Veertigduizend kinderen in de provincie Drenthe bezoeken gratis

advertisement
Veertigduizend kinderen in de provincie Drenthe bezoeken gratis musea in Drenthe
Voorbeeld voor Nederland!
Vervoer voor scholen van essentieel belang en verantwoordelijkheden laten liggen bij het
onderwijs (culturele mobiliteit) en ouders (oktobermaand kindermaand)
Culturele mobiliteit
Kinderen in de leeftijd van vier tot en met zestien jaar ontvangen allen gratis onderwijs. De
scholen geven allen, conform de wetgeving (primair en voortgezet onderwijs) hun eigen
beleid inhoud en organiseren dit. Gekoppeld aan de diverse vakken worden activiteiten, als
een bezoek aan een museum, in het programma opgenomen. De kosten voor een bezoek aan
een museum worden betaald door de school, ondermeer uit de door de school geoormerkte
gelden voor cultuuronderwijs. De kosten voor vervoer worden bekostigd door de provincie
Drenthe, sponsoren, fondsen en culturele instellingen. K&C, expertisecentrum en
projectorganisatie kunst en cultuur organiseert het busvervoer. Ruim vijftienduizend kinderen
worden jaarlijks vervoerd van basisschool naar museum. In een schoolloopbaan kan een
leerling vijf musea bezoeken. Is het programma van de school verrijkt met een daadwerkelijk
bezoek aan een museum, dat aansluit bij het vakinhoudelijke programma van de school en
ontvangen de musea jaarlijks ruim vijftienduizend leerlingen. Voor hun bezoekers hebben de
musea speciale programma’s ontwikkeld, mede samengesteld na evaluaties met de scholen.
Op dit moment kent K&C wachtlijsten. Ons voorstel is geweest om het rijk € 50.000,00 te
laten financieren per jaar. De provinciale bijdrage is € 75.000,00 en bijdrage van fondsen,
sponsoren en culturele instellingen is € 50.000,00. Met het nieuwe bedrag kunnen twintig
duizend leerlingen vervoerd worden naar musea. De provincie Drenthe heeft ruim
vierhonderdduizend inwoners. Vermenigvuldigen we dit getal met veertig dan komen we bij
de 16 miljoen mensen die Nederland kent.
Veertig keer vijftigduizend euro is twee miljoen euro en goed voor 800.000 (40 * 20.000
leerlingen) bezoeken van kinderen aan een museum, met medefinanciering door andere
partijen (matching van middelen).
Voor meer informatie zie www.kcdr.nl
Oktobermaand Kindermaand
In de maand oktober kunnen kinderen gratis in Drenthe ruim honderd culturele instellingen
(waaronder vele musea) bezoeken op de zondagen en een enkele zaterdagen. Ruim twintig
duizend kinderen bezoeken één of meerdere instellingen. Zij doen dat onder begeleiding van
volwassenen (vader, moeder, opa, oma ed). De volwassenen betalen voor henzelf een entree
kaartje. Kinderen kunnen woonachtig zijn in Drenthe, of op vakantie zijn in Drenthe (al of
niet met ouders) of voor een dag naar Drenthe komen. Het project wordt nu uitgevoerd in de
provincies Drenthe, Groningen, Friesland en Noord Holland. Het project is in Drenthe gestart
en wordt door K&C uitgevoerd in Drenthe en Friesland.
Instellingen maken voor de bezoeken van de kinderen speciale programma’s.
De financiële middelen komen van de provincies, gemeenten, sponsoren en fondsen. Het plan
is om het project in 2014 landelijk ingevoerd te krijgen. Wanneer elk project binnen een
provincie een tijdelijke (opstart) bijdrage van het rijk zou krijgen van € 35.000,00 en voor een
landelijke campagne € 200.000,00 beschikbaar komt bezoeken in de toekomst minimaal
800.000 kinderen ( 40 * 20.000 kinderen) een culturele instelling. Voor meer informatie:
www.kindermaand.nl
Eén miljoen en zeshonderdduizend kinderen minimaal naar een museum, elk jaar opnieuw
Twee projecten landelijk ingevoerd en regionaal georganiseerd betekent 1.600.000 kinderen
kunnen een speciaal programma in een museum met leerkracht, ouder, grootouder ed
bezoeken. Met een rijksbedrag van € 2.200.000,00 (tijdelijk € 2.620.000,00). Dus geen
5,4 miljoen, laat staan € 9 miljoen. En geen 100.000 tot 200.000 kinderen maar 1.6 miljoen
kinderen.
Belangrijker is dat het schoolprogramma versterkt wordt. Dat alle kinderen, ongeacht de
plaats waar ze op school zitten of naar welke school ze gaan, in staat worden gesteld om
musea te bezoeken. Het bezoek levert een bijdrage aan de leeromgeving van de kinderen.
Onderliggende doelen als museumbezoek bevorderen zijn ondergeschikt geworden. Het
onderwijs wordt volwassen benaderd en versterkt.
Het bezoeken van een museum met een begeleider zadelt begeleiders niet met hoge kosten op.
Laat aan ouders en begeleiders wel zien waar interesses van de kinderen liggen.
Beide projecten laten een verbintenis zien van overheden, fondsen, sponsoren met eigen
bijdrages van scholen en begeleiders. Scholen en begeleiders kunnen hun eigen neus achterna
en houden rekening met dat wat het onderwijs wenselijk acht en wat de kinderen nodig
hebben en boeit. Musea zijn genoodzaakt bijzondere programma’s te maken, kunnen
aangeven aan subsidiënten dat vele kinderen hun museum bezocht hebben en ontvangen
financiële middelen van de scholen en de begeleiders.
Het doel om kinderen te interesseren voor musea, ze klaar te stomen als toekomstig
museumbezoeker is niet aan de orde. Het echte doel is kinderen een onderwijsprogramma te
bieden, dat we als samenleving opgedragen hebben aan de scholen, en om ouders
ongedwongen keuzes voor en met kinderen te laten maken voor dat moment. Onderwijs en
ouder staan eindelijk weer centraal. Verantwoordelijkheden blijven liggen waar ze thuis
horen. Musea gebruiken geen kinderen meer en moeten op eigen kracht interessante
programma’s maken voor het binnen halen van de bezoekers en daarmee de financiën.
Kortom: Besteed geld aan vervoer voor leerlingen en aan pr. De beide projecten in Drenthe
hebben het succes bewezen, zie conclusies landelijk onderzoek ( inhoud is reden om naar een
museum te gaan, regionale intermediairs zijn succesvol in het bij elkaar brengen van aanbod e
vraag, ze slagen er goed in om kinderen een museum te laten bezoeken tegen acceptabele
kosten) en een eigen onderzoek dat donderdag 17 november a.s. gepresenteerd wordt.
15 november 2011
Johan de Noord
Directeur K&C, expertisecentrum en projectorganisatie kunst en cultuur
Sterker met kunst
www.kcdr.nl
Voor nadere informatie kunt u mij mailen: [email protected]
Of bellen: 0592 336999, tijdelijk door enkelbreuk 0593 524866 of 0611868780
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards