Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid

advertisement
Duurzame overheidsopdracht-fiche: uitgebreid
1) Onderwerp
Met milieuvriendelijke materialen en processen en met respect voor de
arbeidsvoorwaarden van de arbeiders en eventueel kinderen geproduceerde kledij en
accessoires van textiel, woningtextiel, vezels, garens en stoffen.
“<…..> (naam van de openbare overheid) hecht belang aan de milieuzorg en de
sociale aspecten. Dit wordt verklaard in haar <strategisch beleid>, <missie>,
<aankoopbeleid>, ...”
2) Uitsluitingscriteria
De niet-naleving van de milieu- en sociale wetgeving, die het voorwerp is geweest
van een definitief vonnis of een beslissing met een gelijkwaardig effect, kan
beschouwd worden als een overtreding met betrekking tot het professionele gedrag
van de betrokken economische operator, of een ernstig vergrijp dat het mogelijk
maakt de betrokken partij uit te sluiten van de mededinging voor het contract.
Ref.:
Art. 53 en 54 van Richtlijn 2004/17/EG en Art. 45 van Richtlijn 2004/18/EG
3) Technische capaciteit (niet exclusief)
/
4) Technische specificaties
Vereisten voor alle soorten vezels
Verven
-
Men mag geen azokleurstoffen gebruiken die uiteenvallen in een van de volgende
aromatische amines: (EU toolkit algemene criteria tech. spec.)
o
o
o
o
o
o
o
o
4-aminodifenyl (92-67-1)
benzidine (92-87-5)
4-chloor-o-toluïdine (95-69-2)
2-nafthylamine (91-59-8)
o-aminoazotolueen (97-56-3)
2-amino-4-nitrotolueen (99-55-8)
p-chlooraniline (106-47-8)
2,4-diaminoanisol (615-05-4)
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-
De volgende kleurstoffen mogen niet worden gebruikt: (EU toolkit algemene criteria tech.spec.)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-
4,4′-diaminodifenylmethaan (101-77-9)
3,3′-dichloorbenzidine (91-94-1)
3,3′-dimethoxybenzidine (119-90-4)
3,3′-dimethylbenzidine (119-93-7)
3,3′-dimethyl-4,4′-diaminodifenylmethaan (838-88-0)
p-cresidine (120-71-8)
4,4′-methyleen-bis-(2-chlooraniline) (101-14-4)
4,4′-oxydianiline (101-80-4)
4,4′-thiodianiline (139-65-1)
o-toluödine (95-53-4)
2,4-diaminotolueen (95-80-7)
2,4,5-trimethylaniline (137-17-7)
4-aminoazobenzeen (60-09-3)
o-anisidine (90-04-0)
C.I. Basic Red 9
C.I. Disperse Blue 1
C.I. Acid Red 26
C.I. Basic Violet 14
C.I. Disperse Orange 11
C. I. Direct Black 38
C. I. Direct Blue 6
C. I. Direct Red 28
C. I. Disperse Yellow 3
De volgende kleurstoffen mogen alleen worden gebruik als de weerstand tegen
(zure en alkalische) transpiratie van de geverfde vezels, garens of stoffen ten
minste 4 bedraagt: [kerncriteria EU-toolkit]
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505
C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500
C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305
C.I. Disperse Blue 35
C.I. Disperse Blue 102
C.I. Disperse Blue 106
C.I. Disperse Blue 124
C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080
C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005
C.I. Disperse Orange 37
C.I. Disperse Orange 76
(vroeger Orange 37)
C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110
C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015
C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210
C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345
C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375
C.I. Disperse Yellow 39
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
o C.I. Disperse Yellow 49
Andere chemicaliën
-
Biociden of biostatische producten mogen niet zodanig op de producten toegepast
worden dat ze tijdens de gebruiksfase actief zijn.
-
De hoeveelheid vrij en gedeeltelijk in water oplosbaar formaldehyde in de
afgewerkte stof mag niet groter zijn dan 75 ppm voor producten die in direct
contact met de huid komen, en 300 ppm voor alle andere producten. Dit geldt ook
voor de vulstoffen.; [kerncriteria EU-toolkit]
-
De volgende vlamvertragers mogen niet in het eindproduct worden gebruikt: (EU
toolkit algemene criteria tech.spec.)
o PBB (Polybroombifenyl) CAS nr. 59536-65-1
o pentaBDE (Pentabroomdifenylether) CAS nr.. 32534-81-9
o octaBDE (Octabroomdifenylether) CAS nr. 32536-52-9
-
De volgende vlamvertragers mogen niet in het eindproduct worden gebruikt:
o TRIS Tri-(2,3-dibroompropyl)fosfaat CAS nr.126-72-7
o TEPA Tris-(aziridinyl)-fosfinoxide) CAS nr. 545-55-1
-
De concentratie van de som van 2,3,5,9-Tetrachlorfenol; 2,3,4,6-Tetrachlorfenol
en 2,3,4,5-Tetrachlorfenol mag niet groter zijn dan:
o Voor textiel voor baby’s: 0,05ppm
o Voor textiel dat in direct contact komt met de huid, textiel dat niet in direct
contact komt met de huid en decoratietextiel: 0,5ppm.
-
Voor producten die in direct contact komen met de huid, mogen de volgende
ftalaatverzachters niet meer dan 0,1% per gewicht van het eindproduct
vertegenwoordigen: (EU toolkit algemene criteria tech.spec.)
o DEHP (Di-(2-ethylhexyl)-ftalaat) CAS nr. 117-81-7
o BBP (Butylbenzylftalaat) CAS nr. 85-68-7
o DBP (Dibutylftalaat) CAS nr. 84-74-2
-
De hoeveelheid cadmium (Cd), chroom (Cr), nikkel (Ni), lood (Pb) of koper (Cu)
in het product mag niet groter zijn dan: (EU toolkit algemene criteria tech.spec.)
o
o
o
o
o
Cadmium (Cd): 0,1 ppm
Chroom (Cr): 2,0 ppm
Nikkel (Ni): 4,0 ppm
Lood (Pb): 1,0 ppm
Koper (Cu): 50,0 ppm
Specifieke vereisten voor vezels
Voor producten die gemaakt zijn van katoen of andere natuurlijke cellulosevezels
(dit geldt eveneens voor vulmaterialen van katoen of andere natuurlijke cellulosevezels; dit criterium
is niet van toepassing indien deze vezels niet meer dan 5% vertegenwoordigen van het totale gewicht
van de textielvezels in het product. Het is evenmin van toepassing op kringloopvezels).
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
-
-
- het product bevat niet meer dan 1 ppm (delen per miljoen) in totaal van de
volgende pesticiden (EU toolkit algemene criteria tech.spec.)
o 2,4,5-T
o Aldrine
o Captafol
o Chlordaan
o Chloordimeform
o DDT
o Dieldrine
o Dinoseb en zouten
o Endrine
o Heptachloor
o Hexachloorbenzeen
o Hexachloorcyclohexaan, α
o Hexachloorcyclohexaan, β
o Hexachloorcyclohexaan, δ
o Metamidofos
o Monocrotofos
o Parathion
o Parathion-methyl
o Toxafeen
Het product bevat niet meer dan 0,5 ppm pentachloorfenol.
Voor producten van elastaan of coating van polyurethaan (dit geldt eveneens voor
vulmaterialen van elastaan; dit criterium is niet van toepassing indien deze vezels niet meer dan 5%
vertegenwoordigen van het totale gewicht van de textielvezels in het product. Het is evenmin van
toepassing op kringloopvezels).
-
De concentratie van deze organische tinverbindingen mag de volgende grenzen
niet overschrijden:
o in textiel voor baby’s:
 TBT (tributyltin): 0,5 ppm
 TPhT (trifenyltin: 0,5 ppm
 DBT (dibutyltin): 1,0 ppm
o in textiel dat in direct contact komt met de huid:
 TBT (tributyltin): 1 ppm
 TPhT (trifenyltin: 1 ppm
 DBT (dibutyltin): 2 ppm
o in textiel dat niet in direct contact komt met de huid:
 TBT (tributyltin): 1 ppm
 TPhT (trifenyltin: 1 ppm
 DBT (dibutyltin): 2 ppm
o in decoratiemateriaal:
 TBT (tributyltin): 1 ppm
 TPhT (trifenyltin: 1 ppm
 DBT (dibutyltin): 2 ppm
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
Voor vette wol en andere keratinevezels (met inbegrip van schapenwol, kamelenwol,
alpacawol, geitenwol) (dit geldt eveneens voor vulmaterialen van vette vol of andere
keratinevezels (met inbegrip van schapenwol, kamelenwol, alpacawol, geitenwol); dit criterium is niet
van toepassing indien deze vezels niet meer dan 5% vertegenwoordigen van het totale gewicht van de
textielvezels in het product. Het is evenmin van toepassing op kringloopvezels).
-
Het totale gehalte van de volgende stoffen mag niet groter zijn dan 1 ppm: γhexachloorcyclohexaan (lindaan), α-hexachloorcyclohexaan, βhexachloorcyclohexaan, δ-hexachloorcyclohexaan, aldrine, dieldrine, endrine,
p,p'-DDT, p,p'-DDD.
Voor polyester (dit geldt eveneens voor vulmaterialen van polyester; dit criterium is niet van
toepassing indien deze vezels niet meer dan 5% vertegenwoordigen van het totale gewicht van de
textielvezels in het product. Het is evenmin van toepassing op kringloopvezels).
-
De hoeveelheid antimonium in de polyestervezels mag niet groter zijn dan 260
ppm. (EU toolkit algemene criteria tech. spec.)
Staving:
De naleving van alle bovenvermelde criteria kan gestaafd worden met de volgende
labels:
EU Ecolabel
Nordic Swan
Ökotex 100
indien de inschrijver een van deze labels kan voorleggen, is geen bijkomende staving
vereist. Andere gepaste bewijsstukken van een erkend organisme kunnen eveneens
gebruikt worden.
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
5) Gunning van de opdracht:
Criterium
1
Prijs
Weging
bijv. 70%
Berekening (bijv.): Laagste voorgestelde prijs / vermelde prijs x 0,70
2
Milieucriteria
bijv. 20%
(De openbare overheid formuleert de punten die zij aan de onderstaande criteria
wenst toe te kennen)
Berekening (bijv.): Totaal gescoorde punten / maximum aantal punten x 0,20
3
4
…
…
bijv. 5 %
bijv.….
Milieucriteria
Vereisten voor alle soorten vezels
Grondstoffen
-
De verhouding per gewicht katoen of andere natuurlijke vezels die in het
eindproduct wordt gebruikt, afkomstig van organische productie. Hoe hoger deze
verhouding, hoe meer punten het product ontvangt. (EU toolkit algemene criteria tech.spec.)
-
De verhouding per gewicht kringloopvezels die in het product worden gebruikt,
namelijk vezels die uitsluitend afkomstig zijn van resten van textiel- en
kledingfabrikanten of van post-consument afval (textiel of ander). Hoe hoger deze
verhouding, hoe meer punten het product ontvangt. (EU toolkit algemene criteria tech.spec.)
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
Chemicaliën
Voorafgaande opmerking: In deze opdracht wordt voor de eenvoud geen rekening
gehouden met criteria die verwijzen naar textielprocessen zoals voorstrijken,
strippen, depigmenteren, wegen, transport enz. Geïnteresseerde partijen vinden
deze criteria in de gegevensbank van www.gidsvoorduurzameaankopen.be.
-
Het gehalte polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAH) in de minerale olie
van hulpstoffen en afwerkingsmiddelen voor vezels en garens is kleiner dan 1,0%
per gewicht; (EU toolkit algemene criteria tech.spec.)
-
Alkylfenolethoxylaten (APEO’s), lineaire alkylbenzeensulfonaten (LAS),
bis(gehydrogeneerd talgalkyl) dimethylammoniumchloride (DTDMAC), distearyl
dimethylammoniumchloride (DSDMAC), di(geharde talg)
dimethylammoniumchloride (DHTDMAC), ethyleendiamine tetra-acetaat
(EDTA) en diëthyleentriamine penta-acetaat (DTPA) worden niet gebruikt en
maken geen deel uit van om het even welk prepraat of om het even welke formule.
(EU toolkit algemene criteria tech. spec.)
-
De hoeveelheid vrij en gedeeltelijk in water oplosbaar formaldehyde is beperkt
tot:
o Voor textiel voor baby’s: minder dan 20 ppm (opsporingslimiet)
o Voor textiel dat in direct contact komt met de huid: 30 ppm
o Voor textiel dat niet in direct contact komt met de huid en voor
decoratietextiel: 300 ppm
-
Men mag geen vlamvertragende stoffen of vlamvertragende preparaten gebruiken
die meer dan 0,1% per gewicht bevatten van stoffen waarop op het ogenblik van
de toepassing een of meer van de volgende waarschuwingszinnen (of combinaties
daarvan) van toepassing zijn of zouden kunnen zijn:
o R40, R45, R46, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63, R68 (zie
bijlage),
zoals bepaald in Richtlijn 67/548/EEG en haar amendementen.
Deze vereiste geldt niet voor vlamvertragers waarvan de chemische aard bij
het aanbrengen wijzigt, zodat ze niet langer onder een van de bovenvermelde
risicozinnen geclassificeerd zijn, en waarvan minder dan 0,1 % van de
vlamvertragers in het behandelde deel zijn oorspronkelijke vorm behoudt.
-
Gehalogeneerde krimpwerende stoffen of preparaten mogen alleen worden
gebruikt op wolschilfers.
-
Men mag geen afwerkingsmiddelen of afwerkingspreparaten gebruiken die meer
dan 0,1% per gewicht bevatten van stoffen waarop op het ogenblik van de
toepassing een of meer van de volgende waarschuwingszinnen (of combinaties
daarvan) van toepassing zijn of zouden kunnen zijn:
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
o R40, R45, R46, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63, R68 (zie
bijlage),
-
zoals bepaald in Richtlijn 67/548/EEG en haar amendementen.
Coatings, laminaten en vliezen mogen niet geproduceerd worden met behulp van
plastificeringsmiddelen of solventen waarop op het ogenblik van de toepassing
een of meer van de volgende risicozinnen (of combinaties daarvan) van toepassing
zijn of zouden kunnen zijn:
o R40,R45,R46, R49, R50, R51, R52, R53, R60, R61, R62, R63, R68 (zie
bijlage)
-
-
zoals bepaald in Richtlijn 67/548/EEG en haar amendementen.
De concentratie pentachloorfenol is minder dan 0,05 ppm in textiel voor baby’s en
minder dan 0,5 ppm in textiel dat direct in contact komt met de huid, textiel dat
niet direct in contact komt met de huid of decoratietextiel.
In textiel voor baby’s vertegenwoordigt de som van de volgende ftalaatverzachters
niet meer dan 0,1% per gewicht van het product:
o
o
o
o
o
-
DINP (Di-isononylftalaat) CAS nr. 58033-90-2
DNOP (Di-n-octylftalaat) CAS nr. 117-84-0
DEHP (Di-(2-ethylhexyl)-ftalaat) CAS nr. 117-81-7
BBP (Butylbenzylftalaat) CAS nr. 85-68-7
DBP (Dibutylftalaat) CAS nr. 84-74-2
De concentratie van de volgende extraheerbare zware metalen is niet groter dan:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
voor antimonium: 30 ppm
voor arsenicum: voor textiel voor baby’s: 0,2 ppm, voor ander textiel: 1 ppm
voor lood: voor textiel voor baby’s: 0,2 ppm, voor ander textiel: 1 ppm
voor chroom: voor textiel voor baby’s: 1 ppm, voor ander textiel: 2 ppm
voor chroom VI: 0,5 ppm
voor kobalt: voor textiel voor baby’s: 1 ppm, voor ander textiel: 4 ppm
voor koper: voor textiel voor baby’s: 25 ppm, voor ander textiel: 50 ppm
voor nikkel: voor textiel voor baby’s: 1 ppm, voor ander textiel: 4 ppm
voor kwik: 0,02 ppm
De concentratie orthofenylfenol (OPP) in textiel voor baby’s is minder dan 50
ppm, in ander textiel minder dan 100 ppm.
-
De concentratie van de som van chloorhoudend benzeen en tolueen
(dichloorbenzeen, trichloorbenzeen, tetrchloorbenzeen, pentachloorbenzeen,
hexachloorbenzeen, chloortolueen, dichloortolueen, pentachloortolueen) in het
product is kleiner dan 1 ppm.
-
Voor tapijten van textiel, matrassen, schuim en grote gecoate artikelen die niet als
kledij worden gebruikt, is de uitstoot van de volgende vluchtige stoffen lager dan:
o voor formaldehyde: 0,1mg/m³
o voor toluol: 0,1mg/m³
o voor styrol: 0,005mg/m³
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
o
o
o
o
o
o
-
voor vinylcyclohexeen: 0,002mg/m³
voor 4-fenylcyclohexaan: 0,03mg/m³
voor butadine: 0,002mg/m³
voor vinylchloride: 0,002mg/m³
voor aromatische koolwaterstoffen: 0,3mg/m³
voor organische vluchtige stoffen: 0,5mg/m³
In het product wordt geen asbest gebruikt.
Verfstoffen en kleurmiddelen
-
De gehalten ionische onzuiverheden in de gebruikte verfstoffen mogen niet groter
zijn dan:
-
Ag 100 ppm; As 50 ppm; Ba 100 ppm; Cd 20 ppm; Co 500 ppm; Cr 100 ppm; Cu
250 ppm; Fe 2500 ppm; Hg 4 ppm; Mn 1000 ppm; Ni 200 ppm; Pb 100 ppm; Se
20 ppm; Sb 50 ppm; Sn 250 ppm; Zn 1500 ppm.
Metalen die integraal deel uitmaken van de molecule van de kleurstof
(bijvoorbeeld metaalcomplexverven, bepaalde reactieve verven enz.) worden niet
in aanmerking genomen voor de beoordeling van de naleving van deze waarden,
die uitsluitend betrekking hebben op onzuiverheden. (Verfstoffen zijn
kleurmiddelen die al dan niet oplosbaar zijn in water. Hun affiniteit voor de vezels
leidt tot een chemische binding). (EU toolkit algemene criteria tech. spec.)
-
De gehalten ionische onzuiverheden in de gebruikte pigmenten mogen niet groter
zijn dan: As 50 ppm; Ba 100 ppm, Cd 50 ppm; Cr 100 ppm; Hg 25 ppm; Pb 100
ppm; Se 100 ppm; Sb 250 ppm; Zn 1000 ppm. (Pigmenten zijn anorganische of
organische, chromatische of achromatische kleurstoffen die vrijwel onoplosbaar
zijn in het toepassingsmedium. Ze hebben geen affiniteit voor de vezels en
vereisen een specifiek bindmiddel) EU toolkit algemene criteria tech. spec.)
-
Het verven met chroombeits is verboden.
-
Men mag geen azokleurstoffen gebruiken die uiteenvallen in een van de volgende
aromatische amines:
o 2,4-xylidine (87-62-7)
o 2,6-xylidine (95-68-1)
-
Men mag geen verfstoffen of preparaten van verfstoffen gebruiken die meer dan
0,1% per gewicht bevatten van stoffen waarop op het ogenblik van de toepassing
een of meer van de volgende waarschuwingszinnen (of combinaties daarvan) van
toepassing zijn of zouden kunnen zijn:
o R40, R45, R46, R49, R60, R61, R62, R63, R68 (zie bijlage),
zoals bepaald in Richtlijn 67/548/EEG en haar amendementen.
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
-
Verfstoffen die geclassificeerd zijn als sensibiliseren/allergeen, carcinogeen,
mutageen of giftig voor de voortplanting: De volgende verfstoffen mogen niet in
het eindproduct worden gebruikt: (EU toolkit algemene criteria tech.spec.)
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
-
C.I. Disperse Blue 3 C.I. 61 505
C.I. Disperse Blue 7 C.I. 62 500
C.I. Disperse Blue 26 C.I. 63 305
C.I. Disperse Blue 35
C.I. Disperse Blue 102
C.I. Disperse Blue 106
C.I. Disperse Blue 124
C.I. Disperse Orange 1 C.I. 11 080
C.I. Disperse Orange 3 C.I. 11 005
C.I. Disperse Orange 37
C.I. Disperse Orange 76
C.I. Disperse Red 1 C.I. 11 110
C.I. Disperse Red 11 C.I. 62 015
C.I. Disperse Red 17 C.I. 11 210
C.I. Disperse Yellow 1 C.I. 10 345
C.I. Disperse Yellow 9 C.I. 10 375
C.I. Disperse Yellow 39
C.I. Disperse Yellow 49
C.I. Disperse Blue 1 C.I: 64 500
C.I. Disperse Brown 1
C.I. Disperse Yellow 3 C.I: 11 855
Verfstoffen die geclassificeerd zijn als sensibiliseren/allergeen, carcinogeen,
mutageen of giftig voor de voortplanting: De volgende verfstoffen mogen niet in
het eindproduct worden gebruikt: :
o C.I. Disperse Orange 149
o C.I. Disperse Yellow 23 C.I: 26 070
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
Bedrukking
-
De bedrukking mag niet op basis van plastisol zijn.
Specifieke vereisten voor vezels
Voor acrylonitrilvezels (dit geldt eveneens voor vulmaterialen; dit criterium is niet van toepassing
indien deze vezels niet meer dan 5% vertegenwoordigen van het totale gewicht van de textielvezels in
het product. Het is evenmin van toepassing op kringloopvezels).
-
Het gehalte residueel acrylonitril van de ruwe vezels die de vezelfabriek verlaten
is lager dan 1,5 mg/kg. EU toolkit algemene criteria tech.spec.)
Voor producten van katoen of andere natuurlijke cellulosevezels (dit geldt eveneens
voor vulmaterialen van katoen of andere natuurlijke cellulosevezels; dit criterium is niet van toepassing
indien deze vezels niet meer dan 5% vertegenwoordigen van het totale gewicht van de textielvezels in
het product. Het is evenmin van toepassing op kringloopvezels).
-
Het product bevat niet meer dan 0,05 ppm (voor zover de gevoeligheid van de
testmethode het mogelijk maakt) van elk van de volgende stoffen: aldrine,
captafol, chlordaan, DDT, dieldrine, endrine, heptachloor, hexachloorbenzeen,
hexachloorcyclohexaan (totaal isomeren), 2,4,5-T, chloordimeform,
chloorbenzilaat, dinoseb en zijn zouten, monocrotofos, pentachloorfenol,
toxafeen, methamidofos, methylparathion, parathion, fosfamidon. (EU toolkit algemene
criteria tech.spec.)
Deze vereiste geldt niet wanneer meer dan 50% van het katoengehalte organisch
verbouwd katoen of overgangskatoen is, wat betekent dat een onafhankelijk
organisme certificeert dat het katoen geproduceerd is volgens de productie- en
inspectievereisten van de Verordening van de Raad (EEG) Nr. 2092/91 van 24
juni 1991 inzake de biologische productiemethode en aanduidingen
dienaangaande op landbouwproducten en levensmiddelen.
-
En de concentratie van de som van de volgende pesticiden mag niet hoger zijn dan
0,5 ppl voor textiel voor baby’s en 1 ppm voor andere textielproducten:
2,4,5-T; 2,4-D; azinophosmethyl; azinophosethyl; aldrine; bromofos-ethyl;
captafol; carbaryl; chlordaan; chloordimeform; chloorfenvinfos; coumafos;
cyfluthrine; cyhalothrine; cypermethrine; def; deltamethrine; ddd; dde; ddt;
diazinon; dichloorprop; dicrotofos; dieldrine; dimethoaat; dinoseb en zouten; αendosulfaan; β-endosulfaan; endrine; esfenvaleraat; fenvaleraat; heptachloor;
heptachloorepoxide; hexachloorbenzeen; α-hexachloorcyclohexaan; βhexachloorcyclohexaane; δ-exachloorcyclohexaan; isodrine; kelevane; kepone;
lindaan; malathion; mcpa; mcpb; mecoprop; metamidofos; methoxychloor; mirex;
monocrotofos; parathion; parathion-methyl; perthaan; fosdrine/mevinfos;
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
propethamfos; profenofos; quinalfos; strobaan; telodrine; toxaphene; trifluraline,
pentachloorfenol.
Voor producten van elastaan (dit geldt eveneens voor vulmaterialen van elastaan en voor
coatings van polyurethaan; dit criterium is niet van toepassing indien deze vezels niet meer dan 5%
vertegenwoordigen van het totale gewicht van de textielvezels in het product. Het is evenmin van
toepassing op kringloopvezels).
-
Het product moet volledig vrij zijn van organotineverbindingen. (EU toolkit algemene
criteria tech. spec.)
Voor producten van vette wol en andere keratinevezels (dit geldt eveneens voor
vulmaterialen van vette vol of andere keratinevezels (met inbegrip van schapenwol, kamelenwol,
alpacawol, geitenwol); dit criterium is niet van toepassing indien deze vezels niet meer dan 5%
vertegenwoordigen van het totale gewicht van de textielvezels in het product. Het is evenmin van
toepassing op kringloopvezels).
-
Het totale gehalte van de som van de volgende stoffen mag niet groter zijn dan 0,5
ppm: γ-hexachloorcyclohexaan (lindaan), α-hexachloorcyclohexaan, βhexachloorcyclohexaan, δ-hexachloorcyclohexaan, aldrine, dieldrine, endrine,
p,p'-DDT, p,p'-DDD. (EU toolkit algemene criteria tech.spec.)
-
Het totale gehalte van de som van de volgende stoffen mag niet groter zijn dan 2
ppm: diazinon, propetamfos, chloorfenvinfos, dichloorfenthion, chloorpyrifos,
fenchloorfos. (EU toolkit algemene criteria tech.spec.)
-
Het totale gehalte van de som van de volgende stoffen mag niet groter zijn dan 0,5
ppm: cypermethrine, deltamethrine, fenvaleraat, cyhalothrine, flumethrine. (EU
toolkit algemene criteria tech.spec.)
-
Het totale gehalte van de som van de volgende stoffen mag niet groter zijn dan 2
ppm: diflubenzuron, triflumuron. (EU toolkit algemene criteria tech.spec.)
-
En de concentratie van de som van de volgende pesticiden mag niet hoger zijn dan
0,5 ppl voor textiel voor baby’s en 1 ppm voor andere textielproducten:
2,4,5-T; 2,4-d; azinophosmethyl; azinophosethyl; aldrine; bromofos-ethyl;
captafol; carbaryl; chlordaan; chloordimeform; chloorfenvinfos; coumafos;
cyfluthrin; cyhalothrine; cypermethrine; def; deltamethrine; ddd; dde; ddt;
diazinon; dichlorprop; dicrotophos; dieldrine; dimethoaat; dinoseb en zoutens; αendosulfaan; β-endosulfaan; endrine; esfenvaleraat; fenvaleraat; heptachloor;
heptachloorepoxide; hexachloorbenzeen; α-hexachloorcyclohexaan; βhexachloorcyclohexaan; δ-exachloorcyclohexaan; isodrine; kelevane; kepone;
lindaan; malathion; mcpa; mcpb; mecoprop; metamidophos; methoxychloor;
mirex; monocrotofos; parathion; parathion-methyl; perthaan; fosdrin/mevinfhos;
propethamfos; profenofos; quinalfos; strobane; telodrine; toxafeen; trifluraline.
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
Voor producten van kunstmatige cellulosevezels (met inbegrip van viscose, lyocel, acetaat,
cupro, triacetaat) (dit geldt eveneens voor vulmaterialen van kunstmatige cellulosevezels (met inbegrip
van viscose, lyocel, acetaat, cupro, triacetaat); dit criterium is niet van toepassing indien deze vezels
niet meer dan 5% vertegenwoordigen van het totale gewicht van de textielvezels in het product. Het is
evenmin van toepassing op kringloopvezels).
-
Het gehalte AOX in de vezels mag niet groter zijn dan 250 ppm. (EU toolkit algemene
criteria tech. spec.)
Voor producten van polyester:
-
De hoeveelheid antimonium in de polyestervezels mag niet groter zijn dan 30
ppm.
-
Gehalogeneerde draagstoffen mogen niet worden gebruikt.
Voor producten van polypropyleen:
(dit geldt eveneens voor vulmaterialen van polypropyleen; dit criterium is niet van toepassing indien
deze vezels niet meer dan 5% vertegenwoordigen van het totale gewicht van de textielvezels in het
product. Het is evenmin van toepassing op kringloopvezels).
-
Pigmenten op loodbasis mogen niet worden gebruikt. (EU toolkit algemene criteria tech. spec.)
6) Uitvoeringsclausules:
/
6bis) Bijzondere uitvoeringsvoorwaarden
De inschrijver waarborgt dat zijn onderneming en haar leveranciers ten minste de
volgende internationale instrumenten naleven:
- IAO-verdragen 29 en 105 (Dwangarbeid)
- IAO-verdragen 87 en 98 (Vrijheid van vereniging)
- IAO-verdragen 100 en 111 (Gelijk loon en geen discriminatie)
- IAO-verdragen 138 en 182 (Minimumleeftijd en
kinderarbeid)
Ernstigste vormen van
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
Waarborg van de naleving:
De inschrijver vermeldt in zijn offerte dat de naleving van de specifieke uitvoeringsclausules gewaarborgd zal zijn. Hij vermeldt de bewijzen die voorgelegd kunnen
worden om de naleving te waarborgen. Dit kan gestaafd worden door een SA 8000certificaat of door het Belgische sociale label.
Indien de inschrijver de naleving van de bovenvermelde verdragen niet kan
waarborgen, beschrijft hij de procedure voor de garantie van de naleving op korte
termijn. De sociale vereisten gelden zowel voor zijn eigen onderneming als voor zijn
onderaannemers. De inspanningen worden vermeld in een actieplan.
Indien het contract verscheidene jaren geldig is, zal de onderneming elk jaar verslag
uitbrengen over de uitvoering van het actieplan en de gerealiseerde verbeteringen. Dit
verslag is toegankelijk voor het publiek.
Indien de opdrachtgevende overheid signalen uit de maatschappij ontvangt dat tijdens
de uitvoering van het contract niet aan de bovenvermelde vereisten wordt voldaan of
dat verbeteringen (of aankondigingen daarvan) uitblijven, kan de opdrachtgevende
overheid de onderneming om rekenschap vragen, kan ze extern advies of een externe
audit vragen, of kan ze optreden zoals in een geval van contractbreuk.
Referenties
[Informatie van de openbare overheid die deze clausules in een aanbesteding gebruikt
heeft]
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
Bijlage 1 RISICOZINNEN:
(Risicozinnen worden vermeld op de etiketten van de producten en in de
veiligheidsbladen van de producten. Het zijn nuttige verificatie-instrumenten.)
R1:
In droge toestand ontplofbaar.
R2:
Ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
R3:
Ernstig ontploffingsgevaar door schok, wrijving, vuur of andere ontstekingsoorzaken.
R4:
Vormt met metalen zeer gemakkelijk ontplofbare verbindingen.
R5:
Ontploffingsgevaar door verwarming.
R6:
Ontplofbaar met en zonder lucht.
R7:
Kan brand veroorzaken.
R8:
Bevordert de ontbranding van brandbare stoffen.
R9:
Ontploffingsgevaar bij menging met brandbare stoffen.
R10:
Ontvlambaar
R11:
Licht ontvlambaar
R12:
Zeer licht ontvlambaar
R13 (verouderd):
Zeer licht ontvlambaar vloeibaar gas
(Deze risicozin wordt niet langer vermeld in de op 26.10.93 gepubliceerde versie van de GefStoffV.)
R14:
Reageert heftig met water.
R15:
Bij contact met water komt zeer ontvlambaar gas vrij.
Merck R15.1
Contact met zuur geeft licht ontvlambare gassen vrij.
R16:
Ontploffingsgevaar bij menging met oxiderende stoffen.
R17:
Spontaan ontvlambaar in lucht.
R18:
Kan bij gebruik een ontvlambaar/ontplofbaar damp-luchtmengsel vormen.
R19:
Kan ontplofbare peroxiden vormen.
R20:
Schadelijk bij inademing.
R21:
Schadelijk bij aanraking met de huid.
R22:
Schadelijk bij opname door de mond.
R23:
Giftig bij inademing.
Riedel-de Haen R23K:
Eveneens giftig bij inademing.
R24:
Giftig bij aanraking met de huid.
Riedel-de Haen R24K:
Eveneens giftig bij aanraking met de huid.
R25:
Giftig bij opname door de mond.
Riedel-de Haen R25K:
Eveneens giftig bij opname door de mond.
R26:
Zeer giftig bij inademing.
Riedel-de Haen R26K:
Eveneens zeer giftig bij inademing.
R27:
Zeer giftig bij aanraking met de huid.
Riedel-de Haen R27A:
Zeer giftig in contact met de ogen.
Riedel-de Haen R27K:
Eveneens zeer giftig bij aanraking met de huid.
Riedel-de Haen R27AK:
Eveneens zeer giftig in contact met de ogen.
R28:
Zeer giftig bij opname door de mond.
Riedel-de Haen R28K:
Eveneens zeer giftig bij opname door de mond.
R29:
Vormt giftig gas in contact met waterheftig met water.
R30:
Kan bij gebruik licht ontvlambaar worden.
R31:
Vormt giftige gassen in contact met zuren.
Merck R31,1
Vormt giftige gassen in contact met basen.
R32:
Vormt zeer giftige gassen in contact met zuren.
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
R33:
Gevaar voor cumulatieve effecten.
R34:
Veroorzaakt brandwonden.
R35:
Veroorzaakt ernstige brandwonden.
R36:
Irriterend voor de ogen.
Riedel-de Haen R36A:
Traanvormend
R37:
Irriterend voor de ademhalingswegen.
R38:
Irriterend voor de huid.
R39:
Gevaar voor ernstige onherstelbare effecten.
R40:
Carcinogene effecten zijn niet uitgesloten.
LET OP: Deze risicozin werd tot 2001 ook voor mogelijke mutagene of teratogene gevaren gebruikt.
Deze risico’s worden nu geëtiketteerd met R68!
R41:
Gevaar voor ernstig oogletsel.
R42:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing.
R43:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
R44:
Ontploffingsgevaar bij verwarming in afgesloten toestand.
R45:
Kan kanker veroorzaken.
R46:
Kan erfelijke genetische schade veroorzaken.
R47 (verouderd):
Kan misvormingen veroorzaken.
(Deze risicozin wordt niet langer vermeld in de op 26.10.93 gepubliceerde versie van de GefStoffV.)
R48:
Gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling.
R49:
Kan kanker veroorzaken bij inademing.
R50:
Zeer giftig voor waterorganismen.
R51:
Giftig voor waterorganismen.
R52:
Schadelijk voor waterorganismen.
R53:
Kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R54:
Giftig voor planten.
R55:
Giftig voor dieren.
R56:
Giftig voor bodemorganismen.
R57:
Giftig voor bijen.
R58:
Kan in het milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken
R59:
Gevaarlijk voor de ozonlaag.
R60:
Kan de vruchtbaarheid schaden.
R61:
Kan het ongeboren kind schaden.
R62:
Mogelijk gevaar voor verminderde vruchtbaarheid.
R63:
Mogelijk gevaar voor beschadiging van het ongeboren kind.
R64:
Kan schadelijk zijn via de borstvoeding.
R65:
Schadelijk: kan longschade veroorzaken bij opname door de mond.
R66:
Herhaalde blootstelling kan een droge of gebarsten huid veroorzaken.
R67:
Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.
R68:
Onherstelbare effecten zijn niet uitgesloten.
COMBINATIES VAN RISICOZINNEN:
R14/15:
Reageert heftig met water en vormt daarbij zeer licht ontvlambaar gas.
R15/29:
Vormt giftig en zeer ontvlambaar gas in contact met water.
R20/21:
Schadelijk bij inademing en bij aanraking met de huid.
R21/22:
Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R20/22:
Schadelijk bij inademing en bij opname door de mond.
R20/21/22:
Schadelijk bij inademing, opname door de mond en aanraking met de huid.
R21/22:
Schadelijk bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R23/24:
Giftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
R24/25:
Giftig bij contact met de huid en bij opname door de mond.
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
R23/25:
Giftig bij inademing en inslikken.
R23/24/25:
Giftig bij inademing, bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R24/25:
Giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R26/27:
Giftig bij inademing en bij aanraking met de huid.
R27/28:
Zeer giftig bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R26/28:
Zeer giftig bij inademing en bij opname door de mond.
R26/27/28:
Zeer giftig bij inademing, bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R36/37:
Irriterend voor de ogen en de ademhalingswegen.
R37/38:
Irriterend voor de ademhalingswegen en de huid.
R36/38:
Irriterend voor de ogen en de huid.
R36/37/38:
Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid.
R39/23:
Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing.
R39/24:
Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.
R39/25:
Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.
R39/23/24:
Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing en bij aanraking met de huid.
R39/23/25:
Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing en bij opname door de mond.
R39/24/25:
Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en bij opname door de mond.
R39/23/24/25: Giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing, bij aanraking met de huid en bij opname
door de mond.
R39/26:
Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing
R39/27:
Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid.
R39/28:
Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij opname door de mond.
R39/26/27:
Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing en bij aanraking met de huid.
R39/26/28:
Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing en bij opname door de mond.
R39/27/28:
Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij aanraking met de huid en bij opname door de
mond.
R39/26/27/28: Zeer giftig: gevaar voor zeer ernstige onherstelbare effecten bij inademing, bij aanraking met de huid en bij
opname door de mond.
R42/43:
Kan overgevoeligheid veroorzaken bij inademing en bij aanraking met de huid.
R48/20:
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling door inademing.
R48/21:
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling en aanraking met de huid.
R48/22:
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.
R48/20/21:
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en
aanraking met de huid.
R48/20/22:
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname
door de mond.
R48/21/22:
Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid
en opname door de mond.
R48/20/21/22: Schadelijk: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking
met de huid en opname door de mond.
R48/23:
Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling door inademing.
R48/24:
Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling en aanraking met de huid.
R48/25:
Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij opname door de mond.
R48/23/24:
Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en aanraking met
de huid.
R48/23/25:
Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing en opname door
de mond.
R48/24/25:
Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij aanraking met de huid en
opname door de mond.
R48/23/24/25: Giftig: gevaar voor ernstige schade aan de gezondheid bij langdurige blootstelling bij inademing, aanraking met
de huid en opname door de mond.
R50/53:
Zeer giftig voor waterorganismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R51/53:
Giftig voor waterorganismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
R52/53:
Schadelijk voor waterorganismen, kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.
R68/20:
Schadelijk: bij inademen zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R68/21:
Schadelijk: bij aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R68/22:
Schadelijk: bij opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R68/20/21:
Schadelijk: bij inademing en aanraking met de huid zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R68/20/22:
Schadelijk: bij inademen en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R68/21/22:
Schadelijk: bij aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet uitgesloten.
R68/20/21/22: Schadelijk: bij inademing, aanraking met de huid en opname door de mond zijn onherstelbare effecten niet
uitgesloten.
Deze fiche is een product van de Programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling,
http://www.gidsvoorduurzameaankopen.be
Download