Veiligheidsinformatieblad - MC

advertisement
35.0
Bladzijde: 1/8
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
*
Herziening van: 03.09.2012
1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/
onderneming
· Productidentificatie
· Handelsnaam:
Oxal H 30
· Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
· Toepassing van de stof / van
Bouwchemie
de bereiding
· Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:
MC-BAUCHEMIE Müller
MC-Bouwchemie
Am Kruppwald 2-8
Het Eek 9b
D-46238 Bottrop
NL-4004 Lm Tiel
Tel.: ++49(0)2041 101-0
Tel.: ++31(0)344 - 633700
Fax.: ++49(0)2041 101384
MC-Bauchemie N.V.
Intercity Business Park
Gen. De Wittelaan 9/6 B
B-2800 Mechelen
Tel.: ++32(0)15 20 14 62
· inlichtingengevende sector:
· Telefoonnummer voor
noodgevallen:
*
Afdeling produktveiligheid
[email protected]
Tel.: ++49(0)178 310 10 43
Tel.: ++32(0)473 73 21 88
2 Identificatie van de gevaren
· Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1272/2008
GHS02 vlam
Flam. Liq. 3 H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
· Indeling overeenkomstig Richtlijn 67/548/EEG of Richtlijn 1999/45/EG
R10: Ontvlambaar.
· Speciale gevaaromschrijving
Het product moet geen markering krijgen op basis van het
voor mens en milieu:
berekeningsproces van de "Algemene classificatierichtlijn voor
bereidingen in de EG", laatste editie.
· Classificatiesysteem:
De Classificatie komt overeen met de actuele EG-lijsten, maar is
aangevuld met gegevens uit de vakliteratuur en van de
onderneming.
· Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstig
Verordening (EG) nr.
Het product is geclassificeerd en geëtiketteerd volgens de CLP1272/2008
verordening.
(Vervolg op blz. 2)
NL
35.0
Bladzijde: 2/8
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
Herziening van: 03.09.2012
Handelsnaam: Oxal H 30
(Vervolg op blz. 1)
· Gevarenpictogrammen
GHS02
· Signaalwoord
· Gevarenaanduidingen
· Voorzorgsmaatregelen
Waarschuwing
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
P210
Verwijderd houden van warmte/vonken/open
vuur/hete oppervlakken. - Niet roken.
P241
Explosieveilige elektrische/ventilatie-/
verlichtings- apparatuur gebruiken.
P280
Beschermende handschoenen/beschermende
kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming
dragen.
P240
Opslag- en opvangreservoir aarden.
P303+P361+P353 BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar):
verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken huid met water afspoelen/afdouchen.
P501
De inhoud en de verpakking verwerken
volgens de plaatselijke/regionale/nationale/
internationale voorschriften.
· Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT:
Niet bruikbaar.
· zPzB:
Niet bruikbaar.
*
3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· Chemische karakterisering: Mengsels
· Beschrijving:
Mengsel van na elkaar aangevoerde stoffen met ongevaarlijke
bijmengingen.
· Gevaarlijke inhoudstoffen:
CAS: 1067-25-0
trimethoxypropylsilaan Xn R20
<10%
EINECS: 213-926-7
R10
S 23-26-28
Flam. Liq. 3, H226; Acute Tox. 4, H332
<1,5%
CAS: 108-32-7
propyleencarbonaat
Xi R36
EINECS: 203-572-1
S2
Eye Irrit. 2, H319
· aanvullende gegevens:
De woordelijke inhoud van de opgegeven aanwijzingen inzake de
mogelijke gevaren is te vinden in hoofdstuk 16.
4 Eerstehulpmaatregelen
· Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie:
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen:
Voor verse lucht zorgen.
· na huidcontact:
Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
· Na oogcontact:
De ogen gedurende verscheidene minuten onder stromend water
afspoelen terwijl de oogspleet geopend blijft. Bij aanhoudende
klachten een dokter raadplegen.
(Vervolg op blz. 3)
NL
35.0
Bladzijde: 3/8
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
Herziening van: 03.09.2012
Handelsnaam: Oxal H 30
(Vervolg op blz. 2)
· Na inslikken:
· Informatie voor de arts:
· Belangrijkste acute en
uitgestelde symptomen en
effecten
· Vermelding van de vereiste
onmiddellijke medische
verzorging en speciale
behandeling
Mond spoelen en overvloedig water drinken.
Deskundige medische behandeling inschakelen.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of
met schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden.
· Speciale gevaren die door de
stof of het mengsel worden
Bij een brand kan vrijkomen:
veroorzaakt
Koolmonoxyde (CO)
· Advies voor brandweerlieden
· speciale beschermende
Adembeschermingsapparaat dragen dat niet afhankelijk is van de
kleding:
omgevingslucht.
6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
· Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen,
beschermde uitrusting en
Voor voldoende ventilatie zorgen.
noodprocedures
· Milieuvoorzorgsmaatregelen: Indringen in afvalwater, riolering, putten of kelders verhinderen.
· Insluitings- en
reinigingsmethoden en Met vloeistofbindend materiaal (zand, bergmeel, zuurbinder,
materiaal:
universele binder, zaagmeel) opnemen.
· Verwijzing naar andere
Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.
rubrieken
*
7 Hantering en opslag
· Handling:
· Voorzorgsmaatregelen voor
het veilig hanteren van de
stof of het mengsel
· Informatie m.b.t. brand- en
ontploffingsgevaar:
Voor goede ventilatie/afzuiging op de arbeidsplaatsen zorgen.
Aërosolvorming vermijden.
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
(Vervolg op blz. 4)
NL
35.0
Bladzijde: 4/8
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
Herziening van: 03.09.2012
Handelsnaam: Oxal H 30
(Vervolg op blz. 3)
· Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van
Op een koele plaats bewaren.
opslagruimte en tanks:
Enkel in de originele verpakking bewaren.
· Informatie m.b.t. gezamelijke
Niet noodzakelijk
opslag:
· Verdere inlichtingen over
Beschermen tegen vorst.
eisen m.b.t. de opslag:
· Specifiek eindgebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
*
8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
· Aanvullende gegevens m.b.t.
de inrichting van technische
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
installaties:
· Controleparameters
· Bestanddelen met
grenswaarden die m.b.t. de
arbeidsruimte in acht
genomen moeten worden:
· Aanvullende gegevens:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die
met betrekking tot de arbeidsplaatsen qua grenswaarden
gecontroleerd moeten worden.
Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
· Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en
Verwijderd houden van eet- en drinkwaren en dierenvoeder.
gezondheidsmaatregelen:
Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken.
Vóór de pauze en aan het einde van het werk handen wassen.
Aanraking met de ogen en de huid vermijden.
· Ademhalingsbescherming:
Bij goede ventilatie niet noodzakelijk.
Bij korte of geringe belasting ademfiltertoestel; bij intensieve resp.
langdurige expositie een van de omringende lucht onafhankelijk
ademhalingstoestel gebruiken.
· Handbescherming:
Handschoenen uit synthetisch rubber.
· Handschoenmateriaal
Nitrielrubber
Butylrubber
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk
van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en
verschilt van fabrikant tot fabrikant. Aangezien het product uit
meerdere stoffen is samengesteld, is de duurzaamheid van de
handschoenmaterialen niet vooraf berekenbaar en moet derhalve
vóór het gebruik worden getest.
· Doordringingstijd van het
De precieze penetratietijd kunt u te weten komen bij de
handschoenmateriaal
handschoenfabrikant; houd er rekening mee.
NL
(Vervolg op blz. 5)
35.0
Bladzijde: 5/8
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
Herziening van: 03.09.2012
Handelsnaam: Oxal H 30
(Vervolg op blz. 4)
*
9 Fysische en chemische eigenschappen
· Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:
vloeibaar
Vorm:
lichtbruin
Kleur:
· Reuk:
karakteristiek
· pH-waarde bij 20°C:
5-7
· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:
Kookpunt/kookpuntbereik:
- 54°C
201°C
· Vlampunt:
niet bruikbaar
· Zelfonsteking:
Het produkt is niet uit zichzelf ontbrandend.
· Ontploffingsgevaar:
Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
· Dichtheid:
niet bepaald
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
niet resp. gering mengbaar
Water:
· Overige informatie
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
*
10 Stabiliteit en reactiviteit
· Reactiviteit
· Chemische stabiliteit
· Thermische ontbinding / te
vermijden omstandigheden:
· Mogelijke gevaarlijke reacties
· Te vermijden
omstandigheden
· Chemisch op elkaar
inwerkende materialen:
· Gevaarlijke
ontledingsproducten:
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
Geen gevaarlijke reacties bekend.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.
11 Toxicologische informatie
· Informatie over toxicologische effecten
· Acute toxiciteit:
· Primaire aandoening:
· op de huid:
Geen prikkelend effect
· aan het oog:
Prikkeling
· Overgevoeligheid:
geen effect van overgevoeligheid bekend
(Vervolg op blz. 6)
NL
35.0
Bladzijde: 6/8
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
Herziening van: 03.09.2012
Handelsnaam: Oxal H 30
(Vervolg op blz. 5)
· Aanvullende toxicologische
informatie:
*
Het produkt is op grond van het berekeningsprocédé van de
algemene classificatie-richtlijnen voor toebereidingen van de EG in
de laatste geldige redactie niet kenmerkingsplichtig.
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt
het produkt op grond van onze ervaring en de ons toegankelijke
informaties geen schadelijke effecten voor de gezondheid
12 Ecologische informatie
· Toxiciteit
· Aquatische toxiciteit:
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Persistentie en
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
afbreekbaarheid
· Gedrag in milieu-compartimenten:
· Bioaccumulatie
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Mobiliteit in de bodem
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Niet onverdund of in grote hoeveelheden lozen in grondwater, in
oppervlaktewater of in de riolering.
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT:
Niet bruikbaar.
· zPzB:
Niet bruikbaar.
· Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
13 Instructies voor verwijdering
· Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling:
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering
komen.
· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling:
Besmette verpakkingen moeten optimaal leeggemaakt worden; ze
kunnen vervolgens na adequate reiniging opnieuw gebruikt
worden.
*
14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· VN-nummer
· ADR, IMDG, IATA
UN1993
· Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· ADR
1993 BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.
(trimethoxypropylsilaan)
· IMDG, IATA
FLAMMABLE
LIQUID,
N.O.S.
(trimethoxypropylsilane)
(Vervolg op blz. 7)
NL
35.0
Bladzijde: 7/8
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
Herziening van: 03.09.2012
Handelsnaam: Oxal H 30
(Vervolg op blz. 6)
· Transportgevarenklasse(n)
· ADR
· klasse
· Etiket
3 (F1) Brandbare vloeistoffen
3
· IMDG, IATA
· Class
· Label
3 Flammable liquids.
3
· Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA
III
· Milieugevaren:
· Marine pollutant:
Neen
· Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
· Kemler-getal:
· EMS-nummer:
Waarschuwing: Brandbare vloeistoffen
30
F-E,S-E
· Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij
Niet bruikbaar.
MARPOL 73/78 en de IBC-code
· Transport/verdere gegevens:
· ADR
· Tunnelbeperkingscode
· VN "Model Regulation":
*
D/E
UN1993, BRANDBARE VLOEISTOF, N.E.G.
(trimethoxypropylsilaan), 3, III
15 Regelgeving
· Chemischeveiligheidsbeoord
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
eling:
16 Overige informatie
De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
· Relevante zinnen
H226 Ontvlambare vloeistof en damp.
H319 Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
H332 Schadelijk bij inademing.
R10 Ontvlambaar.
R20 Schadelijk bij inademing.
R36 Irriterend voor de ogen.
· Blad met gegevens van de
afgifte-sector
· contact-persoon:
· Afkortingen en acroniemen:
Technische Abteilung
Hr. Dr. Seltmann
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
(Vervolg op blz. 8)
NL
35.0
Bladzijde: 8/8
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
Herziening van: 03.09.2012
Handelsnaam: Oxal H 30
(Vervolg op blz. 7)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
· * Gegevens die ten opzichte
van de voorgaande versie
zijn veranderd
NL
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

hoofdstuk 2 cellen

5 Cards oauth2_google_c110ae80-d7f3-4403-b521-4d3d8bb0f63c

Create flashcards