Tekst van de dienst

advertisement
Hour of Power
In dit document vindt u een tekstweergave van een Hour of Power uitzending.
Uitzending:
Episode:
Vertaling:
25 december 2013
2237D XEVE
Hoek & Sonépouse Ondertiteling BV
Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden
is niet toegestaan dan na schriftelijke toestemming door Stichting Hour of Power, Postbus 22,
1250 AA Laren, [email protected]
Opening
Een Amerikaanse tv-kerkdienst als het gezicht en de stem van positief christendom. Gezegende
kerstdagen.
Samenzang – “Hallelujah Chorus”
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja, halleluja Koning der koningen en Here der heren Koning der
Koningen en Here der heren en Hij zal heersen voor eeuwig en eeuwig voor eeuwig en eeuwig
Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja halleluja
Welkomstwoord
Door Bobby Schuller
Een gezegende Kerst. Welkom in de Crystal Cathedral. U gaat een van de mooiste kerstvieringen ter
wereld bijwonen. Maar laten we eerst bidden.
Gebed
Vader, we komen tot U en danken U voor uw Zoon Jezus Christus. Hij werd geboren in een duistere
tijd en daardoor mogen wij nu geloven dat, in wat voor duisternis we ook verkeren Christus' licht het
altijd zal verlichten. Wij vereren Hem en danken U voor Hem. In zijn naam bidden wij dit. Amen.
Samenzang - “Joy to the World”
Jubel het uit, de Heer is hier ontvang het Koningskind als Redder van de aarde geeft Hij het leven
Waarde dus hemel en aarde, zingt dus hemel en aarde, zingt dus hemel, hemel en aarde, zingt zijn
Koningschap zal eeuwig zijn en toont aan ieder volk de glorie van gerechtigheid de glorie van
Gerechtigheid de wond'ren van zijn liefde de wond'ren van zijn liefde de wond'ren, wond'ren van zijn
Liefde vreugde, vreugde, vreugd
Schriftlezing – Lucas 1: 26- 37
door Lawrence Wilkes
Amen. Gaat u zitten. In de zesde maand zond God de engel Gabriël naar de stad Nazaret in Galilea
naar een meisje dat was uitgehuwelijkt aan een man die Jozef heette een afstammeling van David.
Het meisje heette Maria. Gabriël ging haar huis binnen en zei: Gegroet Maria, je bent begenadigd de
Heer is met je.' Ze schrok hevig bij het horen van zijn woorden en vroeg zich af wat die begroeting te
betekenen had. Maar de engel zei tegen haar: Wees niet bang, Maria. God heeft je zijn gunst
geschonken. Luister, je zult zwanger worden en een zoon baren en je moet hem Jezus noemen. Hij
zal een groot man worden en Zoon van de Allerhoogste worden genoemd en God, de Heer, zal hem
de troon van zijn vader David geven. Tot in eeuwigheid zal hij koning zijn over het volk van Jakob en
aan zijn koningschap zal geen einde komen. Maria vroeg aan de engel: Hoe zal dat gebeuren? Ik heb
immers nooit gemeenschap met een man gehad. De engel antwoordde: 'De heilige Geest zal over je
komen en de kracht van de Allerhoogste zal je als een schaduw bedekken. Daarom zal het kind dat
geboren wordt, heilig worden genoemd en Zoon van God. Want voor God is niets onmogelijk. Zo luidt
het Woord van God.
SOLO – DOROTHY BENHAM - “Do You Hear What I Hear?”
De wind sprak tegen het kleine lam zie jij ook wat ik zie hoog in de lucht, klein lam? zie jij ook wat ik
Zie? een ster, een ster, dansend in de avond laat als een vlieger met een lange staart als een vlieger
Met een lange staart het lam sprak tegen de jonge herder: hoor jij ook wat ik hoor? klinkend door de
Lucht, jonge herder? hoor jij ook wat ik hoor? een lied, een lied, klinkend door de nacht met een stem
Vervuld van kracht met een stem vervuld van kracht de jonge herder sprak tegen de machtige koning
Weet u ook wat ik weet? in uw warme paleis, machtige koning? weet u ook wat ik weet? een kind
Bibberend van de kou laten we Hem brengen zilver en goud laten we Hem brengen zilver en goud de
Koning sprak tot de mensen overal luister naar wat ik zeg: bid voor vrede, mensen overal luister naar
Wat ik zeg een kind slapend in de nacht heeft ons goedheid en licht gebracht heeft ons goedheid en
Licht gebracht
Schriftlezing – Matteüs 1:18-23
door Jim Kok
De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkt aan Jozef
maar nog niet bij hem woonde bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, die
een rechtschapen mens was wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim
te verstoten. Toen hij dit overwoog verscheen hem in een droom een engel van de Heer. De engel zei:
Jozef, zoon van David wees niet bang je vrouw Maria bij je te nemen. Want het kind dat ze draagt is
verwekt door de Heilige Geest. Ze zal een zoon baren. Geef hem de naam Jezus want Hij zal zijn volk
bevrijden van hun zonden. Dit alles is gebeurd opdat in vervulling zou gaan wat bij monde van de
profeet door de Heer is gezegd. Zo luidt het Woord van de Heer.
Koor – “Adeste Fideles/O Come All Ye Faithful”
Komt allen tezamen jubelend van vreugde komt nu, o komt nu naar Betlehem komt allen tezamen
Jubelend van vreugde komt nu, o komt nu naar Betlehem ziet nu de Vorst der eng'len hier geboren
Komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden komt, laten wij aanbidden die Koning de hemelse
Eng'len riepen eens de herders weg van de kudde naar 't schamel dak spoeden ook wij ons met
Eerbied'ge schreden komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden die
Koning het licht van de Vader licht van den beginne zien wij omsluierd, verhuld in 't vlees goddelijk
Kind gewonden in de doeken komt, laten wij aanbidden komt laten wij aanbidden komt, laten wij
Aanbidden die Koning komt allen tezamen jubelend van vreugde komt allen tezamen jubelend van
Vreugde komt allen tezamen jubelend van vreugde
Schriflezing – Matteüs 2:1,2,9b-11
door Lawrence Wilkes
En nu een selectie van verzen uit Matteüs twee. Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea
tijdens de regering van Herodes kwamen er magiërs uit het Oosten in Jeruzalem aan. Ze vroegen:
Waar is de pasgeboren koning van de Joden? Wij hebben namelijk zijn ster zien opgaan en zijn
gekomen om Hem eer te bewijzen En nu ging de ster die ze hadden zien opgaan voor hen uit, totdat
hij stil bleef staan boven de plaats waar het kind was. Toen ze dat zagen, werden ze vervuld van
diepe vreugde. Ze gingen het huis binnen en vonden het kind met Maria, zijn moeder. Ze wierpen zich
neer om het eer te bewijzen. Ze openden kistjes met kostbaarheden en boden het kind geschenken
aan: goud en wierook en mirre. Zo luidt het Woord van de Heer.
DUET – DANIEL & MARLA RODRIGUEZ - “I Believe”
Op een dag zal ik het gelach horen van kinderen in een wereld waarin oorlog is uitgebannen op een
Dag zal ik mensen van elke huidskleur zien die woorden delen van liefde en devotie sta op en voel de
Heilige Geest vind de kracht van je geloof open je hart voor hen die je nodig hebben in de naam van
Liefde en toewijding aan God ja, ik geloof ik geloof dat de mensen van alle volken zich zullen
Verenigen om liefde te doen bloeien ik geloof in een wereld geleid door het Licht en door onze liefde
Te geven zullen we de hemel op aarde brengen ik geloof dat de mensen van alle volken zich zullen
Verenigen om liefde te doen bloeien ik geloof in een wereld geleid door het Licht en door onze liefde
Te geven zullen we de hemel op aarde brengen ik geloof ik geloof dat de mensen van alle volken zich
Zullen verenigen om liefde te doen bloeien ik geloof in een wereld waar we door liefde te geven de
Hemel op aarde zullen brengen we zullen de hemel op aarde brengen dat geloof ik
Instrumentaal – RICHARD RIVALE – “The Music of Christmas”
Schriflezing – Lucas 2:15-20
door Glenn DeMaster
Toen de engelen waren teruggegaan naar de hemel zeiden de herders tegen elkaar: Laten we naar
Betlehem gaan om met eigen ogen te zien wat er gebeurd is en wat de Heer ons bekend heeft
gemaakt. Ze gingen meteen op weg, en troffen Maria aan en Jozef en het kind dat in de voederbak
lag. Toen ze het kind zagen vertelden ze wat hun over dat kind was gezegd. Allen die het hoorden
stonden verbaasd over wat de herders tegen hen zeiden. Maar Maria bewaarde al deze woorden in
haar hart en bleef erover nadenken. De herders gingen terug terwijl ze God loofden en prezen om
alles wat ze gehoord en gezien hadden precies zoals het hun was gezegd. Zo luidt het Woord van de
Heer.
Koor – “For Unto Us a Child is Born”
Want een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven een Zoon is ons gegeven want een Kind is
Ons geboren een Zoon is ons gegeven een Zoon is ons gegeven want een Kind is ons geboren een
Zoon is ons gegeven een Zoon is ons gegeven een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust op
Zijn schouder en de heerschappij rust op zijn schouder en de heerschappij rust op zijn schouder en
Men noemt Hem: Wonderbare Raadsman Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst want een Kind is
Ons geboren een Zoon is ons gegeven een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven en de
Heerschappij rust op zijn schouders en de heerschappij rust op zijn schouders en men noemt Hem:
Wonderbare Raadsman Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst want een Kind is ons geboren want
Een Kind is ons geboren een Zoon is ons gegeven een Zoon is ons gegeven en de heerschappij rust
Op zijn schouder en de heerschappij rust op zijn schouder en de heerschappij rust op zijn schouder,
En men noemt Hem: Wonderbare Raadsman Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst want een Kind
Is ons gegeven een Zoon is ons gegeven een Zoon is ons gegeven een Zoon is ons gegeven en de
Heerschappij rust op zijn schouder en de heerschappij rust op zijn schouder en men noemt Hem:
Wonderbare Raadsman Sterke God, Eeuwige Vader, Vredevorst Eeuwige Vader, Vredevorst
Kerst preek – “Immanuel in the Morning”
door Bobby Schuller
Wat een ongelofelijke muziek. Iedereen heel erg bedankt. Ik ben ook weer erg onder de indruk van
Richard Rivale, die pas 15 is. Hij komt van onze Academie en gaat een grote toekomst tegemoet.
Vanavond wil ik me richten tot diegenen onder ons die het moeilijk hebben, terwijl het zo een blije tijd
zou moeten zijn. Kerst is een prachtige tijd met allerlei leuke gebruiken. Waarschijnlijk heeft u al
cadeautjes uitgewisseld met uw collega's. U heeft vast al sneeuw gezien als u naar de bergen bent
geweest of als u elders woont. Misschien heeft u aan liefdadigheid gedaan, kerstliedjes gezongen of
prachtige herinneringen opgehaald. Met Kerst zijn er vaak van die fijne dingen. Maar er is ook een
andere kant. Er luisteren nu een hoop mensen die jarenlang lijden onder werkelijk verlies. Verlies van
vrienden, gezondheid, je huis, je werk. En je denkt: Het wordt wel beter, maar het gaat alleen maar
slechter. Je denkt: Erger kan het niet worden, maar het wordt wel erger. En tot die mensen richt ik me
vanavond in het bijzonder degenen die zwoegen, die worstelen, lijden Ik zeg u: Uiteindelijk zal Kerst
zegevieren. Vanavond is het Kerstavond, het eind van de advent. Vanavond zeggen we: Het gezwoeg
en geworstel is voorbij want morgenochtend wordt een nieuw licht geboren nieuw leven in onze
duisternis gebracht en alles zal anders zijn. Morgen zal alles anders zijn. De titel van mijn korte preek
is: Immanuël komt in de morgen. Immanuël betekent: 'God met ons.' Het woord wordt vaker gebruikt
in het Oude Testament. Het was een ideaal, ontstaan uit de ontmoeting van Abraham en Mozes.
Mozes Hij had een tumultueus leven...en kwam in allerlei situaties sinds de brandende braamstruik.
Daarin is de God van zijn voorvaders, die zegt: Mozes, Mozes, Ik wil dat je mijn volk uit Egypte leidt.
Mozes zegt: Wie moet ik zeggen dat me stuurt? En God vertelt hem zijn Naam, en dat is iets heel
belangrijks. Voor ons lijkt dat niet zo, maar voor Mozes wel. Het betekende dat Mozes God bij zijn
naam mocht noemen. dat God nu met Mozes en zijn volk was. Hij mocht God bij zijn voornaam
noemen. Deze opdracht aan Mozes bracht vitaliteit in het volk van Israël. Het leidde tot een lange
geschiedenis van groei en welvaart culminerend in een gouden eeuw onder koning David. En deze
gouden eeuw werd gekoesterd door iedere Israëliet. Maar daarna zou er een periode van duizend jaar
komen van verdriet, de Babylonische ballingschap verdeeldheid en duisternis. Denkt u ook wel eens:
Ik weet nog hoe fijn m'n leven was in alle opzichten. Alles was perfect. Naar die gouden eeuw zou je
terug willen. Maar nu ben je overmand door ellende, beproevingen en pijn. Wanneer houdt het ooit op,
denk je. Houdt het ooit wel op? Sommigen weten zeker dat het nooit overgaat. Maar ik zeg u: Kerst
zal komen. In het diepst van die duisternis werd Jezus geboren. Er was religieuze duisternis. De
farizeeërs met hun regeltjes. Er was geestelijke duisternis. De tempel werd bestuurd door hypocrieten.
De religie sloot de armen en hongerigen buiten. Israël was telkens weer veroverd en werd nu bezet
door Rome. En dan de geboorte van Jezus zelf. Jezus was nog in het lichaam van Maria. In Betlehem
heeft Maria al weeën. Ze verkeert in gevaarlijke omstandigheden en kan niet eens een plek vinden om
de zoon van God ter wereld te brengen. Ze kan niet eens een veilige, schone, normale plek vinden om
te bevallen. Tenslotte komt ze in een herberg en de herbergier zegt: Je mag bevallen in mijn smerige
schuur waar de koeien en de honden verblijven en allerlei afval ligt. En je kind leg je maar in de
voederbak. Daar kwam Jezus ter wereld. En het maakt allemaal niks uit. Jezus was, in werelds
opzicht, een oninteressant iemand. Hij was niet rijk of geleerd, pleegde geen veroveringen is nooit
meer dan 300 kilometer van Betlehem vandaan geweest. Maar niemand heeft méér licht op aarde
gebracht. En dat gaat nog altijd door. Advent houdt in: Dat alles bekijken en zeggen: Al dat gezwoeg,
die pijn en beproeving heeft waarde gehad. Want uiteindelijk hebben we Jezus. Advent leert ons dat
het leven soms vol kan zijn van beroering, strijd, lijden, geploeter. Maar als Jezus onze herder is,
zullen we uiteindelijk met Hem zegevieren en zal alles goed komen. Ik spreek tot hen die zich nu in
hun leven op een adventsplek bevinden. Advent is een soort aftellen tot Kerst. De Kerst komt eraan.
Als mijn dochter de cadeautjes onder de boom ziet telt ze de dagen af tot ze ze kan uitpakken. Advent
is een tijd van afwachten en denken: hoe lang nog? Het is als zwangerschap. Toen mijn vrouw
zwanger was van haar eerste dochter was ze eerst bang voor de bevalling, vanwege de pijn en zo.
Maar in de negende maand, velen hier kunnen ervan meepraten ik natuurlijk niet. In de negende
maand verlangt ze naar de bevalling. De pijn kan haar niet meer schelen ze verlangt naar het eind van
de zwangerschap. Ze zou natuurlijk niet terug willen naar de vierde of de tweede maand. Ze wil
gewoon haar kind. En advent is als een tijd in het leven die vol strijd, moeilijkheden en ontberingen is.
En nu zijn we klaar voor een doorbraak, voor nieuw leven. En advent leert ons dat het leven zo is.
Soms is er lijden, worsteling en vooral geduld belangrijke ingrediënten zijn voor nieuw leven in uw
bestaan. En daar gaat Kerst over. En ieder mens die Jezus als herder heeft mag erop vertrouwen dat
hoe moeilijk het leven ook is Jezus uiteindelijk zal zegevieren. Ik herinner me uit mijn jeugd dat mijn
vader zo van vissen hield. Hij maakte toen een moeilijke tijd door en om daarmee om te kunnen gaan,
hield hij er een bootje op na, om te vissen. Op een dag beweerde mijn vader dat ik als elfjarige wel
een merlijn zou kunnen vangen. Dus ik ging oefenen dingen raken met mijn werphengel, blaadjes,
eekhoorns, vogels. Om me te oefenen. Of ik trok via mijn hengelsnoer de garagedeur open. Toen
werd het tijd een merlijn te vangen. Telkens weer voeren we uit dagen achter elkaar, zonder ook maar
iets te vangen. Ik kwam terecht in een ritme van mislukking. Het gaat niet gebeuren, dacht ik. Ik weet
nog precies de dag en de plek waar we waren. Ik zei tegen mijn vader: Zullen we gaan? Ik weet nu
dat 'vissen' niet betekent dat je iets vangt. Hij zei: Geef me nog een kwartier. Laten we nou gaan, zei
ik. Nog een kwartier, zei hij. Oké, nog een kwartiertje en dan gaan we, zei ik. Tien minuten verstreken,
twaalf, en toen de vijftiende minuut aanbrak zei hij: Oké, laten we gaan. En net toen we de lijnen
wilden binnenhalen ving ik mijn eerste merlijn. En ik leerde die dag iets heel belangrijks: Was dit niet
precies zoals het leven zelf? Je verliest keer op keer, je faalt, je vecht en struikelt. Je denkt: Zo blijft
het altijd. Maar ten slotte komt er nieuw leven. Sommigen van u hebben familieleden verloren, of hun
baan, hun huis, hun gezin, vriendschappen. Voor sommigen wordt dit de eerste Kerst zonder
echtgenoot of kind. En je denkt: Kan het nog erger? Sommigen wanhopen in stilte aan de baan waarin
ze vastzitten ze verknoeien hun leven, vinden ze. Tot u wil ik zeggen: Als u Jezus als herder heeft, zal
Kerst zegevieren. Advent leert dat alle moeiten en verdriet, lijden en worsteling als u Jezus als herder
heeft, uiteindelijk zullen leiden tot nieuw leven. Met hart en ziel geloof ik dat. Kerst zegeviert. En mèt
mijn grootvader zeg ik: Gooi de dag van morgen niet weg. Gooi de dag van morgen niet weg. Doe het
niet, want morgen brengt nieuw leven. Laten we bidden.
Gebed
We komen tot U in de naam van Jezus en danken U dat U ons hier hebt bijeengebracht. We weten
dat U de herder bent van onze zielen. En hoe moeilijk het leven ook kan zijn, U zult uiteindelijk
zegevieren en wij met U, dat weten we al in dit leven. Dank U, in Jezus' naam. Amen.
Solo – Daniel Rodriguez – “O Holy Night”
Licht in de nacht een ster schijnt door de wolken dit is de nacht dat zijn leven begon 'n sluier van angst
En pijn lag op de volken totdat Hij kwam en het kwaad overwon nieuwe hoop is Hij ons komen
Brengen stralend breekt de held're morgen aan knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen o
Nacht, o nacht die de Verlosser bracht o nacht, o nacht die de Verlosser bracht wat Hij ons leert is
Geven om een ander liefde alleen is de weg die Hij wees en als Hij spreekt verbreekt Hij alle banden
Vrij van het juk van verdrukking en vrees recht uit ons hart en dwars door alle tranen ontspringt een
Lied dat jubelt door de tijd knielt voor Hem neer en juicht in blijde zangen o nacht, o nacht die de
Verlosser bracht o nacht, o nacht die de Verlosser bracht o nacht die de Verlosser bracht o nacht
Zegen
Wilt u gaan staan voor de zegen. De Here zegene u en behoede u. De Here doe zijn aangezicht over
u lichten en zij u genadig. En moge u een schitterende, gezegende Kerst hebben. Wens de mensen
rondom u nu een gezegende Kerst toe. Een prachtige avond toegewenst.
Webtip: bekijk de uitzending van Hour of Power ook eens op www.hourofpower.nl/service!
Download