Top margin 1

advertisement
EUROPESE COMMISSIE - PERSBERICHT
Milieu: Commissie betuigt erkentelijkheid voor ecoinnovatieve oplossingen
Brussel 18 november 2011 – De Europese Commissie heeft de winnaars voor dit
jaar bekendgemaakt van de prijzen die worden uitgereikt in het kader van het
"European Eco-Management and Audit Scheme" (Europees milieubeheer- en
milieuauditsysteem). De zes winnende organisaties bleken niet alleen uit te munten
in behoud en bescherming van het milieu maar ook in de toepassing van
innovatieve oplossingen om diverse belanghebbenden bij hun acties te betrekken.
De prijzen werden gisteravond in het Poolse Krakau uitgereikt.
Commissaris voor Milieu Janez Poto─Źnik verwoordde het als volgt: "De
milieuproblemen waarmee wij vandaag te kampen hebben, gaan ons allemaal aan
en nopen tot gezamenlijke actie. "Ik feliciteer de winnaars – en alle genomineerden
– met hun inzet om het milieu te verbeteren. Ik hoop dat hun innovatieve
oplossingen en geslaagde inschakeling van diverse actoren anderen zal inspireren
om hun voorbeeld te volgen."
De winnaars van dit jaar, die uit 36 inzendingen werden geselecteerd, zijn: Belvas
Organic Chocolate (België), ebswien hauptkläranlage (Oostenrijk), Eurobank EFG
Bank (Griekenland), Fritz-Erler-Schule Pforzheim (Duitsland), Kneissler
Brüniertechnik (Duitsland) en de gemeente Ravenna (Italië).
De winnaars van 2011 en hun verwezenlijkingen
- Organisaties uit de particuliere sector
Micro-organisaties Belvas Organic Chocolate (België)
Het procédé voor afvalbeheer van Belvas bestaat erin organisch afval van ander
afval te scheiden en te gebruiken in installaties voor biovergassing. Een uniek
energieterugwinningssysteem wordt aangewend om chocolade te smelten. Belvas
organiseert bezoeken op het terrein om praktische voorbeelden van
milieubescherming in een "ecologisch bedrijf" onder de aandacht te brengen.
Tijdens bedrijfsbezoeken en "denktank"-vergaderingen worden besprekingen
gevoerd met het oog op de verbetering van bestaande milieunormen en duurzaam
energieverbruik.
IP/11/1371
Kleine organisaties: Kneissler Brüniertechnik (Duitsland)
Dit familiebedrijf dat diensten verleent op het vlak van chemische
oppervlaktebehandeling heeft werknemers in dienst die zich op milieubeheer
toeleggen en reikt beloningen uit voor nuttige suggesties zoals de invoering van
nieuwe praktijken op het gebied van afvalbeheer die in één bepaald
productieproces tot 90% afvalvermindering hebben geleid. Van de
toeleveringsbedrijven wordt geëist dat zij aan strenge milieunormen voldoen: de
chemische stoffen worden slechts aangekocht bij bedrijven die als EMAS- of ISO
140001-conform zijn geregistreerd of gecertificeerd. Kneissler werkt samen met
een milieu-organisatie om de gevolgen van het bedrijf voor de biodiversiteit en zijn
afhankelijkheid van ecosysteemdiensten te evalueren.
Middelgrote organisaties: ebswien hauptkläranlage (Oostenrijk)
Dit Weense bedrijf voor afvalwaterzuivering betrekt interne en externe
belanghebbenden bij zijn werkzaamheden. Afgevaardigden van de werknemers
verstrekken informatie aan het publiek tijdens rondleidingen en opendeurdagen in
het bedrijf en leggen daarbij de nadruk op de opvoeding van kinderen op het vlak
van water en afval. Het bedrijf oefent ook invloed uit op de werkzaamheden van de
toeleveringsbedrijven: zo werd een toeleveringsbedrijf verzocht over te schakelen
van vervoer over de weg op vervoer per spoor om op deze wijze 135 ton
CO2-uitstoot te voorkomen.
Grote organisaties: Eurobank EFG Bank (Griekenland)
Deze financiële instelling draagt bij aan de integratie van duurzaamheidprincipes in
de bankpraktijken dankzij haar lidmaatschap van de mondiale stuurgroep en als
zetel van de Europese Task Force van het United Nations Environment Programme
Finance Initiative. Milieuambtenaren werden aangesteld in ieder filiaal en in alle
belangrijke afdelingen.
- Organisaties uit de openbare sector
Kleine organisaties: Fritz-Erler-Schule Pforzheim (Duitsland)
Deze school heeft milieubeheer als thema opgenomen in de belangrijkste
pedagogische activiteiten. Leraren, leerlingen en leveranciers, en ook het personeel
van de schoolbakkerij en het personeel dat instaat voor het beheer van het
schoolgebouw, werken samen om de milieuprestaties van de school te verbeteren.
De school slaagde erin haar CO2-uitstoot tussen 1998 en 2009 met 35% terug te
dringen. De activiteiten met betrekking tot het milieubeheer worden medegedeeld
op een website waarop via een platform van gedachten kan worden gewisseld.
Grote organisaties: De gemeente Ravenna (Italië)
De gemeente Ravenna heeft op participatie gerichte structuren opgezet om
werknemers en externe belanghebbenden bij de activiteiten te betrekken. 100
EMAS-"adepten" in de gemeentelijke gebouwen van Ravenna delen informatie in
real-time om de milieuprestaties te verbeteren. Er wordt zeer veel aandacht
besteed aan een "groen" aankoopbeleid waarbij wordt gefocust op de aankoop van
kringlooppapier en van schoolbenodigdheden van gecertificeerde materialen en op
andere punten. Van 2008 tot 2010 werd het dagelijkse waterverbruik per inwoner in
een district verlaagd met 6% dankzij de betrokkenheid van de gemeenschap. De
gemeente heeft ook afvalinzamelingprojecten opgezet waaraan ongeveer 13 000
studenten en gezinnen deelnamen, dubbel zoveel als bij de vorige actie.
2
Achtergrond
Het European Eco-Management and Audit Scheme (EMAS - Europees
milieubeheer- en milieuauditsysteem) is een beheersinstrument voor organisaties
die ernaar streven hun milieuprestaties en financiële prestaties te verbeteren en
over hun verwezenlijkingen op milieugebied te communiceren. EMAS zorgt bij
geregistreerde organisaties voor betere prestaties en meer geloofwaardigheid en
transparantie. Sedert 1995 zijn meer dan 4 400 organisaties in heel Europa bij
EMAS geregistreerd.
In 2005 besloot de Europese Commissie het door EMAS geleverde uitstekende
werk te honoreren door de invoering van de EMAS-prijzen. De EMAS-prijzen
worden jaarlijks uitgereikt en houden een erkenning in van de uitstekende
verwezenlijkingen op één bijzonder gebied van milieubeheer.
In 2011 luidde het thema van de EMAS Awards "Betrokkenheid van de
belanghebbenden en ook van de werknemers, met continue verbeteringen tot
gevolg". Dit jaar werden 36 organisaties uit 15 Europese landen genomineerd. Zes
winnaars werden geselecteerd door een jury van belanghebbenden en
milieudeskundigen. De winnaars van de prijzen werden bekendgemaakt tijdens een
plechtigheid die plaatsvond in de zoutmijn van Wieliczka in het Poolse Krakau.
Nadere informatie:
De EMAS Awards website:
http://ec.europa.eu/environment/emas/emasawards/index.htm
EMAS-verordening:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32009R1221:NL:NOT
Contact :
Joe Hennon (+32 2 295 35 93)
Monica Westeren (+32 2 299 18 30)
3
Download