individueel opleidings- en begeleidingsplan

advertisement
INDIVIDUEEL OPLEIDINGS- EN BEGELEIDINGSPLAN
In het kader van Art 61-tewerkstelling
Gelet op het Samenwerkingsakkoord tussen het OCMW GENT met de onderneming:
, bekrachtigd in de zitting van het Bijzonder Comité van de Sociale Dienst van
het OCMW GENT op
. punt
, waarbij een principieel akkoord werd verleend
voor de tewerkstelling binnen art 61.
Gelet op het feit dat
een arbeidscontract ondertekende met bovenvermelde
onderneming op datum van
.
Wordt hier tussen de belanghebbenden overeengekomen wat de individuele
opleiding en begeleiding zal inhouden tijdens de maand(en) van tewerkstelling, met
het oog op de sociale en professionele integratie van de aangeworven persoon
binnen de onderneming:
1. Omschrijving van het takenpakket van de aangeworven persoon:
2. Overzicht van de begeleiding en de opleiding die voorzien wordt vanuit de
onderneming:
3. Naam van de afgevaardigde voor de firma die verantwoordelijk is voor de
omkadering van de aangeworven persoon:
Eventuele vervanger:
4. Naam van de afgevaardigde, die de sociale begeleiding zal verzekeren vanuit het
OCMW GENT en waarmee steeds contact zal opgenomen worden wanneer er
zich een probleem stelt tijdens de tewerkstelling:
.
Eventuele vervanger:
5. De onderneming zal maandelijks een ondertekende verklaring op eer opsturen
naar het OCMW GENT van het aantal uur dat besteed werd aan de begeleiding
en de opleiding van de aangeworven persoon.
Hierbij kunnen eveneens alle kosten vermeld worden die in aanmerking kunnen
genomen worden voor opleiding buiten de firma, bvb. opleiding in de VDAB of
ander extern centrum.
Deze verklaring zal mede ondertekend worden door de aangeworven persoon.
Op basis hiervan zal de toelage vastgelegd worden die voor die maand zal
uitgekeerd worden door het OCMW GENT aan de firma.
6. De onderneming zal een evaluatieverslag i.v.m. de sociale en professionele
integratie van de aangeworven persoon op de werkvloer overhandigen aan het
OCMW GENT na één maand tewerkstelling en vervolgens om de drie maanden.
Een model van evaluatie is hierbij gevoegd.
Opgemaakt, in 3 exemplaren, te Gent op
.
voor de onderneming
voor het OCMW-GENT
In opdracht
de aangeworven persoon
................................
.................................
.............................
Guido De Baere
Download
Random flashcards
Create flashcards