2. De groep BSO Jiddo “de gekleurde kwasten”

advertisement
Pedagogisch beleidsplan
2014-2015
BSO
De gekleurde
kwasten
Pedagogisch beleidsplan
April 2014 - September 2015
CKDV Jiddo
Noordbargerstraat 37
7812 AA Emmen
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
2
Pedagogisch beleidsplan
Voorwoord
Voor u ligt de eerste editie van het pedagogisch beleidsplan van Christelijk BSO
Jiddo te Emmen.
In dit plan nemen wij u mee in onze identiteit en visie. We zullen u vertellen hoe wij
de kinderen verzorgen en begeleiden in hun ontwikkeling. Hoe wij omgaan met
waarden en normen overdracht, de sociale en persoonlijke competenties en de
waarborging van de sociaal-emotionele veiligheid.
Ook kunt u hierin lezen over gewoontes en gebruiken, dagritme, eten, vakanties en
hygiëne. We laten zien wie onze medewerkers zijn en wat hun plaats is binnen de
BSO.
Wij open dat u door het lezen van ons pedagogisch beleidsplan een goed beeld van
onze BSO zult krijgen.
Mocht u na het lezen nog vragen hebben kunt u ons altijd bellen of mailen.
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
3
Pedagogisch beleidsplan
Inhoudsopgave
Voorwoord ________________________________________________________ 3
Inhoudsopgave _____________________________________________________ 4
1. Identiteit… Jiddo, Liefde van Hem! __________________________________ 5
2. De groep BSO Jiddo “de gekleurde kwasten” __________________________ 6
vrije en gestructureerde activiteiten_________________________________________ 6
Verlaten van de groep en buiten spelen ________________________________ 7
Veilig en gezond __________________________________________________ 7
Groepsgrote en pedagogisch medewerkers _____________________________ 8
Achterwacht ______________________________________________________ 8
Vakantieopvang____________________________________________________ 8
Pesten___________________________________________________________ 8
3. Inschrijvingsprocedure en de dagelijkse gang van zaken _________________ 9
Inschrijven _______________________________________________________ 9
Intake ___________________________________________________________ 9
Plaatsing in de groep________________________________________________9
Ruilen en extra dagen afnemen____________________ ___________________9
Het dagritme ____________________________________________________ 10
Hygiëne ________________________________________________________ 12
Controle GGD_____________________________________________________12
Vier ogen en vier oren principe_______________________________________ 12
Jaarlijkse screening________________________________________________12
4. Omgang met ouders ______________________________________________ 13
Ontwikkelgesprek_________________________________________________ 13
Incidentgesprekken _______________________________________________ 13
Ouderparticipatie _________________________________________________ 13
Oudercommissie _________________________________________________ 13
5. Ontwikkelingsdoelen ______________________________________________ 14
Emotionele veiligheid ______________________________________________ 14
Sociale competenties _____________________________________________ 15
Persoonlijke competenties __________________________________________ 15
Waarden en normen ______________________________________________ 15
En verder… _____________________________________________________ 15
Lichamelijke ontwikkeling motoriek ___________________________________ 16
Cognitieve ontwikkeling ____________________________________________ 16
Sociale ontwikkeling_______________________________________________ 16
Taalontwikkeling _________________________________________________ 16
6. Personeel ______________________________________________________ 17
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
4
Pedagogisch beleidsplan
1. Identiteit Jiddo, Liefde van Hem!
Ons resten geloof, hoop en liefde, deze drie, maar de grootste daarvan is de liefde.
1 Korintiërs 13:13
De hele Bijbel door zijn er zoveel teksten te vinden over liefde. En misschien is de
bovenstaande tekst wel één van de bekendste. Het hele hoofdstuk 13 van de eerste
brief aan de Korintiërs verteld hoe groot liefde is, en dat niets zonder liefde kan. Het
leven van Jezus was één grote daad van liefde aan ons. Hij kwam als een baby om
vervolgens op te groeien als een man die ten slotte Zijn leven gaf aan het kruis om
ons te verlossen en te vergeven van onze zonden. Maar ook weer opstond uit de
dood en hierbij ons het eeuwige leven gaf.
Er is geen grotere liefde dan je leven te geven voor je vrienden.
Johannes 15:13
Jezus maakt het allemaal waar, maar het was niet alleen Zijn opdracht. Hij gaf ook
ons de opdracht om elkaar lief te hebben en voor elkaar te zorgen.
Hij antwoordde: ‘Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en
met heel uw verstand. Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.
Mattheüs 22: 37,39
Van hieruit ligt de grondslag van ons kinderdagverblijf. Vanuit Zijn liefde zorgen voor
kinderen en hun datgene geven wat ze nodig hebben om op te groeien als
zelfstandige jonge mensen, geworteld in Zijn liefde. Jezus had een speciale plek voor
kinderen.
De mensen probeerden kinderen bij hem te brengen om ze door hem te laten
aanraken, maar de leerlingen berispten hen. Toen Jezus dat zag, wond hij zich
erover op en zei tegen hen: ‘Laat de kinderen bij me komen, houd ze niet tegen,
want het koninkrijk van God behoort toe aan wie is zoals zij. Ik verzeker jullie: wie
niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet
binnengaan.’ Hij nam de kinderen in zijn armen en zegende hen door hun de handen
op te leggen.
Marcus 10:13-16
Wij willen de kinderen verzorgen en begeleiden vanuit Zijn liefde. Maar wij zijn ons er
terdege van bewust dat we dit niet alleen kunnen en stellen ons afhankelijk van Zijn
leiding, wijsheid en inzicht. Wetende dat God als Vader van miljoenen kinderen Zijn
kinderen opvoedt op een wijze die geen andere opvoeding kan evenaren. Willen wij
ook vanuit Zijn Woord opvang bieden aan kinderen.
Maar niet alleen kinderen staan centraal, ook ouders en personeel hebben een plek
in ons kinderdagverblijf. Als een huisgezin van Christus, leden van het ene lichaam
met Jezus als hoofd, willen we samenwerken en iedereen een thuis bieden.
Jiddo…Liefde van Hem!
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
5
Pedagogisch beleidsplan
2. De groep BSO Jiddo “de gekleurde kwasten”
Met christelijk BSO Jiddo zitten we nog in de opstartfase. We beschikken over één
lokaal en dus ook één verticale groep. Dit betekent dat we een groep hebben van 4
t/m 12 jaar.
BSO Jiddo “de gekleurde kwasten”
BSO jiddo huist is het gebouw van CBS het Palet. Bij het kiezen van een naam
hebben we hiernaar gekeken. Bij een palet horen kwasten, en kwasten zijn ook
mensen. Één en één maakt twee. Gekleurd staat voor de veelkleurigheid en het
uniek zijn van elk kind. Prachtige kinderen, geliefd en gewaardeerd, Gekleurde
Kwasten!
Christelijk BSO Jiddo biedt opvang voorschool, naschool, bij studiedagen en in de
vakantie. De groep kan variëren van 1 tot 15 kinderen maximaal die begeleid
worden door 1of 2 gediplomeerde pedagogisch medewerkers.
Om de kinderen een thuisgevoel te geven, hun te waarderen voor hun aanwezigheid
en plek binnen de groep te erkennen, heeft elk kind zijn/haar eigen bakje voor
persoonlijke spullen (gemaakte tekeningen, speelgoed van thuis, fietssleutels etc.).
Wij bieden kinderen geborgenheid en veiligheid in een vertrouwde, vaste en
uitnodigende omgeving, zodat de kinderen de ruimte krijgen zich te ontplooien.
Omdat elk kind uniek is krijgt het de ruimte om zich op zijn of haar manier te
ontwikkelen. Zowel binnen als buiten is voldoende ruimte om veilig en gevarieerd te
spelen. De omgeving is stimulerend en heeft betekenis d.w.z. dat het gekozen
speelgoed en de materiaalkeuze binnen de groep aansluit bij het
ontwikkelingsniveau van de kinderen. We besteden er veel aandacht aan om de
omgeving steeds te vernieuwen, door regelmatig speelgoed te rouleren om zo
nieuwe speelsituaties te creëren en uitdaging te bieden. Wij verzorgen bv ook
knallende programma's, sport, spel, drama en muziekactiviteiten, tevens zwemles
begeleiding.
Zo houden we rekening met de individuele behoeften van elk kind. Verder willen we
de kinderen veilig- en geborgenheid geven. Daarom hechten we waarde aan de
volgende punten; Kinderen worden op hun eigen niveau benaderd.
Ondanks dat we in een klaslokaal zitten bieden we een huiselijke sfeer. Het lokaal
lijkt niet meer op een klaslokaal.
We werken met vaste pedagogisch medewerkers en de kinderen hebben daardoor
vaste aanspreekpunten.
 Individuele aandacht voor elk kind.
 We bieden structuur door een vaste dagindeling te hebben.
 Duidelijk aan te geven wat de normen en waarden zijn. Grenzen stellen.
 Pest gedrag te behandelen door middel van een pestprotocol.
 Ieder kind verdient respect.
 Een kind mag emoties tonen.
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
6
Pedagogisch beleidsplan
Vrije en gestructureerde activiteiten
Binnen de BSO bieden wij voorschoolse-, en naschoolse opvang. De groepsleiding
van de BSO is verantwoordelijk voor het halen en brengen van de kinderen van en
naar school. De groepsleiders brengen de kinderen in de meeste gevallen
persoonlijk naar hun klas en wachten de kinderen na school op het schoolplein op.
Oudere kinderen kunnen met toestemming van ouders of verzorgers zelfstandig van
en naar het lokaal komen. Na school wordt de kinderen de mogelijkheid geboden
om, gezamenlijk fruit of iets anders te eten en iets te drinken.
Wanneer kinderen deelnemen aan buitenschoolse activiteiten kunnen zij hier
zelfstandig of onder begeleiding naar toe.
Wij willen graag dat kinderen die bij ons op de BSO zijn de tijd als vrije tijd ervaren.
We zorgen voor voldoende uitdagend materiaal, variëren ons aanbod, begeleiden
activiteiten en werken met thema’s. Kinderen kunnen kiezen of zij met een
begeleidende activiteit willen meedoen of dat zij vrij spelen.
Verlaten van de groep en buitenspelen
Wanneer de kinderen de groep verlaten of gaan buitenspelen zal er begeleiding met
ze meegaan. Als een kind in staat is, om zonder toezicht te spelen wordt eerst met
de ouders een contract ondertekend, hierin wordt aangegeven dat een kind zonder
toezicht mag spelen. Ook spreken we af in wat voor gebied hij/zij zal moeten blijven.
Dit contract gaat pas in vanaf de leeftijd van 8 jaar.
Veilig en gezond
Het is belangrijk voor de kinderen en ons dat de ruimte waarin wij ons bewegen veilig
en gezond zijn. Dit geldt zowel voor gevaren m.b.t. materiaal in de ruimte, maar ook
tot hygiëne en brandveiligheid. Daarom zijn er een aantal zaken waarmee wij dit
willen waarborgen. Elk jaar voeren wij een risico inventarisatie uit, zodat we kunnen
zien waar de gevaren in schuilen en wat we moeten doen om dit te verbeteren.
 Brandoefening doen we minimaal 1x per jaar.
 Inspectie elke maand op de speeltoestellen en materialen.
 Naast de grote onderzoeken, vinden ook elke dag kleine handelingen
plaats om dit grote goed te waarborgen:
 Schone opbergruimtes levensmiddelen
 Persoonlijke verzorging kinderen en medewerkers
 Schone toiletten
 Schoonmaken van speelgoeg
 Voedingsmiddelen coderen
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
7
Pedagogisch beleidsplan
Groepsgrote en pedagogisch medewerkers
De groepsgrote en de daarbij behorende aantal pedagogisch medewerkers is bij de
wet vast gesteld. In de categorie van 4 tot 13 jaar mogen 2 beroepskrachten tot en
met 20 kinderen opvangen. Binnen Jiddo houden wij ons aan de toegestane
hoeveelheid kinderen.
Achterwacht
Wanneer er onverhoopt iets gebeurd op de BSO moet een leidster weg kunnen,
daarvoor is er achterwacht. In principe is een pedagogisch medewerker nooit alleen
op de locatie. Dit is voor eigen veiligheid, dan wel voor de veiligheid voor de
kinderen, zodat er altijd een bekend gezicht aanwezig is. Mocht dit helaas toch eens
anders zijn dan is er altijd een achterwacht welke gebeld wordt en binnen 5-15
minuten op de locatie aanwezig is.
Vakantieopvang
Vakantieopvang betekent ontzettend veel plezier. Vakantie is vakantie en daarvan
moeten kinderen genieten.
Hoe gaan wij daar mee om als BSO Jiddo de Gekleurde kwasten?
 Spetterende thema’s
 Leuke dagjes uit
 In de toekomst kamp!
 Contacten met campings
 Creativiteit
 Knallende workshops
 Lekker chill
 Eten a.d.h.v. de thema’s
Kinderen mogen aan alle activiteiten meedoen, de activiteiten vallen binnen de
opvanguren. Voor het kamp wordt van de ouders een eigen bijdrage gevraagd.
De vakantiedagen/uren zijn van maandag t/m vrijdag van 07.00-18.30 uur.
Ruilen i.v.m. vakanties is in overleg mogelijk, mits er plek is.
Pesten
Helaas komt pesten voor en wordt er van ons een manier gevraagd om hier goed
mee om te gaan. Pesten is geen optie bij Jiddo! Wanneer wij vernemen dat er
pestpraktijken zijn, zullen wij direct ingrijpen en hierop toezien, wij handelen n.a.v.
het pestprotocol.
Het is wel zo dat veel pestactiviteiten stiekem, gebeurd waar vaak het oog van
ouders en leidsters niet is. Mocht u van uw kind dingen vernemen communiceer deze
dan direct, dan kunnen wij ons plan trekken en direct ermee aan de slag gaan. Wij
hanteren een open communicatie, dus ook van ons zult u hierop worden
aangesproken in eventuele pestsituaties (zowel ouder(s)/verzorger(s) van pesters als
slachtoffers van pestgedrag).
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
8
Pedagogisch beleidsplan
3. Inschrijvingsprocedure en dagelijks gang van zaken
Wij vinden het bij Jiddo erg belangrijk dat de kinderen en ouders zich thuis voelen.
Voor ons betekent dat zoveel mogelijk stabiliteit in medewerkers en kinderen. D.w.z.
Dat wij streven naar een vast team van medewerkers op de groep (max 3 vaste
krachten per groep per week en min 1 vaste groepskracht per dag op de groep). Zo
kunnen ouders en kinderen een goed band opbouwen met de medewerkers.
Inschrijven
Kinderen kunnen worden ingeschreven via aanmeldingsformulier welke af te halen is
op de locatie of te downloaden via de website. Wanneer het inschrijvingsformulier bij
ons is geroutineerd wordt er gekeken of er plaats is voor het kind. Wanneer er een
plaats is worden de ouders hier schriftelijk van op de hoogte gebracht d.m.v. een
contract. Als deze is ondertekend en in ons bezit is wordt het volgende traject in
gang gezet.
Intake
Na de bevestiging van inschrijving ontvangen ouders telefoon door een van onze
pedagogisch medewerkers van de BSO. Deze maakt een afspraak met de ouders
voor een intakegesprek op locatie. Hierin zullen alle dingen die worden besproken
omtrent de verzorging, ontwikkelingen en afspraken van het kind welke op dat
moment relevant zijn (eetgewoontes, allergieën etc.) maar ook de formele gegevens
(huisarts, BSN, ziektekostenverzekeraar etc.). Tijdens dit gesprek worden ook
afspraken gemaakt voor eventuele wendagen. En er is natuurlijk ruimte voor een
rondleiding op locatie door het lokaal.
Plaatsing in de groep
Ouders kunnen zelf aangeven of uw kind een middag bij ons komt wennen. De
wendag zullen we met u afspreken tijden de intake. Wij halen het kind op van school
en nemen hem/haar mee naar de BSO. Het kind kan naar een aantal uurtjes of aan
het eind van de middag weer gehaald worden. Hierdoor went het kind aan de nieuwe
situatie, omgeving en pedagogisch medewerkers. De wenmiddag wordt gepland in
de twee weken voor de daadwerkelijke start van plaatsing. Na de wenmiddag wordt
het kind geplaatst in de BSO groep. Omdat wij over 1 ruimte beschikken is het
vanzelfsprekend dat het kind in de bestaande groep geplaatst word.
Ruilen en extra dagen
Bij BSO Jiddo is het mogelijk om dagen te ruilen en extra dagen af te nemen. Voor
extra dagen ontvangt u achteraf een factuur welke wordt geïncasseerd bij u
eerstvolgende betaling. Voor zowel het ruilen als het afnemen geldt dat het binnen
de kindratio moet passen. Ruilen is mogelijk in goed overleg, wij prefereren
schriftelijk, maar mondeling bestaat ook tot de mogelijkheden.
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
9
Pedagogisch beleidsplan
Het dagritme
Het dagritme an de kinderen ziet er ongeveer als volgt uit:
Korte middag
Tijd
Activiteit
15.15-15.30
Kinderen halen
Kinderen worden
opgehaald door de
pedagogisch medewerker.
Oudsten lopen zelf naar
het lokaal.
15.30-16.00
Snacktime
Kinderen zitten aan tafel
en gaan we samen wat
eten en drinken.
16.00-16.45
Spelen en activiteit
Kinderen mogen kiezen
wat ze gaan doen. Vrij
spelen of meedoen aan de
aangeboden activiteit.
16.45-17.30
Dinertime
Kinderen zitten
gezamenlijk aan tafel voor
het warme eten (mits
ouders anders aangeven)
en drinken.
17.30-18.30
Vrij spelen
Kinderen mogen spelen
tot ouders komen om ze te
halen.
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
10
Pedagogisch beleidsplan
Lange middag
Tijd
activiteit
12.15-12.30
Kinderen halen
kinderen worden
opgehaald door de
pedagogisch medewerker.
De oudsten lopen zelf
naar het lokaal.
12.30-13.00
Lunchtime
Kinderen zitten aan tafel
voor het brood eten en
drinken.
13.00-15.00
Activiteit
Vrij spelen, aangeboden
activiteiten of bredeschool
activiteiten. Het kan zijn
dat er bredeschool
activiteiten worden
aangeboden waaraan het
kind meedoet.
15.00-15.30
Snacktime
Kinderen zitten aan tafel
en gaan we samen wat
eten en drinken.
15.30-16.45
Vrij spelen of activiteit
Kinderen mogen kiezen
wat ze gaan doen. Vrij
spelen of meedoen aan de
aangeboden activiteit van
het thema.
16.45-17.30
Dinertime
Kinderen zitten
gezamenlijk aan tafel voor
het warme eten (mits
ouders anders aangeven)
en drinken.
16.45-17.30
Vrij spelen
Kinderen kunnen spelen
tot ze gehaald worden.
Hele dag
Het dagritme van de hele dag zal variëren aangezien wij in de vakanties met thema’s
en vakantieprogramma’s werken. Wij zullen dan ook dagjes uit gaan plannen. Het
dagschema zal er ongeveer zo uitzien als de lange middag.
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
11
Pedagogisch beleidsplan
Hygiëne
Een goede hygiëne vinden wij erg belangrijk, wij hanteren dan ook de HACCP
richtlijnen. In dit stukje willen wij u een beetje de dagelijkse gang van zaken tonen
omtrent hygiëne.
Dit betekent al ons eten wordt bereidt in een schone keuken die elke dag schoon
wordt gemaakt. Elke week worden de koelkast en magnetron gereinigd. De
groepsruimten worden elke dag gestofzuigd en gedweild, alle tafels en kasten wordt
afgenomen. Al het gebruikte bestek en servies wordt elke dag gereinigd. Het
speelgoed word elke maand gewassen en natuurlijk vaker als dit nodig blijkt te zijn
(spugen en andere ongelukjes).
Voor de kinderen betekent dit voor en na elke maaltijd handen wassen met een
eigen washand. Uiteraard word er bij ons op de BSO gespeeld en kunnen wij niet
garanderen dat de kinderen helemaal schoon naar huis gaan.
Controle GGD
Elk jaar vindt er een controle plaats door de GGD op Jiddo. Het inspectierapport wat
hier van wordt gemaakt is altijd in te zien:
Het rapport is te vinden:
 op locatie (vraag een medewerker om het rapport in te zien)
 op de website (link met het volledige rapport)
Vier-ogen, vier-oren principe
Sinds 1 juli 2013 is het vanuit de overheid verplicht om te allen tijde op de groep mee
te kunnen kijken of luisteren. Dit gebeurt dus ook bij Jiddo.
Aangezien Jiddo nog een kleinschalige opvang is, is het inzetten van extra personeel
een enorme aanslag op de kosten. Natuurlijk wordt er al veel samen gewerkt, maar
op de momenten dat het eigenlijk ook alleen kan gebeurt dit ook. Maar ook dan wordt
er toezicht gehouden, via camera’s.
De camera’s staan in verbinding met smartphones en tablets van onze
medewerkers, alle medewerkers hebben de mogelijkheid om op elk moment van de
dag bij de andere collega naar binnen te kijken. Alles wat niet gezien kan worden,
kan worden beluistert. Wij hopen op deze manier de veiligheid van de kinderen maar
ook van de medewerkers extra te waarborgen.
Jaarlijkse screening
Vanuit de overheid wordt ook elk jaar een screening gedaan m.b.t. de gedragingen
van de medewerkers. Dit jaar hebben alle medewerkers een nieuwe Verklaring
Omtrent het Gedrag moeten aanvragen na aanleiding hiervan worden alle
medewerkers elk jaar gecontroleerd op onacceptabel gedrag binnen onze
samenleving. Mochten er dergelijke gedragen worden geconstateerd, dan wordt het
kinderdagverblijf hiervan op de hoogte gesteld en volgen en sancties voor de
desbetreffende medewerker. Dit alles om de veiligheid van uw kind(eren) te
waarborgen.
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
12
Pedagogisch beleidsplan
4. Omgang met ouders
Voor ons zijn ouders heel erg belangrijk. Zij zijn degene die de belangrijkste keuzes
maken. Ouders kiezen voor ons als BSO en kiezen ervoor om hun kind(eren) bij ons
achter te laten.
Zij kiezen ervoor om ons mee te laten delen in de ontwikkeling en opvoeding van hun
kind.
Zij vertrouwen erop dat wij een veilige, gezonde en ontwikkelingsgerichte omgeving
creëren voor hun kind. En dat wij hun kind met zorg en aandacht helpen, begeleiden
en verzorgen.
Dit vertrouwen willen wij niet beschamen en dus veel met hun communiceren en
samenwerken, zodat de juiste informatie altijd bekend is, en het kind krijgt wat het
nodig heeft m.b.t. zorg en ontwikkeling.
Dit willen wij bereiken door het intakegesprek (zie hoofdstuk2) en het
ontwikkelgesprek.
Ontwikkelgesprek
Wanneer het kind bij ons geplaatst wordt start er een observatieprocedure, deze
omvangt een geheel jaar in verschillende perioden(elk kwartaal). Elk kwartaal neemt
de pedagogisch medewerker expliciet de tijd om een observatie in te vullen over het
desbetreffende kind. Samen met de ouders nemen we alles door en bespreken we
de ontwikkeling. Ook eventuele veranderingen, problemen etc. kunnen worden
gedeeld. Dit geheel wordt verwerkt in een verslag en hiermee gaan de pedagogisch
medewerkers de komende periodes weer aan het werk.
Het ontwikkelgesprek vindt dus één keer per jaar plaats. Voor kleine wijzigingen
kunnen de medewerksters elke dag worden aangesproken en worden deze
wijzigingen direct doorgevoerd.
Incidentgesprekken
Mochten er onverhoopt dingen zich voor doen die grote impact hebben op de
ontwikkeling van het kind, dan zijn er incidentgesprekken mogelijk. Ouders kunnen
op afspraak een incidentgesprek aanvragen en kunnen hun verhaal kwijt. Dit kan ook
eventueel vanuit de medewerkers komen, mocht er iets stagneren of indringend
veranderen in de ontwikkeling van het kind en het moment van het ontwikkelgesprek
laat nog lang op zich wachten.
Ouderparticipatie
Naast veel serieuze gesprekken is het ook heerlijk om informeel met elkaar om te
gaan. Dit doen wij met ouderparticipatie omtrent de thema’s. Sommige thema’s lenen
zich perfect voor grote activiteiten, waar extra hulp van ouders waardevol is. Hiervoor
worden ouders gevraagd en uitgenodigd om aan deel te nemen. De oudercommissie
zal hier een grote inspraak in hebben.
Oudercommissie
Bij BSO Jiddo wordt er gewerkt met een oudercommissie deze is verplicht om als
organisatie te hanteren. Omdat wij startende zijn en BSO Jiddo een onderdeel is van
Christelijke kinderdagverblijf, zijn deze oudercommissies samengevoegd.
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
13
Pedagogisch beleidsplan
5. Ontwikkelingsdoelen
De overheid schrijft voor dat een BSO een duidelijk plan heeft betreffende de
ontwikkeling van de kinderen, de hoofdpunten voor hen zijn:
 Hoe wordt de emotionele veiligheid gewaarborgd?
 Hoe wordt de ontwikkeling van persoonlijke en sociale competenties
bevorderd?
 Hoe vindt de overdracht van waarden en normen plaats?
En zo geven wij er bij Jiddo vorm aan:
Emotionele veiligheid
Al onze pedagogisch medewerkers handelen met een liefdevolle en geduldige
houding. Ze luisteren naar de kinderen en begeleiden op een natuurlijke wijze. Het
kind is natuurlijk niet thuis maar het is de bedoeling dat kinderen zich thuis voelen.
De dag door worden verschillende handelingen benoemd zodat kinderen weten waar
ze aan toe zijn, maar ook door bijvoorbeeld dagritme kaarten/pictogrammen. De
communicatie met de kinderen zal veelal op ooghoogte worden gehouden zodat
kinderen zich geaccepteerd en gewaardeerd voelen. Het is belangrijk dat ieder kind
zichzelf mag zijn en zich welkom en gewaardeerd mag voelen. Om kinderen
duidelijkheid te geven wat non acceptabel gedrag is, geven wij altijd eerst een
duidelijke waarschuwing. Wanneer een kind hier niet op reageert kennen wij een
time-out plek. Na de time-out wordt de situatie besproken en wordt het weer goed
gemaakt. Positief gedrag wordt positief gecomplimenteerd. Het is belangrijk dat de
medewerkers de eigenheid van de kinderen waarborgen, zodat zij hun eigen ik
volledig kunnen ontwikkelen.
Door een huiselijke sfeer te scheppen, wordt de veiligheid van de kinderen
gewaarborgd.
De materialen en speelgoed waar de kinderen mee spelen zijn uitnodigend en
uitdagend. De kinderen kunnen zelfstandig spelen, maar ook in groepsverband
zullen we activiteiten met elkaar hebben.
De kinderen hebben een speelruimte waar ze zelf speelgoed en materialen kunnen
kiezen.
Het speelgoed en de materialen zijn verantwoord voor alle kinderen in de groep.
Door de kinderen het gevoel van veiligheid te geven, hanteren wij een vast ritme in
de dag. De kinderen weten wat er staat te gebeuren en herkennen de terugkerende
momenten op een dag. De kinderen leren door de omgang met elkaar om samen te
spelen, maar ook eventuele conflicten op een juiste manier op te lossen, de
medewerkster zal hier een duidelijke rol in nemen, om de kinderen te leren hoe ze
met elkaar omgaan. Na mate de kinderen dit vaker hebben meegemaakt, kan de
medewerkster meer afstand nemen en de kinderen zelf tot oplossingen laten komen.
Wij zijn een Christelijke Kinderopvang en vieren in onze opvang de verschillende
christelijke feesten, zoals kerst, Pasen, hemelvaart en Pinksteren, hier zullen de
kinderen ook deel aannemen. Ook de maatschappelijke vieringen komen aanbod
zoals Sint Maarten en Sinterklaas, dit omdat wij de maatschappij waarin wij leven
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
14
Pedagogisch beleidsplan
accepteren en wij ons niet willen afzonderen, maar als Christen ook een deel van de
maatschappij zijn en we mogen genieten van alle rijkdom om ons heen.
Sociale competenties
Door kinderen met elkaar te verbinden in een groep, leren ze om te socialiseren.
Natuurlijk ligt dit wel aan het ontwikkelingsniveau van de kinderen. Door kinderen
met elkaar te verbinden leren ze met anderen om te gaan en samen te spelen en te
delen.
Kinderen worden gestimuleerd om samen te ondernemen, spelletjes te doen.
Kinderen worden gestimuleerd in delen en spelen met elkaar, ze leren elkaar te
helpen.
Samen werken, spelen, delen en helpen van een ander gaat ook samen met ons
geloofsleven. De kinderen leren te dienen, maar ook te ontvangen van anderen
kinderen, maar ook van de medewerksters. Een kind is een mens wie net zoveel
liefde en respect hoort te ontvangen als een volwassene, wellicht op een ander
niveau, maar een kind is even waardevol.
Persoonlijke competenties
Kinderen leren op veel verschillende manieren. Zowel van andere kinderen als van
de medewerksters. Al onze medewerkers zullen de kinderen uitdagen nieuwe dingen
te leren. We bieden kinderen ruimte om hun eigen ik verder te ontwikkelen, met
allerlei verschillende activiteiten. Ook zullen we veel input van de kinderen zelf
verwachten. Aan de hand van bijvoorbeeld de volgende vragen. Waar liggen mijn
interesses? Wat kan ik anderen voor nieuwe dingen leren? wat heb ik ervaren en
meegemaakt die leuk/nuttig zijn voor anderen?
Waarden en normen
Voor ons staan de christelijke normen en waarden centraal, liefde voor elkaar en
anderen. Respect voor Gods schepping en de omgang hiermee. Natuurlijk is het ook
een samenspel met de ouders en hun normen en waarden. Wij hechten er waarde
aan om de christelijk feesten te vieren en kinderen hier de betekenis van te vertellen.
Ook het bidden en het danken voor de dag en ons eten, maakt bewust van de
genade van God die ons telkens weer overvloedig geeft.
Kinderen leren natuurlijk ook de maatschappelijke normen en waarden, juist om dat
kinderen moeten leren dat ook wij als christen een verantwoordelijkheid tegen over
de maatschappij hebben. Natuurlijk gebeurt dit alles op een open en spontane
manier, en vooral door liefde. In onze opvang zijn alle kinderen welkom vanuit alle
denominaties. De christelijke waarden en normen staan centraal en dit zal ook aan
de ouders gecommuniceerd worden bij inschrijving.
En verder…
Naast de ontwikkelingslijnen welke vastgesteld zijn door de overheid hanteren wij
nog vier andere ontwikkelingslijnen welke hieronder beschreven.
 Lichamelijk ontwikkeling motoriek
 Cognitieve ontwikkeling
 Sociale ontwikkeling
 Taalontwikkeling
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
15
Pedagogisch beleidsplan
Lichamelijke ontwikkeling motoriek
De motorische ontwikkeling is de ontwikkeling van de manier van bewegen. De grove
motoriek zijn de grove bewegingen, zoals lopen en klimmen. De fijne motoriek zijn de
fijnere bewegingen, zoals tekenen en kralen rijgen.
Cognitieve ontwikkeling
De cognitieve ontwikkeling is de ontwikkeling van de manier waarop het kind iets
interpreteert en leert problemen op te lossen. Bijvoorbeeld het oplossen van een
puzzel of het sorteren van kralen.
Sociale ontwikkeling
De geestelijk-sociale ontwikkeling is de ontwikkeling van de mogelijkheid tot het
aangaan van sociale relaties en de ontwikkeling van de emoties. Ook de ontwikkeling
van de zelfstandigheid hoort hierbij. Bijvoorbeeld het samen spelen van een spelletje.
Een kind moet dan leren hoe met anderen om te gaan, emoties reguleren als het
verliest en zelfstandig beslissingen kunnen nemen.
Taalontwikkeling
De taalontwikkeling is de ontwikkeling ven het gebruik en besef van taal en de
mogelijkheid tot communiceren. De passieve taal is het begrip van de taal en de
actieve taal is de gesproken taal. Een kind ontwikkelt eerst de passieve taal en
daarna de actieve taal. Een kind dat nog niet kan praten of sommige woorden niet
kan zeggen, begrijpt al wel heel veel.
Deze ontwikkelingsgebieden worden gestimuleerd maar ook geobserveerd, om zo
een goed beeld te krijgen van de ontwikkeling van het kind. Hoewel de BSO met
name gericht is op leuke activiteiten, welke niet school gerelateerd zijn, zullen we
veel dingen zien en bespreken (met leidsters, ouders en eventueel derden.
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
16
Pedagogisch beleidsplan
6. Personeel
Bij Jiddo werken goed geschoolde Pedagogisch medewerkers met een gezonde
dosis ervaring. Maar ook jonge pasafgestudeerde Pedagogisch medewerkers krijgen
de kans om zich steeds verder te ontwikkelen, en veel ervaring en kennis op te doen.
Sta niemand toe dat hij vanwege je jeugdige leeftijd op je neerkijkt, maar wees voor
de gelovigen een voorbeeld in wat je zegt, in je levenswijze, in liefde, geloof en
zuiverheid.
1 Timoteüs 4:12
Als Kinderopvang verwachten wij van onze medewerkers een groot
verantwoordelijkheidsgevoel en bereidheid om zich verder te scholen en het beste uit
zichzelf te willen halen.
Kwaliteit is een groot goed bij Jiddo en we nemen geen genoegen met minder. Het
onderste van ons kunnen wordt uit de kan gehaald.
Aangezien wij een Christelijk Kinderdagverblijf zijn, staat een persoonlijke levende
relatie met God bovenaan. Elke dag beginnen we met gebed en vragen we om Gods
inzicht en leiding. We hebben samen Bijbelstudie, in de vorm van een
Bijbelsdagboek, welke we samen zullen doornemen. Zo willen we niet alleen groeien
in kwaliteit omtrent onze professie maar ook in onze relatie met God en Zijn inzicht
op ontwikkeling en opvoeding van de kinderen.
Al onze medewerkers hebben een SPW-3 opleiding of hoger volledig afgerond, en
hebben zij een Verklaring Omtrent het Gedrag, welke elk jaar gescreend wordt. Maar
ook zijn wij een leerbedrijf waardoor wij stagiaires de mogelijkheid bieden om in
kwalitatief hoogstaand kinderdagverblijf te ontwikkelen, ervaring op te doen en af te
studeren
Stagiaires
Binnen Jiddo werken we ook met stagiaires, wij geloven in het bieden van kansen en
willen daarom ook een organisatie zijn welke jonge mensen de kans biedt om zich te
ontwikkelen om goede pedagogisch medewerkers te worden, met een passie voor
kinderen. Daarom zult u binnen Jiddo zeker stagiaires aantreffen. Wel streven wij er
naar om stagiaires voor langere tijd aan Jiddo te binden om de stabiliteit binnen de
groepen te behouden.
Christelijk kinderdagverblijf
Jiddo
17
Pedagogisch beleidsplan
Download