ANTARCTICA Trial Cryo-thawed embryo transfer

advertisement
ANTARCTICA Trial
Cryo-thawed embryo transfer: natural versus artificial
cycle. A non inferiority trial.
(Onderzoek naar verschillende wijzen van voorbereiding
op het terugplaatsen van gecryopreserveerde embryo’s)
Onderzoek naar verschillende wijzen van voorbereiding op het terugplaatsen van gecryopreserveerde embryo’s.
Versie 2 15-07-2009 Kenmerk: NL.23273.075.09
-1-
TITEL ONDERZOEK:
Onderzoek naar verschillende wijzen van voorbereiding op het terugplaatsen van
gecryopreserveerde embryo’s.
Geachte mevrouw, meneer,
U bent door ons uitgenodigd om deel te nemen aan een wetenschappelijk onderzoek gericht
op het voorbereiden van het baarmoederslijmvlies op de terugplaatsing van een ingevroren
(gecryopreserveed) en ontdooid embryo. Hierover bent u zowel mondeling door een
fertiliteitsartsarts, als schriftelijk via onze patiënteninformatiefolder ingelicht.
Deze informatiebrief is bedoeld om u uit te leggen wat deelname aan het onderzoek precies
inhoudt en om u de mogelijkheid te geven te overwegen of u al dan niet wilt deelnemen. De
onderzoeksarts (de arts die het onderzoek in deze instelling uitvoert) zal bij onduidelijkheid
uitleg geven en al uw vragen beantwoorden. Als er zaken zijn die u uitgebreider wilt
bespreken, aarzel dan niet vragen te stellen voordat u erin toestemt aan dit
wetenschappelijke onderzoek deel te nemen. U krijgt een kopie van dit informatie- en
toestemmingsformulier om mee naar huis te nemen en de onderzoeksarts zal ook een kopie
in uw medisch dossier bewaren.
Inleiding:
Tijdens uw IVF of ICSI behandeling zijn een of meerdere embryo’s ingevroren (cryoembryo’s). Deze embryo’s worden binnenkort ontdooid en -als de ontdooiing goed verloopt,
teruggeplaatst in de baarmoeder. Voor de terugplaatsing van een cryo-embryo moet de
baarmoeder worden voorbereid. Deze voorbereiding heeft twee doelen: ten eerste wordt
ervoor gezorgd dat het baarmoederslijmvlies van goede kwaliteit is zodat een embryo kan
innestelen en ten tweede wordt het juiste moment bepaald om de embryo’s te ontdooien.
Om de kans op zwangerschap na het terugplaatsen van een cryo-embryo zo groot mogelijk
te maken moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. Het is natuurlijk belangrijk dat
de embryo’s die teruggeplaatst worden van goede kwaliteit zijn. Daarnaast is het belangrijk
dat de omstandigheden in de baarmoeder optimaal zijn. Het baarmoederslijmvlies moet
bijvoorbeeld dik en rijp genoeg zijn om een embryo te laten innestelen.
Doel van het onderzoek
Er zijn twee manieren waarop het baarmoederslijmvlies kan groeien en rijpen: via de
natuurlijke cyclus of de artificiële cyclus. Beide manieren worden wereldwijd en in Nederland
gebruikt en hebben goede resultaten. De kans op zwangerschap is waarschijnlijk gelijk
tussen beide behandelingen maar iedere methode heeft zijn eigen voor- en nadelen (zie
verder). In dit onderzoek worden beide methoden met elkaar vergeleken. Allereerst wordt
onderzocht of er inderdaad geen verschil in zwangerschapskans is. Daarnaast wil het
onderzoeksteam meer weten over hoe patiënten beide behandeling ervaren en wat de
kosten van de behandelingen zijn. Om dit te kunnen onderzoeken vragen wij patiënten, die
binnenkort een terugplaatsing van cryo-embryo‘s ondergaan, om hun medewerking. U komt
in aanmerking voor het onderzoek. Daarom hebt u deze brochure gekregen. Wij vragen u om
deze aandachtig door te lezen en om na te denken of u zou willen meewerken aan deze
studie.
Opzet en duur van het onderzoek
Bij ieder paar dat in aanmerking komt voor terugplaatsing van een cryo-embryo wordt
gekeken of zij mee mogen doen aan deze studie. Aan deze studie zullen ± 1150 paren mee
gaan doen verdeeld over verschillende IVF centra in Nederland. Deze paren worden
verdeeld over 2 groepen: 50 % van de paren ondergaat een cryo terugplaatsing met een
natuurlijke cyclus als voorbereiding, de andere 50 % ondergaat een cryo terugplaatsing met
Onderzoek naar verschillende wijzen van voorbereiding op het terugplaatsen van gecryopreserveerde embryo’s.
Versie 2 15-07-2009 Kenmerk: NL.23273.075.09
-2-
een artificiële cyclus als voorbereiding. Welke behandeling een paar ondergaat wordt
bepaald door loting. Uw arts of de onderzoekers hebben hier geen invloed op. Na afloop van
de loting wordt de uitslag direct bekend gemaakt aan u. In dit onderzoek kan elk paar 1
cyclus mee doen. De wijze van voorbereiding op de terugplaatsing van het embryo wordt dus
eenmalig bepaald door de loting. Indien u niet zwanger wordt tijdens deze behandeling,
bepaald uw arts hoe uw verdere behandeling(en) plaats vinden.
Behandeling 1
Als u behandeling 1 loot, dan vindt de terugplaatsing van het cryo-embryo plaats in de
natuurlijke cyclus. Dit houdt in dat u op de 11de, 12e of 13de dag van uw menstruatie cyclus (in
overleg met uw arts) een inwendige echo krijgt. Hierbij wordt gekeken naar de dikte van het
baarmoederslijmvlies en de grootte van het spontaan groeiende eiblaasje in de eierstokken.
Deze echo zal misschien één of meerdere keren herhaald worden om de ontwikkeling van
het baarmoederslijmvlies en het eiblaasje te vervolgen. Als het baarmoederslijmvlies dik
genoeg is en het groeiende eiblaasje een goede doorsnede heeft dan krijgt u eenmaal
Pregnyl® of Ovitrelle® toegediend. Dit is een hormoon dat zorgt voor de eisprong.
Toediening gaat door middel van een injectie onder de buikhuid, net als de toediening van
hormonen tijdens de IVF of ICSI behandeling die u eerder heeft ondergaan. Op de dag
waarop de toediening van Pregnyl® of Ovitrelle® plaatsvindt, vragen wij u één keer bloed af
te staan. Dit bloed wordt later geanalyseerd en heeft geen invloed op de behandeling. Dit
bloedonderzoek is een controle van verschillende hormoon spiegels en de invloed daarvan
op de kans op zwangerschap.
Na het toedienen van Pregnyl® f Ovitrelle® worden de embryo’s ontdooid en teruggeplaatst.
Het ontdooien en terugplaatsen van het embryo zal volgens de standaardmethode van het
ErasmusMC plaatsvinden.
Behandeling 2
Als u behandeling 2 loot dan vindt de terugplaatsing plaats in een artificiële cyclus. Hierbij
begint u op de eerste dag van de menstruatie met driemaal daags een tablet oestrogenen
(Progynova®). Op de 12e, 13e of 14e dag (in overleg met uw arts) vindt een controle echo
plaats. Hierbij wordt gekeken naar de dikte van het baarmoederslijmvlies en de grootte van
de eiblaasjes. Als het baarmoederslijmvlies dik genoeg is en de eiblaasjes niet te groot wordt
gestart met progesteron tabletten (Utrogestan®). Belangrijk om te weten is dat deze tabletten
via de vagina ingebracht moeten worden. Op de 3e of 4e dag na het starten met de
progesteron tabletten vindt de ontdooiing plaats. De terugplaatsing vindt enkele dagen later
plaats. Ook bij deze manier van voorbereiden vinden de ontdooiing en terugplaatsing van het
embryo plaats volgens de standaardmethode van uw ziekenhuis. Als het
baarmoederslijmvlies te dun is of een eiblaasje te groot kan de medicatie aangepast op uw
situatie.
Bij beide manieren van voorbereiding kan het gebeuren dat er iets in de voorbereiding niet
goed gaat (bijvoorbeeld onvoldoende ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies, te vroege
eisprong etc.) en dat de kans op zwangerschap mogelijk verminderd is. Uw behandeld arts
kan dan besluiten om voor de zekerheid bloedonderzoek te doen of de embryo’s niet te laten
ontdooien en de voorbereiding in een volgende behandeling aan te passen. Dit geldt ook als
u meewerkt aan deze studie. Mocht dit het geval zijn dan bepaalt uw eigen arts in de
volgende cyclus wat de beste behandeling voor u is en doet u niet meer mee aan de studie.
Na de behandeling
Als u na de terugplaatsing gaat menstrueren, kunt u contact opnemen met uw ziekenhuis. Zij
zullen verdere vervolgafspraken met u maken en eventuele vervolgbehandelingen met u
bespreken. Aangezien u voor 1 cyclus mee doet met dit onderzoek, neemt uw behandelend
arts de beslissing over de volgende stap in de behandeling.
Onderzoek naar verschillende wijzen van voorbereiding op het terugplaatsen van gecryopreserveerde embryo’s.
Versie 2 15-07-2009 Kenmerk: NL.23273.075.09
-3-
Als de menstruatie uitblijft, kan een zwangerschapstest met behulp van urine gedaan
worden. Dit kan met een thuistest. Is de test positief kunt u bellen nar het secretariaat om
een afspraak te maken voor een zwangerschapsecho. De echo wordt herhaald als u
ongeveer 12 weken zwanger bent. Graag willen wij weten hoe de zwangerschap afgelopen
is. Hiervoor krijgt u een formulier mee dat u kunt invullen na het eindigen van de
zwangerschap.
Enquête invullen
Naast dat we de kans op zwangerschap willen onderzoeken willen we ook graag inzicht
krijgen in de kosten die gemaakt worden tijdens de behandeling en hoe patiënten de
behandeling ervaren hebben. Om dit in te kunnen schatten vragen wij aan alle patiënten of
zij voor ons een enquête willen invullen. Het invullen van deze enquêtes kosten u ongeveer 2
x 30 minuten.
Wat betekent deelname voor u?
Meedoen aan een wetenschappelijk onderzoek is voor de meeste mensen een moeilijke
beslissing. Wij realiseren ons dat wij deze vraag stellen in een periode die toch al spannend
voor u is. Daarom vinden wij het belangrijk dat u goed geïnformeerd te bent. Naast de
informatie van uw arts, heeft u daarom deze brochure meegekregen. U kunt de brochure
thuis nog eens doorlezen en overleggen met, voor u, belangrijke personen. Naast deze
folder is er ook een website die u kunt bezoeken. (www.antarcticatrial.nl) De beslissing om
mee te doen hoeft u dus niet meteen te nemen, u heeft hier bedenktijd voor.
Zijn er risico’s aan verbonden?
Medicatie
Indien u loot voor terugplaatsing in de natuurlijke cyclus, wordt een injectie met Pregnyl® of
Ovitrelle® toegediend. Dit is het zwangerschapshormoon (hCG). Bijwerkingen van deze
medicatie zijn kneuzing, pijn, roodheid, zwelling en jeuk op de plaats van de injectie.
Indien u loot voor terugplaatsing in de artificiële cyclus, moet u Progynova® en Utrogestan®
innemen als voorbereiding op de terugplaatsing. Progynova® is een medicijn dat lijkt op het
lichaamseigen oestrogeen. Het zorgt voor de opbouw en ontwikkeling van het
baarmoederslijmvlies. Progynova® mag niet gebruikt worden door patiënten die in het
verleden een trombose (bloedpropje) gehad hebben, patiënten met borstkanker of andere
hormoongevoelige kankersoorten. Meestal wordt progynova® goed verdragen en treden er
weinig bijwerkingen op. De belangrijkste bijwerking is een verhoogd risico op trombose.
Utrogestan® is een middel dat de werking van progesteron nabootst. Het zorgt voor een
verdere ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies. Om een goede plaatselijke werking te
krijgen wordt Utrogestan® vaginaal ingebracht. Utrogestan® mag niet gebruikt worden door
patiënten met leverziekten. Utrogestan® is een middel dat doorgaans goed verdragen wordt.
Mogelijke bijwerkingen zijn slaperigheid, pijnlijke gespannen borsten, misselijkheid en
braken, hoofdpijn en stemmingswisselingen.
Transvaginale echografie:
Tijdens de behandeling wordt er op verschillende momenten inwendig echografisch
onderzoek gedaan om de ontwikkeling van het baarmoederslijmvlies en de eiblaasjes te
controleren. Hoe vaak dit onderzoek noodzakelijk is, hangt af van de behandeling die u
geloot heeft en de wijze waarop het baarmoederslijmvlies en de eiblaasjes reageren.
Gemiddeld zal 2 tot 3 keer een vaginale echografie plaatsvinden. Dit onderzoek wordt
meestal als vervelend maar niet pijnlijk ervaren.
Bloedafname:
Het kan zijn dat u eenmalig bloed moet prikken tijdens de behandeling. In dit bloedonderzoek
wordt gekeken naar verschillende hormonen. De uitslag van dit bloedonderzoek kan
gevolgen hebben voor uw behandeling maar is ook onderdeel van het onderzoek. Indien
bloedonderzoek nodig is, zal uw arts dit met u bespreken. Bloedafname is een veilige
Onderzoek naar verschillende wijzen van voorbereiding op het terugplaatsen van gecryopreserveerde embryo’s.
Versie 2 15-07-2009 Kenmerk: NL.23273.075.09
-4-
procedure die doorgaans weinig klachten geeft. Er is een klein risico op blauwe plekken of
een infectie, dit gaat meestal vanzelf weer over.
Mogelijke voordelen en nadelen van deelname
Beide behandelingen in dit onderzoek vinden al lange tijd plaats in Nederland. De kans op
zwangerschap is waarschijnlijk voor beide behandelingen gelijk. De behandelingen
verschillen wel op andere punten van elkaar bijvoorbeeld de kosten, de bijwerkingen en
aantal controles op de polikliniek. Er zijn dus geen voordelen als het gaat om de kans op
zwangerschap maar misschien wel op andere punten, zoals patiënttevredenheid en
kostenefficiëntie. Dit is wel afhankelijk van de behandeling die u loot en uw persoonlijke
omstandigheden.
Terugplaatsing in een natuurlijke cyclus heeft als voordeel dat er geen medicijnen
ingenomen hoeven te worden (geen bijwerkingen en minder kosten) maar heeft als nadeel
dat patiënten vaker naar de polikliniek moeten komen voor een controle echo en dat de
planning van de behandeling afhankelijk is van de uitslag van de echo. In de artificiële cyclus
moeten patiënten medicijnen innemen als voorbereiding op de terugplaatsing. Deze kunnen
bijwerkingen geven. Daar staat wel tegenover dat de behandeling vaak makkelijker te
plannen is en dat patiënten minder vaak voor controle hoeven te komen.
Alternatieve behandeling
Patiënten die niet deelnemen aan dit onderzoeksprotocol krijgen het standaard protocol
zoals dat gebruikt wordt in het Erasmus MC. Bij dit protocol wordt gebruikt gemaakt van de
natuurlijke cyclus waarbij het moment van eisprong wordt opgespoord aan de hand van LH
testen in de urine die u zelf thuis moet verrichten.
Mocht u, ongeacht de reden, niet mee willen doen aan deze studie dan zullen wij dit
respecteren. Uw behandeling of het contact met uw arts zal op geen enkele wijze beïnvloedt
worden door dit besluit. Als u tijdens het onderzoek alsnog wilt stoppen met het onderzoek,
dan is dat mogelijk. Wel willen we dan graag van u weten waarom u wilt stoppen, dit is
belangrijk voor het onderzoek.
Vertrouwelijkheid van uw gegevens
Voor dit onderzoek is goedkeuring verkregen van de Raad van Bestuur na een positief
oordeel van de Medisch Ethische Toetsingscommissie Isala klinieken in Zwolle. De voor dit
onderzoek geldende internationale richtlijnen worden nauwkeurig in acht genomen.
Informatie van dit onderzoek zal worden doorgegeven aan nationale en internationale
gezondheidsinstanties. U kunt er zeker van zijn dat uw medisch dossier strikt vertrouwelijk
zal worden behandeld en dat uw identiteit niet zal worden bekend gemaakt, zowel binnen als
buiten de EU. De coördinerende onderzoeker, de Medisch-Ethische Commissie /
Institutionele Beoordelingscommissie, medewerkers van de Inspectie voor Gezondheidszorg
of vertegenwoordigers van de desbetreffende geneesmiddelregistratie autoriteiten zullen
direct toegang hebben tot uw oorspronkelijke medische gegevens om de gegevens te
controleren.
Als er onderzoeksresultaten worden gepubliceerd, zal uw identiteit niet worden onthuld.
Onderzoekgegevens worden bewaard gedurende het onderzoek en na afloop gedurende 15
jaar. Lichaamsmateriaal zoals bloed wordt na afloop van het onderzoek vernietigd.
Persoonlijke kosten verbonden aan dit onderzoek
De voorgeschreven medicatie, gebruikt in dit onderzoek zal door uw zorgverzekeraar worden
vergoed. Er zijn voor u geen kosten verbonden aan tests en procedures die in verband met
dit onderzoek worden uitgevoerd.
Vrijwillige deelname/terugtrekking uit het onderzoek
Uw deelname aan dit onderzoek is geheel vrijwillig. U kunt weigeren deel te nemen of u kunt
zich op elk moment uit het onderzoek terugtrekken zonder dat dit nadelige gevolgen heeft of
leidt tot verlies van voordelen waarop u recht heeft. Uw beslissing om u terug te trekken zal
Onderzoek naar verschillende wijzen van voorbereiding op het terugplaatsen van gecryopreserveerde embryo’s.
Versie 2 15-07-2009 Kenmerk: NL.23273.075.09
-5-
geen negatieve gevolgen hebben voor uw medische zorg in de toekomst. Ook de
onderzoeksarts kan u uit het onderzoek terugtrekken als hij/zij meent dat dit in uw belang en
veiligheid is. Met uw toestemming wordt uw huisarts over uw deelname aan dit onderzoek
geïnformeerd. Indien nieuwe informatie beschikbaar komt over het onderzoek zal u hierover
worden ingelicht.
Waar kan ik terecht met vragen?
Als u vragen heeft over uw deelname aan dit onderzoek, als zich bij u tijdens uw deelname
aan dit onderzoek een ongebruikelijke reactie heeft voorgedaan of in geval van nood dient u
contact op te nemen met uw behandelende arts via het IVF secretariaat 010 7040116, of met
de onderzoeker Dr. N.G.M. Beckers via het IVF secretariaat 010 7040116.
In spoedeisende gevallen kunt u de dienstdoende arts van de afdeling verloskunde en
gynaecologie in het Erasmus MC bellen via het algemene telefoonnummer van het
ziekenhuis: 010-7040704.
Bovendien kunt u zich voor advies en inlichtingen ook wenden tot een onafhankelijke arts:
Dr. E.J.G. Sijbrands. internist, Erasmus MC. Telefoon: 010-703 3283.
Als u niet tevreden bent over het onderzoek of de behandeling, kunt u terecht bij de
onafhankelijke klachtencommissie van het Erasmus MC, via telefoonnummer: 010-70 33198
Vriendelijke groet, namens het onderzoeksteam
Dr. N.G.M. Beckers,
Arts Voortplantingsgeneeskunde
Dr. J.S.E. Laven
Gynaecoloog
Hoofd subafdeling voortplantingsgeneeskunde
Onderzoek naar verschillende wijzen van voorbereiding op het terugplaatsen van gecryopreserveerde embryo’s.
Versie 2 15-07-2009 Kenmerk: NL.23273.075.09
-6-
Toestemmingsformulier Antartica studie:
Wij verklaren dat wij geïnformeerd zijn over het onderzoek “Verschillende wijze van
voorbereiding op het terugplaatsen van cryo embryo’s”. Wij hebben deze informatie
zowel mondeling als in de vorm van een patiënten informatie brochure gekregen. Wij hebben
de mogelijkheid om vragen te stellen gehad. Wij zijn tevreden met de ontvangen informatie
en begrijpen dit.
Wij zijn geïnformeerd over onze rechten en plichten. Wij begrijpen dat deelname aan dit
onderzoek volledig vrijwillig is en dat wij op elk moment kunnen afzien van verdere deelname
aan deze studie zonder dat dit gevolgen heeft voor verdere behandeling.
Ik geef toestemming voor het verwerken van de gegevens voor de doeleinden van dit
onderzoek zoals beschreven in de informatiebrief, op voorwaarde van geheimhouding van
de identiteitsgegevens.
Ik geef toestemming om mijn onderzoekgegevens gedurende maximaal 15 jaar na afloop
van de studie te bewaren.
Ik geef toestemming voor het opvragen van de gegevens bij mijn verloskundige en andere
medische hulpverleners die mij begeleiden in mijn zwangerschap, uitsluitend ten behoeve
van dit onderzoek.
Ik geef wel /geen toestemming om mijn huisarts en/of behandelend specialisten op de
hoogte te brengen van deelname aan dit onderzoek
Ik geef wel /geen toestemming voor benadering voor eventueel vervolg studies na afloop van
dit onderzoek.
Ik wil wel /niet na afloop van het onderzoek de algemene resultaten van de studie
ontvangen.
Ondertekend door:
…………………………………………Naam patiënte
………………………………………... geboortedatum patiënte
…………………………………………Datum
…………………………………………Handtekening
…………………………………………Naam partner
………………………………………... geboortedatum partner
…………………………………………Datum
…………………………………………Handtekening
Onderzoek naar verschillende wijzen van voorbereiding op het terugplaatsen van gecryopreserveerde embryo’s.
Versie 2 15-07-2009 Kenmerk: NL.23273.075.09
-7-
Ik verklaar dit onderzoek uit te voeren volgens het onderzoeksprotocol van deze studie.
…………………………………………Naam arts
…………………………………………Datum
…………………………………………Handtekening
Onderzoek naar verschillende wijzen van voorbereiding op het terugplaatsen van gecryopreserveerde embryo’s.
Versie 2 15-07-2009 Kenmerk: NL.23273.075.09
-8-
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards