AM_Com_NonLegReport

advertisement
Europees Parlement
2014-2019
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid
2016/2076(INI)
9.9.2016
AMENDEMENTEN
1 - 188
Ontwerpverslag
Catherine Bearder
(PE582.074v01-00)
EU-actieplan tegen de illegale handel in wilde dieren en planten
(2016/2076(INI))
AM\1104007NL.docx
NL
PE589.210v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
AM_Com_NonLegReport
PE589.210v01-00
NL
2/95
AM\1104007NL.docx
Amendement 1
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Visum 5
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien Besluit 2008/801/EG van de
Raad van 25 september 2008 betreffende
de sluiting, namens de Europese
Gemeenschap, van het Verdrag van de
Verenigde Naties tegen corruptie3,
–
gezien het Verdrag van de
Verenigde Naties tegen corruptie uit 2003,
__________________
__________________
3
3
PB L 287 van 29.10.2008, blz. 1.
PB L 287 van 29.10.2008, blz. 1.
Or. en
Amendement 2
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Visum 6 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien het Verdrag inzake
biologische diversiteit en het Verdrag
inzake het behoud van wilde dieren en
planten en hun natuurlijk leefmilieu in
Europa (Verdrag van Bern),
Or. en
Amendement 3
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Visum 7
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien het World Wildlife Crime
Report 2016 van het Bureau van de
AM\1104007NL.docx
(Niet van toepassing op de Nederlandse
versie.)
3/95
PE589.210v01-00
NL
Verenigde Naties voor drugs- en
misdaadbestrijding (UNODC),
Or. en
Amendement 4
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Visum 11 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de verklaring die in 2014 is
ondertekend op de Conferentie van
Londen over de illegale handel in wilde
dieren en planten,
Or. en
Amendement 5
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Visum 11 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de verklaring van
Buckingham Palace van 2016 over de
preventie van handel in wilde dieren en
planten in de vervoerssector,
Or. en
Amendement 6
Daciana Octavia Sârbu
Ontwerpresolutie
Visum 12
PE589.210v01-00
NL
4/95
AM\1104007NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien Verordening (EU)
nr. 995/2010 van het Europees Parlement
en de Raad van 20 oktober 2010 tot
vaststelling van de verplichtingen van
marktdeelnemers die hout en
houtproducten op de markt brengen4,
–
gezien Verordening (EU)
nr. 995/2010 van het Europees Parlement
en de Raad van 20 oktober 2010 tot
vaststelling van de verplichtingen van
marktdeelnemers die hout en
houtproducten op de markt brengen4, en
het verslag van de Europese Commissie
van 2016 betreffende de tenuitvoerlegging
ervan,
__________________
__________________
4
4
PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23.
PB L 295 van 12.11.2010, blz. 23.
Or. en
Amendement 7
Renata Briano, Ricardo Serrão Santos
Ontwerpresolutie
Visum 13 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien Verordening (EG)
nr. 1185/2003, als gewijzigd bij
Verordening (EU) nr. 605/2013,
betreffende het afsnijden van
haaienvinnen aan boord van vaartuigen
en Verordening (EG) nr. 206/2009 dat de
invoer van 20 kg visserijproducten voor
eigen verbruik toestaat,
Or. en
Amendement 8
Renata Briano, Ricardo Serrão Santos
Ontwerpresolutie
Visum 13 ter (nieuw)
AM\1104007NL.docx
5/95
PE589.210v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de belangrijke rol van het
Europees Bureau voor visserijcontrole,
opgericht bij Verordening (EG)
nr. 768/2005, bij de bestrijding van de
illegale vangst en verkoop van aquatische
soorten,
Or. en
Amendement 9
Renata Briano, Ricardo Serrão Santos
Ontwerpresolutie
Visum 15 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien Richtlijn 2009/147/EG van
het Europees Parlement en de Raad van
30 november 2009 inzake het behoud van
de vogelstand,
Or. en
Amendement 10
Renata Briano, Ricardo Serrão Santos
Ontwerpresolutie
Visum 15 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien Richtlijn 92/43/EEG van de
Raad van 21 mei 1992 inzake de
instandhouding van de natuurlijke
habitats en de wilde flora en fauna,
Or. en
PE589.210v01-00
NL
6/95
AM\1104007NL.docx
Amendement 11
Renata Briano, Ricardo Serrão Santos
Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien het Natura 2000-netwerk,
dat bestaat uit cruciale broed- en
rustplaatsen voor zeldzame en bedreigde
soorten, en sommige zeldzame typen
natuurlijke habitats die uit eigen hoofde
worden beschermd,
Or. en
Amendement 12
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien het verslag van het
onderzoeksproject in het kader van de
EU-actie ter bestrijding van
milieucriminaliteit (EFFACE) van 2014,
Or. en
Amendement 13
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Visum 16 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de conclusies van de Raad
van 12 februari 2016 over de bestrijding
van terrorismefinanciering,
Or. en
AM\1104007NL.docx
7/95
PE589.210v01-00
NL
Amendement 14
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Visum 16 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien het verslag van de
secretaris-generaal van de VN-Commissie
Misdaadpreventie en Strafrecht van
4 maart 2013, getiteld "Illicit trafficking
in protected species of wild flora and
fauna and illicit access to genetic
resources",
Or. en
Amendement 15
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Visum 16 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de conclusies van de Raad
van 20 juni 2016 over het EU-actieplan
tegen de illegale handel in wilde dieren en
planten,
Or. en
Amendement 16
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Visum 16 quater (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de snellereactiebeoordeling
van 2016 van het Milieuprogramma van
PE589.210v01-00
NL
8/95
AM\1104007NL.docx
de Verenigde Naties (UNEP) en Interpol,
getiteld "The Rise of Environmental
Crime",
Or. en
Amendement 17
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Visum 18 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de ernstige achteruitgang
van de wereldwijde biodiversiteit die
overeenstemt met de zesde golf van
massa-uitsterving,
Or. fr
Amendement 18
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Visum 18 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
–
gezien de druk op de wereldwijde
biodiversiteit en ecosysteemdiensten door
veranderingen in landgebruik, nietduurzaam gebruik van natuurlijke
hulpbronnen, vervuiling en
klimaatverandering; gezien het feit dat
met name veel bedreigde soorten het
zwaarder hebben dan ooit als gevolg van
de snelle verstedelijking, het verdwijnen
van habitats en de illegale handel in wilde
dieren en planten,
Or. fr
AM\1104007NL.docx
9/95
PE589.210v01-00
NL
Amendement 19
Nicola Caputo, Pavel Poc
Ontwerpresolutie
Overweging A
Ontwerpresolutie
Amendement
A.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten een vorm van
internationale georganiseerde criminaliteit
is die jaarlijks naar schatting een winst van
8 à 20 miljard EUR oplevert;
A.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten een vorm van
internationale georganiseerde criminaliteit
is die jaarlijks naar schatting een winst van
8 à 20 miljard EUR oplevert; overwegende
dat deze markt de vierde grootste zwarte
markt is geworden, na de drugshandel, de
mensenhandel en de illegale
wapenhandel; overwegende dat het
internet een cruciale rol heeft gespeeld
om de illegale handel in wilde dieren en
planten te vergemakellijken; overwegende
dat ook terroristische groeperingen deze
vorm van illegale handel gebruiken om
zich te financieren; overwegende dat de
sancties en boetes voor misdrijven in
verband met de illegale handel in wilde
dieren en planten ontoereikend zijn;
Or. it
Amendement 20
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Overweging A
Ontwerpresolutie
Amendement
A.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten een vorm van
internationale georganiseerde criminaliteit
is die jaarlijks naar schatting een winst van
8 à 20 miljard EUR oplevert;
A.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten een vorm van
internationale georganiseerde criminaliteit
is die jaarlijks naar schatting een winst van
8 à 20 miljard EUR oplevert en dat deze
handel nauw verbonden is met en wordt
gebruikt voor de financiering van andere
ernstige vormen van georganiseerde
criminaliteit, waaronder terroristische
groeperingen en milities;
PE589.210v01-00
NL
10/95
AM\1104007NL.docx
Or. en
Amendement 21
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Overweging A
Ontwerpresolutie
Amendement
A.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten een vorm van
internationale georganiseerde criminaliteit
is die jaarlijks naar schatting een winst van
8 à 20 miljard EUR oplevert;
A.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten een vorm van
internationale georganiseerde criminaliteit
is die jaarlijks naar schatting een winst van
8 à 20 miljard EUR oplevert, waardoor
deze handel een van de meest lucratieve
ter wereld is;
Or. fr
Amendement 22
Annie Schreijer-Pierik
Ontwerpresolutie
Overweging A
Ontwerpresolutie
Amendement
A.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten een vorm van
internationale georganiseerde criminaliteit
is die jaarlijks naar schatting een winst van
8 à 20 miljard EUR oplevert;
A.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten een vorm van
internationale georganiseerde criminaliteit
is die jaarlijks naar schatting een winst van
8 à 20 miljard EUR oplevert en mondiaal
gedurende de afgelopen jaren verder
toegenomen is;
Or. nl
Amendement 23
Louis Michel
Ontwerpresolutie
Overweging B
AM\1104007NL.docx
11/95
PE589.210v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Amendement
B.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten rampzalige
gevolgen heeft voor de biodiversiteit, de
natuurlijke hulpbronnen en de
instandhouding van soorten;
B.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten rampzalige
gevolgen heeft voor de biodiversiteit, de
bestaande ecosystemen, het natuurlijk
erfgoed van de landen van herkomst, de
natuurlijke hulpbronnen en de
instandhouding van soorten;
Or. nl
Amendement 24
Annie Schreijer-Pierik
Ontwerpresolutie
Overweging B
Ontwerpresolutie
Amendement
B.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten rampzalige
gevolgen heeft voor de biodiversiteit, de
natuurlijke hulpbronnen en de
instandhouding van soorten;
B.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten rampzalige
gevolgen heeft voor de biodiversiteit, de
natuurlijke hulpbronnen, de
instandhouding van soorten en de
resultaten van vele decennia van
natuurbehoud tenietdoet;
Or. nl
Amendement 25
Annie Schreijer-Pierik
Ontwerpresolutie
Overweging C
Ontwerpresolutie
Amendement
C.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten een ernstige en
steeds grotere bedreiging vormt voor de
internationale veiligheid, plaatselijke
leefgemeenschappen en de rechtsstaat, en
derhalve een strategische en
C.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten en daarmee
gepaard gaande stroperij een ernstige en
steeds grotere bedreiging vormen voor de
internationale veiligheid, plaatselijke
leefgemeenschappen en de rechtsstaat
PE589.210v01-00
NL
12/95
AM\1104007NL.docx
gecoördineerde EU-aanpak vereist, waarbij
alle relevante actoren worden betrokken;
ontwrichten, en derhalve een strategische
en gecoördineerde EU-aanpak vereisen,
waarbij alle relevante actoren worden
betrokken;
Or. nl
Amendement 26
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Overweging C
Ontwerpresolutie
Amendement
C.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten een ernstige en
steeds grotere bedreiging vormt voor de
internationale veiligheid, plaatselijke
leefgemeenschappen en de rechtsstaat, en
derhalve een strategische en
gecoördineerde EU-aanpak vereist,
waarbij alle relevante actoren worden
betrokken;
C.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten een
internationale bedreiging vormt voor de
veiligheid, de stabiliteit van staten, de
economische ontwikkeling, plaatselijke
leefgemeenschappen en de rechtsstaat, en
derhalve een strategische en
gecoördineerde aanpak op internationaal
niveau vereist;
Or. fr
Amendement 27
Ivan Jakovčić
Ontwerpresolutie
Overweging C
Ontwerpresolutie
Amendement
C.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten een ernstige en
steeds grotere bedreiging vormt voor de
internationale veiligheid, plaatselijke
leefgemeenschappen en de rechtsstaat, en
derhalve een strategische en
gecoördineerde EU-aanpak vereist, waarbij
alle relevante actoren worden betrokken;
C.
overwegende dat de illegale handel
in wilde dieren en planten een ernstige en
steeds grotere bedreiging vormt voor de
veiligheid, de politieke stabiliteit, de
economische ontwikkeling, plaatselijke
leefgemeenschappen en de rechtsstaat, en
derhalve een strategische en
gecoördineerde EU-aanpak vereist, waarbij
alle relevante actoren worden betrokken;
AM\1104007NL.docx
13/95
PE589.210v01-00
NL
Or. hr
Amendement 28
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
C bis. overwegende dat de trofeejacht een
vorm van exploitatie van wilde dieren is
en een bijkomende bedreiging vormt die
op hun populaties weegt; overwegende dat
de Europese Unie een van de grootste
invoermarkten voor jachttrofeeën is;
Or. fr
Amendement 29
Renata Briano, Ricardo Serrão Santos
Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
C bis. overwegende dat, in het geval van
aquatische soorten, de handel in wilde
dieren en planten niet alleen verbonden is
met activiteiten waarvan de vervolging
wettelijk is vastgesteld, maar ook met het
verschijnsel van ongewenste vangsten of
de druk van de industriële visserij;
Or. en
Amendement 30
Louis Michel
Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
PE589.210v01-00
NL
14/95
AM\1104007NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
C bis. overwegende dat het stoppen van
de illegale handel in bedreigde dier - en
plantensoorten en van hun afgeleide
producten van cruciaal belang is voor het
bereiken van de VN - doelstellingen
inzake duurzame ontwikkeling;
Or. nl
Amendement 31
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
C bis. overwegende dat Cites een
belangrijke internationale overeenkomst
is die sinds 1975 van kracht is, door 181
partijen is ondertekend (waaronder alle
EU-lidstaten en sinds juli 2015 de EU
zelf) en betrekking heeft op 35 000 dieren plantensoorten;
Or. en
Amendement 32
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
C bis. overwegende dat het handels- en
ontwikkelingsbeleid onder meer moet
dienen als een instrument ter verbetering
van de eerbiediging van de
mensenrechten, het dierenwelzijn en de
milieubescherming;
AM\1104007NL.docx
15/95
PE589.210v01-00
NL
Or. en
Amendement 33
Norbert Lins
Ontwerpresolutie
Overweging C bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
C bis. overwegende dat de EU een kleine
bron van wilde flora en fauna is, maar
een grote doorvoer- en bestemmingsmarkt
is voor de illegale handel in wilde dieren
en planten;
Or. en
Amendement 34
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
C ter. overwegende dat EU-TWIX de
illegale handel in wilde dieren en planten
sinds 2005 monitort door het opzetten van
een databank inzake inbeslagnames en
communicatiekanalen tussen ambtenaren
in alle Europese landen;
Or. en
Amendement 35
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Overweging C ter (nieuw)
PE589.210v01-00
NL
16/95
AM\1104007NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
C ter. overwegende dat het gebrek aan
informatie en politiek engagement de
doeltreffendheid van de strijd tegen de
handel in wilde dieren en planten ernstig
in het gedrang brengt;
Or. fr
Amendement 36
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Overweging C quater (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
C quater.
overwegende dat de EUagenda voor veiligheid voor 2015-2020
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten aanmerkt als
een vorm van georganiseerde criminaliteit
die op EU-niveau moet worden aangepakt
door verdere strafrechtelijke sancties in de
EU te overwegen door middel van een
evaluatie van de bestaande wetgeving
inzake milieucriminaliteit;
Or. en
Amendement 37
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Overweging C quinquies (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
C quinquies. overwegende dat de in
mei 2015 uitgevoerde Operatie COBRA
III de grootste gecoördineerde
internationale rechtshandhavingsoperatie
ooit was die gericht was op de illegale
AM\1104007NL.docx
17/95
PE589.210v01-00
NL
handel in bedreigde soorten en heeft
geleid tot 139 aanhoudingen en meer dan
247 inbeslagnames, waaronder ivoor van
olifanten, geneeskrachtige planten,
hoorns van neushoorns, schubdieren,
palissander, schildpadden en vele andere
planten en dieren;
Or. en
Amendement 38
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Overweging C sexies (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
C sexies.
overwegende dat de vraag
op de bestemmingsmarkten naar illegale
producten op basis van wilde dieren en
planten corruptie in de hand werkt in de
hele toeleveringsketen van de handel in
wilde dieren en planten;
Or. en
Amendement 39
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 1
Ontwerpresolutie
Amendement
1.
is ingenomen met het actieplan van
de Commissie tegen de illegale handel in
wilde dieren en planten, waarin wordt
benadrukt dat er gecoördineerde
maatregelen moeten worden genomen om
de oorzaken van het probleem aan te
pakken, de bestaande regels uit te voeren
en te handhaven, en de internationale
samenwerking tussen landen van herkomst,
doorvoer en bestemming te versterken;
1.
is ingenomen met het actieplan van
de Commissie tegen de illegale handel in
wilde dieren en planten, voor zover er
wordt benadrukt dat er gecoördineerde
maatregelen moeten worden genomen om
de oorzaken van het probleem aan te
pakken, de bestaande regels uit te voeren
en te handhaven, en de internationale
samenwerking tussen landen van herkomst,
doorvoer en bestemming te versterken;
PE589.210v01-00
NL
18/95
AM\1104007NL.docx
Or. fr
Amendement 40
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
Ontwerpresolutie
Amendement
2.
wenst dat de EU en al haar
lidstaten bij de aanpak van criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten de grootste politieke urgentie aan
de dag leggen; onderstreept het belang van
integrale en gecoördineerde benaderingen
op verschillende beleidsterreinen, zoals
handel, ontwikkeling, buitenlandse zaken,
justitie en binnenlandse zaken;
2.
wenst dat de Commissie, de
lidstaten, de Europese Dienst voor extern
optreden en de EU-agentschappen
Europol en Eurojust erkennen dat
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten een ernstige en
groeiende bedreiging is en dat zij bij de
aanpak ervan de grootste politieke
urgentie aan de dag leggen; onderstreept
het belang van integrale en gecoördineerde
benaderingen op verschillende
beleidsterreinen, zoals handel,
ontwikkeling, buitenlandse zaken, justitie
en binnenlandse zaken;
Or. en
Amendement 41
Marijana Petir, Peter Liese
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
Ontwerpresolutie
Amendement
2.
wenst dat de EU en al haar lidstaten
bij de aanpak van criminaliteit in verband
met in het wild levende dieren en planten
de grootste politieke urgentie aan de dag
leggen; onderstreept het belang van
integrale en gecoördineerde benaderingen
op verschillende beleidsterreinen, zoals
handel, ontwikkeling, buitenlandse zaken,
justitie en binnenlandse zaken;
2.
wenst dat de EU en al haar lidstaten
bij de aanpak van criminaliteit in verband
met in het wild levende dieren en planten
de grootste politieke urgentie aan de dag
leggen; onderstreept het belang van
integrale en gecoördineerde benaderingen
op verschillende beleidsterreinen, zoals
handel, ontwikkeling, buitenlandse zaken,
justitie en binnenlandse zaken; vraagt de
EU en haar lidstaten om voldoende
AM\1104007NL.docx
19/95
PE589.210v01-00
NL
financiële middelen in de EU-begroting
en de nationale begrotingen ter
beschikking te stellen om de handel in
wilde dieren en planten doeltreffend aan
te pakken;
Or. en
Amendement 42
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
Ontwerpresolutie
Amendement
2.
wenst dat de EU en al haar lidstaten
bij de aanpak van criminaliteit in verband
met in het wild levende dieren en planten
de grootste politieke urgentie aan de dag
leggen; onderstreept het belang van
integrale en gecoördineerde benaderingen
op verschillende beleidsterreinen, zoals
handel, ontwikkeling, buitenlandse zaken,
justitie en binnenlandse zaken;
2.
wenst dat de EU en al haar lidstaten
bij de aanpak van criminaliteit in verband
met in het wild levende dieren en planten
de grootste aandacht en een snelle reactie
aan de dag leggen; onderstreept het belang
van integrale en gecoördineerde
benaderingen op verschillende
beleidsterreinen, zoals handel,
ontwikkeling, buitenlandse zaken, justitie
en binnenlandse zaken, met volledige
eerbiediging van de soevereiniteit van de
staten;
Or. fr
Amendement 43
Louis Michel
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2
Ontwerpresolutie
Amendement
2.
wenst dat de EU en al haar lidstaten
bij de aanpak van criminaliteit in verband
met in het wild levende dieren en planten
de grootste politieke urgentie aan de dag
leggen; onderstreept het belang van
integrale en gecoördineerde benaderingen
2.
wenst dat de EU en al haar lidstaten
bij de aanpak van criminaliteit in verband
met in het wild levende dieren en planten
de grootste politieke urgentie aan de dag
leggen; onderstreept het belang van
integrale en gecoördineerde benaderingen
PE589.210v01-00
NL
20/95
AM\1104007NL.docx
op verschillende beleidsterreinen, zoals
handel, ontwikkeling, buitenlandse zaken,
justitie en binnenlandse zaken;
op verschillende beleidsterreinen, zoals
handel, ontwikkeling, toerisme,
buitenlandse zaken, justitie en
binnenlandse zaken;
Or. nl
Amendement 44
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
2 bis. erkent het belang van het
actieplan, maar wijst op de
tekortkomingen wat betreft de opname
van aquatische soorten;
Or. en
Amendement 45
Susanne Melior, Karin Kadenbach, Marco Affronte, Pavel Poc, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
2 bis. erkent dat de vaststelling en
toewijzing van passende financiële en
personele middelen van essentieel belang
is voor de tenuitvoerlegging van het
actieplan door de Commissie, de lidstaten,
Europol en andere geïdentificeerde
actoren; is van mening dat dit speciale
financiering omvatten voor een afdeling
die gespecialiseerd is in criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten binnen Europol en ten behoeve
van de werkzaamheden van EU-TWIX;
Or. en
AM\1104007NL.docx
21/95
PE589.210v01-00
NL
Amendement 46
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 2 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
2 bis. roept de Europese Commissie op
om specifieke begrotingsmiddelen voor te
stellen ter ondersteuning van
doeltreffende en concrete maatregelen op
de verschillende beleidsgebieden van de
EU met het oog op de strijd tegen de
handel in wilde dieren en planten;
Or. fr
Amendement 47
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie
Amendement
3.
staat erop dat alle elementen van
het actieplan tijdig ten uitvoer worden
gelegd; roept de Commissie op het
Parlement en de Raad ieder jaar schriftelijk
ervan in kennis te stellen in hoeverre er
vooruitgang is geboekt bij de
tenuitvoerlegging van het actieplan;
3.
staat erop dat alle elementen van
het actieplan en de EU-verordeningen
inzake de handel in wilde dieren en
planten ter preventie van illegale en nietduurzame praktijken volledig en tijdig ten
uitvoer worden gelegd en gehandhaafd;
roept de Commissie op het Parlement en de
Raad ieder jaar schriftelijk ervan in kennis
te stellen in hoeverre er vooruitgang is
geboekt bij de tenuitvoerlegging van het
actieplan en daarbij een gedetailleerd
monitoring- en evaluatieplan over te
leggen;
Or. en
PE589.210v01-00
NL
22/95
AM\1104007NL.docx
Amendement 48
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie
Amendement
3.
staat erop dat alle elementen van
het actieplan tijdig ten uitvoer worden
gelegd; roept de Commissie op het
Parlement en de Raad ieder jaar schriftelijk
ervan in kennis te stellen in hoeverre er
vooruitgang is geboekt bij de
tenuitvoerlegging van het actieplan;
3.
staat erop dat alle elementen van
het actieplan tijdig ten uitvoer worden
gelegd; roept de Commissie op het
Parlement en de Raad ieder jaar schriftelijk
ervan in kennis te stellen in hoeverre er
vooruitgang is geboekt bij de
tenuitvoerlegging van het actieplan en een
doeltreffend evaluatiemechanisme in te
voeren rekening houdend met de gegevens
en inlichtingen die worden verstrekt door
niet-gouvernementele organisaties en
organisaties uit het maatschappelijk
middenveld;
Or. fr
Amendement 49
Susanne Melior, Marco Affronte, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie
Amendement
3.
staat erop dat alle elementen van
het actieplan tijdig ten uitvoer worden
gelegd; roept de Commissie op het
Parlement en de Raad ieder jaar schriftelijk
ervan in kennis te stellen in hoeverre er
vooruitgang is geboekt bij de
tenuitvoerlegging van het actieplan;
3.
staat erop dat alle elementen van
het actieplan tijdig ten uitvoer worden
gelegd; roept de Commissie op het
Parlement en de Raad ieder jaar schriftelijk
ervan in kennis te stellen in hoeverre er
vooruitgang is geboekt bij de
tenuitvoerlegging van het actieplan en een
gedetailleerd monitoring- en
evaluatieplan op te stellen om de
vooruitgang te meten;
Or. en
AM\1104007NL.docx
23/95
PE589.210v01-00
NL
Amendement 50
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie
Amendement
3.
staat erop dat alle elementen van
het actieplan tijdig ten uitvoer worden
gelegd; roept de Commissie op het
Parlement en de Raad ieder jaar schriftelijk
ervan in kennis te stellen in hoeverre er
vooruitgang is geboekt bij de
tenuitvoerlegging van het actieplan;
3.
staat erop dat alle elementen van
het actieplan tijdig ten uitvoer worden
gelegd om zo weer te geven dat een verder
verlies aan soorten dringend moet worden
voorkomen; roept de Commissie op het
Parlement en de Raad ieder jaar schriftelijk
ervan in kennis te stellen in hoeverre er
vooruitgang is geboekt bij de
tenuitvoerlegging van het actieplan;
Or. en
Amendement 51
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3
Ontwerpresolutie
Amendement
3.
staat erop dat alle elementen van
het actieplan tijdig ten uitvoer worden
gelegd; roept de Commissie op het
Parlement en de Raad ieder jaar schriftelijk
ervan in kennis te stellen in hoeverre er
vooruitgang is geboekt bij de
tenuitvoerlegging van het actieplan;
3.
staat erop dat alle elementen van
het actieplan tijdig ten uitvoer worden
gelegd, met volledige eerbiediging van de
soevereiniteit van de staten; roept de
Commissie op het Parlement en de Raad
ieder jaar schriftelijk ervan in kennis te
stellen in hoeverre er vooruitgang is
geboekt bij de tenuitvoerlegging van het
actieplan;
Or. fr
Amendement 52
Renata Briano, Ricardo Serrão Santos
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
PE589.210v01-00
NL
24/95
AM\1104007NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
3 bis. roept de Commissie en de lidstaten
op om ervoor te zorgen dat de habitats van
doelsoorten beter worden beschermd; een
betere bescherming moet worden
gewaarborgd voor gebieden die zijn
aangemerkt als kwetsbare mariene
ecosystemen, ecologisch of biologisch
belangrijke mariene zones en het Natura
2000-netwerk;
Or. en
Amendement 53
Christofer Fjellner
Ontwerpresolutie
Paragraaf 3 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
3 bis. merkt op dat de handel in wilde
dieren en planten niet alleen een
bedreiging voor wilde dieren en planten
vormt, maar ook voor mensen die
afhankelijk zijn van de legale en
duurzame jacht op en handel in wilde
dieren en planten;
Or. en
Amendement 54
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4
Ontwerpresolutie
Amendement
4.
dringt bij de Commissie aan op de
oprichting van een speciaal
coördinatiebureau voor de strijd tegen de
illegale handel in wilde dieren en planten,
AM\1104007NL.docx
4.
dringt er bij de Commissie op aan
op internationaal niveau en in het kader
van de Cites-overeenkomst te pleiten voor
een coördinatie in de operationele strijd
25/95
PE589.210v01-00
NL
tegen de illegale handel in wilde dieren en
planten, met als doel om ervoor te zorgen
dat de diverse staten die partij zijn bij de
overeenkomst de handen ineenslaan;
in navolging van het model dat in de strijd
tegen mensenhandel wordt gebruikt, met
als doel om ervoor te zorgen dat de diverse
diensten van de Commissie en de lidstaten
de handen ineenslaan;
Or. fr
Amendement 55
Renata Briano, Ricardo Serrão Santos
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
4 bis. roept de Commissie en de lidstaten
op om verder wetenschappelijke studies
over technische aanpassingen van
vistuigen te ontwikkelen teneinde
bijvangst te voorkomen, rekening
houdend met het feit dat een aantal
soorten, zoals schildpadden, wordt
bedreigd door zowel bijvangst als de
handel in wilde dieren;
Or. en
Amendement 56
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 4 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
4 ter. onderstreept dat de invoer van
jachttrofeeën in de Europese Unie niet
strookt met het voorzorgsbeginsel dat in
haar verdragen is vastgesteld;
Or. fr
PE589.210v01-00
NL
26/95
AM\1104007NL.docx
Amendement 57
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Younous Omarjee, Susanne Melior
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
wenst dat de EU, derde landen,
belanghebbenden en organisaties uit het
maatschappelijk middenveld
voorlichtingscampagnes opzetten die erop
gericht zijn om een reële maatschappelijke
en gedragsverandering op de lange termijn
te bewerkstelligen, waardoor de
marktvraag naar illegale producten op basis
van wilde dieren en planten zal afnemen;
5.
wenst dat de EU, derde landen,
belanghebbenden en organisaties uit het
maatschappelijk middenveld
voorlichtingscampagnes opzetten die erop
gericht zijn om een reële maatschappelijke
en gedragsverandering op de lange termijn
te bewerkstelligen, waardoor de
marktvraag naar illegale producten op basis
van wilde dieren en planten zal afnemen;
erkent dat er initiatieven moeten worden
ondersteund voor gecoördineerde
benaderingen om de onvrijwillige illegale
handel in wilde dieren en planten door het
in bezit hebben en vervoeren van
beschermde soorten aan te pakken;
Or. en
Amendement 58
Marijana Petir, Peter Liese
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
wenst dat de EU, derde landen,
belanghebbenden en organisaties uit het
maatschappelijk middenveld
voorlichtingscampagnes opzetten die erop
gericht zijn om een reële maatschappelijke
en gedragsverandering op de lange termijn
te bewerkstelligen, waardoor de
marktvraag naar illegale producten op basis
van wilde dieren en planten zal afnemen;
5.
wenst dat de EU, derde landen,
belanghebbenden en organisaties uit het
maatschappelijk middenveld
voorlichtingscampagnes opzetten die erop
gericht zijn om een reële maatschappelijke
en gedragsverandering op de lange termijn
te bewerkstelligen, waardoor de
marktvraag naar illegale producten op basis
van wilde dieren en planten zal afnemen;
erkent de rol die maatschappelijke
organisaties kunnen spelen bij de
ondersteuning van het actieplan;
AM\1104007NL.docx
27/95
PE589.210v01-00
NL
Or. en
Amendement 59
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
wenst dat de EU, derde landen,
belanghebbenden en organisaties uit het
maatschappelijk middenveld
voorlichtingscampagnes opzetten die erop
gericht zijn om een reële maatschappelijke
en gedragsverandering op de lange termijn
te bewerkstelligen, waardoor de
marktvraag naar illegale producten op
basis van wilde dieren en planten zal
afnemen;
5.
wenst dat de EU, derde landen,
belanghebbenden en organisaties uit het
maatschappelijk middenveld een
doelgerichte en gecoördineerde reeks
voorlichtingscampagnes opzetten die erop
gericht zijn om een reële maatschappelijke
en gedragsverandering op de lange termijn
te bewerkstelligen, waardoor de vraag in
verband met de illegale handel in
producten op basis van wilde dieren en
planten zal afnemen;
Or. en
Amendement 60
Louis Michel
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
wenst dat de EU, derde landen,
belanghebbenden en organisaties uit het
maatschappelijk middenveld
voorlichtingscampagnes opzetten die erop
gericht zijn om een reële maatschappelijke
en gedragsverandering op de lange
termijn te bewerkstelligen, waardoor de
marktvraag naar illegale producten op basis
van wilde dieren en planten zal afnemen;
5.
wenst dat de EU, derde landen,
belanghebbenden en organisaties uit het
maatschappelijk middenveld voorlichtingsen sensibiliseringscampagnes opzetten die
erop gericht zijn om een reële en
duurzame collectieve en individuele
gedragsverandering te bewerkstelligen,
waardoor de marktvraag naar illegale
producten op basis van wilde dieren en
planten zal afnemen;
Or. nl
PE589.210v01-00
NL
28/95
AM\1104007NL.docx
Amendement 61
Susanne Melior, Marco Affronte, Karin Kadenbach, Pavel Poc, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
vraagt de EU om initiatieven te
ondersteunen waarmee niet alleen de
ontwikkeling wordt bevorderd van
alternatieve bestaansmiddelen voor
plaatselijke leefgemeenschappen die in de
nabijheid van de desbetreffende wilde
dieren en planten wonen, maar ook wordt
bijgedragen tot het herstel en behoud van
populaties van in het wild levende soorten;
6.
vraagt de EU om initiatieven te
ondersteunen waarmee niet alleen de
ontwikkeling wordt bevorderd van
alternatieve duurzame opties voor
bestaansmiddelen die de voordelen uit en
de lokale steun voor het behoud van wilde
dieren en planten verhogen met volledige
raadpleging van plaatselijke
leefgemeenschappen die in de nabijheid
van de desbetreffende wilde dieren en
planten wonen, maar ook wordt
bijgedragen tot het herstel en behoud van
populaties van in het wild levende soorten;
Or. en
Amendement 62
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
vraagt de EU om initiatieven te
ondersteunen waarmee niet alleen de
ontwikkeling wordt bevorderd van
alternatieve bestaansmiddelen voor
plaatselijke leefgemeenschappen die in de
nabijheid van de desbetreffende wilde
dieren en planten wonen, maar ook wordt
bijgedragen tot het herstel en behoud van
populaties van in het wild levende soorten;
AM\1104007NL.docx
6.
vraagt de EU om initiatieven te
ondersteunen waarmee de ontwikkeling
wordt bevorderd van duurzame en
alternatieve bestaansmiddelen voor
plaatselijke leefgemeenschappen die in de
nabijheid van wilde dieren en planten
wonen en om bij te dragen tot het herstel
en behoud van populaties van in het wild
levende soorten, het conflict tussen mens
en natuur te minimaliseren en wilde
dieren en planten te promoten als een
waardevolle bron van inkomsten voor
leefgemeenschappen;
29/95
PE589.210v01-00
NL
Or. en
Amendement 63
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
vraagt de EU om initiatieven te
ondersteunen waarmee niet alleen de
ontwikkeling wordt bevorderd van
alternatieve bestaansmiddelen voor
plaatselijke leefgemeenschappen die in de
nabijheid van de desbetreffende wilde
dieren en planten wonen, maar ook wordt
bijgedragen tot het herstel en behoud van
populaties van in het wild levende soorten;
6.
vraagt de EU om, zonder enige
vorm van politieke inmenging, plaatselijke
initiatieven te ondersteunen waarmee niet
alleen de ontwikkeling wordt bevorderd
van alternatieve bestaansmiddelen voor
inheemse leefgemeenschappen die in de
nabijheid van de desbetreffende wilde
dieren en planten wonen, maar ook wordt
bijgedragen tot het herstel en behoud van
populaties van in het wild levende soorten;
Or. fr
Amendement 64
Ivan Jakovčić
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
vraagt de EU om initiatieven te
ondersteunen waarmee niet alleen de
ontwikkeling wordt bevorderd van
alternatieve bestaansmiddelen voor
plaatselijke leefgemeenschappen die in de
nabijheid van de desbetreffende wilde
dieren en planten wonen, maar ook wordt
bijgedragen tot het herstel en behoud van
populaties van in het wild levende soorten;
6.
vraagt de EU om zelf maatregelen
te nemen en andere initiatieven te
ondersteunen waarmee niet alleen de
ontwikkeling wordt gewaarborgd van
alternatieve bestaansmiddelen voor
plaatselijke leefgemeenschappen die in de
nabijheid van de desbetreffende wilde
dieren en planten wonen, maar ook wordt
bijgedragen tot het herstel en behoud van
populaties van bedreigde in het wild
levende soorten;
Or. hr
PE589.210v01-00
NL
30/95
AM\1104007NL.docx
Amendement 65
Louis Michel
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
vraagt de EU om initiatieven te
ondersteunen waarmee niet alleen de
ontwikkeling wordt bevorderd van
alternatieve bestaansmiddelen voor
plaatselijke leefgemeenschappen die in de
nabijheid van de desbetreffende wilde
dieren en planten wonen, maar ook wordt
bijgedragen tot het herstel en behoud van
populaties van in het wild levende soorten;
6.
vraagt de EU om initiatieven te
ondersteunen waarmee niet alleen de
ontwikkeling wordt bevorderd van
alternatieve bestaansmiddelen voor
plaatselijke leefgemeenschappen die in de
nabijheid van de desbetreffende wilde
dieren en planten wonen, maar ook wordt
bijgedragen tot het herstel, behoud en
duurzaam gebruik van populaties van in
het wild levende soorten;
Or. nl
Amendement 66
Annie Schreijer-Pierik
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6
Ontwerpresolutie
Amendement
6.
vraagt de EU om initiatieven te
ondersteunen waarmee niet alleen de
ontwikkeling wordt bevorderd van
alternatieve bestaansmiddelen voor
plaatselijke leefgemeenschappen die in de
nabijheid van de desbetreffende wilde
dieren en planten wonen, maar ook wordt
bijgedragen tot het herstel en behoud van
populaties van in het wild levende soorten;
6.
vraagt de EU om initiatieven te
ondersteunen waarmee niet alleen de
ontwikkeling wordt bevorderd van
alternatieve bestaansmiddelen voor
plaatselijke leefgemeenschappen die in de
nabijheid van de desbetreffende wilde
dieren en planten wonen, maar ook wordt
bijgedragen tot het herstel en behoud van
populaties van in het wild levende soorten
en hun habitats;
Or. nl
AM\1104007NL.docx
31/95
PE589.210v01-00
NL
Amendement 67
Christofer Fjellner
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
6 bis. herinnert eraan dat de legale jacht
op en legale handel in wilde dieren kan
bijdragen aan de inkomsten van
ontwikkelingslanden, met name in
plattelandsgebieden; roept op tot
maatregelen die de legale en ecologisch
duurzame handel bevorderen als een
instrument voor de bevordering van de
economische ontwikkeling en
biodiversiteit;
Or. en
Amendement 68
Renata Briano, Ricardo Serrão Santos
Ontwerpresolutie
Paragraaf 6 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
6 bis. dringt er bij de Commissie op aan
om nauwkeuriger te zijn wat betreft de
vermelding en integratie van IOO-visserij
in de regelgeving en te overwegen om deze
strategie als prioriteit in het actieplan te
versterken;
Or. en
Amendement 69
Norbert Lins
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
PE589.210v01-00
NL
32/95
AM\1104007NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
verzoekt de EU om binnen de keten
van de illegale handel in wilde dieren en
planten met spoed de corruptie en de
tekortkomingen van maatregelen
betreffende internationaal beheer aan te
pakken; wenst dat de EU en haar lidstaten
zich, via het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen corruptie en andere fora,
samen met hun partnerlanden gaan richten
op de aanpak van het probleem in landen
van herkomst, doorvoer en bestemming;
roept alle lidstaten op de bepalingen van
het VN-Verdrag tegen corruptie volledig
na te leven;
7.
verzoekt de EU om binnen de keten
van de illegale handel in wilde dieren en
planten met spoed de corruptie en de
tekortkomingen van maatregelen
betreffende internationaal beheer aan te
pakken; wenst dat de EU en haar lidstaten
zich, via het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen corruptie en andere fora,
samen met hun partnerlanden gaan richten
op de aanpak van het probleem in landen
van herkomst, doorvoer en bestemming;
roept alle lidstaten op de bepalingen van
het VN-Verdrag tegen corruptie volledig
na te leven; is verheugd over de
internationale toezegging in het kader van
resolutie 69/314 van de Algemene
Vergadering van de Verenigde Naties van
juli 2015, onder meer voor wat betreft
corruptiebestrijding (art. 10);
Or. en
Amendement 70
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
verzoekt de EU om binnen de keten
van de illegale handel in wilde dieren en
planten met spoed de corruptie en de
tekortkomingen van maatregelen
betreffende internationaal beheer aan te
pakken; wenst dat de EU en haar lidstaten
zich, via het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen corruptie en andere fora,
samen met hun partnerlanden gaan richten
op de aanpak van het probleem in landen
van herkomst, doorvoer en bestemming;
roept alle lidstaten op de bepalingen van
het VN-Verdrag tegen corruptie volledig
na te leven;
7.
verzoekt de EU en alle staten die
partij zijn bij de Cites-overeenkomst om
binnen de keten van de illegale handel in
wilde dieren en planten met spoed de
corruptie en de tekortkomingen van
maatregelen betreffende internationaal
beheer aan te pakken; wenst dat de EU en
haar lidstaten zich, via het Verdrag van de
Verenigde Naties tegen corruptie en andere
fora, samen met hun partnerlanden gaan
richten op de aanpak van het probleem in
landen van herkomst, doorvoer en
bestemming; roept alle lidstaten op de
bepalingen van het VN-Verdrag tegen
AM\1104007NL.docx
33/95
PE589.210v01-00
NL
corruptie volledig na te leven;
Or. fr
Amendement 71
Ivan Jakovčić
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
verzoekt de EU om binnen de keten
van de illegale handel in wilde dieren en
planten met spoed de corruptie en de
tekortkomingen van maatregelen
betreffende internationaal beheer aan te
pakken; wenst dat de EU en haar lidstaten
zich, via het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen corruptie en andere fora,
samen met hun partnerlanden gaan richten
op de aanpak van het probleem in landen
van herkomst, doorvoer en bestemming;
roept alle lidstaten op de bepalingen van
het VN-Verdrag tegen corruptie volledig
na te leven;
7.
verzoekt de EU om binnen de keten
van de illegale handel in wilde dieren en
planten met spoed de corruptie en de
tekortkomingen van maatregelen
betreffende internationaal beheer aan te
pakken en internationale
samenwerkingsmaatregelen te treffen;
wenst dat de EU en haar lidstaten zich, via
het Verdrag van de Verenigde Naties tegen
corruptie en andere fora, samen met hun
partnerlanden gaan richten op de aanpak
van het probleem in landen van herkomst,
doorvoer en bestemming; roept alle
lidstaten op de bepalingen van het VNVerdrag tegen corruptie volledig na te
leven;
Or. hr
Amendement 72
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 7
Ontwerpresolutie
Amendement
7.
verzoekt de EU om binnen de keten
van de illegale handel in wilde dieren en
planten met spoed de corruptie en de
tekortkomingen van maatregelen
betreffende internationaal beheer aan te
pakken; wenst dat de EU en haar lidstaten
7.
verzoekt de EU om binnen de keten
van de illegale handel in wilde dieren en
planten met spoed de corruptie en de
tekortkomingen van maatregelen
betreffende internationaal beheer aan te
pakken; wenst dat de EU en haar lidstaten
PE589.210v01-00
NL
34/95
AM\1104007NL.docx
zich, via het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen corruptie en andere fora,
samen met hun partnerlanden gaan richten
op de aanpak van het probleem in landen
van herkomst, doorvoer en bestemming;
roept alle lidstaten op de bepalingen van
het VN-Verdrag tegen corruptie volledig
na te leven;
zich, via het Verdrag van de Verenigde
Naties tegen corruptie en andere fora,
samen met hun partnerlanden gaan richten
op de aanpak van het probleem in landen
van herkomst, doorvoer en bestemming;
roept alle lidstaten op de bepalingen van
het VN-Verdrag tegen corruptie volledig
na te leven en effectief ten uitvoer te
leggen;
Or. en
Amendement 73
Louis Michel
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
erkent dat aan landen van herkomst
bijstand moet worden verleend en
richtsnoeren moeten worden verstrekt over
gerechtelijke en handhavingsprocedures op
lokaal, regionaal en nationaal niveau; roept
de EU op indien nodig opleidingen,
gespecialiseerde apparatuur en expertise
aan te bieden;
8.
erkent dat aan landen van herkomst
bijstand moet worden verleend en
richtsnoeren moeten worden verstrekt over
gerechtelijke en handhavingsprocedures op
lokaal, regionaal en nationaal niveau; roept
de EU op indien nodig in de landen van
herkomst de ontplooiing van een
efficiënte opsporingscapaciteit te
ondersteunen door opleidingen voor
douaneautoriteiten, gespecialiseerde
apparatuur en expertise aan te bieden die
tot doel moeten hebben de illegale handel
in wilde en bedreigde dier- en
plantensoorten te bestrijden;
Or. nl
Amendement 74
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
AM\1104007NL.docx
35/95
PE589.210v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
erkent dat aan landen van herkomst
bijstand moet worden verleend en
richtsnoeren moeten worden verstrekt over
gerechtelijke en handhavingsprocedures op
lokaal, regionaal en nationaal niveau; roept
de EU op indien nodig opleidingen,
gespecialiseerde apparatuur en expertise
aan te bieden;
8.
erkent dat aan landen van herkomst,
doorvoer en bestemming in coördinatie
met andere bij deze werkzaamheden
betrokken agentschappen bijstand moet
worden verleend, richtsnoeren moeten
worden verstrekt en opleidingen moeten
worden aangeboden over gerechtelijke,
onderzoeks- en handhavingsprocedures op
lokaal, regionaal en nationaal niveau; roept
de EU op indien nodig opleidingen,
gespecialiseerde apparatuur en expertise
aan te bieden;
Or. en
Amendement 75
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
erkent dat aan landen van herkomst
bijstand moet worden verleend en
richtsnoeren moeten worden verstrekt over
gerechtelijke en handhavingsprocedures op
lokaal, regionaal en nationaal niveau; roept
de EU op indien nodig opleidingen,
gespecialiseerde apparatuur en expertise
aan te bieden;
8.
erkent dat aan landen van herkomst
bijstand moet worden verleend en
richtsnoeren moeten worden verstrekt over
gerechtelijke en handhavingsprocedures op
lokaal, regionaal en nationaal niveau; roept
de EU en alle staten die partij zijn bij de
Cites-overeenkomst op indien nodig
opleidingen, gespecialiseerde apparatuur
en expertise aan te bieden;
Or. fr
Amendement 76
Kateřina Konečná
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
PE589.210v01-00
NL
36/95
AM\1104007NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
erkent dat aan landen van herkomst
bijstand moet worden verleend en
richtsnoeren moeten worden verstrekt over
gerechtelijke en handhavingsprocedures op
lokaal, regionaal en nationaal niveau; roept
de EU op indien nodig opleidingen,
gespecialiseerde apparatuur en expertise
aan te bieden;
8.
erkent dat aan landen van herkomst
doeltreffende bijstand moet worden
verleend en richtsnoeren moeten worden
verstrekt over gerechtelijke en
handhavingsprocedures op lokaal,
regionaal en nationaal niveau; roept de EU
op indien nodig opleidingen,
gespecialiseerde apparatuur en expertise
aan te bieden die zullen helpen bij het
boeken van concrete resultaten;
Or. cs
Amendement 77
Dubravka Šuica
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
erkent dat aan landen van herkomst
bijstand moet worden verleend en
richtsnoeren moeten worden verstrekt over
gerechtelijke en handhavingsprocedures op
lokaal, regionaal en nationaal niveau; roept
de EU op indien nodig opleidingen,
gespecialiseerde apparatuur en expertise
aan te bieden;
8.
erkent dat aan landen van herkomst
bijstand moet worden verleend en
richtsnoeren moeten worden verstrekt over
gerechtelijke en handhavingsprocedures op
lokaal, regionaal en nationaal niveau; roept
de EU op opleidingen, gespecialiseerde
apparatuur en expertise aan te bieden en
beste praktijken uit te wisselen;
Or. hr
Amendement 78
Ivan Jakovčić
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8
Ontwerpresolutie
Amendement
8.
erkent dat aan landen van herkomst
bijstand moet worden verleend en
richtsnoeren moeten worden verstrekt over
gerechtelijke en handhavingsprocedures op
8.
erkent dat aan landen van herkomst
bijstand moet worden verleend en
richtsnoeren moeten worden verstrekt over
gerechtelijke en handhavingsprocedures op
AM\1104007NL.docx
37/95
PE589.210v01-00
NL
lokaal, regionaal en nationaal niveau; roept
de EU op indien nodig opleidingen,
gespecialiseerde apparatuur en expertise
aan te bieden;
lokaal, regionaal en nationaal niveau; roept
de EU op indien nodig te voorzien in
opleidingen, gespecialiseerde apparatuur
en expertise;
Or. hr
Amendement 79
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
8 bis. roept de Commissie en de lidstaten
op een voorzorgsbenadering uit te werken
voor de invoer van jachttrofeeën van
soorten die zijn opgenomen in de bijlagen
bij de Cites-overeenkomst en de bijlagen
bij de EU-verordening inzake de handel
in wilde dieren en planten die beschermd
zijn uit hoofde van de EU-verordening
inzake de handel in wilde dieren en
planten (338/97), bv. de invoer mag enkel
worden toegestaan indien voor de beoogde
populatie betrouwbare, wetenschappelijke
informatie wordt verstrekt waaruit blijkt
dat er sprake is van aanzienlijke en
tastbare voordelen op
instandhoudingsgebied in verband met
jachttrofeeën van soorten uit bijlage A en
dat de invoer geen negatieve gevolgen zal
hebben voor de instandhouding van de
betrokken soorten uit bijlage B; is van
mening dat de invoer uit landen waar
vermoedelijk corruptie gemoeid is met het
proces niet mag worden toegestaan;
Or. fr
Amendement 80
Renata Briano, Ricardo Serrão Santos
PE589.210v01-00
NL
38/95
AM\1104007NL.docx
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
8 bis. roept de Commissie en de lidstaten
op om te blijven investeren in
milieuonderwijs- en
bewustmakingsprojecten, onder meer ten
behoeve van de Europese actoren, zoals
vissers, die in het bijzonder betrokken zijn
bij de bescherming van de doelstellingen
betreffende de handel in wilde dieren en
planten;
Or. en
Amendement 81
Gerben-Jan Gerbrandy, Catherine Bearder
Ontwerpresolutie
Paragraaf 8 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
8 bis. neemt nota van de conclusies van
de Raad van 20 juni 2016 over het EUactieplan tegen de handel in wilde dieren
en planten, erkent dat criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten een ernstige en toenemende
bedreiging is voor de biodiversiteit en het
milieu, maar ook voor de mondiale
veiligheid, de rechtsstaat, de
mensenrechten en duurzame
ontwikkeling; betreurt ten zeerste het
gebrek aan duidelijke verbintenissen van
de lidstaten; benadrukt de
doorslaggevende rol van de lidstaten bij
de volledige en coherente
tenuitvoerlegging van het actieplan op
nationaal niveau en de verwezenlijking
van de daarin vastgestelde doelstellingen;
Or. en
AM\1104007NL.docx
39/95
PE589.210v01-00
NL
Amendement 82
Susanne Melior, Karin Kadenbach, Marco Affronte, Pavel Poc, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie
Amendement
9.
vraagt de lidstaten om nationale
actieplannen voor wetshandhaving op te
stellen, met daarin beleid en sancties op het
gebied van handhaving, en om de
informatie over inbeslagnames en
aanhoudingen naar aanleiding van
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten openbaar te
maken, om zo te zorgen voor
geharmoniseerde benaderingen en
samenhang tussen de lidstaten;
9.
vraagt de lidstaten om afdelingen
die gespecialiseerd zijn in criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten op te richten met het oog op een
gemakkelijkere tenuitvoerlegging in de
verschillende agentschappen op nationaal
niveau, om nationale actieplannen inzake
de handel in wilde dieren en planten op te
stellen, met daarin details over de
tenuitvoerlegging van het beleid en de
sancties op het gebied van handhaving, en
om de informatie over inbeslagnames en
aanhoudingen naar aanleiding van
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten openbaar te
maken, om zo te zorgen voor
geharmoniseerde benaderingen en
samenhang tussen de lidstaten;
Or. en
Amendement 83
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie
Amendement
9.
vraagt de lidstaten om nationale
actieplannen voor wetshandhaving op te
stellen, met daarin beleid en sancties op het
gebied van handhaving, en om de
informatie over inbeslagnames en
aanhoudingen naar aanleiding van
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten openbaar te
maken, om zo te zorgen voor
geharmoniseerde benaderingen en
9.
vraagt de lidstaten om nationale
actieplannen inzake de handel in wilde
dieren en planten op te stellen, met daarin
details over de tenuitvoerlegging van het
beleid en de sancties op het gebied van
handhaving, en om de informatie over
inbeslagnames en aanhoudingen naar
aanleiding van criminaliteit in verband met
in het wild levende dieren en planten
openbaar te maken, om zo te zorgen voor
PE589.210v01-00
NL
40/95
AM\1104007NL.docx
samenhang tussen de lidstaten;
geharmoniseerde benaderingen en
samenhang tussen de lidstaten;
Or. en
Amendement 84
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie
Amendement
9.
vraagt de lidstaten om nationale
actieplannen voor wetshandhaving op te
stellen, met daarin beleid en sancties op
het gebied van handhaving, en om de
informatie over inbeslagnames en
aanhoudingen naar aanleiding van
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten openbaar te
maken, om zo te zorgen voor
geharmoniseerde benaderingen en
samenhang tussen de lidstaten;
9.
vraagt de lidstaten om zich, in het
kader van de Cites-overeenkomst, in te
zetten voor de toepassing van de regels en
sancties, en om de informatie over
inbeslagnames en aanhoudingen naar
aanleiding van criminaliteit in verband met
in het wild levende dieren en planten
openbaar te maken, om zo te zorgen voor
geharmoniseerde benaderingen en
samenhang tussen de staten die partij zijn
bij de Cites-overeenkomst;
Or. fr
Amendement 85
Norbert Lins
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie
Amendement
9.
vraagt de lidstaten om nationale
actieplannen voor wetshandhaving op te
stellen, met daarin beleid en sancties op het
gebied van handhaving, en om de
informatie over inbeslagnames en
aanhoudingen naar aanleiding van
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten openbaar te
maken, om zo te zorgen voor
geharmoniseerde benaderingen en
9.
vraagt de lidstaten om nationale
actieplannen voor wetshandhaving op te
stellen, met daarin beleid en sancties op het
gebied van handhaving, en om de
informatie over inbeslagnames en
aanhoudingen naar aanleiding van
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten openbaar te
maken en uit te wisselen, om zo te zorgen
voor geharmoniseerde benaderingen en
AM\1104007NL.docx
41/95
PE589.210v01-00
NL
samenhang tussen de lidstaten;
samenhang tussen de lidstaten;
Or. en
Amendement 86
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9
Ontwerpresolutie
Amendement
9.
vraagt de lidstaten om nationale
actieplannen voor wetshandhaving op te
stellen, met daarin beleid en sancties op het
gebied van handhaving, en om de
informatie over inbeslagnames en
aanhoudingen naar aanleiding van
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten openbaar te
maken, om zo te zorgen voor
geharmoniseerde benaderingen en
samenhang tussen de lidstaten;
9.
vraagt de lidstaten om actieplannen
voor wetshandhaving op te stellen, met
daarin beleid en sancties op het gebied van
handhaving, en om de informatie over
inbeslagnames en aanhoudingen naar
aanleiding van criminaliteit in verband met
in het wild levende dieren en planten
openbaar te maken, om zo te zorgen voor
geharmoniseerde benaderingen en
samenhang tussen de lidstaten;
Or. en
Amendement 87
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
9 bis. roept de Europese Commissie op
om voor het actieplan aanvullende
financiële middelen uit te trekken voor
gedefinieerde doelstellingen met het oog
op het welslagen en de tenuitvoerlegging
van het plan op lange termijn;
Or. en
PE589.210v01-00
NL
42/95
AM\1104007NL.docx
Amendement 88
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
9 bis. is ingenomen met de oproep van
de Commissie om een monitoring- en
evaluatiemechanisme in te voeren
teneinde de vooruitgang van de lidstaten
bij de tenuitvoerlegging van het actieplan
te beoordelen door regelmatig nieuwe
gegevens en informatie over
inbeslagnames van illegale producten op
basis van wilde dieren en planten en
aanhoudingen van handelaars in wilde
dieren en planten te verstrekken en beste
praktijken te delen;
Or. en
Amendement 89
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
9 bis. roept de Europese Commissie op
om de opleidings- en
bewustmakingsmaatregelen voort te zetten
en te verbeteren ten behoeve van de
Europese en nationale instanties,
agentschappen en rechterlijke instellingen
die gespecialiseerd zijn in de strijd tegen
de illegale handel in wilde dieren en
planten;
Or. fr
Amendement 90
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Younous Omarjee
AM\1104007NL.docx
43/95
PE589.210v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Paragraaf 9 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
9 bis. roept op tot een jaarlijks
monitoring- en evaluatiemechanisme om
de vooruitgang van de lidstaten bij de
tenuitvoerlegging van het actieplan te
beoordelen door regelmatig nieuwe
gegevens en informatie over de handel in
wilde dieren en planten te verstrekken;
Or. en
Amendement 91
Nicola Caputo, Pavel Poc
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
Ontwerpresolutie
Amendement
10.
roept de lidstaten op ervoor te
zorgen dat wetshandhavingsinstanties,
openbare ministeries en nationale
rechterlijke instanties de nodige financiële
en personele middelen tot hun beschikking
hebben om criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten te
bestrijden;
10.
roept de lidstaten op ervoor te
zorgen dat wetshandhavingsinstanties,
openbare ministeries en nationale
rechterlijke instanties de nodige financiële
en personele middelen tot hun beschikking
hebben om criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten te
bestrijden; benadrukt het belang van de
oprichting van speciale parketten en
gespecialiseerde politie-eenheden om de
illegale handel in wilde dieren en planten
beter te kunnen bestrijden;
Or. it
Amendement 92
Norbert Lins
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
PE589.210v01-00
NL
44/95
AM\1104007NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
10.
roept de lidstaten op ervoor te
zorgen dat wetshandhavingsinstanties,
openbare ministeries en nationale
rechterlijke instanties de nodige financiële
en personele middelen tot hun beschikking
hebben om criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten te
bestrijden;
10.
roept de lidstaten op ervoor te
zorgen dat wetshandhavingsinstanties,
openbare ministeries en nationale
rechterlijke instanties de nodige financiële
en personele middelen tot hun beschikking
hebben om criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten te
bestrijden; onderstreept in dit verband de
behoefte aan opleiding voor
handhavingsdiensten, zoals dierenartsen
en milieu-inspecteurs;
Or. en
Amendement 93
Marijana Petir, Peter Liese
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
Ontwerpresolutie
Amendement
10.
roept de lidstaten op ervoor te
zorgen dat wetshandhavingsinstanties,
openbare ministeries en nationale
rechterlijke instanties de nodige financiële
en personele middelen tot hun beschikking
hebben om criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten te
bestrijden;
10.
roept de lidstaten op ervoor te
zorgen dat wetshandhavingsinstanties,
openbare ministeries en nationale
rechterlijke instanties de nodige financiële
en personele middelen tot hun beschikking
hebben om criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten te
bestrijden; moedigt de lidstaten ten zeerste
aan om hun inspanningen voor de
opleiding en bewustmaking van alle
vermelde actoren op te voeren;
Or. en
Amendement 94
Susanne Melior, Karin Kadenbach, Marco Affronte, Pavel Poc, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
AM\1104007NL.docx
45/95
PE589.210v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Amendement
10.
roept de lidstaten op ervoor te
zorgen dat wetshandhavingsinstanties,
openbare ministeries en nationale
rechterlijke instanties de nodige financiële
en personele middelen tot hun beschikking
hebben om criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten te
bestrijden;
10.
roept de lidstaten op ervoor te
zorgen dat wetshandhavingsinstanties,
openbare ministeries, nationale rechterlijke
instanties en de afdelingen die
gespecialiseerd zijn in criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten binnen Europol de nodige
financiële en personele middelen tot hun
beschikking hebben om criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten te bestrijden;
Or. en
Amendement 95
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
Ontwerpresolutie
Amendement
10.
roept de lidstaten op ervoor te
zorgen dat wetshandhavingsinstanties,
openbare ministeries en nationale
rechterlijke instanties de nodige financiële
en personele middelen tot hun beschikking
hebben om criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten te
bestrijden;
10.
roept de lidstaten op ervoor te
zorgen dat wetshandhavingsinstanties,
openbare ministeries en nationale
rechterlijke instanties de nodige financiële
en personele middelen en geschikte
expertise tot hun beschikking hebben om
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten te bestrijden;
Or. en
Amendement 96
Ivan Jakovčić
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
Ontwerpresolutie
10.
roept de lidstaten op ervoor te
PE589.210v01-00
NL
Amendement
10.
46/95
roept de lidstaten op ervoor te
AM\1104007NL.docx
zorgen dat wetshandhavingsinstanties,
openbare ministeries en nationale
rechterlijke instanties de nodige financiële
en personele middelen tot hun beschikking
hebben om criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten te
bestrijden;
zorgen dat wetshandhavingsinstanties,
openbare ministeries en nationale
rechterlijke instanties de nodige
deskundige, materiële, financiële en
personele middelen tot hun beschikking
hebben om criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten te
bestrijden;
Or. hr
Amendement 97
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
10 bis. onderstreept de behoefte aan een
betere samenwerking tussen
agentschappen en een functionerende en
tijdige gegevensuitwisseling tussen de
uitvoerende en handhavingsinstanties op
nationaal en EU-niveau; roept op tot de
totstandbrenging van strategische
handhavingsnetwerken op EU- en
nationaal niveau om deze samenwerking
te vergemakkelijken en te verbeteren;
Or. en
Amendement 98
Renata Briano, Ricardo Serrão Santos
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
10 bis. stelt voor dat het actieplan de
financiële middelen vaststelt die moeten
worden toegewezen voor de
desbetreffende streefdoelen en acties,
waardoor een grondige verificatie van de
AM\1104007NL.docx
47/95
PE589.210v01-00
NL
tenuitvoerlegging van het plan in de tijd
mogelijk wordt;
Or. en
Amendement 99
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
10 ter. is ingenomen met de inspanningen
van het Netwerk van de Europese Unie
voor de implementatie en handhaving van
de milieuwetgeving (IMPEL), het
European Network of Prosecutors for the
Environment (ENPE), het EU Forum of
Judges for the Environment (EUFJE) en
het netwerk van politieagenten gericht op
de bestrijding van milieucriminaliteit
(EnviCrimeNet);
Or. en
Amendement 100
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10 quater (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
10 quater.
wijst op het feit dat de
illegale handel in wilde dieren en planten
is opgenomen in de EU-agenda voor
veiligheid 2015-2020, waarin wordt
erkend dat de illegale handel in wilde
dieren en planten een bedreiging vormt
voor de biodiversiteit in brongebieden,
duurzame ontwikkeling en regionale
stabiliteit;
Or. en
PE589.210v01-00
NL
48/95
AM\1104007NL.docx
Amendement 101
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
Ontwerpresolutie
Amendement
11.
benadrukt dat instanties met elkaar
moeten samenwerken en vraagt de lidstaten
om Europol voortdurend van relevante
inlichtingen en gegevens te voorzien;
wenst dat Europol bij de volgende EUdreigingsevaluatie van de zware en
georganiseerde criminaliteit (Socta)
rekening houdt met criminaliteit in verband
met in het wild levende dieren en planten;
roept op tot de oprichting, binnen Europol,
van een afdeling die gespecialiseerd is in
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten, en die niet
alleen over volledige grensoverschrijdende
bevoegdheden en verantwoordelijkheden
beschikt maar ook over voldoende
financiële en personele middelen, waardoor
gecentraliseerde gegevens en analyses en
gecoördineerde handhavingsstrategieën en
-onderzoeken mogelijk worden;
11.
benadrukt dat instanties met elkaar
moeten samenwerken en vraagt de lidstaten
om de Internationale Politieorganisatie
(Interpol) voortdurend van relevante
inlichtingen en gegevens te voorzien;
wenst dat Interpol bij de volgende
jaarlijkse bijeenkomst van haar algemene
vergadering rekening houdt met zware en
georganiseerde criminaliteit in verband
met in het wild levende dieren en planten;
pleit voor de oprichting, binnen Interpol,
van een afdeling die gespecialiseerd is in
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten, en die niet
alleen over volledige grensoverschrijdende
bevoegdheden en verantwoordelijkheden
beschikt maar ook over voldoende
financiële en personele middelen, waardoor
gecentraliseerde gegevens en analyses en
gecoördineerde handhavingsstrategieën en
-onderzoeken mogelijk worden;
Or. fr
Amendement 102
Ivan Jakovčić
Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
Ontwerpresolutie
Amendement
11.
benadrukt dat instanties met elkaar
moeten samenwerken en vraagt de lidstaten
om Europol voortdurend van relevante
inlichtingen en gegevens te voorzien;
wenst dat Europol bij de volgende EU-
11.
benadrukt dat instanties met elkaar
moeten samenwerken en vraagt de lidstaten
om Europol voortdurend van relevante
inlichtingen en gegevens te voorzien;
wenst dat Europol bij de volgende EU-
AM\1104007NL.docx
49/95
PE589.210v01-00
NL
dreigingsevaluatie van de zware en
georganiseerde criminaliteit (Socta)
rekening houdt met criminaliteit in verband
met in het wild levende dieren en planten;
roept op tot de oprichting, binnen Europol,
van een afdeling die gespecialiseerd is in
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten, en die niet
alleen over volledige grensoverschrijdende
bevoegdheden en verantwoordelijkheden
beschikt maar ook over voldoende
financiële en personele middelen, waardoor
gecentraliseerde gegevens en analyses en
gecoördineerde handhavingsstrategieën en
-onderzoeken mogelijk worden;
dreigingsevaluatie van de zware en
georganiseerde criminaliteit (Socta)
rekening houdt met criminaliteit in verband
met in het wild levende dieren en planten;
roept op tot de oprichting, binnen Europol,
van een afdeling die gespecialiseerd is in
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten, en die niet
alleen over volledige grensoverschrijdende
bevoegdheden en verantwoordelijkheden
beschikt maar ook over voldoende
deskundige, materiële, financiële en
personele middelen, waardoor
gecentraliseerde gegevens en analyses en
gecoördineerde handhavingsstrategieën en
-onderzoeken mogelijk worden;
Or. hr
Amendement 103
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 11
Ontwerpresolutie
Amendement
11.
benadrukt dat instanties met
elkaar moeten samenwerken en vraagt de
lidstaten om Europol voortdurend van
relevante inlichtingen en gegevens te
voorzien; wenst dat Europol bij de
volgende EU-dreigingsevaluatie van de
zware en georganiseerde criminaliteit
(Socta) rekening houdt met criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten; roept op tot de oprichting, binnen
Europol, van een afdeling die
gespecialiseerd is in criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten, en die niet alleen over volledige
grensoverschrijdende bevoegdheden en
verantwoordelijkheden beschikt maar ook
over voldoende financiële en personele
middelen, waardoor gecentraliseerde
gegevens en analyses en gecoördineerde
handhavingsstrategieën en -onderzoeken
11.
vraagt de lidstaten om Europol
voortdurend van relevante inlichtingen en
gegevens te voorzien; wenst dat Europol
bij de volgende EU-dreigingsevaluatie van
de zware en georganiseerde criminaliteit
(Socta) rekening houdt met criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten; roept op tot de oprichting, binnen
Europol, van een afdeling die
gespecialiseerd is in criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten, en die niet alleen over volledige
grensoverschrijdende bevoegdheden en
verantwoordelijkheden beschikt maar ook
over voldoende financiële en personele
middelen, waardoor gecentraliseerde
gegevens en analyses en gecoördineerde
handhavingsstrategieën en -onderzoeken
mogelijk worden;
PE589.210v01-00
NL
50/95
AM\1104007NL.docx
mogelijk worden;
Or. en
Amendement 104
Sirpa Pietikäinen
Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
Ontwerpresolutie
Amendement
12.
wijst op de verbanden tussen
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten en andere
vormen van georganiseerde misdaad, met
inbegrip van het witwassen van geld, en
ziet de strijd tegen illegale
financieringsstromen als een prioriteit;
roept de EU op alle relevante
instrumenten te benutten, waaronder de
samenwerking met de financiële sector;
12.
wijst op de verbanden tussen
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten en andere
vormen van georganiseerde misdaad, met
inbegrip van het witwassen van geld, en
ziet de strijd tegen illegale
financieringsstromen als een prioriteit; is
bijzonder bezorgd over de mogelijke
gevolgen die het "anticiperen op
uitsterven", oftewel het kopen van
producten in de hoop dat de
desbetreffende soorten binnenkort
uitgestorven zullen zijn, zou kunnen
hebben op de bescherming van bedreigde
dieren in het wild; roept de EU op nauwer
samen te werken met de financiële sector
en verder onderzoek te verrichten naar de
vraag of opkomende financiële producten
en technologieën, zoals bitcoin, een
faciliterende rol spelen en daarom moeten
worden verboden;
Or. en
Amendement 105
Annie Schreijer-Pierik
Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
Ontwerpresolutie
12.
Amendement
wijst op de verbanden tussen
AM\1104007NL.docx
12.
51/95
wijst op de verbanden tussen
PE589.210v01-00
NL
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten en andere
vormen van georganiseerde misdaad, met
inbegrip van het witwassen van geld, en
ziet de strijd tegen illegale
financieringsstromen als een prioriteit;
roept de EU op alle relevante instrumenten
te benutten, waaronder de samenwerking
met de financiële sector;
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten en andere
vormen van georganiseerde misdaad, met
inbegrip van de illegale smokkel van
huisdieren en in het bijzonder van het
witwassen van geld, en ziet de strijd tegen
illegale financieringsstromen als een
prioriteit; roept de EU op alle relevante
instrumenten te benutten, waaronder de
samenwerking met de financiële sector;
Or. nl
Amendement 106
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
Ontwerpresolutie
Amendement
12.
wijst op de verbanden tussen
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten en andere
vormen van georganiseerde misdaad, met
inbegrip van het witwassen van geld, en
ziet de strijd tegen illegale
financieringsstromen als een prioriteit;
roept de EU op alle relevante instrumenten
te benutten, waaronder de samenwerking
met de financiële sector;
12.
wijst op de verbanden tussen
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten en andere
vormen van georganiseerde misdaad, met
inbegrip van het witwassen van geld, en de
financiering van milities en terroristische
groeperingen, en ziet de strijd tegen
illegale financieringsstromen als een
prioriteit; roept de EU op alle relevante
instrumenten te benutten, waaronder de
samenwerking met de financiële sector;
Or. en
Amendement 107
Louis Michel
Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
Ontwerpresolutie
Amendement
12.
wijst op de verbanden tussen
criminaliteit in verband met in het wild
PE589.210v01-00
NL
12.
wijst op de verbanden tussen
criminaliteit in verband met in het wild
52/95
AM\1104007NL.docx
levende dieren en planten en andere
vormen van georganiseerde misdaad, met
inbegrip van het witwassen van geld, en
ziet de strijd tegen illegale
financieringsstromen als een prioriteit;
roept de EU op alle relevante instrumenten
te benutten, waaronder de samenwerking
met de financiële sector;
levende dieren en planten en andere
vormen van georganiseerde misdaad, met
inbegrip van het witwassen van geld en de
financiering van gewapende conflicten en
ziet de strijd tegen illegale
financieringsstromen als een prioriteit;
roept de EU op alle relevante instrumenten
te benutten, waaronder de samenwerking
met de financiële sector;
Or. nl
Amendement 108
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 12
Ontwerpresolutie
Amendement
12.
wijst op de verbanden tussen
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten en andere
vormen van georganiseerde misdaad, met
inbegrip van het witwassen van geld, en
ziet de strijd tegen illegale
financieringsstromen als een prioriteit;
roept de EU op alle relevante instrumenten
te benutten, waaronder de samenwerking
met de financiële sector;
12.
wijst op de verbanden tussen
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten en andere
vormen van georganiseerde misdaad, met
inbegrip van het witwassen van geld, en
ziet de strijd tegen illegale
financieringsstromen als een prioriteit;
roept de staten op alle relevante
instrumenten te benutten, waaronder de
samenwerking met de financiële sector;
Or. fr
Amendement 109
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
12 bis. roept de Commissie op om in
overeenstemming met de conclusies van
de Raad van 20 juni 2016 richtsnoeren op
te stellen over hoe de problematiek van
AM\1104007NL.docx
53/95
PE589.210v01-00
NL
illegale internethandel in wilde dieren en
planten en producten op basis van wilde
dieren en planten moet worden
aangepakt;
Or. fr
Amendement 110
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 12 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
12 ter. roept de lidstaten en de Europese
Commissie op om met
socialemediaplatforms, zoekmachines en
e-handelsplatforms samen te werken in de
strijd tegen de illegale internethandel in
wilde dieren en planten en producten op
basis van wilde dieren en planten en hen
te betrekken bij de ontwikkeling van
beleidsmaatregelen om potentiële illegale
activiteiten aan te pakken;
Or. fr
Amendement 111
Marijana Petir, Peter Liese
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
Ontwerpresolutie
Amendement
13.
verzoekt de Commissie om een
herziening van Richtlijn 2008/99/EG
inzake de bescherming van het milieu door
middel van het strafrecht, met name in het
kader van de doeltreffendheid ervan wat de
strijd tegen criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten betreft;
PE589.210v01-00
NL
13.
verzoekt de Commissie om een
beoordeling uit te voeren van de huidige
tenuitvoerlegging van
Richtlijn 2008/99/EG inzake de
bescherming van het milieu door middel
van het strafrecht in de lidstaten, met
name wat betreft voorziene en opgelegde
sancties, de opstelling van passende
richtsnoeren en aanbevelingen voor een
54/95
AM\1104007NL.docx
betere toepassing ervan, en indien nodig
om deze richtlijn te herzien, met name in
het kader van de doeltreffendheid ervan
wat de strijd tegen criminaliteit in verband
met in het wild levende dieren en planten
betreft;
Or. en
Amendement 112
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
Ontwerpresolutie
Amendement
13.
verzoekt de Commissie om een
herziening van Richtlijn 2008/99/EG
inzake de bescherming van het milieu door
middel van het strafrecht, met name in het
kader van de doeltreffendheid ervan wat de
strijd tegen criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten betreft;
13.
verzoekt de Commissie om een
herziening van Richtlijn 2008/99/EG
inzake de bescherming van het milieu door
middel van het strafrecht, met name in het
kader van de doeltreffendheid ervan wat de
strijd tegen criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten betreft;
dringt erop aan dat er in de Europese
wetgeving een nieuwe juridische definitie
en kwalificatie moet worden opgenomen
voor misdrijven die worden gepleegd
tegen het milieu en tegen wilde dieren en
planten;
Or. fr
Amendement 113
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
Ontwerpresolutie
Amendement
13.
verzoekt de Commissie om een
herziening van Richtlijn 2008/99/EG
inzake de bescherming van het milieu door
middel van het strafrecht, met name in het
13.
verzoekt de Commissie om een
herziening van Richtlijn 2008/99/EG
inzake de bescherming van het milieu door
middel van het strafrecht, met name in het
AM\1104007NL.docx
55/95
PE589.210v01-00
NL
kader van de doeltreffendheid ervan wat de
strijd tegen criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten betreft;
kader van de doeltreffendheid ervan wat de
strijd tegen criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten betreft,
binnen het tijdsbestek dat is vastgesteld
door de EU-agenda voor veiligheid; is
zeer bezorgd over het feit dat sommige
lidstaten Richtlijn 2008/99/EG nog niet
volledig ten uitvoer hebben gelegd;
Or. en
Amendement 114
Dubravka Šuica
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
Ontwerpresolutie
Amendement
14.
verzoekt de lidstaten met klem het
VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende
georganiseerde misdaad (Verdrag van
Palermo) in acht te nemen, als basis te
nemen voor internationaal optreden en
wederzijdse rechtshulp en als een
belangrijke stap te zien in de richting van
een gemeenschappelijke aanpak van
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten; betreurt ten
zeerste, in dit verband, dat elf lidstaten het
Verdrag van Palermo nog niet ten uitvoer
hebben gelegd;
14.
verzoekt de lidstaten met klem het
VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende
georganiseerde misdaad (Verdrag van
Palermo) in acht te nemen, als basis te
nemen voor internationaal optreden en
wederzijdse rechtshulp en als een
belangrijke stap te zien in de richting van
een gemeenschappelijke aanpak van
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten; betreurt ten
zeerste, in dit verband, dat elf lidstaten het
Verdrag van Palermo nog niet ten uitvoer
hebben gelegd; roept de lidstaten op het
Verdrag zo spoedig mogelijk ten uitvoer te
leggen;
Or. hr
Amendement 115
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
PE589.210v01-00
NL
56/95
AM\1104007NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
14.
verzoekt de lidstaten met klem het
VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende
georganiseerde misdaad (Verdrag van
Palermo) in acht te nemen, als basis te
nemen voor internationaal optreden en
wederzijdse rechtshulp en als een
belangrijke stap te zien in de richting van
een gemeenschappelijke aanpak van
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten; betreurt ten
zeerste, in dit verband, dat elf lidstaten het
Verdrag van Palermo nog niet ten uitvoer
hebben gelegd;
14.
verzoekt de lidstaten met klem het
VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende
georganiseerde misdaad (Verdrag van
Palermo) daadwerkelijk ten uitvoer te
leggen, in acht te nemen, als basis te
nemen voor internationaal optreden en
wederzijdse rechtshulp en als een
belangrijke stap te zien in de richting van
een gemeenschappelijke aanpak van
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten; betreurt ten
zeerste, in dit verband, dat elf lidstaten het
Verdrag van Palermo nog niet ten uitvoer
hebben gelegd;
Or. en
Amendement 116
Ivan Jakovčić
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14
Ontwerpresolutie
Amendement
14.
verzoekt de lidstaten met klem het
VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende
georganiseerde misdaad (Verdrag van
Palermo) in acht te nemen, als basis te
nemen voor internationaal optreden en
wederzijdse rechtshulp en als een
belangrijke stap te zien in de richting van
een gemeenschappelijke aanpak van
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten; betreurt ten
zeerste, in dit verband, dat elf lidstaten het
Verdrag van Palermo nog niet ten uitvoer
hebben gelegd;
14.
verzoekt de lidstaten met klem het
VN-Verdrag tegen grensoverschrijdende
georganiseerde misdaad (Verdrag van
Palermo) in acht te nemen, als basis te
nemen voor internationaal optreden en
wederzijdse rechtshulp en als een
belangrijke stap te zien in de richting van
een gemeenschappelijke gecoördineerde
aanpak van criminaliteit in verband met in
het wild levende dieren en planten; betreurt
ten zeerste, in dit verband, dat elf lidstaten
het Verdrag van Palermo nog niet ten
uitvoer hebben gelegd;
Or. hr
AM\1104007NL.docx
57/95
PE589.210v01-00
NL
Amendement 117
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 14 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
14 bis. roept de Commissie en de lidstaten
op de rol van het maatschappelijke
middenveld te erkennen en op zoek te
gaan naar mogelijkheden om samen te
werken met niet-gouvernementele
organisaties die beschikken over de
vaardigheden en middelen om passende
bijstand en opleiding te geven;
Or. en
Amendement 118
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
Ontwerpresolutie
Amendement
15.
is van mening dat maatregelen
tegen criminaliteit in verband met in het
wild levende dieren en planten tot
consistente en afschrikkende
strafrechtelijke sancties moeten leiden;
roept de lidstaten op criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten, overeenkomstig het Verdrag van
Palermo, aan te merken als een ernstige
misdaad;
15.
is van mening dat maatregelen
tegen criminaliteit in verband met in het
wild levende dieren en planten tot
consistente en afschrikkende
strafrechtelijke sancties moeten leiden;
roept de lidstaten op criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten, overeenkomstig artikel 2,
onder b), van het Verdrag van Palermo,
aan te merken als een ernstige misdaad;
Or. en
Amendement 119
Susanne Melior, Karin Kadenbach, Marco Affronte, Pavel Poc, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 15
PE589.210v01-00
NL
58/95
AM\1104007NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
15.
is van mening dat maatregelen
tegen criminaliteit in verband met in het
wild levende dieren en planten tot
consistente en afschrikkende
strafrechtelijke sancties moeten leiden;
roept de lidstaten op criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten, overeenkomstig het Verdrag van
Palermo, aan te merken als een ernstige
misdaad;
15.
is van mening dat maatregelen
tegen criminaliteit in verband met in het
wild levende dieren en planten tot
consistente, effectieve en afschrikkende
strafrechtelijke sancties moeten leiden;
roept de lidstaten op criminaliteit in
verband met in het wild levende dieren en
planten, overeenkomstig het Verdrag van
Palermo, aan te merken als een ernstige
misdaad;
Or. en
Amendement 120
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
Ontwerpresolutie
Amendement
17.
wenst dat de lidstaten de omvang
van illegale onlinehandel in wilde dieren
en planten erkennen en capaciteit
opbouwen om te zorgen voor kanalen door
middel waarvan de hulp kan worden
ingeroepen van grensoverschrijdende
eenheden die gespecialiseerd zijn in
cybercriminaliteit;
17.
wenst dat de lidstaten de omvang
van illegale onlinehandel in wilde dieren
en planten erkennen en capaciteit
opbouwen binnen
milieucriminaliteitsafdelingen en dat er
met cybercriminaliteitsafdelingen van de
douane wordt gecoördineerd en met
organisaties uit het maatschappelijk
middenveld wordt samengewerkt om te
zorgen voor kanalen door middel waarvan
de hulp kan worden ingeroepen van
grensoverschrijdende eenheden die
gespecialiseerd zijn in cybercriminaliteit;
dringt er naar aanleiding van de in
juni 2016 aangenomen conclusies van de
Raad bij de Commissie op aan om
richtsnoeren te ontwikkelen over hoe
onlinecriminaliteit in verband met in het
wild levende dieren en planten moet
worden aangepakt op EU-niveau;
Or. en
AM\1104007NL.docx
59/95
PE589.210v01-00
NL
Amendement 121
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
Ontwerpresolutie
Amendement
17.
wenst dat de lidstaten de omvang
van illegale onlinehandel in wilde dieren
en planten erkennen en capaciteit
opbouwen om te zorgen voor kanalen door
middel waarvan de hulp kan worden
ingeroepen van grensoverschrijdende
eenheden die gespecialiseerd zijn in
cybercriminaliteit;
17.
wenst dat de Europese Commissie
en de lidstaten de omvang van illegale
onlinehandel in wilde dieren en planten
erkennen en capaciteit opbouwen binnen
afdelingen die gespecialiseerd zijn in
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten en dat er met
cybercriminaliteitsafdelingen van de
douane wordt gecoördineerd en met ngo's
wordt samengewerkt die de onlinehandel
monitoren en handhavingsopleidingen
verstrekken om te zorgen voor kanalen
door middel waarvan de hulp kan worden
ingeroepen van grensoverschrijdende
eenheden die gespecialiseerd zijn in
cybercriminaliteit;
Or. en
Amendement 122
Susanne Melior, Karin Kadenbach, Marco Affronte, Pavel Poc, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
Ontwerpresolutie
Amendement
17.
wenst dat de lidstaten de omvang
van illegale onlinehandel in wilde dieren
en planten erkennen en capaciteit
opbouwen om te zorgen voor kanalen door
middel waarvan de hulp kan worden
ingeroepen van grensoverschrijdende
eenheden die gespecialiseerd zijn in
cybercriminaliteit;
17.
wenst dat de Europese Commissie
en de lidstaten de omvang van illegale
onlinehandel in wilde dieren en planten
erkennen en capaciteit opbouwen binnen
afdelingen die gespecialiseerd zijn in
criminaliteit in verband met in het wild
levende dieren en planten om te zorgen
voor kanalen door middel waarvan de hulp
kan worden ingeroepen van
grensoverschrijdende eenheden die
PE589.210v01-00
NL
60/95
AM\1104007NL.docx
gespecialiseerd zijn in cybercriminaliteit;
Or. en
Amendement 123
Ivan Jakovčić
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17
Ontwerpresolutie
Amendement
17.
wenst dat de lidstaten de omvang
van illegale onlinehandel in wilde dieren
en planten erkennen en capaciteit
opbouwen om te zorgen voor kanalen door
middel waarvan de hulp kan worden
ingeroepen van grensoverschrijdende
eenheden die gespecialiseerd zijn in
cybercriminaliteit;
17.
wenst dat de lidstaten de omvang
van illegale onlinehandel in wilde dieren
en planten onderzoeken en capaciteit
opbouwen om te zorgen voor kanalen door
middel waarvan de hulp kan worden
ingeroepen van grensoverschrijdende
eenheden die gespecialiseerd zijn in
cybercriminaliteit;
Or. hr
Amendement 124
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
17 bis. roept de Commissie op om in
overeenstemming met de conclusies van
de Raad van juni 2016 richtsnoeren uit te
werken over hoe de problematiek van
onlinecriminaliteit in verband met in het
wild levende dieren en planten, met name
de illegale internethandel in soorten van
de Cites-lijst, op EU-niveau moet worden
aangepakt; dringt er in het bijzonder op
aan dat maatregelen ter beheersing van
de handel in wilde dieren en planten
moeten worden versterkt op het gebied
van onlineverkoop;
AM\1104007NL.docx
61/95
PE589.210v01-00
NL
Or. en
Amendement 125
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
17 ter. roept de lidstaten en de Commissie
op om socialemediaplatforms,
zoekmachines en e-handelsplatforms te
betrekken bij de strijd tegen de illegale
internethandel in soorten van de Citeslijst en beleidsmaatregelen te ontwikkelen
om potentiële illegale activiteiten aan te
pakken;
Or. en
Amendement 126
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
17 bis. roept de Commissie en de lidstaten
op een voorzorgsbenadering uit te werken
voor de invoer van jachttrofeeën van
soorten die zijn opgenomen in de bijlagen
bij de Cites-overeenkomst en de bijlagen
bij de EU-verordening inzake de handel
in wilde dieren en planten die beschermd
zijn uit hoofde van de EU-verordening
inzake de handel in wilde dieren en
planten (338/97), de invoer mag
bijvoorbeeld enkel worden toegestaan
indien voor de beoogde populatie
betrouwbare, wetenschappelijke
informatie wordt verstrekt waaruit blijkt
dat er sprake is van aanzienlijke en
tastbare voordelen op
PE589.210v01-00
NL
62/95
AM\1104007NL.docx
instandhoudingsgebied in verband met
jachttrofeeën van soorten uit bijlage A en
dat de invoer geen negatieve gevolgen zal
hebben voor de instandhouding van de
betrokken soorten uit bijlage B; de invoer
mag niet worden toegestaan uit landen
waar vermoedelijk corruptie gemoeid is
met het proces;
Or. en
Amendement 127
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
17 bis. roept de handhavingsinstanties
van de EU en haar lidstaten op om de
patronen van andere ernstige vormen van
georganiseerde criminaliteit, zoals
mensenhandel, te identificeren en te
monitoren, en verslag uit te brengen over
preventieactiviteiten en het onderzoek van
onregelmatigheden in de
toeleveringsketen in het kader van de
strijd tegen de handel in levende dieren en
planten, bijvoorbeeld verdachte zendingen
en financiële transacties;
Or. en
Amendement 128
Dubravka Šuica
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
17 bis. roept de lidstaten op te zorgen voor
samenwerking, coördinatie en snelle
informatie-uitwisseling tussen alle bij de
AM\1104007NL.docx
63/95
PE589.210v01-00
NL
tenuitvoerlegging van de Citesovereenkomst betrokken instanties, in het
bijzonder de douaneautoriteiten, de
politie, grensinspectiediensten voor de
gezondheid van planten en dieren, en
andere instanties;
Or. hr
Amendement 129
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
17 bis. roept de Commissie en de lidstaten
op de rol van het maatschappelijk
middenveld te erkennen en de nodige
bevoegdheden en middelen te verlenen
aan niet-gouvernementele organisaties
met het oog op de verstrekking van
passende bijstand en opleiding;
Or. fr
Amendement 130
Norbert Lins
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
17 bis. juicht toe dat de EU voor het eerst
als partij bij Cites deelneemt aan COP17;
is ermee ingenomen dat de EU en de
lidstaten blijk geven van een grote
toewijding en aanzienlijke financiële
steun verstrekken voor Cites;
Or. en
PE589.210v01-00
NL
64/95
AM\1104007NL.docx
Amendement 131
Susanne Melior, Karin Kadenbach, Marco Affronte, Pavel Poc, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
17 bis. roept de Commissie op om in
overeenstemming met de conclusies van
de Raad van juni 2016 richtsnoeren uit te
werken over hoe de problematiek van
onlinecriminaliteit in verband met in het
wild levende dieren en planten op EUniveau moet worden aangepakt;
Or. en
Amendement 132
Marijana Petir, Peter Liese, Norbert Lins
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
17 bis. roept de Commissie op om in
overeenstemming met de conclusies van
de Raad van juni 2016 richtsnoeren uit te
werken over hoe de problematiek van
onlinecriminaliteit in verband met in het
wild levende dieren en planten op EUniveau moet worden aangepakt;
Or. en
Amendement 133
Marijana Petir, Peter Liese, Norbert Lins
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
17 ter. roept de lidstaten en de Commissie
AM\1104007NL.docx
65/95
PE589.210v01-00
NL
op om socialemediaplatforms,
zoekmachines en e-handelsplatforms te
betrekken bij de strijd tegen de illegale
internethandel in soorten van de Citeslijst; roept de Commissie en de lidstaten
op beleidsmaatregelen te ontwikkelen om
potentiële illegale activiteiten op het
internet aan te pakken;
Or. en
Amendement 134
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
17 ter. roept de Commissie op het EUTWIX-systeem te promoten als een
beproefd en goed functionerend
instrument waarmee de lidstaten gegevens
en informatie kunnen uitwisselen en er
een financiële verbintenis op lange
termijn voor te waarborgen;
Or. en
Amendement 135
Susanne Melior, Karin Kadenbach
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
17 ter. roept de lidstaten op een verbod op
de verkoop van exotische dieren in
commerciële uitwisselingen van dieren te
overwegen;
Or. en
PE589.210v01-00
NL
66/95
AM\1104007NL.docx
Amendement 136
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 17 quater (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
17 quater.
is ingenomen met het
evaluatieproces door deskundigen van het
UNEP in het kader waarvan wordt
getracht een universeel erkende definitie
van milieucriminaliteit te formuleren;
merkt in dit verband op dat de wettelijke
grenzen tussen verschillende soorten
milieumisdrijven soms onduidelijk zijn,
wat de kans op een effectieve vervolging
en bestraffing kan verminderen;
Or. en
Amendement 137
Annie Schreijer-Pierik
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
Ontwerpresolutie
Amendement
18.
dringt bij de Commissie en de
lidstaten aan op intensivering van de
dialoog met de landen van herkomst,
doorvoer en bestemming die deel uitmaken
van de toeleveringsketen van de illegale
handel in wilde dieren en planten, en roept
hen op deze landen technische en
diplomatieke ondersteuning te bieden;
18.
dringt bij de Commissie en de
lidstaten aan op intensivering van de
dialoog met de landen van herkomst,
doorvoer en bestemming die deel uitmaken
van de toeleveringsketen van de illegale
handel in wilde dieren en planten, en roept
hen op deze landen voor zover vereist
financiële, technische en diplomatieke
ondersteuning te bieden;
Or. nl
Amendement 138
Ivan Jakovčić
AM\1104007NL.docx
67/95
PE589.210v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
Ontwerpresolutie
Amendement
18.
dringt bij de Commissie en de
lidstaten aan op intensivering van de
dialoog met de landen van herkomst,
doorvoer en bestemming die deel uitmaken
van de toeleveringsketen van de illegale
handel in wilde dieren en planten, en roept
hen op deze landen technische en
diplomatieke ondersteuning te bieden;
18.
dringt bij de Commissie en de
lidstaten aan op intensivering van de
dialoog en operationele samenwerking
met de landen van herkomst, doorvoer en
bestemming die deel uitmaken van de
toeleveringsketen van de illegale handel in
wilde dieren en planten, en roept hen op
deze landen technische en diplomatieke
ondersteuning te bieden;
Or. hr
Amendement 139
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18
Ontwerpresolutie
Amendement
18.
dringt bij de Commissie en de
lidstaten aan op intensivering van de
dialoog met de landen van herkomst,
doorvoer en bestemming die deel uitmaken
van de toeleveringsketen van de illegale
handel in wilde dieren en planten, en roept
hen op deze landen technische en
diplomatieke ondersteuning te bieden;
18.
dringt bij de staten aan op
intensivering van de dialoog met de landen
van herkomst, doorvoer en bestemming die
deel uitmaken van de toeleveringsketen
van de illegale handel in wilde dieren en
planten, en roept hen op deze landen in het
kader van de Cites-overeenkomst
technische en diplomatieke ondersteuning
te bieden;
Or. fr
Amendement 140
Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 18 bis (nieuw)
PE589.210v01-00
NL
68/95
AM\1104007NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
18 bis. roept de Commissie en de lidstaten
op een trustfonds of een soortgelijke
voorziening in te stellen volgens
artikel 187 van de herziene financiële
verordening die van toepassing is op de
algemene begroting van de Unie, met als
doelstelling de bescherming van
beschermde gebieden en de bestrijding
van de illegale handel in wilde dieren en
planten en stroperij, als onderdeel van het
actieplan tegen de illegale handel in wilde
dieren en planten;
Or. en
Amendement 141
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
Ontwerpresolutie
Amendement
19.
roept de Commissie op in alle
handels- en investeringsovereenkomsten
van de EU verplichte hoofdstukken over
duurzame ontwikkeling op te nemen en
daarin specifiek te verwijzen naar het
uitbannen van de illegale handel in wilde
dieren en planten in alle economische
sectoren;
AM\1104007NL.docx
19.
roept de Commissie op in alle
handels- en investeringsovereenkomsten
van de EU verplichte hoofdstukken over
duurzame ontwikkeling op te nemen en
daarin specifiek te verwijzen naar het
uitbannen van de illegale handel in wilde
dieren en planten in alle economische
sectoren; is van oordeel dat het
voorzorgsbeginsel bepaalt dat de naleving
van de Europese en internationale regels
inzake de bescherming van wilde dieren
en planten, en de invoering van een stevig
en betrouwbaar mechanisme om toe te
zien op de handel in wilde dieren en
planten een basisvoorwaarde moeten zijn
waaraan derde landen die Europese
middelen ontvangen, moeten voldoen met
het oog op de totstandbrenging en de
toepassing van financierings- en
vrijhandelsovereenkomsten;
69/95
PE589.210v01-00
NL
Or. fr
Amendement 142
Keith Taylor
Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
Ontwerpresolutie
Amendement
19.
roept de Commissie op in alle
handels- en investeringsovereenkomsten
van de EU verplichte hoofdstukken over
duurzame ontwikkeling op te nemen en
daarin specifiek te verwijzen naar het
uitbannen van de illegale handel in wilde
dieren en planten in alle economische
sectoren;
19.
roept de Commissie op in alle
handels- en investeringsovereenkomsten
van de EU verplichte, afdwingbare en aan
bindende
geschillenbeslechtingsprocedures
onderworpen hoofdstukken over duurzame
ontwikkeling op te nemen en daarin
specifiek te verwijzen naar het uitbannen
van de illegale handel in wilde dieren en
planten in alle economische sectoren;
Or. en
Amendement 143
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
Ontwerpresolutie
Amendement
19.
roept de Commissie op in alle
handels- en investeringsovereenkomsten
van de EU verplichte hoofdstukken over
duurzame ontwikkeling op te nemen en
daarin specifiek te verwijzen naar het
uitbannen van de illegale handel in wilde
dieren en planten in alle economische
sectoren;
19.
roept de Commissie op in alle
handels- en investeringsovereenkomsten
van de EU verplichte hoofdstukken over
duurzame ontwikkeling op te nemen en
daarin specifiek te verwijzen naar het
uitbannen van de illegale handel in wilde
dieren en planten in alle economische
sectoren, evenwel met volledige
eerbiediging van de soevereiniteit van de
staten;
Or. fr
PE589.210v01-00
NL
70/95
AM\1104007NL.docx
Amendement 144
Norbert Lins
Ontwerpresolutie
Paragraaf 19
Ontwerpresolutie
Amendement
19.
roept de Commissie op in alle
handels- en investeringsovereenkomsten
van de EU verplichte hoofdstukken over
duurzame ontwikkeling op te nemen en
daarin specifiek te verwijzen naar het
uitbannen van de illegale handel in wilde
dieren en planten in alle economische
sectoren;
19.
roept de Commissie op in alle
handels- en investeringsovereenkomsten
van de EU hoofdstukken over duurzame
ontwikkeling op te nemen en daarin
specifiek te verwijzen naar het uitbannen
van de illegale handel in wilde dieren en
planten in alle economische sectoren;
Or. en
Amendement 145
Norbert Lins
Ontwerpresolutie
Paragraaf 19 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
19 bis. onderstreept de sleutelrol van
internationale samenwerking tussen alle
actoren van de handhavingsketen
(Interpol, Europol, Eurojust,
Werelddouaneorganisatie enz.) om de
rechtshandhavingscapaciteit op
plaatselijk, regionaal, nationaal en
internationaal niveau te versterken; is
ingenomen met hun bijdrage en roept op
tot nog meer engagement;
Or. en
Amendement 146
Gerben-Jan Gerbrandy, Catherine Bearder
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
AM\1104007NL.docx
71/95
PE589.210v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Amendement
20.
verzoekt de EU het Internationaal
consortium ter bestrijding van criminaliteit
in verband met in het wild levende dieren
en planten (ICCWC) te steunen;
20.
verzoekt de EU het Internationaal
consortium ter bestrijding van criminaliteit
in verband met in het wild levende dieren
en planten (ICCWC) te blijven steunen,
bestaande uit Cites, Interpol, UNODC
(het VN-Bureau voor drugs- en
misdaadbestrijding), de Wereldbank en de
Werelddouaneorganisatie; is ingenomen
met de opvoering van de steun, onder
andere door het verstrekken van
financiële middelen en knowhow ter
vergemakkelijking van de
capaciteitsopbouw van regeringen, de
uitwisseling van informatie en
inlichtingen en de steun van handhaving
en naleving door de leden van het
ICCWC;
Or. en
Amendement 147
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
Ontwerpresolutie
Amendement
20.
verzoekt de EU het Internationaal
consortium ter bestrijding van criminaliteit
in verband met in het wild levende dieren
en planten (ICCWC) te steunen;
20.
verzoekt de EU en haar lidstaten
het Internationaal consortium ter
bestrijding van criminaliteit in verband met
in het wild levende dieren en planten
(ICCWC) te steunen, bestaande uit Cites,
Interpol, UNODC (het VN-Bureau voor
drugs- en misdaadbestrijding), de
Wereldbank en de
Werelddouaneorganisatie, onder andere
door het verstrekken van financiële
middelen en knowhow ter
vergemakkelijking van de
capaciteitsopbouw van regeringen, de
uitwisseling van informatie en
inlichtingen en de steun van handhaving
en naleving door de leden van het
PE589.210v01-00
NL
72/95
AM\1104007NL.docx
ICCWC;
Or. en
Amendement 148
Susanne Melior, Karin Kadenbach, Marco Affronte, Pavel Poc, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
Ontwerpresolutie
Amendement
20.
verzoekt de EU het Internationaal
consortium ter bestrijding van criminaliteit
in verband met in het wild levende dieren
en planten (ICCWC) te steunen;
20.
verzoekt de EU het Internationaal
consortium ter bestrijding van criminaliteit
in verband met in het wild levende dieren
en planten (ICCWC) te steunen en roept de
Commissie op gebruik te maken van
ICCWC-indicatoren om de
doeltreffendheid te evalueren van derde
landen die van de EU financieringssteun
ontvangen voor de strijd tegen de handel
in wilde dieren en planten teneinde een
eenvormige en geloofwaardige
beoordeling van
ontwikkelingsfinanciering te
vergemakkelijken;
Or. en
Amendement 149
Norbert Lins
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
Ontwerpresolutie
Amendement
20.
verzoekt de EU het Internationaal
consortium ter bestrijding van criminaliteit
in verband met in het wild levende dieren
en planten (ICCWC) te steunen;
20.
onderstreept het belang van
gezamenlijke internationale
handhavingsoperaties, d.w.z. onder de
koepel van het Internationaal consortium
ter bestrijding van criminaliteit in verband
met in het wild levende dieren en planten
(ICCWC), en verzoekt de EU om continue
steun;
AM\1104007NL.docx
73/95
PE589.210v01-00
NL
Or. en
Amendement 150
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20
Ontwerpresolutie
Amendement
20.
verzoekt de EU het Internationaal
consortium ter bestrijding van criminaliteit
in verband met in het wild levende dieren
en planten (ICCWC) te steunen;
20.
verzoekt de EU het Internationaal
consortium ter bestrijding van criminaliteit
in verband met in het wild levende dieren
en planten (ICCWC) te blijven steunen;
Or. en
Amendement 151
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
20 bis. roept de EU op om het instellen
van een internationaal fonds te
ondersteunen voor de strijd tegen de
handel in bedreigde wilde dieren en
planten met het oog op de financiële
ondersteuning van de samenwerking
tussen de landen van herkomst, doorvoer
en bestemming, alsook de bewustmaking
van de bevolking van zowel de landen van
bestemming als van herkomst, om de
ontwikkeling van de plattelandsbevolking
van de regio's in de betrokken landen van
herkomst te bevorderen en het bewustzijn
en de kennis van alle actoren in de strijd
tegen de georganiseerde misdaad te
vergroten;
Or. fr
PE589.210v01-00
NL
74/95
AM\1104007NL.docx
Amendement 152
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
20 bis. is ingenomen met internationale
rechtshandhavingsoperaties, zoals
Operatie COBRA III, die leiden tot
belangrijke inbeslagnames van producten
op basis van wilde dieren of planten en
aanhoudingen van handelaren en die
meer publieke zichtbaarheid geven aan de
handel in wilde dieren en planten als een
ernstige vorm van georganiseerde
criminaliteit;
Or. en
Amendement 153
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
20 bis. roept de Commissie op gebruik te
maken van ICCWC-indicatoren om de
doeltreffendheid te evalueren van derde
landen die van de EU financieringssteun
ontvangen voor de strijd tegen de handel
in wilde dieren en planten teneinde een
eenvormige en geloofwaardige
beoordeling van
ontwikkelingsfinanciering te
vergemakkelijken;
Or. en
Amendement 154
Susanne Melior, Karin Kadenbach, Marco Affronte, Younous Omarjee
AM\1104007NL.docx
75/95
PE589.210v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
20 bis. merkt op dat de ontwikkeling van
preventieve positieve lijsten van
toegestane soorten moet worden
gepromoot als beste praktijk voor de
regulering van de handel in exotische
gezelschapsdieren;
Or. en
Amendement 155
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 20 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
20 ter. roept de lidstaten op de Citesbegroting te versterken zodat de
organisatie haar monitoringactiviteiten en
de aanwijzing van soorten kan uitbreiden;
betreurt in dit opzicht dat er zes lidstaten
nog openstaande betalingen aan Cites
hebben uit de periode 1992-2015;
Or. en
Amendement 156
Marijana Petir
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
Ontwerpresolutie
Amendement
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; vindt het
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; vindt het
PE589.210v01-00
NL
76/95
AM\1104007NL.docx
echter zorgwekkend dat de wetgeving
lacunes vertoont wat soorten en actoren
betreft; roept de EU derhalve op het
bestaande wetgevingskader zodanig te
herzien en aan te passen dat er een verbod
wordt ingesteld op het in handel of op de
markt brengen, het vervoer, de aanschaf en
het bezit van wilde dieren en planten die
illegaal zijn verhandeld of verkregen in
derde landen; is van mening dat dergelijke
wetgeving het bestaande EU-kader zou
harmoniseren en vereenvoudigen en dat de
grensoverschrijdende gevolgen ervan een
fundamentele rol kunnen spelen bij het
terugdringen van de internationale handel
in wilde dieren en planten;
echter zorgwekkend dat de wetgeving
lacunes vertoont wat soorten en actoren
betreft; roept de EU derhalve op het
bestaande wetgevingskader zodanig te
herzien dat er een verbod wordt ingesteld
op het in handel of op de markt brengen,
het vervoer, de aanschaf en het bezit van
wilde dieren en planten die illegaal zijn
verhandeld of verkregen in derde landen; is
van mening dat dergelijke wetgeving het
bestaande EU-kader zou harmoniseren en
vereenvoudigen en dat de
grensoverschrijdende gevolgen ervan een
fundamentele rol kunnen spelen bij het
terugdringen van de internationale handel
in wilde dieren en planten; in dit opzicht
moet rekening worden gehouden met de
rechtszekerheid van alle belanghebbenden
die betrokken zijn bij de legale handel in
wilde fauna en flora, waardoor de
Commissie relevante en volledige
informatie moet verstrekken in verband
met eventuele beperkingen of verboden
voor wilde soorten die in bepaalde derde
landen niet legaal mogen worden
gevangen;
Or. en
Amendement 157
Annie Schreijer-Pierik
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
Ontwerpresolutie
Amendement
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; vindt het
echter zorgwekkend dat de wetgeving
lacunes vertoont wat soorten en actoren
betreft; roept de EU derhalve op het
bestaande wetgevingskader zodanig te
herzien en aan te passen dat er een verbod
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; vindt het
echter zorgwekkend dat de wetgeving
lacunes vertoont wat soorten en actoren
betreft; roept de EU derhalve op het
bestaande wetgevingskader zodanig te
herzien en aan te passen dat er een verbod
AM\1104007NL.docx
77/95
PE589.210v01-00
NL
wordt ingesteld op het in handel of op de
markt brengen, het vervoer, de aanschaf en
het bezit van wilde dieren en planten die
illegaal zijn verhandeld of verkregen in
derde landen; is van mening dat dergelijke
wetgeving het bestaande EU-kader zou
harmoniseren en vereenvoudigen en dat de
grensoverschrijdende gevolgen ervan een
fundamentele rol kunnen spelen bij het
terugdringen van de internationale handel
in wilde dieren en planten;
wordt ingesteld op het in handel of op de
markt brengen, het vervoer, de aanschaf en
het bezit van wilde dieren en planten die
illegaal zijn verhandeld of verkregen in
derde landen; is van mening dat dergelijke
wetgeving het bestaande EU-kader zou
harmoniseren en vereenvoudigen, voor
zover toegepast zonder "nationale
koppen" en unilaterale verboden van
legale, aantoonbaar duurzaam verworven
producten, persoonlijke of huishoudelijke
bezittingen door lidstaten; is van mening
dat de grensoverschrijdende gevolgen van
dergelijke wetgeving een fundamentele rol
kunnen spelen bij het terugdringen van de
illegale internationale handel in wilde
dieren en planten;
Or. nl
Amendement 158
Norbert Lins, Peter Liese
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
Ontwerpresolutie
Amendement
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; vindt het
echter zorgwekkend dat de wetgeving
lacunes vertoont wat soorten en actoren
betreft; roept de EU derhalve op het
bestaande wetgevingskader zodanig te
herzien en aan te passen dat er een verbod
wordt ingesteld op het in handel of op de
markt brengen, het vervoer, de aanschaf en
het bezit van wilde dieren en planten die
illegaal zijn verhandeld of verkregen in
derde landen; is van mening dat dergelijke
wetgeving het bestaande EU-kader zou
harmoniseren en vereenvoudigen en dat de
grensoverschrijdende gevolgen ervan een
fundamentele rol kunnen spelen bij het
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten in
belangrijke mate kan worden gereguleerd
met behulp van Cites, de houtverordening
en het IOO-wetgevingskader van de EU;
vindt het echter zorgwekkend dat er een
gebrek is aan een goede uitvoering en
handhaving; roept de lidstaten op hun
inspanningen op te voeren met het oog op
een doeltreffende tenuitvoerlegging en
handhaving van deze wetgeving en roept
de EU op het bestaande wetgevingskader
zodanig te herzien dat er mogelijk een
verbod wordt ingesteld op het in handel of
op de markt brengen, het vervoer, de
aanschaf en het bezit van wilde dieren en
planten die illegaal zijn verhandeld of
verkregen in derde landen; is van mening
dat dergelijke wetgeving het bestaande EU-
PE589.210v01-00
NL
78/95
AM\1104007NL.docx
terugdringen van de internationale handel
in wilde dieren en planten;
kader onder bepaalde omstandigheden
zou kunnen harmoniseren en
vereenvoudigen en dat de
grensoverschrijdende gevolgen ervan een
fundamentele rol zouden kunnen spelen bij
het terugdringen van de internationale
handel in wilde dieren en planten;
Or. en
Amendement 159
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
Ontwerpresolutie
Amendement
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; vindt het
echter zorgwekkend dat de wetgeving
lacunes vertoont wat soorten en actoren
betreft; roept de EU derhalve op het
bestaande wetgevingskader zodanig te
herzien en aan te passen dat er een verbod
wordt ingesteld op het in handel of op de
markt brengen, het vervoer, de aanschaf en
het bezit van wilde dieren en planten die
illegaal zijn verhandeld of verkregen in
derde landen; is van mening dat dergelijke
wetgeving het bestaande EU-kader zou
harmoniseren en vereenvoudigen en dat de
grensoverschrijdende gevolgen ervan een
fundamentele rol kunnen spelen bij het
terugdringen van de internationale handel
in wilde dieren en planten;
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; spoort de
lidstaten aan hun inspanningen op te
voeren met het oog op een doeltreffende
tenuitvoerlegging van deze regelgeving;
vindt het echter zorgwekkend dat de
wetgeving lacunes vertoont wat soorten en
actoren betreft; roept de EU derhalve op
het bestaande wetgevingskader zodanig te
herzien en aan te passen dat er een verbod
wordt ingesteld op het in handel of op de
markt brengen, het vervoer, de aanschaf en
het bezit van wilde dieren en planten die
illegaal zijn verhandeld of verkregen in
derde landen; is van mening dat dergelijke
wetgeving het bestaande EU-kader zou
harmoniseren en vereenvoudigen en dat de
grensoverschrijdende gevolgen ervan een
fundamentele rol kunnen spelen bij het
terugdringen van de internationale handel
in wilde dieren en planten;
Or. fr
AM\1104007NL.docx
79/95
PE589.210v01-00
NL
Amendement 160
Susanne Melior, Karin Kadenbach, Marco Affronte, Pavel Poc, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
Ontwerpresolutie
Amendement
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; vindt het
echter zorgwekkend dat de wetgeving
lacunes vertoont wat soorten en actoren
betreft; roept de EU derhalve op het
bestaande wetgevingskader zodanig te
herzien en aan te passen dat er een verbod
wordt ingesteld op het in handel of op de
markt brengen, het vervoer, de aanschaf en
het bezit van wilde dieren en planten die
illegaal zijn verhandeld of verkregen in
derde landen; is van mening dat dergelijke
wetgeving het bestaande EU-kader zou
harmoniseren en vereenvoudigen en dat de
grensoverschrijdende gevolgen ervan een
fundamentele rol kunnen spelen bij het
terugdringen van de internationale handel
in wilde dieren en planten;
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten in
belangrijke mate kan worden gereguleerd
met behulp van Cites, de houtverordening
en het IOO-wetgevingskader van de EU;
vindt het echter zorgwekkend dat er een
gebrek is aan een goede uitvoering en
handhaving en dat de wetgeving lacunes
vertoont wat soorten en actoren betreft;
roept de EU derhalve op het bestaande
wetgevingskader zodanig te herzien en aan
te passen dat er een verbod wordt ingesteld
op het in handel of op de markt brengen,
het vervoer, de aanschaf en het bezit van
wilde dieren en planten die illegaal zijn
verhandeld of verkregen in derde landen; is
van mening dat dergelijke wetgeving het
bestaande EU-kader zou harmoniseren en
dat de grensoverschrijdende gevolgen
ervan een fundamentele rol kunnen spelen
bij het terugdringen van de internationale
handel in wilde dieren en planten;
Or. en
Amendement 161
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
Ontwerpresolutie
Amendement
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; vindt het
echter zorgwekkend dat de wetgeving
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; vindt het
echter zorgwekkend dat de wetgeving
PE589.210v01-00
NL
80/95
AM\1104007NL.docx
lacunes vertoont wat soorten en actoren
betreft; roept de EU derhalve op het
bestaande wetgevingskader zodanig te
herzien en aan te passen dat er een verbod
wordt ingesteld op het in handel of op de
markt brengen, het vervoer, de aanschaf en
het bezit van wilde dieren en planten die
illegaal zijn verhandeld of verkregen in
derde landen; is van mening dat dergelijke
wetgeving het bestaande EU-kader zou
harmoniseren en vereenvoudigen en dat de
grensoverschrijdende gevolgen ervan een
fundamentele rol kunnen spelen bij het
terugdringen van de internationale handel
in wilde dieren en planten;
lacunes vertoont wat soorten en actoren
betreft; roept de EU derhalve op in het
kader van de Cites-overeenkomst voor te
stellen om het bestaande wetgevingskader
zodanig aan te passen dat er een verbod
wordt ingesteld op het in handel of op de
markt brengen, het vervoer, de aanschaf en
het bezit van wilde dieren en planten die
illegaal zijn verhandeld of verkregen in
derde landen; is van mening dat dergelijke
wetgeving het bestaande EU-kader zou
harmoniseren en vereenvoudigen en dat de
grensoverschrijdende gevolgen ervan een
fundamentele rol kunnen spelen bij het
terugdringen van de internationale handel
in wilde dieren en planten;
Or. fr
Amendement 162
Ivan Jakovčić
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
Ontwerpresolutie
Amendement
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; vindt het
echter zorgwekkend dat de wetgeving
lacunes vertoont wat soorten en actoren
betreft; roept de EU derhalve op het
bestaande wetgevingskader zodanig te
herzien en aan te passen dat er een verbod
wordt ingesteld op het in handel of op de
markt brengen, het vervoer, de aanschaf en
het bezit van wilde dieren en planten die
illegaal zijn verhandeld of verkregen in
derde landen; is van mening dat dergelijke
wetgeving het bestaande EU-kader zou
harmoniseren en vereenvoudigen en dat de
grensoverschrijdende gevolgen ervan een
fundamentele rol kunnen spelen bij het
terugdringen van de internationale handel
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; vindt het
echter zorgwekkend dat de wetgeving
lacunes vertoont wat soorten en actoren
betreft; roept de EU derhalve op het
bestaande wetgevingskader zodanig te
herzien en aan te passen dat er een verbod
wordt ingesteld op het in handel of op de
markt brengen, het vervoer, de aanschaf en
het bezit van wilde dieren en planten die
illegaal zijn verhandeld of verkregen in
derde landen; is van mening dat dergelijke
wetgeving het bestaande EU-kader zou
harmoniseren en vereenvoudigen en dat de
grensoverschrijdende gevolgen ervan een
fundamentele rol kunnen spelen bij het
terugdringen en bestrijden van de
AM\1104007NL.docx
81/95
PE589.210v01-00
NL
in wilde dieren en planten;
internationale handel in wilde dieren en
planten;
Or. hr
Amendement 163
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21
Ontwerpresolutie
Amendement
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; vindt het
echter zorgwekkend dat de wetgeving
lacunes vertoont wat soorten en actoren
betreft; roept de EU derhalve op het
bestaande wetgevingskader zodanig te
herzien en aan te passen dat er een verbod
wordt ingesteld op het in handel of op de
markt brengen, het vervoer, de aanschaf en
het bezit van wilde dieren en planten die
illegaal zijn verhandeld of verkregen in
derde landen; is van mening dat dergelijke
wetgeving het bestaande EU-kader zou
harmoniseren en vereenvoudigen en dat de
grensoverschrijdende gevolgen ervan een
fundamentele rol kunnen spelen bij het
terugdringen van de internationale handel
in wilde dieren en planten;
21.
merkt op dat de internationale
handel in wilde dieren en planten kan
worden gereguleerd met behulp van Cites,
de houtverordening en het IOOwetgevingskader van de EU; vindt het
echter zorgwekkend dat de wetgeving
lacunes vertoont wat soorten en actoren
betreft; roept de EU derhalve op het
bestaande wetgevingskader zodanig aan te
vullen dat er een verbod wordt ingesteld op
het in handel of op de markt brengen, het
vervoer, de aanschaf en het bezit van wilde
dieren en planten die illegaal zijn
verhandeld of verkregen in derde landen; is
van mening dat dergelijke wetgeving het
bestaande EU-kader zou harmoniseren en
dat de grensoverschrijdende gevolgen
ervan een fundamentele rol kunnen spelen
bij het terugdringen van de internationale
handel in wilde dieren en planten;
Or. en
Amendement 164
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
PE589.210v01-00
NL
82/95
AM\1104007NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
21 bis. roept de EU en haar lidstaten op
voldoende financiële steun uit te trekken
voor dierenhulpcentra; merkt op dat in
beslag genomen dieren worden vaak
overgebracht naar dierenhulpcentra op
basis van hun expertise en
opvangcapaciteit; meent dat om het
optimale evenwicht op het gebied van
capaciteit en expertise te waarborgen,
voor deze voorzieningen in alle EUlanden financiële EU-steun moet worden
overwogen;
Or. en
Amendement 165
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
21 bis. is ingenomen met de Verklaring
van Buckingham Palace van 2016 waarin
de ondertekenende
luchtvaartmaatschappijen,
scheepvaartmaatschappijen,
havenexploitanten, douaneautoriteiten,
intergouvernementele organisaties en
natuurbeschermingsorganisaties zich
ertoe verbinden de normen in de hele
vervoersector te verhogen en meer werk te
maken van de uitwisseling van informatie,
de opleiding van personeel,
technologische verbeteringen en het delen
van hulpbronnen tussen ondernemingen
en organisaties wereldwijd; roept alle
partijen op de verbintenissen van de
verklaring volledig ten uitvoer te leggen;
moedigt de lidstaten aan vrijwillige
verbintenissen zoals de Verklaring van
Buckingham Palace te bevorderen op
andere gebieden, met name de financiële
AM\1104007NL.docx
83/95
PE589.210v01-00
NL
en e-handelssector;
Or. en
Amendement 166
Daciana Octavia Sârbu
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
21 bis. merkt op dat er volgens de
verslaglegging van de Europese
Commissie onvoldoende vooruitgang is
gemaakt bij de tenuitvoerlegging van de
houtverordeningen van de EU en wijst
erop dat de bevoegde instanties niet over
voldoende middelen beschikken met het
oog op een goede handhaving; benadrukt
dat de houtverordeningen van de EU
slechts beperkt in staat zullen zijn om de
illegale houtkap en ontbossing te
bestrijden, zolang er op dit gebied geen
verbeteringen worden aangebracht;
Or. en
Amendement 167
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
21 bis. merkt op dat bij de contacten met
andere landen in het kader van het
actieplan moet worden beklemtoond dat er
een voorzorgsbenadering moet worden
gehanteerd ten aanzien van de handel in
wilde dieren en planten, met name
wanneer er geen duidelijke bewijzen zijn
voor de duurzaamheid ervan of wanneer
een vermoeden van corruptie bestaat;
PE589.210v01-00
NL
84/95
AM\1104007NL.docx
merkt bovendien op dat de naleving van
alle nationale en internationale regels
inzake wilde dieren en planten, en stevige
mechanismen om toe te zien op de handel
in wilde dieren en planten een
basisvoorwaarde moeten zijn voor de
totstandbrenging van financierings- en
vrijhandelsovereenkomsten;
Or. en
Amendement 168
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
21 bis. dringt aan op een totaal en
onmiddellijk verbod in de hele EU op de
handel, uitvoer of wederuitvoer uit of
binnen de Europese Unie van ivoor van
olifanten (met inbegrip van ivoor van vóór
de Cites-overeenkomst) en hoorns van
neushoorns; pleit voor een mechanisme
om de behoefte aan vergelijkbare
beperkende maatregelen voor andere met
uitsterven bedreigde soorten te
beoordelen;
Or. fr
Amendement 169
Keith Taylor
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
21 bis. roept op tot een volledig en
onmiddellijk verbod in de hele EU op de
handel, uitvoer of wederuitvoer uit of
binnen de EU van ivoor van olifanten en
AM\1104007NL.docx
85/95
PE589.210v01-00
NL
hoorns van neushoorns, alsook tot een
kader om de behoefte aan vergelijkbare
handelsbeperkende maatregelen voor
andere door de handel bedreigde soorten
te beoordelen;
Or. en
Amendement 170
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
21 bis. dringt aan op een totaal en
onmiddellijk verbod in de hele EU op de
handel, uitvoer of wederuitvoer uit of
binnen de Europese Unie van ivoor van
olifanten (met inbegrip van ivoor van vóór
de Cites-overeenkomst) en hoorns van
neushoorns; pleit voor een kader om de
behoefte aan vergelijkbare
handelsbeperkende maatregelen voor
andere door de handel bedreigde soorten
te beoordelen;
Or. en
Amendement 171
Marco Affronte, Piernicola Pedicini, Eleonora Evi, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
21 ter. dringt aan op een totaal en
onmiddellijk verbod in de hele EU op de
handel, uitvoer of wederuitvoer uit of
binnen de Europese Unie van ivoor van
olifanten (met inbegrip van ivoor van vóór
de Cites-overeenkomst) en hoorns van
neushoorns; pleit voor een kader om de
PE589.210v01-00
NL
86/95
AM\1104007NL.docx
behoefte aan vergelijkbare
handelsbeperkende maatregelen voor
andere door de handel bedreigde soorten
te beoordelen;
Or. en
Amendement 172
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Paragraaf 21 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
21 ter. onderstreept dat de trofeejacht
mede heeft gezorgd voor de grootschalige
achteruitgang van de bedreigde soorten
die zijn opgenomen in bijlagen I en II bij
de Cites-overeenkomst; dringt er bij de
Commissie en de lidstaten op aan om een
voorzorgsbenadering vast te stellen voor
de invoer van jachttrofeeën van dieren die
zijn beschermd op grond van de EUverordening inzake de handel in wilde
dieren en planten, om de verdere
versterking te ondersteunen van de
wettelijke bepalingen van de EU
betreffende de invoer van jachttrofeeën in
EU-lidstaten en om vergunningen te
vereisen voor de invoer van trofeeën van
alle soorten die zijn opgenomen in
bijlage B bij Verordening (EG)
nr. 338/97;
Or. en
Amendement 173
Gerben-Jan Gerbrandy, Catherine Bearder
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
AM\1104007NL.docx
87/95
PE589.210v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Amendement
22.
is van mening dat traceerbaarheid
in de toeleveringsketen van essentieel
belang is; wenst dat de EU de bestaande
controle-instrumenten versterkt en is van
mening dat daarin een essentiële rol is
weggelegd voor de vervoersector, in het
bijzonder als het gaat om de invoering van
systemen voor vroegtijdige waarschuwing;
22.
is van mening dat traceerbaarheid
in de toeleveringsketen van essentieel
belang is voor een legale en duurzame
handel, ongeacht of deze commerciële
doeleinden heeft; onderstreept de nood
aan samenwerking en coördinatie op
internationaal niveau en tussen de
publieke en de particuliere sectoren; roept
de EU op de bestaande controleinstrumenten te versterken, waaronder het
gebruik van
traceerbaarheidsmechanismen; is van
mening dat daarin een spilfunctie is
weggelegd voor de vervoersector,
bijvoorbeeld als het gaat om de invoering
van een systeem voor vroegtijdige
waarschuwing; wijst op de belangrijke rol
die de particuliere sector en publiekprivate partnerschappen kunnen spelen in
dit opzicht;
Or. en
Amendement 174
Annie Schreijer-Pierik
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
Ontwerpresolutie
Amendement
22.
is van mening dat traceerbaarheid
in de toeleveringsketen van essentieel
belang is; wenst dat de EU de bestaande
controle-instrumenten versterkt en is van
mening dat daarin een essentiële rol is
weggelegd voor de vervoersector, in het
bijzonder als het gaat om de invoering van
systemen voor vroegtijdige waarschuwing;
22.
is van mening dat traceerbaarheid
in de toeleveringsketen van essentieel
belang is; wenst dat de EU de bestaande
controle-instrumenten versterkt en is van
mening dat daarin een essentiële rol is
weggelegd voor de vervoersector, in het
bijzonder als het gaat om de invoering van
systemen voor vroegtijdige waarschuwing,
waarbij een administratieve
lastenverzwaring voor diezelfde sector1 bis
vermeden dient te worden;
__________________
PE589.210v01-00
NL
88/95
AM\1104007NL.docx
1 bis
De vervoersector.
Or. nl
Amendement 175
Mireille D'Ornano, Sylvie Goddyn
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22
Ontwerpresolutie
Amendement
22.
is van mening dat traceerbaarheid
in de toeleveringsketen van essentieel
belang is; wenst dat de EU de bestaande
controle-instrumenten versterkt en is van
mening dat daarin een essentiële rol is
weggelegd voor de vervoersector, in het
bijzonder als het gaat om de invoering van
systemen voor vroegtijdige waarschuwing;
22.
is van mening dat traceerbaarheid
in de toeleveringsketen van essentieel
belang is; wenst dat de lidstaten van de EU
de bestaande controle-instrumenten
versterkt en is van mening dat daarin een
essentiële rol is weggelegd voor de
vervoersector, in het bijzonder als het gaat
om de invoering van systemen voor
vroegtijdige waarschuwing;
Or. fr
Amendement 176
Arne Gericke
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
22 bis. wijst in dit verband ook op het
gebruik van wilde dieren in circussen, dat
– gezien het feit dat dit in sommige EUlidstaten verboden is, in sommige slechts
verboden is op basis van lokale besluiten
en in sommige nog toegestaan is – het
best kan worden gereguleerd middels
uniforme Europese wetgeving;
Or. de
Amendement 177
Keith Taylor
AM\1104007NL.docx
89/95
PE589.210v01-00
NL
Ontwerpresolutie
Paragraaf 22 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
22 bis. benadrukt dat de trofeejacht niet
ethisch en duurzaam is en ook
rechtstreeks verantwoordelijk is voor de
achteruitgang van de biodiversiteit en
bedreigde diersoorten die zijn opgenomen
in de bijlagen I en II bij de Citesovereenkomst; spoort de EU en haar
lidstaten aan een verbod in te stellen op de
trofeejacht en de verkoop van
jachttrofeeën;
Or. en
Amendement 178
Ivan Jakovčić
Ontwerpresolutie
Paragraaf 23 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
23 bis. roept de lidstaten op de sancties te
harmoniseren en aan te scherpen die
worden opgelegd aan eindkopers van
wilde dieren en planten die het voorwerp
hebben uitgemaakt van onrechtmatige en
criminele activiteiten;
Or. hr
Amendement 179
Susanne Melior, Karin Kadenbach, Marco Affronte, Pavel Poc, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
Ontwerpresolutie
Amendement
24.
verzoekt de lidstaten ervoor te
zorgen dat onmiddellijk de hand wordt
gelegd op elke in beslag genomen soort en
24.
verzoekt de lidstaten ervoor te
zorgen dat onmiddellijk de hand wordt
gelegd op elke in beslag genomen soort en
PE589.210v01-00
NL
90/95
AM\1104007NL.docx
dat in beslag genomen levende soorten
naar erkende en gecertificeerde centra
voor dierenwelzijn worden overgebracht
en daar worden verzorgd;
dat in beslag genomen levende soorten
worden overgebracht en worden verzorgd;
roept de lidstaten en de Commissie op om
een certificeringssysteem en een
financieringsmechanisme in te voeren om
ervoor te zorgen dat hulpcentra voor wilde
dieren in de lidstaten van goede kwaliteit
zijn en van voldoende middelen worden
voorzien om het welzijn van in beslag
genomen dieren te verbeteren;
Or. en
Amendement 180
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
Ontwerpresolutie
Amendement
24.
verzoekt de lidstaten ervoor te
zorgen dat onmiddellijk de hand wordt
gelegd op elke in beslag genomen soort en
dat in beslag genomen levende soorten
naar erkende en gecertificeerde centra
voor dierenwelzijn worden overgebracht en
daar worden verzorgd;
24.
verzoekt de lidstaten ervoor te
zorgen dat onmiddellijk de hand wordt
gelegd op elke in beslag genomen soort en
dat in beslag genomen levende soorten
naar centra voor dierenwelzijn worden
overgebracht en daar worden verzorgd;
roept de Commissie in dit verband op om
richtsnoeren voor dierenwelzijncentra op
te stellen met het oog op de vaststelling
van passende en geharmoniseerde
welzijnsnormen;
Or. en
Amendement 181
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24
Ontwerpresolutie
Amendement
24.
verzoekt de lidstaten ervoor te
zorgen dat onmiddellijk de hand wordt
AM\1104007NL.docx
24.
verzoekt de lidstaten ervoor te
zorgen dat onmiddellijk de hand wordt
91/95
PE589.210v01-00
NL
gelegd op elke in beslag genomen soort en
dat in beslag genomen levende soorten
naar erkende en gecertificeerde centra voor
dierenwelzijn worden overgebracht en daar
worden verzorgd;
gelegd op elke in beslag genomen soort en
dat in beslag genomen levende soorten
naar erkende centra voor dierenwelzijn
worden overgebracht en daar worden
verzorgd;
Or. en
Amendement 182
Susanne Melior, Karin Kadenbach, Marco Affronte, Pavel Poc, Younous Omarjee
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
24 bis. roept de lidstaten op om nationale
plannen aan te nemen voor de
behandeling van in beslag genomen
levende soorten in overeenstemming met
Cites-resolutie Conf. 10.7 (Rev. CoP15)
bijlage 3; merkt op dat lidstaten over alle
in beslag genomen levende soorten
verslag moeten uitbrengen in het kader
van EU-TWIX en dat de jaarlijkse
samenvattende verslagen openbaar
moeten worden gemaakt; merkt
bovendien op dat lidstaten moeten
waarborgen dat de opleiding van
rechtshandhavingsambtenaren ook
betrekking heeft op welzijns- en
veiligheidsoverwegingen voor de
behandeling van levende dieren; roept de
EU en de lidstaten op voldoende
financiële steun uit te trekken ten behoeve
van reddingscentra voor wilde dieren;
Or. en
Amendement 183
Keith Taylor
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
PE589.210v01-00
NL
92/95
AM\1104007NL.docx
Ontwerpresolutie
Amendement
24 bis. roept de lidstaten op om nationale
plannen aan te nemen voor de
behandeling van in beslag genomen
levende soorten in overeenstemming met
Cites-resolutie Conf. 10.7 (Rev. CoP15)
bijlage 3; vraagt dat er verslag wordt
uitgebracht in het kader van EU-TWIX en
dat de jaarlijkse samenvattende verslagen
openbaar worden gemaakt, met inbegrip
van informatie over de vernietiging van in
beslag genomen levende soorten; spoort
de lidstaten aan te waarborgen dat de
opleiding van
rechtshandhavingsambtenaren ook
betrekking heeft op welzijns- en
veiligheidsoverwegingen voor de
behandeling van levende dieren;
Or. en
Amendement 184
Younous Omarjee, Marco Affronte
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
24 bis. dringt er bij de lidstaten en de
Commissie op aan een
certificeringssysteem in te voeren om erop
toe te zien dat deze centra van goede
kwaliteit zijn, alsook een
financieringsmechanisme om ervoor te
zorgen dat deze centra van voldoende
middelen worden voorzien om het welzijn
van in beslag genomen dieren, de
opvangcapaciteit, de expertise van het
personeel en hun evenwichtige spreiding
over het Europese grondgebied te
garanderen;
Or. fr
AM\1104007NL.docx
93/95
PE589.210v01-00
NL
Amendement 185
Arne Gericke
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
24 bis. wijst in dit verband ook op de
gevolgen van en de schade die wordt
aangericht door zogenaamde "invasieve
soorten" in Europa en verzoekt om de
onmiddellijke herziening van de in 2016
in werking getreden "Europese lijst van
invasieve soorten" op basis van gedegen
wetenschappelijk bewijs;
Or. de
Amendement 186
Catherine Bearder, Gerben-Jan Gerbrandy
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
24 bis. roept de lidstaten op om systemen
op basis van de soorten in de "positieve
lijst" te onderzoeken, waarbij exotische
soorten objectief en volgens
wetenschappelijke criteria worden
beoordeeld met het oog op hun veiligheid
en geschiktheid om te worden verhandeld
en gehouden als gezelschapsdieren;
Or. en
Amendement 187
Mark Demesmaeker
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 bis (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
24 bis. roept de lidstaten op om systemen
PE589.210v01-00
NL
94/95
AM\1104007NL.docx
op basis van de soorten in de "positieve
lijst" te onderzoeken, waarbij exotische
soorten objectief en volgens
wetenschappelijke criteria worden
beoordeeld met het oog op hun veiligheid
en geschiktheid om te worden verhandeld
en gehouden als gezelschapsdieren;
Or. en
Amendement 188
Keith Taylor
Ontwerpresolutie
Paragraaf 24 ter (nieuw)
Ontwerpresolutie
Amendement
24 ter. vraagt de Commissie om duidelijke
richtsnoeren op te stellen over hoe moet
worden bepaald dat een plaats van
bestemming voor levende soorten
voldoende is uitgerust om ze in stand te
houden en te verzorgen, zoals vereist in de
EU-verordening inzake de handel in wilde
dieren en planten; roept bovendien de
lidstaten en de EU op te voorzien in
adequate financiering voor dierenwelzijnen dierenhulpcentra;
Or. en
AM\1104007NL.docx
95/95
PE589.210v01-00
NL
Download