Document

advertisement
13.3.2017
B8-0180/1
Amendement 1
Marie-Christine Arnautu
namens de ENF-Fractie
Ontwerpresolutie
B8-0180/2017
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme
Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een
tolheffing
Ontwerpresolutie
Overweging B
Ontwerpresolutie
Amendement
B.
overwegende dat een
terugbetalingssysteem dat direct of indirect
op nationaliteit gebaseerd is,
discriminerend is, strijdig is met de
basisbeginselen van de Europese Unie, de
grensoverschrijdende mobiliteit
belemmert en de Europese eengemaakte
markt verzwakt;
B.
overwegende dat de EU niet
bevoegd is een terugbetalingssysteem dat
direct of indirect op nationaliteit gebaseerd
is,te verbieden;
Or. en
AM\1120023NL.docx
NL
PE598.531v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
13.3.2017
B8-0180/2
Amendement 2
Marie-Christine Arnautu
namens de ENF-Fractie
Ontwerpresolutie
B8-0180/2017
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme
Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een
tolheffing
Ontwerpresolutie
Overweging D
Ontwerpresolutie
Amendement
D.
overwegende dat nationale
tolsystemen, waarbij heffingen worden
ingevoerd die direct of indirect op
nationaliteit gebaseerd zijn, strijdig zijn
met de EU-wetgeving;
D.
overwegende dat elk land het recht
moet hebben nationale tolsystemen in te
stellen, waarbij heffingen worden
ingevoerd die direct of indirect op
nationaliteit gebaseerd zijn;
Or. en
AM\1120023NL.docx
NL
PE598.531v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
13.3.2017
B8-0180/3
Amendement 3
Marie-Christine Arnautu
namens de ENF-Fractie
Ontwerpresolutie
B8-0180/2017
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme
Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een
tolheffing
Ontwerpresolutie
Paragraaf 5
Ontwerpresolutie
Amendement
5.
benadrukt dat tolsystemen voor
alle soorten motorvoertuigen elektronisch
en op de afgelegde afstand gebaseerd
moeten zijn, en moeten overeenstemmen
met de beginselen "de gebruiker betaalt"
en "de vervuiler betaalt", zoals vervat in
EU-beleidsmaatregelen en EU-wetgeving,
teneinde de internalisering van externe
kosten met betrekking tot wegvervoer te
verzekeren;
Schrappen
Or. en
AM\1120023NL.docx
NL
PE598.531v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
13.3.2017
B8-0180/4
Amendement 4
Marie-Christine Arnautu
namens de ENF-Fractie
Ontwerpresolutie
B8-0180/2017
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme
Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een
tolheffing
Ontwerpresolutie
Paragraaf 10
Ontwerpresolutie
Amendement
10.
roept de Commissie op om
relevante informatie van het directoraatgeneraal voor Mobiliteit en Vervoer
(DG MOVE) over de analyse van de
nieuwe maatregelen voor de "Pkw-Maut"
van de Duitse autoriteiten en de
overeenstemming ervan met het EU-recht
te verstrekken en openbaar te maken;
10.
roept de Commissie op om
relevante informatie van het directoraatgeneraal voor Mobiliteit en Vervoer
(DG MOVE) over de analyse van de
nieuwe maatregelen voor de "Pkw-Maut"
van de Duitse autoriteiten en de
overeenstemming ervan met het EU-recht
te verstrekken en openbaar te maken;
verzoekt de Commissie rekening te
houden met de juridische analyse van de
Duitse autoriteiten;
Or. en
AM\1120023NL.docx
NL
PE598.531v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
13.3.2017
B8-0180/5
Amendement 5
Marie-Christine Arnautu
namens de ENF-Fractie
Ontwerpresolutie
B8-0180/2017
Karima Delli
namens de Commissie vervoer en toerisme
Goedkeuring door de Commissie van het door Duitsland herziene plan voor invoering van een
tolheffing
Ontwerpresolutie
Paragraaf 13
Ontwerpresolutie
Amendement
13.
is van oordeel dat het Duitse
tolheffingssysteem ("Pkw-Maut") van
december 2016 nog steeds elementen
bevat die strijdig zijn met de Uniewetgeving en de fundamentele beginselen
van de Verdragen, met name
discriminatie op grond van nationaliteit;
Schrappen
Or. en
AM\1120023NL.docx
NL
PE598.531v01-00
In verscheidenheid verenigd
NL
Download