Uitgebreide functieomschrijving

advertisement
Profielschets Voorzitter Centrale Cliëntenraad
De Twentse Zorgcentra is de grootste aanbieder van zorg- en dienstverlening aan mensen met een
verstandelijke beperking in Twente. Ruim 1900 cliënten maken gebruik van uiteenlopende vormen
van zorg- en dienstverlening, die direct of indirect geboden wordt door 2400 medewerkers en meer
dan 600 vrijwilligers.
"Ik wil de dingen doen waar ik blij van word"
De Twentse Zorgcentra werkt vanuit haar zorgvisie: “Net als ieder ander mens heb ik het recht om te
bepalen hoe ik mijn leven wil inrichten. Ik wil graag dat mensen echt naar me luisteren en mij
respecteren om wie ik ben. Ik zou zoveel mogelijk dingen willen doen waar ik blij van word.”
Om dat te bereiken werkt De Twentse Zorgcentra vraaggericht en biedt zij begeleiding,
ondersteuning en behandeling aan jong en oud, van moeilijk verstaanbaar gedrag tot meervoudig
gehandicapt, van licht verstandelijk beperkt tot ernstig verstandelijk beperkt. Altijd vanuit de
kernwaarden: dichtbij, eenvoud en deskundig.
Deze kernwaarden vormen de spil van de manier van werken binnen De Twentse Zorgcentra. Dichtbij
de mensen die zorg nodig hebben, in alle eenvoud en met deskundigheid. Zonder dat daarbij de regie
wordt overgenomen. Cliënten, cliëntvertegenwoordigers én medewerkers werken samen in
zelforganiserende teams. STERK noemen we dat: Samen Toewerken Naar Eigen Regie en Kracht.
Woon- en werkvoorzieningen in heel Twente
De cliënten van De Twentse Zorgcentra wonen onder andere op de beschermde en mooie terreinen
van de LosserHof en ‘t Bouwhuis. Zij leven, wonen, werken en recreëren hier in een omgeving die
nadrukkelijk rekening houdt met hun mogelijkheden en beperkingen. Daarnaast worden er ook meer
kleinschaligere woon- en werkvoorzieningen geboden in onder andere Almelo, Tubbergen en
Nijverdal
De Medezeggenschap
De Twentse Zorgcentra wil mensen met een verstandelijke beperking optimale ondersteuning bieden
bij het leiden van hun leven. Het spreekt dus voor zich dat de stem van de cliënten erg belangrijk is
voor het reilen en zeilen van de organisatie. De dagelijkse gang van zaken bij De Twentse Zorgcentra
draait immers om hun leven.
De Twentse Zorgcentra kent een Centrale Cliëntenraad (CCR), die met de Raad van Bestuur overlegt
over organisatiebrede onderwerpen. Voor de regio's Almelo, Enschede en Losser zijn er afzonderlijke
Regionale Cliëntenraden, die overleggen met de betreffende regiomanager. De cliëntenraden geven
op grond van de Wmcz, Wet medezeggenschap cliënten zorginstellingen, gevraagd en ongevraagd
advies over diverse voorgenomen besluiten van de Raad van Bestuur en het overige management .
De raden zijn samengesteld uit vrijwilligers, allen vertegenwoordigers van bewoners en deelnemers,
die wonen en/of werken bij De Twentse Zorgcentra en uit (een beperkt aantal) personen vanwege
hun specifieke deskundigheid. De raden worden daarbij ondersteund door een ambtelijk secretaris.
Zeggenschap
Daarnaast praten cliënten op verschillende manieren mee. Zo zijn er op verschillende locaties
huiskamer- of werkoverleggen. Ook ontstaan steeds vaker werkgroepen, waarin cliënten meepraten
over een onderwerp dat hen aanspreekt en er zijn Bewoners-, Deelnemers- en Regioraden. De
cliënten worden daarbij ondersteund door medewerkers van bureau zeggenschap.
STERK
Zoals gezegd heeft STERK tot doel dat cliënten, cliëntvertegenwoordigers en medewerkers samen de
regie voeren zowel op de groep als op andere niveaus in de organisatie. Medewerkers en
cliëntvertegenwoordigers die dichtbij de cliënt staan, weten het beste wat die cliënt nodig heeft en
wat er moet worden gedaan. Die manier van werken past ook in deze tijd. Cliënten,
cliëntvertegenwoordigers en medewerkers willen steeds meer zelf regelen. Ze willen zo veel mogelijk
zelf de regie voeren en daar past geen hiërarchische structuur meer bij.
Medezeggenschapsstructuur aanpassen
De medezeggenschap structuur zoals die nu staat past dan ook niet geheel meer bij wat er in de
organisatie gebeurt. Het oude moet langzamerhand worden losgelaten maar niet voordat het nieuwe
is gestart. Hoe die nieuwe medezeggenschapsstructuur eruit moet zien, is nog een zoektocht. Een
zoektocht waarin de voorzitter van de CCR, samen met de ambtelijk secretaris, een voortrekkersrol
zal moeten gaan vervullen. De zittingstermijn van de huidige voorzitter loopt per 1 juli 2017 ten
einde. Daarom is de CCR op zoek naar een nieuwe voorzitter die buiten de gebaande paden iets
moois laat ontstaan.
Profiel van de voorzitter:
 Is het gezicht van de CCR en vervult daarin een voortrekkersrol.
 Weet de visie van de CCR met overtuiging te presenteren.
 Is in staat om te reflecteren op de organisatie, haar beleid en heeft het vermogen om inzicht
te verwerven in hoofdlijnen en beleidslijnen van de organisatie en deze te vertalen naar het
perspectief van cliënten.
 Is in staat een functionele samenwerkingsrelatie op te bouwen binnen de organisatie en in
het bijzonder met de raad van bestuur.
 Is een goede gesprekspartner voor managers, beleidsmakers en anderen binnen de
organisatie.
 Heeft aantoonbare ervaring in vrijwillige bestuurs-/adviesfuncties en voelt zich betrokken bij
belangenbehartiging en medezeggenschap.
 Denkt strategisch en stelt zich onafhankelijk op.
 Kan leiding geven, processen aansturen en coördineren en hakt zo nodig knopen door.
 Heeft een goed inlevingsvermogen en weet mensen te motiveren, te enthousiasmeren en te
binden.
 Is gemiddeld 2 dagen per week beschikbaar.
Vergoeding:
De vergoeding is vastgesteld op € 5.000 per jaar.
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards