Werkschema handleidingen

advertisement
De canon in Een zee van tijd
In de tabel leest u bij welke jaargroepen en thema’s de canonvensters passen.
groep 4
thema
thema 3
begrippen
trekschuit, koets, huis, driehonderd jaar
geleden
canonvenster
groep 5
thema
thema 2
begrippen
jagers en boeren, meisje van Yde
canonvenster
thema 5
zeereizen, een spiegelschip, zeerovers
Buitenhuizen 17e en 18e eeuw
Rijk wonen buiten de stad
Hunebedden ca. 3000 voor
Christus
Vroege landbouwers
De Verenigde Oostindische
Compagnie 1602-1799
Overzeese expansie
thema 5
grachtenhuizen, het Trippenhuis, weeshuizen,
eenkamerwoningen
De grachtengordel 1613-1662
Stadsuitbreidingen in de zeventiende
eeuw
thema 5
schilderkunst, Rembrandt
Rembrandt 1606?-1669
De grote schilders
thema 6
groep 6
thema
thema 1
thema 2
televisie, elektrische apparaten, toenemende
welvaart, veranderende beroepen
begrippen
Drenthe, ijstijd, grafkelder, boeren,
trechterbekervolk, hunebedbouwers,
hunebedden nu, grottekeningen
Julius Caesar
De televisie vanaf 1948
De doorbraak van een massamedium
canonvenster
Hunebedden ca. 3000 voor Chr.
Vroege landbouwers
De Romeinse Limes 47-ca. 400
Op de grens van de Romeinse wereld
thema 3
thema 3
Romeinen in Nederland, Nijmegen,
archeologie, Romeinse resten in Nederland,
volksverhuizingen, Friezen
De Romeinse Limes 47-ca. 400
Op de grens van de Romeinse wereld
Germaanse goden, geschiedenis van
Dorestad, Willebrord, Bonifatius
Willibrord 658-739
Verbreiding van het christendom
thema 3
Karel de Grote, Frankische rijk, paltsen,
Valkhof, Karel ende Elegast, handelsstad,
monniken en ridders
Karel de Grote 742-814
Keizer van het avondland
1
thema 4
vikingen en Arabieren, de islam
Karel de Grote 742-814
Keizer van het avondland
thema 4
thema 5
thema 6
invloed van Arabisch op onze taal
kloosterleven, bibliotheek, schrijfzaal, schrift,
miniatuur
de riddertijd, de valkenjacht, verschillende
‘beroepen’, toernooi
Hebban olla vogala ca. 1100
Het Nederlands op schrift
Hebban olla vogala ca. 1100
Het Nederlands op schrift
Floris V 1254-1296
Een Hollandse graaf en ontevreden
edelen
groep 7
thema
thema 1
thema 3
begrippen
de middeleeuwse steden, markten, waag,
stadsrechten, gilden, vrij, onvrij, meesterstuk,
gezel, stadsbestuur, schout, rakker
canonvenster
De Hanze 1356-ca. 1450
Handelssteden in de Lage Landen
de Nieuwe Wereld, Cortés
Karel V 1500-1558
De Nederlanden als bestuurlijke
eenheid
thema 4
Erasmus, Luther, hervorming, paus, ketters,
Calvijn, kerk, protestanten, reformatie
Erasmus 1469?-1536
Een internationaal humanist
thema 4
Karel V, de Nederlanden, Filips II
Karel V 1500-1558
De Nederlanden als bestuurlijke
eenheid
thema 4
thema 4
thema 4
thema 5
thema 5
Beeldenstorm, Willem van Oranje, stafhouder,
smeekschrift, Geuzen, Filips II, Alva,
landvoogdes Margaretha, hagenpreek
Willem van Oranje, hervorming,
Beeldenstorm, Geuzen, moord op Willem van
Oranje, Balthasar Gerards, de Republiek
de Republiek, Twaalfjarig Bestand, Maurits,
raadpensionaris Johan van Oldenbarneveldt,
Zuidelijke Nederlanden, Staten-Generaal,
Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden,
slag bij Nieuwpoort
VOC, regenten, burgerij, de gouden eeuw,
Oostzeegebied, handel, specerijen, spinhuis,
weeshuis, rasphuis, nijverheid, windindustrie
landbouw en veeteelt in de gouden eeuw,
windindustrie, drooglegging, Beemster,
Wormer
De Beeldenstorm 1566
Godsdienststrijd
Willem van Oranje 1533-1584
Van rebelse edelman tot ‘vader des
vaderlands’
De Republiek 1588-1795
Een staatkundig unicum
De Verenigde Oostindische
Compagnie 1602-1799
Overzeese expansie
De Beemster 1612
Nederland en het water
2
thema 5
wevershuis, rasphuis, spinhuis
De grachtengordel 1613-1662
Stadsuitbreidingen in de zeventiende
eeuw
thema 5
Hugo de Groot
Hugo de Groot 1583-1645
Pionier van het moderne volkenrecht
thema 5
gouden eeuw, Rembrandt, schilder
Rembrandt 1606?-1669
De grote schilders
thema 5
Tachtigjarige oorlog, Vrede van Munster
Michiel de Ruyter 1607-1676
Zeehelden en de brede armslag van de
Republiek
thema 5
thema 5
Christiaan Huygens, slingeruurwerk, gouden
eeuw
Christiaan Huygens 1629-1695
Wetenschap in de Gouden Eeuw
Johan de Witt, 1672
Spinoza 1632-1677
Op zoek naar de waarheid
thema 5
de pruikentijd
Buitenhuizen 17e en 18e eeuw
Rijk wonen buiten de stad
thema 5
prinsgezinden, pachtersoproer, patriotten,
stadhouder Willem V
De patriotten 1780-1795
Crisis in de Republiek
thema 6
thema 6
thema 6
thema 6
thema 6
groep 8
thema
thema 1
Franse revolutie, patriotten, prinsgezinden, de
Republiek, Bataafse Republiek, Lodewijk
Napoleon, Napoleon
Franse revolutie, Napoleon, Lodewijk
Napoleon, tocht naar Rusland, Elba,
Waterloo, Sint Helena, burgerlijk wetboek
Noordelijke Nederlanden, Zuidelijke
Nederlanden, koning Willem I, koninkrijk,
Congres van Wenen, Luxemburg,
onafhankelijkheid België
trekschuit, diligence, trein, spoorlijn
Amsterdam-Haarlem
grondwet van 1848, Thorbecke,
koning Willem II, koning Willem III
begrippen
stoomkracht, industriële revolutie,
fabrieken
De patriotten 1780-1795
Crisis in de Republiek
Napoleon Bonaparte 1769-1821
De Franse tijd
Koning Willem I 1772-1843
Het koninkrijk van Nederland en België
De eerste spoorlijn 1839
De versnelling
De Grondwet 1848
De belangrijkste wet van een staat
canonvenster
De eerste spoorlijn 1839
De versnelling
3
thema 1
thema 1
kinderarbeid, Kinderwet van Van Houten,
kinderen als fabrieksarbeiders, kiesrecht,
school
Verzet tegen kinderarbeid
19e eeuw
De werkplaats uit, de school in
kiesrecht voor vrouwen
Aletta Jacobs 1854-1929
Vrouwenemancipatie
thema 1
crisisjaren, Black Thursday (Zwarte
Donderdag), industrie, werkloosheid,
stempelen, zwart werken, steun
De crisisjaren 1929-1940
Samenleving in depressie
thema 2
thema 2
thema 2
thema 4
thema 4
thema 4
thema 4
thema 4
Eerste Wereldoorlog, OostenrijkHongarije, Balkan, moord in Sarajevo,
1914, neutraal, mobilisatie, distributie,
loopgraven, wapenstilstand, vrede van
Versailles
Tweede Wereldoorlog, Mussolini, Hitler,
NSB, Mussert, NSDAP, meidagen 1940,
Grebbeberg, Afsluitdijk, bombardement
op Rotterdam, Februaristaking,
concentratiekamp, Maulthausen, Auswitz,
Westerbork, persoonsbewijs, Anne Frank,
Jodenvervolging, verzet, illegaal,
ondergrondse pers, distributiekantoren,
sabotage, pilotenhulp, D-day, Normandië,
slag om Arnhem, Hongerwinter,
voedseldroppings, bevrijding
Jodenvervolging, Anne Frank,
persoonsbewijs, Jodenster, Tweede
Wereldoorlog, Februaristaking, Joodse
Raad, Achterhuis
monopolie, rechtspraak,
handelsnederzettingen, specerijen,
gouverneur, koloniën
Columbus, 1492, slavenhandel, WIC,
VOC, Nederlands-Indië, plantages,
slavernij, Suriname, suikerplantage,
contractarbeiders
Nederlands-Indië, rijstbouw, plantages,
onafhankelijkheid, Soekarno, Max
Havelaar
Soekarno, Molukken, onafhankelijkheid,
Japan, 1949
Suriname, Surinaamse plantage,
onafhankelijke republiek, staatsgreep
1980, Nederlandse koloniën, Nederlandse
Antillen
De Eerste Wereldoorlog
1914-1918
Oorlog en neutraliteit
De Tweede Wereldoorlog
1940-1945
Bezetting en bevrijding
Anne Frank 1929-1945
Jodenvervolging
De Verenigde Oostindische
Compagnie 1602-1799
Overzeese expansie
Slavernij ca. 1637-1863
Mensenhandel en gedwongen
arbeid in de Nieuwe Wereld
Max Havelaar 1860
Aanklacht tegen wantoestanden in
Indië
Indonesië 1945-1949
Een kolonie vecht zich vrij
Suriname en de
Nederlandse Antillen vanaf 1945
Dekolonisatie van de West
4
thema 5
Marshallplan, weer op bouwen,
welvaartsstaat
Willem Drees 1886-1988
De verzorgingsstaat
thema 5
techniek
thema 5
Joegoslavië, Sarajevo, Koude Oorlog
thema 5
vluchtelingen, immigranten, geloof,
gastarbeiders, verschillende
bevolkingsgroepen
thema 5
thema 6
val Berlijnse Muur, VN, Joegoslavië,
gastarbeiders
De televisie vanaf 1948
De doorbraak van een
massamedium
Srebrenica 1995
De dilemma’s van
vredeshandhaving
Veelkleurig Nederland
vanaf 1945
De multiculturele maatschappij
Europa vanaf 1945
Nederlanders en Europeanen
huishoudelijke apparaten
De televisie vanaf 1948
De doorbraak van een
massamedium
thema 6
huishoudelijke apparaten, gasfornuis,
gashaard
De gasbel 1959-2030?
Een eindige schat
5
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards