Openen van een rekening - Vennootschappen

advertisement
AANVRAAG TOT HET OPENEN VAN EEN BANKRELATIE
Voor vennootschappen naar Belgisch recht1 die voor eigen rekening handelen2
1. RECHTSVORM EN BENAMING (in te vullen in hoofdletters)
Gekozen taal
NL
FR
EN
Handelsnaam
Rechtsvorm
Bedrijfssector
Beschrijving van de activiteit
NACE - codes
Ondernemings/btw-nummer
GIIN 3
Is de vennootschap een financiële instelling4?
ja
nee
Zo ja, vermeld het GIIN3..........................................................................................................................................................................................................
Maatschappelijke zetel
Straat .......................................................................................................................................................................................................................................
nr .................... Bus ....................... Postcode .......................................... Gemeente: ............................................................................................................
Land.................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................................................
Fax ............................................................................................... Website: .............................................................................................................................
E-mailadres ..............................................................................................................................................................................................................................
Bedrijfszetel
(indien verschillend van de
maatschappelijke zetel)
Straat .......................................................................................................................................................................................................................................
nr .................... Bus ....................... Postcode .......................................... Gemeente: ............................................................................................................
Land.................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................................................
Correspondentieadres
(indien verschillend van de
maatschappelijke zetel)
Straat .......................................................................................................................................................................................................................................
nr .................... Bus ....................... Postcode .......................................... Gemeente: ............................................................................................................
Land.................................................................................................................. Telefoon: .......................................................................................................
STATUTAIR OF CONTRACTUEEL VERTEGENWOORDIGD DOOR5
VERTEGENWOORDIGER 1
Dhr.
Mevr.
Mej.
VERTEGENWOORDIGER 2
Dhr.
Mevr.
Mej.
Functie
(binnen de rechtspersoon)
Naam
Voornaam
Burgelijke stand
Gehuwd
Gehuwd
Alleenstaand
Samenwonend
Alleenstaand
Samenwonend
Uit de echt gescheiden
Gescheiden
Weduw(e)(naar)
Uit de echt gescheiden
Gescheiden
Weduw(e)(naar)
Naam en Voornaam echtgeno(o)t(e) of Samenwonend:
Naam en Voornaam echtgeno(o)t(e) of Samenwonend:
......................................................................................................................... ........................................................................................................................
Adres van de wettelijke
woonplaats
Straat ................................................................................................................
nr .................... Bus ....................... Postcode ...................................................
Gemeente .........................................................................................................
Land ...................................................................................................................
Straat ............................................................................................................
nr .................... Bus ....................... Postcode ................................................
Gemeente .....................................................................................................
Land ...............................................................................................................
GSM-nummer
Telefoonnummer
E-mailadres
Geboortedatum
(DD/MM/JJJJ)
Geboorteplaats en -land
Nationaliteit
Namelijk de naamloze vennootschap, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de eenmansvennootschap met beperkte aansprakelijkheid,
de vennootschap onder firma, de gewone commanditaire vennootschap, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, de coöperatieve
vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid, de commanditaire vennootschap op aandelen, de Europese vennootschap, de landbouwvennootschap, de
burgerlijke vennootschap met handelsvorm, het economische samenwerkingsverband en het Europese economische samenwerkingsverband
2
Door dit document in te vullen, bevestigt u dat de vennootschap volle eigenaar is van de activa op de rekening(en) waarvoor de opening is gevraagd en van de
inkomsten die door deze activa worden voortgebracht en dat de vennootschap niet handelt als gevolmachtigde, tussenpersoon of stroman van een andere
persoon.
3
Het 'GIIN' of 'Global Intermediary Identification Number' moet enkel worden verstrekt door de vennootschappen die een dergelijk nummer van de Amerikaanse
belastingdiensten hebben ontvangen. Indien de vennootschap een financiële instelling is maar geen GIIN vermeldt, dient de venootschap een W-8BEN-E in te
vullen en te bezorgen aan Ketrade Bank (formulier te vinden op http://www.irs.gov/uac/About-Form-W-8BEN-E).
4
Voor een definitie van financiële instelling, zie ‘Bijlage 3 – Definitie van financiële instelling’.
5
De personen die de organisatie volgens de statuten of andere officiële identificatiedocumenten officieel vertegenwoordigen.
0003/N10/05/2016
1
VERTEGENWOORDIGER 1
VERTEGENWOORDIGER 2
Bediende
Beroep..............................................................................................................
Bedrijfssector nr*: ..........................................................................................
Werkgever .......................................................................................................
Arbeider
Beroep..............................................................................................................
Bedrijfssector nr*: ..........................................................................................
Werkgever .......................................................................................................
Bediende
Beroep................................................................................................................
Bedrijfssector nr*: ............................................................................................
Werkgever .........................................................................................................
Arbeider
Beroep................................................................................................................
Bedrijfssector nr*: .............................................................................................
Werkgever .........................................................................................................
Kaderlid
Beroep..............................................................................................................
Bedrijfssector nr*: ..........................................................................................
Werkgever .......................................................................................................
Cadre
Beroep...............................................................................................................
Bedrijfssector nr*: ............................................................................................
Werkgever .........................................................................................................
Ambtenaar
Beroep..............................................................................................................
Bedrijfssector nr*: ..........................................................................................
Werkgever .......................................................................................................
Ambtenaar
Beroep.................................................................................................................
Bedrijfssector nr*: .............................................................................................
Werkgever ...........................................................................................................
Zelfstandige
Bedrijfssector nr*: ..........................................................................................
Naam van de onderneming: ...........................................................................
Ondernemingsnr: ...........................................................................................
Zelfstandige
Bedrijfssector nr*: ............................................................................................
Naam van de onderneming: ..............................................................................
Ondernemingsnr: ..............................................................................................
Vrij beroep
Beroep..............................................................................................................
Vrij beroep nr (**): ...........................................................................................
Ondernemingsnr (indien van toepassing): ..........................................................
Vrij beroep
Beroep................................................................................................................
Vrij beroep nr (**) ..............................................................................................
Ondernemingsnr (indien van toepassing): .............................................................
Andere nationaliteit(en)
Identiteitskaartnummer
Geldig tot
(DD/MM/JJJJ)
Rijksregisternummer
Beroep/Activiteit
Zonder beroep (omcirkel wat van toepassing is en vul in)
gepensioneerde / werkzoekende / rentenier / huisvrouw of-man
Sinds (MM/JJJJ): ............................................................................................
Laatst uitgeoefende beroepsactiviteit: ........................................................
..........................................................................................................................
Student
ja
nee
Indien ja, gelieve te verduidelijken
- Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: …………………………….
..................................................................................................................………
- Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: ……………………………….....
…………………………………….................................................................................
- Datum van indiensttreding: ……………….....................................................…
- Datum van beëindiging van de functie: …………………………….......................
Is dat het geval voor een van uw ouders, kinderen of echtgeno(o)t(e)?
Politiek prominente persoon
(zoals gedefinieerd in bijlage 2)
Bevoorrechte informatie
ja
nee
Zonder beroep (omcirkel wat van toepassing is en vul in)
gepensioneerde / werkzoekende / rentenier / huisvrouw of-man
Sinds (MM/JJJJ): ............................................................................................
Laatst uitgeoefende beroepsactiviteit: ........................................................
..........................................................................................................................
Student
ja
nee
Indien ja, gelieve te verduidelijken
- Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: …………………………….
..................................................................................................................………
- Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: ……………………………….....
…………………………………….................................................................................
- Datum van indiensttreding: ……………….....................................................…
- Datum van beëindiging van de functie: …………………………….......................
Is dat het geval voor een van uw ouders, kinderen of echtgeno(o)t(e)?
ja
nee
Indien ja:
- Naam van de persoon: ..................................................................................
……………………………………..............................................................................…
- Band met u: ……………………….........................................................................
- Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: …………………………….
...........................................................................................................................
- Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: …………………………………
………………………………………..............................................................................
- Datum van indiensttreding: ………………….....................................................
- Datum van beëindiging van de functie: …………………………….......................
Indien ja:
- Naam van de persoon: ..................................................................................
……………………………………..............................................................................…
- Band met u: ……………………….........................................................................
- Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: …………………………….
...........................................................................................................................
- Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: …………………………………
………………………………………..............................................................................
- Datum van indiensttreding: ………………….....................................................
- Datum van beëindiging van de functie: …………………………….......................
Hebt u mogelijk voorkennis van de financiële markten?
Hebt u mogelijk voorkennis van de financiële markten?
ja
nee
Indien ja, welke effecten (Uitgever en ISIN code)?: ......................................
.........................................................................................................................
(*) te kiezen in de bijgecoerde lijst met de verscheidene sectoren, noteer hier de betreffende code
(**) Te kiezen in de bijgevoegde lijst met vrije beroepen; noteer hier de betreffende code
ja
nee
Indien ja, welke effecten (Uitgever en ISIN code)?: .........................................
............................................................................................................................
2.VERKLARING UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDE(N) (in te vullen in hoofdletters)
De wet tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme verplicht de banken om de Uiteindelijke Begunstigden van hun cliënten te identificeren, met name
wanneer de cliënten vennootschappen zijn (met of zonder rechtspersoonlijkheid). In de zin van de wet zijn de Uiteindelijke Begunstigden de natuurlijke personen die in rechte of in feite de
vennootschap controleren. Het gaat met name om natuurlijke personen die, rechtstreeks of onrechtstreeks, een participatie van 25% of meer in het kapitaal of minstens 25% van de
stemmen van de vennootschap bezitten en controleren en de personen die in rechte of in feite de vennootschap beheren.
Ondergetekende(n) die handel(t)(en) in de hoedanigheid van de naar behoren gemachtigde vertegenwoordiger van de vennootschap opgenomen in punt 1:
verklaart (verklaren) dat op …./……/……… de uiteindelijke begunstigde(en) van voornoemde vennootschap de volgende natuurlijke perso(o)n(en) is (zijn):
Hoedanigheid uiteindelijke
begunstigde
Aandeelhouder (≥ 25%)
Besluitvormer
Functie: .....................................
Politiek prominente persoon*
Ja
Nee
US Person5
Ja
Nee
Aandeelhouder (≥ 25%)
Besluitvormer
Functie: .....................................
Politiek prominente persoon*
Ja
Nee
US Person5
Ja
Nee
Aandeelhouder (≥ 25%)
Besluitvormer
Functie: .....................................
Politiek prominente persoon*
Ja
Nee
US Person5
Ja
Nee
Aandeelhouder (≥ 25%)
Besluitvormer
Functie: .....................................
Politiek prominente persoon*
Ja
Nee
US Person5
Ja
Nee
Aandeelhouder (≥ 25%)
Besluitvormer
Functie: .....................................
Politiek prominente persoon*
Ja
Nee
US Person5
Ja
Nee
Aandeelhouder (≥ 25%)
Besluitvormer
Functie: .....................................
Politiek prominente persoon*
Ja
Nee
US Person5
Ja
Nee
Aandeelhouder (≥ 25%)
Besluitvormer
Functie: .....................................
Politiek prominente persoon*
Ja
Nee
US Person5
Ja
Nee
Naam en Voornaam, Adres van de wettelijke woonplaats
Correspondentieadres
Geboorteland, -plaats en -datum, Nationaliteit(en)
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
5
De term 'US Person' moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig de geldende Amerikaanse wetgeving en de uiteindelijke begunstigde verklaart dat hij zelf
volledig verantwoordelijk is om te bepalen of hij al dan niet een US Person is. In geval van twijfel moet hij contact opnemen met een gespecialiseerd belastingconsulent. Als de uiteindelijke begunstigde een US Person wordt tijdens de dienstverlening, moet u dit onmiddellijk melden aan Keytrade Bank.
* Voor de Politiek prominente personen zoals gedefinieerd in bijlage 2 gelieve te verduidelijken:
Naam van de persoon : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Gaat het om de uiteindelijke begunstigde of om een van zijn directe familieleden (de precieze band verduidelijken)? .............................................................................................................
Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: ...........................................................................................................................................................................................................
Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: ..................................................................................................................................................................................................................
Datum van indiensttreding: .......................................................................................... Datum van beëindiging van de functie ........................................................................................
Naam van de persoon : ..........................................................................................................................................................................................................................................................
Gaat het om de uiteindelijke begunstigde of om een van zijn directe familieleden (de precieze band verduidelijken)? .............................................................................................................
Exacte omschrijving van het mandaat of de functie: ...........................................................................................................................................................................................................
Beschrijving en rol van het mandaat/de functie: ..................................................................................................................................................................................................................
Datum van indiensttreding: .......................................................................................... Datum van beëindiging van de functie ........................................................................................
verklaart (verklaren) dat op ......../......../............. de vennootschap of een (of meer) aandeelhouder(s) van meer dan 25% een beursgenoteerde vennootschap/een financiële instelling of
kredietinstelling/een Belgische openbare instelling is (zijn) met de volgende identificatiegegevens:
Categorie
Officiële handelsnaam
Adres van de maatschappelijke zetel
Beursgenoteerde vennootschap
........................................................................
..................................................................................... .....................................................................................
Kredietinstelling/
financiële instelling
........................................................................
..................................................................................... .....................................................................................
Belgische openbare instelling
........................................................................
..................................................................................... .....................................................................................
Beursgenoteerde vennootschap
........................................................................
..................................................................................... .....................................................................................
Kredietinstelling/
financiële instelling
........................................................................
..................................................................................... .....................................................................................
........................................................................
..................................................................................... .....................................................................................
Belgische openbare instelling
Beurs van de notering
De ondergetekende(n) bevestig(t)(en) dat alle meegedeelde informatie exact en correct is en verbind(t)(en) zich er onherroepelijk toe om de bank onmiddellijk schriftelijk op de hoogte te
brengen van elke wijziging in de lijst van uiteindelijke begunstigde(n) en haar een kopie te bezorgen van de identiteitsbewijzen van de nieuwe uiteindelijke begunstigden
3. DEBETKAARTEN (enkel geldig voor Belgische ingezetenen)
De kaart Bancontact / Mister Cash –Maestro is gratis (max. 3 kaarten)
Ik wens een debetkaart:
VERTEGENWOORDIGER 1
VERTEGENWOORDIGER 2
De pincode en kaart worden altijd naar de wettelijke woonplaats van de vertegenwoordiger(s) verstuurd. Indien u een debetkaart wenst en dit document
ondertekent, verklaart u de bijzondere voorwaarden van de debet kaarten, beschikbaar op de website www.keytradebank.be, te hebben gelezen en aanvaard.
4. MARKETING
Waar hoorde u over Keytrade Bank?
pers-reclame
radio
televisie
internet
beurzen
mond-tot-mondreclame
mailing
U stemt ermee in dat uw persoonsgegevens door Keytrade Bank gebruikt worden voor commerciële doeleinden en geeft Keytrade Bank de toestemming om u per e-mail commerciële berichten toe te
sturen met betrekking tot de door Keytrade Bank gepromote producten en diensten
ja
nee
Indien u zich hierboven akkoord hebt verklaard, hebt u op ieder ogenblik het recht om u te verzetten tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor directmarketingdoeleinden en/of het gebruik van uw
e-mailadres voor de verzending van reclameboodschappen, door een e-mail te sturen naar [email protected] of door een brief te sturen naar het Legal Department op het adres van Keytrade Bank.
5. . VERKLARINGEN VERTEGENWOORDIGERS en UITEINDELIJKE BEGUNSTIGDEN
We verklaren en erkennen dat:
Vrijstelling van Belgische roerende voorheffing en beurstaks
de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon in België is gevestigd (en dus geen vrijstelling kan genieten).
de maatschappelijke zetel van de rechtspersoon niet in België is gevestigd
Verklaring betreffende de Amerikaanse roerende voorheffing6
De rekeninghouder leeft alle voorwaarden na van de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting tussen België en de Verenigde Staten van Amerika om een verminderd tarief te
genieten, met inbegrip van deze met betrekking tot de aan de voordelen aangebrachte beperkingen, en haalt een inkomen uit de Verenigde Staten in de zin van artikel 894 van de
Amerikaanse belastingwet en de toepassingsregels als werkelijke eigenaar.
US Persons5 :
Wij zijn geen US Persons. Als een van de uiteindelijke begunstigden of een van de vertegenwoordigers in de loop van de dienstverlening als US person5 wordt gekwalificeerd, moet Keytrade
Bank hiervan onmiddellijk op de hoogte worden gebracht. Als u Keytrade Bank niet tijdig verwittigt, bent u aansprakelijk voor alle schade die hieruit kan voortvloeien. Ten gevolge van de
Amerikaanse fiscale regelgeving en wetgeving verstrekt Keytrade Bank geen diensten aan US Persons5 en heeft zij dan ook het recht om in dat geval de cliëntrelatie te beëindigen.
5
De term 'US Person' moet worden geïnterpreteerd overeenkomstig de geldende Amerikaanse wetgeving en de uiteindelijke begunstigde verklaart dat hij zelf volledig
verantwoordelijk is om te bepalen of hij al dan niet een US Person is. In geval van twijfel moet hij contact opnemen met een gespecialiseerd belastingconsulent. Als de
uiteindelijke begunstigde een US Person wordt tijdens de dienstverlening, moet u dit onmiddellijk melden aan Keytrade Bank.
6
Indien de vennootschap niet voldoet aan de vereiste voorwaarden om de Overeenkomst tot het vermijden van dubbele belasting tussen België en de Verenigde Staten van Amerika te genieten of
geen gebruik wenst te maken van de overeenkomst, moet u de verklaring betreffende de Amerikaanse roerende voorheffing diagonaal doorstrepen. Desgevallend worden de cliënten verzocht om
hun belastingconsulent te raadplegen voor bijkomende informatie.
Aan Keytrade Bank meegedeelde informatie:
- de inlichtingen die bij het openen van de bankrelatie in dit document en de bijlagen werden gegeven, zijn correct, actueel en volledig;
- de tegoeden die op de rekening worden geplaatst, zijn niet van illegale oorsprong en worden niet gebruikt voor het witwassen van geld of de financiering van terrorisme, nu en in de
toekomst;
- wij verbinden ons ertoe om onmiddellijk elke wijziging in de verstrekte informatie te melden;
- wij verklaren voor eigen rekening van de rechtspersoon te handelen en, in het tegenovergestelde geval, melden wij aan Keytrade Bank de identiteit van de derden voor wie wij handelen;
- wij aanvaarden dat dit formulier aan elke bevoegde instantie kan worden verstrekt in het kader van de wettelijke verplichtingen van Keytrade Bank.
Communicatiekanalen:
- We wensen de informatie die Keytrade Bank wettelijk verplicht is ons te verstrekken of die zij nuttig acht in het kader van onze relatie, te ontvangen via e-mail, via de transactiesite, via de
website www.keytradebank.be of, naar keuze van Keytrade Bank, via ieder ander geschikt communicatiemiddel op afstand7.
Orders betreffende financiële instrumenten:
- We zijn aansprakelijk voor en aanvaarden alle risico's verbonden aan orders betreffende financiële instrumenten, doorgegeven aan Keytrade Bank in onze naam en voor onze rekening, met
dien verstande dat Keytrade Bank niet aansprakelijk kan worden gesteld voor de geschiktheid van haar beleggingsbeslissingen en voor de financiële gevolgen van de orders.
Bescherming van de persoonsgegevens:
- De persoonlijke gegevens ingewonnen door Keytrade Bank bij het openen van de rekening of in de loop van de bankrelatie worden verwerkt door Keytrade Bank, die verantwoordelijk is voor
de verwerking van deze gegevens volgens de regelgeving tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze gegevens worden voornamelijk verwerkt voor het beheer van de bankrelatie,
voor controledoeleinden, voor het uitvoeren van marktanalyses, statistieken, tests en interne studies. Ze kunnen ook verwerkt worden voor commerciële prospectie- en direct marketingdoeleinden met betrekking tot producten die gepromoot worden door de Bank, door vennootschappen die deel uitmaken van de groep waar de Bank toe behoort of in voorkomend geval
door derden, maar in dit laatste geval zonder dat deze gegevens aan deze derden meegedeeld worden (behalve wanneer de cliënt zich hier bij het openen van de bankrelatie tegen verzet).
Meer informatie over het inwinnen, vastleggen, verwerken en in voorkomend geval het doorgeven van deze gegevens aan derden, en over het recht van raadpleging, verbetering en verzet is
te vinden in de sectie 'Persoonlijke Levenssfeer' in de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank.
- Telefoongesprekken met Keytrade Bank kunnen worden opgenomen door Keytrade Bank, zoals bepaald in de sectie 'Bewijs' in de Algemene Voorwaarden, voor bewijsdoeleinden (onder
meer – maar niet uitsluitend – ten aanzien van de ondergetekenden, de toezichthoudende en/of gerechtelijke instanties). Deze opnames worden bewaard zolang dit nodig is in het kader van
de nagestreefde doeleinden.
- Artikel 322 §3 van het Wetboek van Inkomstenbelastingen 1992 en het Koninklijk Besluit van 17 juli 2013 tot uitvoering van het voornoemde artikel verplichten Keytrade Bank om eenmaal
per jaar de gegevens over haar cliënten en hun contracten mee te delen aan het centraal aanspreekpunt, ingericht door de Nationale Bank van België (NBB), de Berlaimontlaan 14 te 1000
Brussel (hierna 'CAP' genoemd). Gedetailleerde informatie over de gegevens die aan het CAP worden doorgegeven, over het gebruik ervan en over de rechten van ondergetekende in dit
verband zijn beschikbaar op www.keytradebank.be .
Contractuele documenten:
We verklaren kennis te hebben genomen van de volgende documenten, ze te hebben begrepen en ze zonder voorbehoud te aanvaarden:
*de Algemene Voorwaarden, de documenten Tarieven, Interesten, Wisselkoersen van betalingstransacties en Aanbod producten en betalingsdiensten, op ieder ogenblik beschikbaar op
www.keytradebank.be
*de gebruiksvoorwaarden van de website www.keytradebank.be , op ieder ogenblik beschikbaar op www.keytradebank.be
*het document met belangrijke informatie voor de spaarder over de Azur- en High Fidelity-spaarrekeningen evenals de volledige reglementen van Keytrade Bank betreffende deze
rekeningen, op ieder ogenblik beschikbaar op www.keytradebank.be
Deze documenten worden per e-mail verstuurd bij het openen van de rekening en zijn op verzoek ook gratis beschikbaar bij Keytrade Bank.
6. VEREISTE BIJLAGEN
Volgende bijlagen moeten bij dit ingevulde en ondertekende document worden gevoegd:
√ de recentste gecoördineerde statuten of de geactualiseerde statuten die ter griffie van de rechtbank van koophandel zijn gedeponeerd of gepubliceerd in de bijlagen van het Belgisch
Staatsblad; EN
√ de recentste publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de benoeming van de bestuurders of elk ander document waarmee hun hoedanigheid van bestuurder kan worden
vastgesteld (zoals elke publicatie in het Belgisch Staatsblad die gewag maakt van deze personen als bestuurders of de bij de Nationale Bank van België ingediende jaarrekening); EN
√ de recentste publicatie in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad van de vertegenwoordigingsbevoegdheden van de vertegenwoordiger(s) van de rechtspersoon waardoor hij (zij) alleen de
rekening(en) van de rechtspersoon kan (kunnen) beheren (akte tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder, beheerder, beslissing van de raad van bestuur ...) of elk ander document zoals een
volmacht van een bevoegd orgaan van de rechtspersoon ten gunste van de vertegenwoordiger(s) die hem (hen) toelaat om de rekening(en) van de rechtspersoon alleen te beheren; EN
√ de identiteitsbewijzen van de vertegenwoordiger(s) en de uiteindelijke begunstigden van de rechtspersoon.
De kopie (recto-verso, zwart-wit, A4-formaat) moet leesbaar zijn en de foto duidelijk en herkenbaar.
De geldigheidsdatum van het identiteitsbewijs mag niet vervallen zijn.
√ Indien het om een elektronische kaart gaat of indien de woonplaats niet vermeld staat op de identiteitskaart of het paspoort, gelieve een kopie van een ander document toe te voegen waarop
de woonplaats duidelijk vermeld staat (gas/water/elektriciteit/telefoonfactuur, aanslagbiljet, origineel kleefbriefje ziekenfonds ...).
De adressen en handtekeningen op de rekeningopening moeten overeenkomen met de adressen en handtekeningen op de identiteitsbewijzen.
Hebt u alle vragen beantwoord en de gevraagde bijlagen toegevoegd?
Uw aanvraag kan maar snel worden behandeld indien uw dossier volledig is. Alle informatie wordt vertrouwelijk behandeld.
In de dagen na de ontvangst van het ingevulde formulier en alle vereiste bijlagen ontvangt iedere vertegenwoordiger na aanvaarding van de aanvraag tot het openen van de bankrelatie:
- zijn gebruikersnaam en logon worden naar het op dit document vermelde adres van woonplaats gestuurd
- om veiligheidsredenen worden zijn toegangswachtwoord en bevestigingscode in een tweede brief naar hetzelfde adres gestuurd.
- de Keytrade ID wordt afzonderlijk opgestuurd.
Gelieve het originele document ingevuld en ondertekend samen met de gevraagde bijlagen uitsluitend per post terug te sturen naar volgend adres:
Keytrade Bank, Vorstlaan 100, 1170 Brussel
Indien u een PROMOTIECODE hebt, gelieve deze hier in te vullen:
Plaats en datum ………………………...................................................................................................................................................................................
HANDTEKENING VERTEGENWOORDIGER 1
(conform het identiteitsbewijs)
HANDTEKENING VERTEGENWOORDIGER 2
(conform het identiteitsbewijs)
7
Ondergetekende is ervan op de hoogte gebracht dat de geldende regelgeving hem in bepaalde gevallen de mogelijkheid geeft om bepaalde informatie op papier of een
andere drager te ontvangen. Door haar hoedanigheid van internetbank geeft Keytrade Bank in haar beleid voorrang aan andere communicatiekanalen dan papier en gaat
ze enkel een contractuele relatie aan met cliënten die deze communicatiekanalen aanvaarden. Door Keytrade Bank te vragen een rekening te openen, verklaart
ondergetekende zich akkoord met dit beleid.
Bijlage 1: Verklarende nota over de verklaring betreffende de identiteit van de
uiteindelijke begunstigde(e) van een vennootschap (punt 2)
1. Waarom moeten de banken een verklaring uiteindelijke begunstigde(n) vragen?
De wetgeving tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme
verplicht de banken om hun cliënten te identificeren.
De vennootschap is wettelijk verplicht om haar uiteindelijke begunstigden te vermelden zowel bij aanvang van de commerciële relatie als op
later verzoek in het kader van de actualisering van informatie.
Als de vennootschap deze informatie niet kan verkrijgen of faalt om ze mee te delen of niet-relevante of onwaarschijnlijke informatie
meedeelt, kan de rekening niet worden geopend en wordt de procedure stopgezet.
2. Wie moet als een Uiteindelijke Begunstigde worden beschouwd?
a) De aandeelhouders die de controle uitoefenen, namelijk de natuurlijke perso(o)n(en) die de effectieve eigenaar is (zijn) van 25% of meer
van de aandelen of stemrechten, of die rechtstreeks of onrechtstreeks dit percentage bezitten of controleren.
b) De besluitvormers van de vennootschap, namelijk:
• De natuurlijke perso(o)n(en) die een mandaat uitoefen(t)(en) in het bestuursorgaan van de vennootschap.
Alle gevolmachtigden van de raad van bestuur en hun functie moeten worden vermeld.
Als een rechtspersoon bestuurder is, moet de identiteit van de natuurlijke perso(o)n(en) die deze rechtspersoon vertegenwoordig(t)(en)
(bijvoorbeeld de vaste vertegenwoordiger) worden vermeld.
• De natuurlijke perso(o)n(en) die, alleen of samen, rechtstreeks of onrechtstreeks de feitelijke controle over de vennootschap
uitoefen(t)(en) zonder een participatie van meer dan 25% of een mandaat binnen het bestuursorgaan te hebben.
Controle uitoefenen betekent een doorslaggevende invloed hebben op de benoeming van de meeste directieleden of de richting van de
vennootschap.
Opgelet: de uiteindelijke begunstigde(n) is (zijn) altijd natuurlijke perso(o)n(en).
Als de eigenaars/besluitvormers van een vennootschap zelf een of meer vennootschappen zijn, moet verder worden gezocht tot de
uiteindelijke begunstigden-natuurlijke personen zijn geïdentificeerd. Deze natuurlijke personen moeten op de lijst van de vennootschap
of entiteit van de cliënt worden vermeld, zonder rekening te houden met de 'tussenstappen'.
Concreet
Optie 1: De vennootschap is niet beursgenoteerd en heeft een beperkt aantal grote aandeelhouders of eigenaars die de vennootschap
controleren.
Het bezitten van 25% of meer van de aandelen of stemrechten door natuurlijke personen wordt beschouwd als een controledeelneming.
Zo wordt ook de uitoefening van minstens 25% van de stemrechten tijdens de algemene vergadering of via een
andere vorm van resultaatsparticipatie beschouwd als een teken van controle.
Het bezit kan rechtstreeks of onrechtstreeks zijn (bijvoorbeeld via intermediaire vennootschappen) of een combinatie van de twee.
> In dat geval moet de verklaring van de uiteindelijke begunstigden deze aandeelhouders of eigenaars alsook de besluitvormers van de
vennootschap vermelden.
Optie 2: De vennootschap is niet beursgenoteerd en heeft een groot aantal kleine aandeelhouders (alle situaties die niet onder optie 1 vallen,
vallen onder optie 2).
In dat geval is het praktisch onmogelijk om de aandeelhouders te vermelden en wordt de controle van de vennootschap niet uitgeoefend
door de aandeelhouders/eigenaars maar wel door de bestuurders.
> Enkel de bestuurders moeten dus in de verklaring worden vermeld.
Optie 3: De vennootschap is zelf beursgenoteerd.
> In dat geval voorziet de wet in een uitzondering: de uiteindelijke begunstigden moeten niet worden vermeld, maar wel de beurs waarop de
vennootschap genoteerd wordt.
Optie 4: De vennootschap is niet zelf beursgenoteerd maar is in het bezit van een vennootschap die beursgenoteerd is.
> De verklaring moet worden ingevuld met de vermelding van de vennootschap-eigenaar en de beurs waarop ze genoteerd wordt.
Keytrade Bank nv - sa
Vorstlaan 100 Bld du Souverain B-1170 Brussels, Belgium.
T + 32 2 679 90 00 - F + 32 2 679 90 01
[email protected] keytradebank.be
BTW-TVA BE0464 034 340 - RPR - RPM Brussels - FSMA 14 357
Bijlage 2: Verklarende nota betreffende Politiek Prominente Personen
Wie moet als een Politiek Prominente Persoon worden beschouwd?
Politiek Prominente Personen zijn:
- Natuurlijke personen die een belangrijk openbaar ambt uitoefenen (meer bepaald personen die in de loop van de twaalf laatste
maanden de hoogste internationale, nationale en regionale functies bekleden of hebben bekleed).
Deze categorie omvat de volgende personen:
• staatshoofden, regeringsleiders, ministers, onderministers en staatssecretarissen;
• parlementsleden;
• leden van de opperste gerechtshoven, grondwettelijke hoven of andere hoge rechtscolleges waarvan de beslissingen gewoonlijk niet
vatbaar zijn voor hoger beroep;
• leden van de rekenhoven en de directie van de centrale banken;
• ambassadeurs, zaakgelastigden en hoogste officieren van de krijgsmacht
• leden van bestuurs-, directie- of toezichtsorganen van
- Directe familieleden van deze personen zoals:
• de echtgeno(o)t(e);
• een partner die krachtens het nationaal recht rechtsgeldig kan worden gelijkgesteld met een echtgenoot (bijvoorbeeld de wettelijk
samenwonende partner);
• de kinderen en hun echtgenoten of partners;
• de ouders.
- Of de personen die nauw verbonden zijn met deze personen, namelijk:
• iedere natuurlijke persoon van wie is geweten dat hij met een politiek prominente persoon de gemeenschappelijke uiteindelijke
begunstigde is van juridische entiteiten of constructies, of een band heeft met de betrokken persoon via andere hechte zakenrelaties;
• iedere natuurlijke persoon die de enige uiteindelijke begunstigde is van een rechtspersoon of van een juridische constructie waarvan is
geweten dat ze de facto is opgericht ten gunste van een politiek prominent persoon.
BIJLAGE 3 – Definitie van financiële instelling
Als financiële instelling dient een organisatie te worden verstaan die onder één van volgende definities valt:
- Custodial Institution: een organisatie die financiële activa (zoals effecten) bewaart voor anderen. Daarbovenop is vereist dat het
bruto-inkomen tijdens de kortste van de hierna vermelde periodes voor minimum 20% bestaat uit inkomsten verkregen voor het houden
of bewaren van financiële vaste activa en gerelateerde financiële diensten. De voornoemde periodes zijn:
� Drie jaar voorafgaand aan het lopende boekjaar;
� De periode sinds de oprichting van de organisatie
- Depository Institution: een organisatie die deposito’s in bewaring neemt in het kader van normale bank- of soortgelijke activiteiten.
Onder deze definities vallen de normale banken, de financiële leasemaatschappijen, …
- Specified Insurance Company: een organisatie die een verzekeringsonderneming is (of een holding van een verzekeraar), en die verzekeringsproducten met een opgebouwde waarde aanbiedt.
- Investment Entity: Een organisatie die voor rekening van een klant één of meer van de volgende activiteiten uitvoert:
� Handelen in financiële instrumenten en activa. Bijvoorbeeld in cheques, wissels, depositocertificaten, derivaten, rente- en indexinstrumenten, vreemde valuta’s, overdraagbare effecten en commodity futures trading.
� Individueel of collectief portfolio management.
� Op een andere manier investeren, administreren of beheren/ managen van fondsen of geld. Dit gebeurt voor rekening van andere
personen.
- Een organisatie die opereert als een:
� Private equity fonds;
� Durfkapitaalfonds, of
� Overnamefonds dat met schulden wordt gefinancierd.
- Ieder ander investeringsfonds dat:
� Het doen van acquisities of het financieren van organisaties als doel heeft, en
� Vervolgens de belangen houdt voor investeringsdoeleinden.
- Indien de organisatie beheerd wordt door een organisatie die ressorteert onder één van de drie onderste categorieën zoals boven
vermeld, dan is de beheerde organisatie ook een financiële instelling.
Know Your Customer - Nieuwe Klant
Naam: ........................................................................................................................................................................................................................
Voornaam: .................................................................................................................................................................................................................
Geachte heer, Geachte mevrouw,
Wij hebben uw aanvraag tot rekeningopening goed ontvangen.
Om te voldoen aan onze reglementaire verplichtingen met betrekking tot de identificatie van onze klanten en om uw verrichtingen bij
Keytrade Bank te vereenvoudigen, vragen wij u vriendelijk om alle onderstaande vragen te beantwoorden.
Voor welke doeleinden zal u uw rekeningen gebruiken?
Privédoeleinden
Professionele doeleinden – Gelieve het ondernemingsnr te vermelden: .............................................................................................
Gelieve de economische en geografische oorsprong te vermelden van de tegoeden die op uw rekeningen zullen gecrediteerd worden
Beroepsinkomsten -preciseer de periode: ............................................................................................................................................
Verkoop van onroerende goederen -preciseer het jaar van verkoop: .................................................................................................
Verkoop van roerende goederen
- Preciseer het jaar van verkoop: ...........................................................................................................................................................
- Preciseer het type (kunstwerk, aandelen in bedrijven,…): ..................................................................................................................
Erfenis :
- Preciseer de overlijdensdatum: ….......................................................................................................................................
- Preciseer de aard van de relatie met de overledene: ……….............................................................................................…
Schenking:- Preciseer de schenkingsdatum: .……..................................................................................................................................
- Preciseer de aard van de relatie met de schenker:…….......................................................................................................
Pensioenkapitaal;
Huurinkomsten;
Andere - preciseren: ……..................................................................................................................................................….................…
Geografische oorsprong : ..........................................................................................................................................................................
Wat zal de aard van de transacties op uw rekeningen zijn?
SPAREN?
JA
NEE
BETALINGSVERRICHTINGEN (VIA OVERSCHRIJVINGEN)?
JA : gelieve een indicatie te geven van : - het bedrag: .........................................................................................................................................
- de frequentie : ..................................................................................................................................
NEE
Indien internationale transfers (IN en/of UIT) zijn voorzien:
- Preciseer de betrokken landen of gebieden:
………………………………................................................................................…........................................................................................
- Indien de tegenpartijen in het buitenland gekend en geïdentificeerd zijn, gelieve deze hierna op te geven:
................................................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................................................
.
BEURSTRANSACTIES (AANKOOP EN VERKOOP VAN FINANCIËLE INSTRUMENTEN, ..) ?
JA
NEE
GELDAFHALINGEN IN HET AGENTSCHAP (Vorstlaan 100, 1170 Brussel) ?
JA : indien geldafhalingen gepland zijn, gelieve een indicatie te geven van:
- het bedrag : ............………………………............................................................................................................................................................
- de frequentie : …………………………………………………………….....………...........................................................................................................
NEE
CASH STORTINGEN IN HET AGENTSCHAP (Vorstlaan 100, 1170 Brussel )?
JA : indien cash stortingen gepland zijn, gelieve een indicatie te geven van:
- het bedrag: ............………...................……………............................................................................................................................................
- de frequentie : ……………………………………………………………....………............................................................................................................
NEE
Heeft u toegang tot bevoorrechte informatie betreffende de financiële markten?
JA - Indien ja, welke effecten (Uitgever, ISIN code)?: ........................................................................................................................................
NEE
Wat is uw totaal jaarlijks netto-inkomen (van alle inkomstenbronnen)?
Minder dan 20.000 €
20.000 € tot 40.000 €
40.000 € tot 75.000 €
75.000 € tot 150.000 €
Meer dan 150.000 €
Plaats en datum: ...............................................................................................................................................................................................................
Handtekening
Gelieve dit formulier ingevuld en ondertekend terug te sturen per post naar Keytrade Bank NV, Vorstlaan 100, 1170 Brussel
Wij danken u voor uw medewerking.
Met vriendelijke groeten,
KEYTRADE BANK
De persoonlijke gegevens die u aan Keytrade Bank meedeelt, kunnen worden verwerkt door Keytrade Bank voor doeleinden die gedetailleerd
worden in de sectie ‘Persoonlijke Levenssfeer’ in de Algemene Voorwaarden van Keytrade Bank, beschikbaar op de website www.keytradebank.be. De rechten waarover u beschikt in dit verband, worden herhaald in deze Sectie.
Lijst van bedrijfssectoren & vrij beroepen
Codes voor bedrijfssectoren:
1
Landbouw, jacht en bosbouw
2
Winning van delfstoffen
3
Industrie
4
Productie en distributie van elektriciteit, gas, stoom en gekoelde lucht
5
Distributie van water; afval- en afvalwaterbeheer en sanering
6
Bouwnijverheid
7
Groot- en detailhandel; reparatie van auto's en motorfietsen
8
Vervoer en opslag
9
Verschaffen van accommodatie en maaltijden
10
Informatie en communicatie
11
Financiële activiteiten en verzekeringen
12
Exploitatie van en handel in onroerend goed
13
Vrije beroepen en wetenschappelijke en technische activiteiten
14
Administratieve en ondersteunende diensten
15
Openbaar bestuur en defensie; verplichte sociale verzekeringen
16
Onderwijs
17
Menselijke gezondheidszorg en maatschappelijke dienstverlening
18
Kunst, amusement en recreatie
19
Overige diensten
20
Huishoudens als werkgever; niet-gedifferentieerde productie van goederen en diensten door huishoudens voor eigen gebruik
21
Extraterritoriale organisaties en lichamen.
Codes voor Vrij beroepen:
47730
Apotheken
66191
Agenten en makelaars in bankdiensten
66210
Risicoanalisten en schadetaxateurs
66220
Verzekeringsagenten en -makelaars
68311
Bemiddeling bij de aankoop, verkoop en verhuur van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
68312
Schatten en evalueren van onroerend goed voor een vast bedrag of op contractbasis
69101
Activiteiten van advocaten
69102
Activiteiten van notarissen
69103
Activiteiten van deurwaarders
69201
Accountants en belastingconsulenten
69202
Boekhouders en boekhouders-fiscalisten
69203
Bedrijfsrevisoren
71111
Bouwarchitecten
71112
Interieurarchitecten
71113
Stedebouwkundige en tuin- en landschapsarchitecten
71122
Landmeters
74300
Vertalers en tolken
75000
Veterinaire diensten
86210
Huisartspraktijken
86220
Praktijken van specialisten
86230
Tandartspraktijken
86904
Activiteiten op het vlak van geestelijke gezondheidszorg, m.u.v. psychiatrische ziekenhuizen en verzorgingstehuizen
86905
Ambulante revalidatieactiviteiten
86906
Verpleegkundige activiteiten
86907
Activiteiten van vroedvrouwen
86909
Overige menselijke gezondheidszorg, n.e.g.
Keytrade Bank nv - sa
Vorstlaan 100 Bld du Souverain B-1170 Brussels, Belgium.
T + 32 2 679 90 00 - F + 32 2 679 90 01
[email protected] keytradebank.be
BTW-TVA BE0464 034 340 - RPR - RPM Brussels - FSMA 14 357
Download