Info Leonardo - BS De Driesprong

advertisement
LEERLINGPOPULATIE
De Leonardo-stroom van de Driesprong biedt inclusief onderwijs aan in een fulltime
setting en vervult hiermee een regiofunctie met een spanwijdte van ongeveer 50 km.
Dit betekent voor meerdere kinderen dagelijks een lange reistijd.
De kinderen worden door hun ouders aangemeld, vaak omdat zij zijn vastgelopen of
niet in hun onderwijsbehoefte voldaan wordt in een reguliere setting. Gebrek aan
cognitieve uitdaging en ontbreken van een peer-groep kan resulteren in enerzijds
overaanpassers en anderzijds kinderen die opstandig gedrag vertonen.
Het hoogbegaafde kind voelt zich beter erkend bij gelijkgestemden. Het voelt zich
beter begrepen wat hun denkwereld betreft, zoals de interesses, de humor en
denksnelheid. Veel kinderen bekleden in een reguliere setting een
uitzonderingspositie. Onder ontwikkelingsgelijken ervaren zij herkenning en ontstaat
groepsgevoel; zij voelen zich geen uitzondering meer.
LEONARDO BOUW EN HAAR OMGEVING
De Leonardo bouw is onderdeel van basisschool De Driesprong. De kinderen zitten
in een fulltime setting bij leeftijdsgenoten in een Leonardo groep. Deze groepen zijn
gehuisvest binnen de onder-, midden- en bovenbouw van de reguliere setting. Dit
bevordert de integratie. Dit is een bewuste keuze zodat hoogbegaafde - en niet
hoogbegaafde leerlingen met elkaar leren leven en werken. Dit wordt tevens
gestimuleerd door gezamenlijke activiteiten, zoals gezamenlijk overblijven,
schoolkamp, de sportdag, het schoolreisje, techniekonderwijs, gedeelde projecten,
open podium, etc.
ONDERWIJSKUNDIG BELEID
Missie en Visie:
De Leonardobouw van basisschool De Driesprong in Geleen heeft als doel kinderen
met een hoog leervermogen de mogelijkheid te bieden zich te ontwikkelen, in een
voor hen uitdagende leeromgeving zonder belemmeringen en in eigen tempo.
De Leonardobouw wil hoogbegaafde kinderen uitdagen, inspireren en stimuleren tot
onderlinge samenwerking om op deze wijze bij te dragen aan het vergroten van onze
kenniseconomie en actief mee te werken aan de vooruitgang van onze samenleving.
De Leonardobouw biedt niet alleen een uitdagende omgeving voor kinderen, maar
biedt ook kansen voor de professionals om deze uitdaging aan te gaan.
We kunnen allemaal waarnemen dat in de moderne, complexe en snel veranderende
samenleving andere dingen gevraagd worden.
Pedagogische – en didactische aanpak
Omdat het leren bij hoogbegaafde kinderen sneller verloopt ziet het
onderwijsleerproces er anders uit binnen een Leonardogroep. De kerndoelen worden
compact aangeboden waardoor tijd overblijft voor verbreden, verdiepen en verrijken.
Hoogbegaafde kinderen leren hoofdzakelijk vanuit grote gehelen. Daarom wordt
leerstof topdown aangeboden. Eerst wordt uitgelegd waar de lesstof past binnen het
grote geheel. Vervolgens wordt hier een onderdeel van uitgelegd en ingeoefend.
Leerlingen worden gecoacht in het ontwikkelen van metacognitieve vaardigheden:
leren structureren, leren plannen, leren organiseren, leren doorzetten, leren omgaan
met teleurstellingen, leren omgaan met fouten maken en perfectionisme,
impulscontrole, enz.
Ook worden ze gestimuleerd met elkaar samen te werken middels coöperatieve
werkvormen waardoor ze andermans ideeën leren waarderen en respecteren.
In de visie van De Driesprong wordt respect voor elkaar als een belangrijk
aandachtspunt gezien. In een veilige omgeving, waarin iedereen zich fijn en veilig
voelt kunnen kinderen zich goed ontwikkelen.
Regels, afspraken en consequente toepassingen zijn daarbij noodzakelijk.
Ook frustraties, het kwijt zijn van gevoel van veiligheid, vertrouwen en plezier in leren
vraagt veel geduld en aandacht van een leerkracht.
De leerkracht dient oog te hebben voor onderliggende emoties.
Dit vraagt sterk pedagogisch handelen van de leerkracht.
Als hulpmiddel maken we gebruik van het Kiewsysteem ( Kind In Evenwicht en
Warmte).
Voor sommige kinderen is de problematiek te groot om in een schoolse setting op te
lossen en wordt met ouders gezocht naar externe hulpverlening.
Het indelen op leeftijd heeft gevolgen voor het didactisch handelen.
Binnen het Leonardoconcept wordt in principe niet versneld op leeftijd.
Ook binnen een Leonardo-groep zijn grote niveauverschillen aanwezig. Differentiatie
binnen de kernvakken zijn zichtbaar gemaakt in groepsplannen.
Naast de kernvakken is er een verruimd aanbod waarbij verbreed, verdiept en verrijkt
wordt.
De leerlingen volgen het onderwijsaanbod, passend bij hun leerjaar. Daarnaast wordt
verrijkend rekenen (Rekentijger, Somplextra) groep overstijgend aangeboden.
Vanwege diverse problematiek behorend bij hoogbegaafdheid hebben de kinderen
behoefte aan begrip en support van de leerkracht. Dit is essentieel voor het
welbevinden van het kind en vraagt een adequate attitude van de leerkracht.
Hoogbegaafde kinderen kunnen last hebben van een significant verschil tussen het
verbale en performale i.q. Om frustratie te voorkomen wordt de instructie en
verwerking ondersteund door het aanbrengen van structuur in de taakaanpak, o.a.
middels de stop-denk-doe-check methode.
Kenmerkend voor hoogbegaafdheid is perfectionisme, met daarmee verhoogd risico
op faalangst. Oorzaak hiervoor is drieledig:
- De kinderen leggen de lat te hoog
- Ze zijn in het verleden weinig tegen problemen aangelopen
- Kinderen hebben dikwijls een fixed mindset: als gediagnosticeerd
hoogbegaafde moet je optimaal presteren zonder inspanning.
Leerkrachten creëren bewust faalmogelijkheden waardoor de kinderen in een veilige
setting hiermee leren omgaan. Vooral op het leveren van een inspanning wordt een
positieve feedback gegeven door de leerkrachten: naast het product (de cijfers) wordt
het leerproces (geleverde inspanningen en samenwerking met anderen) benadrukt.
Het hoogbegaafde kind heeft in het algemeen een weerzin voor herhalen.
Automatiseren vraagt herhalen en oefenen. Omdat veel hoogbegaafde kinderen
moeite hebben om hun cognitie uit te schakelen komt het automatiseren moeilijk tot
stand. Tafeltjes worden vaak niet tot nauwelijks geautomatiseerd omdat de kinderen
blijven rekenen. Dit betekent dat de leerkracht veel afwisseling moet zoeken in
werkvormen om aangeleerde kennis en vaardigheden te onderhouden. Ook door het
invoeren van multi task werkvormen wordt gewerkt aan het automatiseringsproces.
Daarnaast is thuis oefenen noodzakelijk.
LEERSTOFAANBOD
De kerndoelen worden compact aangeboden waardoor tijd overblijft voor verrijken,
verbreden en verdiepen.
Naast de kerndoelen wordt verrijkingsstof aangeboden, zoals Rekentijgers,
Somplextra, Bolleboos, plusboek Taal Op Maat, Zinder, leeskrakers, enz.
Verbreding vindt o.a. plaats middels de vakken: Engels, filosofie, science, muziek en
schaken. Engels wordt gegeven door een native speaker vanaf groep L3, schaken
en muziek worden eveneens gegeven door vakdocenten.
Verdiepen gebeurt met name tijdens projecten. Leidraad voor deze projecten zijn de
verschillende denklevels van Bloom. Leerlingen leren vanuit eigen
onderzoeksvragenvragen en worden begeleid om te komen tot deep level vragen.
Het vasthouden van een onderzoekende houding wordt gestimuleerd door o.a.
deelname aan Lego League ,de Nationale Wetenschapsquiz en samenwerking met
het Wetenschapsknooppunt.
Door een competitief element toe te voegen leren de kinderen een uitdaging aan te
gaan, met teleurstelling om te gaan, te plannen, door te zetten en samen te werken.
Het huidige curriculum is dynamisch van aard. We streven naar een goede
voorbereiding voor de kinderen op de 21e eeuw. Hierbij horen onder andere leren
ondernemen, techniek en ICT vaardigheden, omgaan met elkaar.
INTAKE PROCEDURE
-
-
-
Een kind wordt aangemeld voor de Driesprong
Kennismakingsgesprek met directie
Kleuters met een ontwikkelingsvoorsprong wordt een verrijkt onderwijsaanbod
aangeboden
Indien het kind voor januari 6 jaar wordt, behoort instroom in Leonardo groep 3
tot de mogelijkheid. Dit is afhankelijk van:
 Uitslag WISC III of SON R 6-40; totaal IQ minimaal 130 (andere testen
worden niet geaccepteerd)
 Advies van De Driesprong of het onderwijsaanbod van Leonardo beter
aansluit bij de onderwijsbehoefte van het kind
Ouders van kinderen die vanuit een andere basisschool aangemeld worden
(zij instromers) vragen het onderwijskundig rapport op bij de school van het
kind.
Voor deze zij- instromers volgt een intake gesprek waarin met ouders en de
coördinator hoogbegaafdheid gekeken wordt naar de onderwijsbehoefte van
het kind. Hierna volgt een proefperiode van minimaal 3 weken in de Leonardo-
groep. Gedurende de proefperiode blijft het kind ingeschreven op de huidige
basisschool.
Download