 1B
12 Ecologische informatie
Toxiciteit
Aquatische toxiciteit:
Persistentie en afbreekbaarheid
Gedrag in milieu-compartimenten:
Bioaccumulatie
Mobiliteit in de bodem
Verdere ecologische informatie:
Algemene informatie:
Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
PBT:
zPzB:
Andere schadelijke effecten
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Niet lozen in grondwater, in oppervlaktewater of in riolering.
Waterbezwaarlijkheid (NL) 2: Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
Gevaar voor water klasse 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaar voor water
Gevaar voor drinkwater zelfs bij uitlopen van geringe hoeveelheden in de ondergrond.
Laat het materiaal niet in het milieu vrijkomen zonder specifieke vergunning van de overheid.
Niet bruikbaar.
Niet bruikbaar.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
13 Instructies voor verwijdering
Afvalverwerkingsmethoden
Aanbeveling:
Niet gereinigde verpakkingen:
Aanbeveling:
Aanleveren bij afnemers van zwartelijst-goederen of afgeven bij inzameldepot van gevaarlijke stoffen
Moet onder inachtneming van overheidsbepalingen een speciale behandeling ondergaan.
Raadpleeg de plaatselijke of nationale reglementeringen voor de juiste afvalverwerking.
Afvalverwijdering volgens overheidsbepalingen.
14 Informatie met betrekking tot het vervoer
VN-nummer
ADR, IMDG, IATA
Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
ADR
IMDG, IATA
Transportgevarenklasse(n)
ADR
UN1268
1268 AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G.
PETROLEUM DISTILLATES, N.O.S.
klasse
Etiket
IMDG, IATA
3 (F1) Brandbare vloeistoffen
3
Class
3 Flammable liquids.
(Vervolg op blz. 4)
NL
DR
Bladzijde: 4/4
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.08.2011
Herziening van: 03.08.2011
Handelsnaam: Ligroïen
(Vervolg van blz. 3)
3
Label
Verpakkingsgroep:
I
ADR, IMDG, IATA
Milieugevaren:
Neen
Marine pollutant:
Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen
Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
33
Kemler-getal:
Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij MARPOL 73/78 en de IBCNiet bruikbaar.
code
Transport/verdere gegevens:
ADR
500 ml
Beperkte hoeveelheden (LQ)
1
Vervoerscategorie
D/E
Tunnelbeperkingscode
UN1268, AARDOLIEDESTILLATEN, N.E.G., 3, I
VN "Model Regulation":
15 Regelgeving
Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel
Etikettering overeenkomstig Verordening
De stof product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP-verordening.
(EG) nr. 1272/2008
Gevarenpictogrammen
Signaalwoord
Gevarenaanduidingen
Voorzorgsmaatregelen
Nationale voorschriften:
Aanwijzingen m.b.t.
tewerkstellingsbeperking:
Technische aanwijzing lucht:
Gevaarklasse v. water:
Chemischeveiligheidsbeoordeling:
GHS08
Gevaar
H340 Kan genetische schade veroorzaken.
H350 Kan kanker veroorzaken.
H304 Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
P281
De nodige persoonlijke beschermingsuitrusting gebruiken.
P301+P310 NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.
P308+P313 NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
P331
GEEN braken opwekken.
P405
Achter slot bewaren.
P501
De inhoud en de verpakking verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale
voorschriften.
Tewerkstellingsbeperkingen voor de jongeren respecteren.
Enkel te gebruiken door technisch bevoegde personen.
Klasse
NK
aandeel in %
100,0
Waterbezwaarlijkheid (NL) 2: Saneringsinspanning A
WGK 2 (D) (Zelfclassificatie): gevaarlijk voor water.
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
16 Overige informatie
Werkgevers wordt aangeraden om deze informatie enkel te gebruiken als een aanvulling op andere informatie die ze verzameld hebben en ze dienen
onafhankelijk te oordelen over de geschiktheid van deze informatie om een correct gebruik te garanderen en de gezondheid en veiligheid van de werknemers
te vrijwaren. Deze informatie wordt aangeboden zonder garantie en elk gebruik van het product dat niet overeenstemt met dit Material Safety Data Sheet
(materiaalveiligheidsfiche), of in combinatie met om een ander product of proces, valt onder de verantwoordelijkheid van de gebruiker.
Gezondheids-, veiligheids- en milieuafdeling.
Blad met gegevens van de afgifte-sector
Zachariah C. Holt
contact:
Global EHS Manager
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of
Afkortingen en acroniemen:
Dangerous Goods by Road)
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
ICAO: International Civil Aviation Organization
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
NL
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards