Economie-Wiskunde

advertisement
Economie-wiskunde
Vakken
Godsdienst
Geschiedenis
Lichamelijke opvoeding
Esthe!ca
5e j.
2
2
2
1
6e j.
2
2
2
1
Nederlands
Frans
4
3
4
3
Leerlingenprofiel
Engels
2
2
Deze studierich!ng biedt je een
brede algemeen theore!sche abstracte vorming en bereidt je
voor op verder studeren in het
hoger onderwijs.
Je hebt een bijzonder interesse
voor wiskunde en economisch
maatschappelijke problemen, die
je reeds grondig hebt opgebouwd
in de tweede graad. Heb je een
andere basisvorming genoten kan
je instappen, mits je bereid bent
de component economie zelfstandig versneld op te bouwen.
Aardrijkskunde
Biologie
Chemie
Fysica
1
1
1
1
1
1
1
1
Wiskunde
6
6
Economie
Verdieping economie
Keuzeseminarie: Spaans
of Maatschappelijke vorming
4
1
1
4
1
1
Totaal
32
32
Studierich!ngsprofiel
En voor later?
Je bouwt vaardigheden op met een sterke klemtoon op het ontwikkelen van het sociaal-economische en het wiskundige.
Economie wordt abstract benaderd. Je leert, op gevorderd niveau, economische gegevens
en verschijnselen waarnemen, ordenen en systema!sch analyseren via een specifiek begrippen- en modellenkader en via onderzoeksstrategieën. In Algemene Economie analyseer je de
maatschappelijke werkelijkheid. Zo verwerf je inzicht in het creëren en verdelen van welvaart
en maatschappelijke problemen met een socio-economische, poli!eke en ethische dimensie.
Bedrijfswetenschappen biedt dan weer een inzicht in de samenhang tussen de economische,
juridische, boekhoudkundige en ethische managementaspecten. Je zet zelf een eenvoudig onderzoek op en voert het uit aan de hand van de meest recente wetenschappelijke methodes.
Zo leer je kri!sch omgaan met informa!e, verbanden leggen en abstraheren. In wiskunde ontwikkel je abstracte modellen van de werkelijkheid. Algebra, meetkunde, analyse, sta!s!ek en
kansrekening komen aan bod. Hierbij zijn een goede begripsomschrijving, een nauwkeurige
bewijsvoering, rekenmethodes en toepassingen belangrijk.
De combina!e van economie en wiskunde scherpt je probleemoplossend, analy!sch en logisch denkvermogen aan. Nauwkeurigheid en een methodische aanpak alsook het systema!sch ordenen en verwerken van kennis staan centraal.
De studierich!ng Economie-wiskunde bereidt je voor op een verdere studie in het hoger onderwijs. Mogelijkheden zijn o.a. (toegepaste) economische wetenschappen, informa!ca, management, sociaal-economische wetenschappen, (para)medische studies of wiskundig georienteerde studies.
Derde graad- Waaibergstraat 45 - 3300 Tienen - 016 81 14 09
-9-
Download