Alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid

advertisement
Alcohol-, drugs- en medicijnenbeleid
In dit beleid wordt uiteengezet hoe om te gaan met alcohol-, drugs- en medicijngebruik
binnen:
_______________________________________________________________________
hierna te noemen ‘Werkgever’, en indien mogelijk het voorkomen van disfunctioneren als
gevolg van het overmatig gebruik van alcohol, drugs en/of medicijnen. Beleid op dit
gebied schept duidelijkheid en draagt bij aan een gezonde en veilige arbeidsomgeving
voor Medewerkers. Het beleid bestaat uit vier onderdelen elementen; (a) de huisregels,
(b) toezicht en sancties, (c) voorlichting en communicatie en (d) voorzieningen voor
begeleiding en hulp bij alcohol, drugs en medicijnproblemen.
A.
Huisregels
Artikel 1 - werkingsfeer
Dit beleid geldt voor alle personen die werkzaam zijn in de onderneming van Werkgever,
hierna te duiden als ‘Medewerker(s)’.
Artikel 2 – veilige werkomgeving
Werkgever draagt een verantwoordelijkheid voor een veilige werkomgeving. Het gebruik
van alcohol, drugs en bepaalde medicijnen kan hieraan in de weg staan doordat het risico
van bedrijfsongevallen door het gebruik van deze middelen toeneemt. Het leidt tevens
tot productie- en kwaliteitsverlies en ook kan het imago van Werkgever schaden. Met dit
beleid beoogt Werkgever de negatieve gevolgen van misbruik van alcohol, drugs en/of
bepaalde medicijnen te voorkomen.
Artikel 3 – alcohol en drugs
Het is Medewerkers niet toegestaan gedurende werktijd alcohol of drugs te gebruiken, of
op enige wijze onder invloed daarvan te verkeren. Dat betekent dat het Medewerkers ook
niet is toegestaan in privé alcohol of drugs te gebruiken, indien de invloed daarvan
(mogelijk) nog nawerkt tijdens werktijd.
Artikel 4 - medicijnen
Wanneer de Medewerker medicijnen gebruikt waarvan bekend is (bijvoorbeeld omdat dit
uit de bijsluiter blijkt) dat zij het beoordelingsvermogen of de handelingsvaardigheid
(kunnen) beïnvloeden, dient de Medewerker dit te melden bij de Werkgever of de
bedrijfsarts. Het gebruik van deze medicijnen is toegestaan, indien de medicijnen op
doktersvoorschrift worden gebruikt en er na overleg met de bedrijfsarts geconstateerd is
dat de Medewerker zijn werkzaamheden veilig en zonder problemen kan uitoefenen.
1
Artikel 5 – sociaal gebruik
Tijdens sociale aangelegenheden gedurende werktijd, waaronder bijvoorbeeld
bedrijfsborrels of zakelijke diners, is het de Medewerker in uitzondering op het verbod
van alcoholgebruik toegestaan om (gematigd) alcohol te nuttigen. In deze gevallen dient
de Medewerker te allen tijde er voor te zorgen dat zijn of haar beoordelingsvermogen
niet negatief beïnvloed is en dient de Medewerker zich ervan te vergewissen dat het
gebruik van alcohol niet leidt tot onbehoorlijk en ongewenst gedrag. De
verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de Medewerker. Tevens dient de Medewerker er
zorg voor te dragen dat hij toegang heeft tot vervoer, waarbij hij niet als bestuurder aan
het wegverkeer hoeft deel te nemen indien hij meer alcohol heeft gebruikt dan de
wettelijk toegestane limiet.
B.
Toezicht en sancties
Artikel 6 - naleving
De verantwoordelijkheid voor het toezicht op naleving van dit beleid ligt bij zowel de
Werkgever als de Medewerker. Medewerkers hebben een meldplicht als er een
vermoeden bestaat van alcohol- en/of drugsmisbruik. De melding door een Medewerker
kan gedaan worden bij de direct leidinggevende, de directie, personeelszaken of bij een
onafhankelijke vertrouwenspersoon.
Artikel 7 - vertrouwenspersoon
Het melden van vermoedens en de alle daaruit volgende gevolgen worden met
vertrouwelijkheid behandeld. De directie respecteert geheimhouding door de
vertrouwenspersoon en de vertrouwenspersoon zal alleen de kwestie voorleggen bij de
werkgever en/of collega’s als de Medewerker daarmee instemt, tenzij sprake is van
gevaar voor personen of goederen.
Artikel 8 – alcohol of drugstest
Wanneer het vermoeden bestaat dat de Medewerker in strijd handelt met dit beleid zal er
een gesprek plaatsvinden namens de Werkgever. Indien de Medewerker ontkent dat hij
alcohol/drugs of medicijnen heeft gebruikt dan zal hij/zij een blaastest en/of drugstest
worden aangeboden waarmee de Medewerker zijn/haar onschuld kan bewijzen.
Artikel 10 - sancties
Na constatering van alcohol-, drugs-, en/of medicijngebruik op de werkvloer of onder
invloed op het werk aanwezig zijn kan de werkgever al naar gelang van de mate en ernst
van het middelengebruik overgaan tot de volgende sancties:
-
Waarschuwing
-
Berisping (aantekening in het personeelsdossier zonder financiële consequenties)
-
Overplaatsing
-
Schorsing (Medewerker wordt naar huis gestuurd)
2
-
Boete en/of schadevergoeding (kosten die Werkgever maakt ome en andere
arbeidskracht op te roepen, kosten van het aangeboden vervoer naar huis,
eventuele schade die is aangericht)
-
C.
Ontslag (evt. op staande voet)
Voorlichting en communicatie
Artikel 11 - voorlichting
Op verzoek van de Werkgever verleent de Medewerker zijn medewerking aan het
bijwonen van voorlichtingsbijeenkomsten en/of cursussen die gaan over de relatie tussen
het gebruik van alcohol, drugs of medicijnen enerzijds en het werk anderzijds.
Artikel 12 - communicatie
Dit beleid en eventuele wijzigingen daarop vormt onderdeel van de arbeidsovereenkomst
en wordt aan de Medewerker overhandigd bij indiensttreding. Voorts zal de werkgever dit
beleid periodiek onder de aandacht brengen van de Medewerker, bij gebreke waarvan dit
beleid onverkort van toepassing is
D.
Voorzieningen voor begeleiding en hulp bij alcoholproblemen
Artikel 13 - begeleidingsplan
Nadat de leidinggevende misbruik van alcohol, drugs of medicijnen van de Medewerker
vaststelt, confronteert hij de desbetreffende Medewerker met zijn
functioneringsprobleem. In overleg met de leidinggevende en de vertrouwenspersoon
wordt er voor de Medewerker een begeleidingsplan opgesteld.
Artikel 14 – re-integratietraject
Het behandel/re-integratie traject dat de Medewerker wordt aangeboden om hem te
helpen bij zijn alcohol, drugs en/of medicijnprobleem is een driepartijencontract. Dit is
een contract waarin wordt vastgelegd dat de werkgever in samenwerking met een
hulpverlenende (extern) en de Medewerker concrete afspraken maken rondom het
traject. (doelstelling, doorlooptijd, terugkoppeling, overleg etc.).
Artikel 15 - sanctie
De Medewerker is verplicht om mee te werken aan het begeleidingstraject. Werkt de
Medewerker niet mee of volgt er geen verbetering, dan kan de werkgever over gaan tot
ontslag.
Dit beleid met betrekking tot alcohol, drugs of medicijnen is opgesteld door KBS Advocaten N.V. te Utrecht
(www.kbsadvocaten.nl) en wordt rechtenvrij ter beschikking gesteld voor gebruik door derden. KBS Advocaten
N.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor het gebruik van dit beleid of de gevolgen daarvan.
3
Download
Random flashcards
mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards