Thema 5, Stevigheid en beweging.

advertisement
Thema5,Stevigheidenbeweging.
Leerhulp
B
1
B
2
Vragen
1. Leguitofeenmenseeninwendigofeen
uitwendigskeletheeft.
2. Uitwelkebottenbestaathetskeletvaneen
mens?
3. uitwelkedrietypewervelsbestaatde
wervelkolom?
1. Welkezesfunctiesheefthetskeletvaneen
mens?
2. Hoeheeteendierdatopdegehelevoetzool
loopt.
3. Hoeheeteendierdatopdetenenloopt.
4. Hoenoemenwedevoetvormvaneenpaard?
5. Welkkenmerkhebbenveelwaterdierenmet
elkaargemeen?
Antwoorden
1. Demensheefteeninwendigskelet,hetskeletzit
aandebinnenkantvanhetlichaam.
2. 1:schedel
2:Bovenkaak
3:Onderkaak
4:Halswervels
5:Sleutelbeen
6:Borstbeen
7:Rib
8:Opperarmbeen
9:Borstwervels
10:Lendenwervels
11:Heupbeen
12:Spaakbeen
13:Heiligbeen
14:Ellepijp
15:Staartbeen
16:Handwortelbeentjes
17:Middenhandsbeentjes
18:Vingerkootjes
19:Dijbeen
20:Knieschijf
21:Scheenbeen
22:Kuitbeen
23:Voetwortelbeentjes
24:Middenvoetsbeentjes
25:Teenkootjes
26:Hielbeen
27:Schouderblad
3. Bijdenek:Nekwervels,bijderibbenkast:
borstwervels,onderstewervels:lendenwervels.
1.
2.
3.
4.
5.
Stevigheid,beweging,bescherming,hetgevenvan
vorm,hetaanmakenvanbloedenhetopslaanvan
vet.
Zoolganger
Teenganger
Hoefganger/topganger.
Zezijngestroomlijnd.
B
3
B
4
1. Uitwelketweestoffenbestaat
kraakbeenweefselenbeenweefsel?
2. Watisdefunctievanlijmstofinbeen?
3. Watisdefunctievankraakbeeninbeen?
4. Uitwelkestofbestaatkraakbeenvooreen
grootdeel?
5. Uitwelkestofbestaatbeenvooreengroot
deel?
6. Watgebeurtermetbottenalsdekalkzouten
uithetbothaaltenalleenlijmstof
overhoudt?
7. Watgebeurtermetbottenalsjedelijmstof
eruithaaltenalleenkalkzoutenoverhoudt?
8. Watishetverschiltussenbottenvaneen
babyendatvaneenbejaarde?
1. Welkeviertypenbeenverbindingen
bevindenzichinjelichaam?
2. Welkevandezevierbeenverbindingenzijn
nietbewegelijk?
3. Welkedrietypegewrichtenzittenerinje
arm?Locatieennaam.
4. Leguithoehetkandateenpasgeborenbaby
meerbottenheeftdaneenvolwassene.
5. Maakeenschematischetekeningvaneen
kogelgewricht,benoeminjetekeningde
volgendeonderdelen:gewrichtskogel,
gewrichtskom,gewrichtskapsel,
kapselbanden,gewrichtssmeeren
kraakbeenlaagje.
6. Watisdefunctievanhetgewrichtssmeer?
7. Watisdefunctievandekapselbanden?
1. Lijmstofenkalkzouten
2. Lijmstofzorgtervoordatbeensoepelblijft,het
maakthetbuigzamer.
3. Kalkzoutenzorgenervoordatbottenhardzijn.
4. Kraakbeenbestaatvooreengrootdeeluitlijmstof,
hierdoorishetergbuigzaam.
5. Beenbestaatvooreengrootdeeluitkalkzouten
hierdoorisheterghard.
6. Danwordthetbotheelbuigzaam.
7. Danwordthetbotergbreekbaar.
8. Debottenvaneenbabybevatveellijmstof,
hierdoorzijndebottenergsoepelenzelfseen
beetjebuigzaam.Alsiemandouderwordtkomter
steedsminderlijmstofindebottenwaardoorde
bottenbroos(breekbaar)worden.
1. Naadverbinding,vergroeideverbinding,
kraakbeenverbindingengewrichten.
2. Naadverbindingenenvergroeideverbindingen.
3. Tussenschoudergordelenopperarmbeenbevindt
zicheenkogelgewricht.
Tussenopperarmbeenenonderarmbevindtzich
eenscharniergewricht.
Tussendespaakbeenenellepijpbevindzicheen
rolgewricht.
4. Bijeenpasgeborenbabyzijnsommigebottennog
nietaanelkaargegroeid.Waardatbijeen
volwassenewelhetgevalis.
5. 1:Gewrichtskom,2:kapselbanden,
3:kraakbeenlaagje,4:Gewrichtssmeer,
5:gewrichtskapsel,6:Gewrichtskogel
6. Zorgtervoordatdebottenvanengewrichtsoepel
kunnenbewegen.
7. Houdendebottenvanhetgewrichtbijelkaar.
B
5
B
6
B
7
1. Watisdefunctievandespieren?
2. Watisdefunctievaneenpees?
3. Welketweespiergroepenzorgenvoorhet
buigenenstrekkenvaneenarm?
4. Hoenoemenwetweespiergroepenmeteen
tegenovergesteldefunctie.
5. Hoeheetdeplaatswaareenpeesaansluitop
hetbot?
6. Watgebeurtermeteenspieralsjedie
aanspant?
1. Watisdefunctievande
tussenwervelschijven?
2. Leguitdatjeindeochtendietslangerbent
danindeavond.
3. Welkevormheeftdewervelkolomineen
idealesituatie?
4. Leguitwaaromsportenervoorkanzorgen
datjelichaamshoudingbeterwordt.
Welkeblessureskunjeoplopen?
Watiseenkneuzing?
Watiseenverzwikking?
Leguitwatergebeurdalsiemandeen
voetbalknieheeft.
5. Uitwelkeonderdelenbestaatdeknie?
1.
2.
3.
4.
1. Spierenzorgeneronderanderevoordatje,jekunt
bewegen.
2. Eenpeesisdeverbindingtusseneenspiereneen
bot.Spierenzittennietdirectaangeslotenopeen
bot.
3. Buigen:Biceps(armbuigspier).
Strekken:Triceps(armstrekspier)
4. Antagonisten.
5. Aanhechtingsplaats.
6. Danwordtdespierkorterendikker.
1. Zorgenvoordempingeneensoepelebeweging
tussenderuggenwervels.
2. Alsjestaat/zitkomterdruktestaanopde
tussenwervelschijvenwaardoorzeplatterworden.
Alsjelichtstaaterminderdrukopwaardoorze
kunnenuitzettenendikkerworden.Indeochtend
zijnzedikkerendaardoorbenjelanger.
3. Dubbele-S-vorm.
4. Hierdoorwordenjespierensterkerenzorgenvoor
meerondersteuning.Sportenzorgterookvoordat
jebeterkuntontspannen.
1. Botbreuk,ontwrichting,kneuzing,
spierscheuring,gescheurdeenkelbanden,
verzwikking.
2. Bijeenkneuzingiseenweefselbeschadigd
zonderdatdezegescheurdis.
3. Eenverzwikkingiseenkneuzingvaneen
gewricht.
4. Danisdekniedooreenverkeerdebeweging
beschadigd.
5. 1:Dijbeen,2:Knieschijf,3:kruisbanden,
4:Meniscus,5:Peesvandedijbeenspier,
6:Kuitbeen,7:Scheenbeen.
Download