PowerPoint-presentatie - Landelijk Platform Woonoverlast

advertisement
Mia Peters
&
Monique van Meegen
Aanpak op woonoverlast
Landelijk Platform Woonoverlast
25 oktober 2012
Vormen van Overlast
•
•
•
•
•
•
Hennepkweek/dealen
Geluidsoverlast
Vervuiling/stankoverlast
Woonfraude
Burenruzie
Onaangepast woongedrag/psychische problemen
Samenwerking op de aanpak
Georganiseerd in het
Overlast en Zorg Overleg
Kernpartners Ozo
•
•
•
•
•
Gemeente Arnhem (wijkregisseur)
Woningcorporaties
St. Rijnstad Zorgcoördinator
Politie (gebiedsagenten)
Bureau Jeugdzorg
Doel Ozo
• Bespreken van situaties op adres niveau
• Terugdringen van overlast
• Plan van aanpak/behandelplan
Doelgroep
Adressen in de wijk….
• Die overlast veroorzaken en/of
• Zorgmeldingen professional en buurt
• Zorgmijdend
• Vervuiling, verwaarlozing
• Psychiatrie/verslaving
• Burenruzies/familieruzies
Rol Volkshuisvesting
• Signaleren, afstemmen met andere betrokkenen
middels ozo
• Uitnodigen/aanspreken van bewoners, ingang voor
hulpverlening
• Mee denken en sturen op leefbaarheid in de wijk
vergroten.
• Dwang middels vonnis
Rol Zorgcoördinator
• Inventariseren van informatie
(wat is bekend over adres, welke instanties
betrokken)
• Plan van aanpak uitwerken
• Begeleidingsovereenkomst
• Regiefunctie
• Evaluatie organiseren
• Monitoren
Wat maakt dat het werkt?
•
•
•
•
•
•
•
•
Helder plan van aanpak
Regie
Maatwerk
Korte lijnen
Professionals trekken gezamenlijk op
Afspraken met bewoners op papier
Doorpakken/harde maatregelen
Buiten de kaders denken en werken
“We zeggen wat we doen,
En we doen wat we zeggen”
Buiten de kaders
Vragen of Opmerkingen
Mia Peters
Volkshuisvesting Arnhem
Monique van Meegen
St. Rijnstad
06-55192477
Download