Veiligheidsinformatieblad - MC

advertisement
35.0
Bladzijde: 1/6
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
*
Herziening van: 03.09.2012
1 Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/
onderneming
· Productidentificatie
· Handelsnaam:
MC-Stellmittel TX 19
· Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik
· Toepassing van de stof / van
Vulstof
de bereiding
· Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad
· Fabrikant/leverancier:
MC-BAUCHEMIE Müller
MC-Bouwchemie
Am Kruppwald 2-8
Het Eek 9b
D-46238 Bottrop
NL-4004 Lm Tiel
Tel.: ++49(0)2041 101-0
Tel.: ++31(0)344 - 633700
Fax.: ++49(0)2041 101384
MC-Bauchemie N.V.
Intercity Business Park
Gen. De Wittelaan 9/6 B
B-2800 Mechelen
Tel.: ++32(0)15 20 14 62
· inlichtingengevende sector:
· Telefoonnummer voor
noodgevallen:
*
Afdeling produktveiligheid
[email protected]
Tel.: ++49(0)178 310 10 43
Tel.: ++32(0)473 73 21 88
2 Identificatie van de gevaren
· Indeling van de stof of het mengsel
· Indeling overeenkomstig
Verordening (EG) nr.
Het product is niet geclassificeerd volgens de CLP-verordening.
1272/2008
· Indeling overeenkomstig
Richtlijn 67/548/EEG of
vervalt
Richtlijn 1999/45/EG
vervalt
· Speciale gevaaromschrijving
vervalt
voor mens en milieu:
· Etiketteringselementen
· Etikettering overeenkomstig
Verordening (EG) nr.
vervalt
1272/2008
· Gevarenpictogrammen
vervalt
· Signaalwoord
vervalt
· Gevarenaanduidingen
vervalt
· Andere gevaren
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT:
Niet bruikbaar.
· zPzB:
Niet bruikbaar.
NL
(Vervolg op blz. 2)
35.0
Bladzijde: 2/6
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
Herziening van: 03.09.2012
Handelsnaam: MC-Stellmittel TX 19
(Vervolg op blz. 1)
*
3 Samenstelling en informatie over de bestanddelen
· Chemische karakterisering: Stoffen
· CAS-Nr. omschrijving
7631-86-9 siliciumdioxide, chemisch bereid
· Identificatienummer(s)
· EC-nummer:
231-545-4
· Chemische karakterisering: Mengsels
· Gevaarlijke inhoudstoffen:
*
vervalt
4 Eerstehulpmaatregelen
· Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen
· Algemene informatie:
Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
· Na het inademen:
Frisse lucht toevoeren; bij klachten arts opzoeken
· na huidcontact:
Over het algemeen is het produkt niet prikkelend voor de huid
· Na oogcontact:
Ogen bij geopend ooglid een aantal minuten met stromend water
spoelen
· Na inslikken:
Mond spoelen en overvloedig water drinken.
Deskundige medische behandeling inschakelen.
· Informatie voor de arts:
· Belangrijkste acute en
uitgestelde symptomen en
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
effecten
· Vermelding van de vereiste
onmiddellijke medische
verzorging en speciale
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
behandeling
*
5 Brandbestrijdingsmaatregelen
· Blusmiddelen
· Geschikte blusmiddelen:
CO2, bluspoeder of waterstraal. Grotere brand met waterstraal of
met schuim dat tegen alcohol bestand is bestrijden.
· Speciale gevaren die door de
stof of het mengsel worden
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
veroorzaakt
· Advies voor brandweerlieden
· speciale beschermende
Geen bijzondere maatregelen nodig.
kleding:
6 Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel
· Persoonlijke
voorzorgsmaatregelen,
beschermde uitrusting en
Niet nodig.
noodprocedures
· Milieuvoorzorgsmaatregelen: Geen speciale maatregelen noodzakelijk.
(Vervolg op blz. 3)
NL
35.0
Bladzijde: 3/6
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
Herziening van: 03.09.2012
Handelsnaam: MC-Stellmittel TX 19
(Vervolg op blz. 2)
· Insluitings- en
reinigingsmethoden en materiaal:
· Verwijzing naar andere
rubrieken
*
Mechanisch opnemen.
Er komen geen gevaarlijke stoffen vrij.
7 Hantering en opslag
· Handling:
· Voorzorgsmaatregelen voor
het veilig hanteren van de
stof of het mengsel
· Informatie m.b.t. brand- en
ontploffingsgevaar:
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
Geen bijzondere maatregelen noodzakelijk.
· Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten
· Opslag:
· Eisen ten opzichte van
Geen bijzondere eisen.
opslagruimte en tanks:
· Informatie m.b.t. gezamelijke
Niet noodzakelijk
opslag:
· Verdere inlichtingen over
Geen
eisen m.b.t. de opslag:
· Specifiek eindgebruik
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
*
8 Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming
· Aanvullende gegevens m.b.t.
de inrichting van technische
Geen aanvullende gegevens. Zie 7.
installaties:
· Controleparameters
· Bestanddelen met
grenswaarden die m.b.t. de
arbeidsruimte in acht
genomen moeten worden:
· Aanvullende gegevens:
Het produkt bevat geen relevante hoeveelheden van stoffen die
met betrekking tot de arbeidsplaatsen qua grenswaarden
gecontroleerd moeten worden.
Als basis dienden lijsten die bij opstelling geldig waren.
· Maatregelen ter beheersing van blootstelling
· Persoonlijke beschermingsvoorzieningen:
· Algemene beschermings- en
De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen bij de omgang met
gezondheidsmaatregelen:
chemikaliën zijn in acht te nemen.
· Ademhalingsbescherming:
Filter P1.
· Handbescherming:
Niet noodzakelijk.
· Handschoenmateriaal
De keuze van een geschikte handschoen is niet alleen afhankelijk
van het materiaal, maar ook van andere kwaliteitskenmerken en
verschilt van fabrikant tot fabrikant.
· Doordringingstijd van het
handschoenmateriaal
(Vervolg op blz. 4)
NL
35.0
Bladzijde: 4/6
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
Herziening van: 03.09.2012
Handelsnaam: MC-Stellmittel TX 19
(Vervolg op blz. 3)
· Oogbescherming:
*
Niet noodzakelijk.
9 Fysische en chemische eigenschappen
· Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen
· Algemene gegevens
· Voorkomen:
Vezels
Vorm:
wit
Kleur:
· Reuk:
reukloos
· Toestandsverandering
Smeltpunt/smeltbereik:
Kookpunt/kookpuntbereik:
1700°C
> 999°C
· Vlampunt:
niet bruikbaar
· Ontstekingstemperatuur:
>370°C
· Ontploffingsgevaar:
Het produkt is niet ontploffingsgevaarlijk.
· Dichtheid bij 20°C:
2,1 g/cm³
· Stortgewicht bij 20°C:
40 kg/m³
· Oplosbaarheid in/mengbaarheid met:
niet oplosbaar
Water:
· Overige informatie
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
*
10 Stabiliteit en reactiviteit
· Reactiviteit
· Chemische stabiliteit
· Thermische ontbinding / te
vermijden omstandigheden:
· Mogelijke gevaarlijke reacties
· Te vermijden
omstandigheden
· Chemisch op elkaar
inwerkende materialen:
· Gevaarlijke
ontledingsproducten:
*
Geen ontleding bij gebruik volgens voorschrift.
Geen gevaarlijke reacties bekend.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
Geen gevaarlijke ontbindingsprodukten bekend.
11 Toxicologische informatie
· Informatie over toxicologische effecten
· Acute toxiciteit:
· Indelingsrelevantie LD/LC50-waarden:
Oraal LD50 10000 mg/kg (Ratte)
· Primaire aandoening:
· op de huid:
Geen prikkelend effect
· aan het oog:
Geen prikkelend effect
(Vervolg op blz. 5)
NL
35.0
Bladzijde: 5/6
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
Herziening van: 03.09.2012
Handelsnaam: MC-Stellmittel TX 19
(Vervolg op blz. 4)
· Overgevoeligheid:
· Aanvullende toxicologische
informatie:
*
geen effect van overgevoeligheid bekend
Bij deskundige omgang en gebruik volgens voorschrift veroorzaakt
het produkt op grond van onze ervaring en de ons toegankelijke
informaties geen schadelijke effecten voor de gezondheid
De stof is niet kenmerkingsplichtig op grond van de EG-lijsten in
de laatste geldige redactie.
12 Ecologische informatie
· Toxiciteit
· Aquatische toxiciteit:
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Persistentie en
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
afbreekbaarheid
· Gedrag in milieu-compartimenten:
· Bioaccumulatie
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Mobiliteit in de bodem
Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
· Verdere ecologische informatie:
· Algemene informatie:
Waterbezwaarlijkheid (NL) 10: Kan in het aquatisch milieu op
lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Geen gevaar voor water bekend.
· Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling
· PBT:
Niet bruikbaar.
· zPzB:
Niet bruikbaar.
· Andere schadelijke effecten Geen verdere relevante informatie verkrijgbaar.
*
13 Instructies voor verwijdering
· Afvalverwerkingsmethoden
· Aanbeveling:
Mag niet tesamen met huisvuil gestort worden of in de riolering
komen.
· Niet gereinigde verpakkingen:
· Aanbeveling:
De verpakking kan na reiniging opnieuw gebruikt worden of
gerecycled worden.
*
14 Informatie met betrekking tot het vervoer
· VN-nummer
· ADR, ADN, IMDG, IATA
vervalt
· Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN
· ADR, ADN, IMDG, IATA
vervalt
· Transportgevarenklasse(n)
· ADR, ADN, IMDG, IATA
· klasse
vervalt
· Verpakkingsgroep:
· ADR, IMDG, IATA
vervalt
(Vervolg op blz. 6)
NL
35.0
Bladzijde: 6/6
Veiligheidsinformatieblad
volgens 1907/2006/EG, Artikel 31
datum van de druk: 09.10.2012
Herziening van: 03.09.2012
Handelsnaam: MC-Stellmittel TX 19
(Vervolg op blz. 5)
· Milieugevaren:
· Marine pollutant:
Neen
· Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker
Niet bruikbaar.
· Vervoer in bulk overeenkomstig bijlage II bij
Niet bruikbaar.
MARPOL 73/78 en de IBC-code
*
· Transport/verdere gegevens:
Geen gevaar overeenkomstig de bovengenoemde
verordeningen.
· VN "Model Regulation":
-
15 Regelgeving
· Chemischeveiligheidsbeoord
Een chemische veiligheidsbeoordeling is niet uitgevoerd.
eling:
*
16 Overige informatie
De gegevens baseren op de momentele stand van onze kennis. Zij beschrijven echter geen
garantie van produkteigenschappen en vestigen geen contractuele rechtsbetrekking.
· Blad met gegevens van de
afgifte-sector
· contact-persoon:
· Afkortingen en acroniemen:
Technische Abteilung
Hr. Dr. Seltmann
RID: Règlement international concernant le transport des marchandises
dangereuses par chemin de fer (Regulations Concerning the International
Transport of Dangerous Goods by Rail)
ICAO: International Civil Aviation Organization
ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route
(European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods
by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
· * Gegevens die ten opzichte
van de voorgaande versie
zijn veranderd
NL
Download