Aanvraagformulier voor fooienpot of gift van Café Averechts

advertisement
Aanvraagformulier voor fooienpot of gift van Café Averechts
-lees eerst de toelichting aan het eind van het invulformulier
-mail je aanvraag naar [email protected]
Contact
Naam project:
Organisatie:
Telefoon:
Mail:
Postadres:
Website:
Rekeningnummr:
Project
Maak een concrete omschrijving van het project waarvoor je steun aanvraagt (200 woorden).
Het liefst hebben wij een beschrijving van een klein onderdeel van een groter organisatie
doel. (Voorbeeld: Een stichting zet zich in voor onderwijs in arm Afrika in het algemeen. Een
klein onderdeel van het grotere organisatiedoel is de aanschaf van bakstenen voor de bouw
van een school in Mali)
Hoeveel is er gewenst van Café Averechts:
Zijn er medefinanciers? Zo ja, wie en voor welk bedrag:
Maak een concrete begroting van ongeveer € 2000 voor het project:
Criteria
Licht toe hoe het project bijdraagt aan zelfredzaamheid:
Licht toe hoe project ten goede komt aan kansarmen:
Vervolg Aanvraagformulier voor Gift en Fooi van Café Averechts
Licht toe dat het project voorkomt uit lokaal initiatief en gedragen wordt door de lokale
bevolking:
Licht toe hoe de financiële steun bijdraagt aan structurele vooruitgang:
Reikwijdte project
Hoeveel mensen worden met het begroote bedrage geholpen?
Hoe worden de te helpen mensen op lokatie geselecteerd om in aanmerking te komen voor
het project?
Activiteiten
Welke activiteiten voert aanvrager buiten Café Averechts uit om fondsen te werven:
Welke activiteiten wil aanvrager binnen Café Averechts uitvoeren om de aanvraag voor een
gift of fooienpot te ondersteunen (denk aan publiciteit, een borrel, etc etc. Neem eventueel
contact met ons op voor de mogelijkheden):
Gewenste bijlagen (liefst ingescand per email meesturen)
Begroting
ja/nee
Jaarverslag
ja/nee
Omschrijving van doelstelling van stichting/vereniging ja/nee
Kopie KvK-inschrijving
ja/nee
Contactgegevens eventuele medefinanciers (indien van toepassing)
Toelichting aanvraagformulier voor fooien en giften Café Averechts
Café Averechts is een kroeg in de Vogelenbuurt van Utrecht. Het café bestaat sinds 1982 en
zo'n vijfentwintig onbetaalde vrijwilligers runnen de boel. Café Averechts is allereerst een
vriendelijke kroeg die dagelijks open is. Daarnaast is er wekelijks een open podium voor
muzikanten, kunnen kunstenaars er exposeren en proberen we iedere zondag een eetcafé in
huis te hebben.
Café Averechts is een zelfstandig initiatief en is niet afhankelijk van subsidies,
werkgelenheidsprojecten of donoren. Integendeel. Omdat wij - de medewerkers - onbetaald
werken, maakt het café winst. UIt die winst financieren we activiteiten en steunen we goede
doelen. Jaarlijks is ongeveer 20 duizend euro beschikbaar voor goede doelen.
De medewerkers geven het geld dat in de vrije tijd bij elkaar is getapt niet zomaar weg. Aan
de doelen stelt Café Averechts een aantal voorwaarden. Ofwel, het doel moet passen bij
waar Café Averechts voor staat: initiatiefrijk, onafhankelijk en zelfredzaam.
Averechts ondersteunt zelfredzaamheid, de steun moet de afhankelijkheid niet nog groter
maken. Ofwel: het geld voor een project moet daadwerkelijk leiden tot structurele duurzame
verbetering. Het bekende 'geen vis, maar hengels'-verhaal.
Averechts ondersteunt geen organisaties of personen. Wel projecten. Tussen de steun en het
project moet een duidelijk aanwijsbare link bestaan. Bij voorkeur gaat de steun direct naar
een lokaal initiatief.
Averechts ondersteunt idealen, maar geen politieke kleuren of religies.
Café Averechts steunt goede doelen op twee manieren: door verdubbeling van de fooien en
door giften uit de winst. Dat gaan we even uitleggen.
Verdubbeling van de fooienpot
Iedere twee maanden wordt de fooi die medewerkers krijgen geteld. Dit geld wordt
verdubbeld en gaat naar het 'fooienpotproject.' In het café is duidelijk te zien welk project die
twee maanden wordt gesteund. Onze medewerkers achter de bar wijzen mensen op de
verdubbeling van de fooi en aanvragers kunnen promotie maken voor hun project. Een
fooienpotaanvraag levert ieder jaar aan zes projecten zo tussen de 1200 en 2000 euro per
project op. En soms meer.
De verdubbeling is overigens wel gemaximeerd, om de exploitatie van Café Averechts niet in
gevaar te brengen.
Giften uit de winst
Uit de winst die Café Averechts jaarlijks maakt wordt een bedrag gereserveerd voor giften
aan goede doelen. Dit geld is bestemd voor structurele steun aan projecten. Het kan gaan om
een eenmalige bijdrage, maar ook om maandelijkse of jaarlijks steun over een langere
periode.
In principe worden alle inkomende aanvragen behandeld als fooienpot. Mocht een project in
onze ogen speciaal zijn en/of langdurige financiering nodig kunnen hebben dan kunnen wij
een project als gift behandelen en krijgt het project langdurige ondersteuning. Dit is ook
afhankelijk of wij op een moment extra financiele ruimte hebben voor giften.
De voorwaarden op een rij
- Het project is gericht op zelfredzaamheid.
- De resultaten komen ten goede aan kansarme mensen.
- Het project komt voort uit lokaal initiatief of wordt door de lokale bevolking gedragen.
- Gift is bestemd voor concreet en afgebakend doel.
- Het project heeft een structurele verandering en verbetering tot gevolg.
- Het project is ontwikkelingsgericht en duurzaam.
- Er is een deugdelijke financiële verantwoording.
Uitsluitingen
In de loop van de jaren is enige ervaring opgebouwd met de aanvraag voor fooienpot en
giften. Een aantal soorten aanvragen sluiten wij uit.
- Bijdragen aan de exploitatie (huren, salarissen, schoolgelden, reis- en verblijfkosten).
- Bijdragen voor religieus werk, evangelisatie, de verspreiding van religieus materiaal.
- Bijdragen aan politieke organisaties of vakbonden.
- Steun aan individuele personen.
- Bijdragen voor vakanties van buitenlandse kinderen in Nederland.
- Bijdragen aan Nederlandse projecten die voor subsidie in aanmerking komen.
Download