Wat een feest, het beeldend en muzikale werk van Durk Brouwer

advertisement
Wateenfeest,hetbeeldendenmuzikalewerkvanDurkBrouwertijdensTjerkepaed
2017inBlessum.
DurkBrouwer,geborenBeetgumer(1953),woontnuinBlessum.
Hijraakteopdemiddelbareschooldoorzijntekenleraargefascineerdinkunst.Deze
inspiratorraaddehemaanomnaardekunstacademietegaan,maardatisniet
doorgegaan.Enmisschienisdatookmaarbeter!
WateeneigenstijlheeftDurkindeloopvandejarenontwikkeld.Hijlaatzichniet
beperkendoortechniekenmaterialen,hijheeftduidelijkzijneigenkunstspoorgevolgd.
Hijputzijninspiratieuitdewerkelijkheidomzichheenenvertaaltditnaareigenvorm.Zo
lijkendesoberekleurenenmaterialenterefererenaandeingetogengrilligheidvande
natuur.Hettoepassenvanhoutenhetrepetitiefgebruikvanvormdoeteentipjevande
sluieroplichtenvanDurksneigingnaarhetoorspronkelijke.
Tijdensdezetentoonstellingwaarineeninstallatie,tweetekeningenenmuziektezienen
tehorenzijnheeftDurkgrootsuitgepakt.Hijmaaktgebruikvanhetlichtindekerkenhet
oudekerkorgel.Hijheeftzichduidelijklateninspirerendoorzijnomgeving!
Muziekneemteengroteplaatsininzijnleven.Hijisdanookheelblijmetdekansdiehij
hierkrijgtomeenkeersoloaanhetwerktezijn.Daaromheefthijgebruikgemaaktvan
klank.Ophetorgelcomponeerdehijrondééntooneenmuziekstuk.Hetresultaatis
betoverendenvibrerend.
Almetalheelergdemoeitewaardomeenkijkjetenemen.
Detentoonstellingisgeopendvan1julitot9septemberopzaterdagmiddagvan13.30–
17300uur.
Wiltudekunstenaarzelfontmoetendanisdaargelegenheidvooropzaterdag12
augustusvanaf15.00uur.
VoormeerinformatieoverhetTsjerkepaed:www.tsjerkepaad.nl
Ukuntaltijdviademailcontactopnemenvoorvragen:[email protected]
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards