Persdossier - EUROMETROPOOL

advertisement
Persdossier
De conferentie
« Smart Cities in de praktijk » : een nieuwe band creëren tussen de steden en hun gebruikers, zodat
de intelligente stad ten dienste staat van de burger.
Het concept van Smart Cities wijst op een stedelijke ontwikkeling die in staat is om het hoofd te bieden aan de
behoeften van de instellingen, de bedrijven en de burgers op economisch, maatschappelijk en milieuvlak. Een
stad kan als intelligent beschouwd worden wanneer de investeringen op vlak van mens, samenleving,
traditionele (transport) en moderne (ICT) communicatie-infrastructuren voorzien in een duurzame,
economische ontwikkeling, evenals in een stijging van de levenskwaliteit, door middel van een weloverwogen
beheer van natuurlijke rijkdommen en participatory governance.
De Conferentie wil u laten kennismaken met het concept van Smart Cities door middel van verschillende
technische tools, concrete voorbeelden en toekomstgerichte mogelijkheden.
Tal van sprekers, politieke stakeholders, technici en ontwerpers zullen met de deelnemers die meteen ook de
gebruikers zijn hun eigen visies, ervaringen en projecten delen. Het debat zal dus kijken naar de gewenste,
wenselijke en mogelijke toekomstmogelijkheden,…
Eddy Caekelberghs, presentator bij La première, zal het verloop van de conferentie in goede banen leiden.
De sprekers
Rudy Demotte, Voorzitter van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai, Waals MinisterPresident en Minister-President van de Federatie Wallonië-Brussel.
Stefaan De Clerck, Vicevoorzitter van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai,
Burgemeester van Kortrijk.
Innovatie is één van de prioritaire werkpunten binnen de Eurometropool die competentie- en
concurrentiepolen samenbrengt in 4 verschillende grensoverschrijdende clusters die samenwerken en
verenigd zijn binnen het innovatieplatform INNOV’EUROMETROPOLIS. Hierbij focust 1 cluster zich specifiek op
beeldvorming en ICT. Verder zorgt de interactiviteit van de Eurometropool met het maatschappelijke
middenveld voor de nodige input bij haar denkoefening rond « de stad van morgen ».
Pierre de Saintignon, Eerste vicevoorzitter van de Région Nord-Pas de Calais,
verantwoordelijk voor economische ontwikkeling, nieuwe technologieën en permanente vorming.
De Région Nord-Pas de Calais is één van de 14 stichtende leden van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
Digitale tools dragen voor een belangrijk deel de innovatie en transformatie maar ze krijgen pas écht betekenis
wanneer ze ten dienste staan van de samenleving. De Région wil door middel van haar acties zorgen voor een
samenhangende en duurzame ontwikkeling van ICT door technologische innovatie te bevorderen terwijl het
maatschappelijke en regionale evenwicht verzekerd wordt.
De tussenkomst van de overheid moet ervoor zorgen dat iedereen gebruik kan maken van deze technologieën
en dat ze een economische meerwaarde hebben, alsook sociale innovatie meedragen.
Bruno Schroder, Vicevoorzitter van het Microsoft Innovation Center
Het Microsoft Innovation Center is een vzw gevestigd in Mons die resulteert uit een publiek-private
samenwerking (Waals Gewest en Microsoft, HP, VOO) en die de ontwikkeling van Waalse bedrijven binnen de
IT-sector wil bevorderen.
Tijdens de conferentie zal hij een algemene aanpak voorstellen rond intelligentie bij steden waarbij natuurlijk
de « dingen » aan bod komen, maar waarbij vooral de gebruikers van de stad, zoals de inwoners en de
stadsdiensten, niet vergeten worden.
Dankzij lichte en gebruiksvriendelijke technologische oplossingen kunnen de steden vandaag de dag in real
time een permanente, nauwe band opbouwen met de verschillende stakeholders binnen de stad. Verder
kunnen ze ook specifieke dingen (gebouwen, verlichting, signalisatie) beter beheren en virtueel aanwezig zijn
wanneer het volgens de inwoners nodig is.
Steeds meer mensen zijn tegenwoordig constant bereikbaar. Om in te kunnen gaan op hun behoeften, moeten
de steden aansluiting proberen te vinden bij een nieuwe manier van communiceren. M.a.w. op verschillende
manieren steeds bereikbaar en aanwezig zijn: smartphone, pc en loket, app’s en sociale netwerken. Smart
Cities zijn in feite steden die vlot communiceren en steeds bereikbaar zijn.
Tijdens de presentatie zullen de verschillende fenomenen en inzetbare technologieën in detail toegelicht
worden.
Pascal Poty, verantwoordelijke bij de Pôle Veille Technologique et Juridique van het
Agence Wallonne des Télécommunications dat instaat voor de digitale begeleiding van KMO’s en
burgers, evenals voor het advies op vlak van ICT bij de Waalse regering.
Het AWT is een Waalse overheidsinstelling bevoegd voor de promotie en de verspreiding van Informatie- en
Communicatietechnologieën (ICT) in het Waals Gewest.
Het Waalse parlement heeft, op initiatief van de regering, op 25 februari 1999 het Agence Wallonne des
Télécommunications opgericht dat de taak kreeg om ICT in het Waals Gewest te bevorderen op het vlak van
productie, communicatie en gebruik. Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT) zijn een essentiële tool
geworden voor regeringen, bedrijven en burgers. Toegang tot ICT in goede maatschappelijke, economische en
technische omstandigheden geeft blijk van een reële deelname aan de kennissamenleving.
Pascal POTY zal vooral focussen op zijn kennis- en vormingsdomein bij uitstek, nl. het ecosysteem van mobiele
technologieën en diensten.
Op welke manier komen digitale en reële omgevingen samen en waarom vormt het mobiele aspect
(smartphones en tablets) net die extra stimulans om deze toenadering gemakkelijker te maken?
Hij zal specifiek ingaan op:
1. Doelstellingen die kunnen behaald worden bij de uitbouw en het gebruik van mobiele stedelijke
dienstverlening in het kader van intelligente steden,
2. Het voorbeeld van de Communauté urbaine de Bordeaux en de stad Bordeaux die reeds 2 jaar actief is
met de uitbouw van dergelijke diensten,
3. De technologische vooruitzichten op mobiel vlak en de implicaties voor wat de toekomstige digitale
stedelijke dienstverlening betreft.
Raouti Chehih, Directeur van Euratechnologies
EuraTechnologies Développement (SPL sinds 1/1/12) heeft als taak om :
- de bedrijvenzone internationaal te ontwikkelen
- de bedrijven binnen de pool te helpen bij hun technologische, commerciële en strategische
ontwikkeling
- de uitbouw van ICT-projecten en nieuwe talenten te bevorderen
- de middelen en de omgeving aan te bieden die beantwoorden aan de behoeften van de
bedrijven
Euratechnologies bevordert de economische en sociale ontwikkeling door de transfer van technologie en
innovatie en werkt aan een samenhangende actie voor het wetenschapspark dankzij de toenadering tussen
onderzoek, hoger onderwijs en economie.
Euratechnologies staat in voor de begeleiding van technologische en wetenschappelijke zones binnen de
Rijselse metropool: EuraTechnologies, La Plaine Images en het Parc Scientifique de la Haute Borne.
Chekib Gharbi, Directeur van CITC, Innovatiecentrum voor wireless technologie
Ressource, experience en expertise center voor identificatie-, tracing-, mobiliteits- en
geolokalisatietechnologie.
Het centrum wil vooral de mogelijke synergieën versterken tussen verschillende economische stakeholders uit
de industriële, academische en institutionele wereld die zich willen inwerken in of informeren over het
Internet van Dingen en specifieke wireless technologieën. Verder ondersteunt het centrum ook
cofinancieringen van structurerende projecten met private stakeholders. Het Rijselse CITC wil dus vooral een
“drijvende kracht voor samenwerkingsprojecten” zijn.
Steunend op haar netwerk van partners streeft het CITC –EuraRFID ernaar om te anticiperen op economische
en maatschappelijke veranderingen die het gevolg zijn van wireless technologieën en van de uitdagingen die
gepaard gaan met de uitbouw van het Internet van Dingen. Kortom, het centrum draagt bij tot de technische
vooruitgang en standaardisatie. Het CITC brengt ongeveer een zestigtal nationale en internationale leden
samen.
Chekib Gharbi zal zich vooral focussen op het eerste deel van de vraag : Welke rol is er weggelegd voor de
communicerende objecten in de intelligente stad ?
De uitbouw van tracing-, mobiliteits- en lokalisatietechnologieën in de stedelijke omgeving en bij de gebruiker
zelf leidde tot een evolutie in de dienstverlening waarbij gebruikers vandaag de dag gebruik kunnen maken van
een geogelokaliseerde en gepersonaliseerde toegang tot openbare en commerciële diensten. De toenadering
tussen de verschillende technologieën en het leven in de stad bevordert de opkomst van het concept van de
“alomtegenwoordige stad”, de “intelligente stad” of de “heersende intelligentie”:
- de verschillende wireless technologieën begrijpen
- wireless technologieën in een stedelijke omgeving uitbouwen
- de intelligente stadsnetwerken: “smartgrid”
- het intelligente en autonome gebouw ten dienste van de gebruiker: onderhoud van thuis uit, comfort,
veiligheid, autonomie van thuis uit
- Perspectieven: de gebouwen van morgen zullen meer energie produceren dan ze consumeren waardoor ze
dus een bron worden voor hun ecosysteem. Hiervoor zullen ze in contact moeten staan met de andere
elementen in de wijk en de stad waardoor ze een intelligent woonmilieu creëren.
Hij zal zich o.a. baseren op het voorbeeld van « het intelligente huis » http://www.youtube.com/watch?v=bBYYVvYVDUc
Joost Demarest, Directeur Systemen en Administratie van de KNX Association, de
wereldwijde standaard voor gebouwenbeheer, de ISO/IEC 14543-3.
De KNX Association is de ontwerper en de eigenaar van de KNX-technologie – de enige open standard ter
wereld voor alle toepassingen op het vlak van domotica en gebouwenautomatisering, zoals verlichting,
bediening van luiken, verschillende beveiligingssystemen, ventilatie, verwarming, airconditioning, bewaking,
alarmsystemen, waterbeheer, energiebeheer, metingen, huishoudtoestellen, audiotoepassingen enz. De
technologie kan zowel in nieuwe, als in bestaande gebouwen toegepast worden.
Freddy Vandaele, Voorzitter van Agoria Smart cities
Agoria is de federatie voor de technologische industrie. De federatie zet zich in voor de toekomst voor deze
bedrijven en de 275.000 mensen die er werken. Haar hoofddoel bestaat erin om de socio-economische
omgeving van deze bedrijven te verbeteren en dit streeft ze na op gewestelijk, federaal en Europees vlak.
Agoria is de partner van 1600 bedrijven uit de technologische industrie. De federatie en haar 200
medewerkers staan de leden bij met informatie, concrete diensten en advies.
De moderator
Eddy Caekelberghs studeerde Politieke Wetenschappen, Europees Beleid en Internationale Betrekkingen. Hij
presenteert momenteel het programma « Face à l’Info » op la Première (RTBF) waarin hij zijn gasten telkens
confronteert met specifieke informatie: een halfuurtje met ontmoetingen, analyses en besprekingen van
belangrijke informatie en basistrends binnen de hedendaagse samenleving, een samenspel van
voorgeschiedenissen, uitdagingen, herinneringen, mogelijkheden… Belangrijke Belgische en internationale
politieke feiten uit de samenleving, cultuur, economie, sport, wetenschappen,… tal van onderwerpen en
invalshoeken komen hierbij aan bod.
De organisatoren
De Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai
De Eurometropool ondersteunt de opzet van specifieke diensten en zorgt voor het optekenen en
verspreiden van informatie eigen aan het leven in de grensstreek. U vindt er tal van concrete
oplossingen die het dagdagelijkse leven van 2,1 miljoen inwoners en verschillende plaatselijke
stakeholders (bedrijven, artiesten, verenigingen, diverse organisaties) gemakkelijker maken.
Als overleg- en coördinatieorgaan biedt de Eurometropool u een uniek contactpunt met de 14
stichtende instellingen, alsook met tal van experts en partners. Tot slot bevordert de Eurometropool
projecten en contacten tussen overheidsinstellingen, het maatschappelijke middenveld en Europa,
en legt ze op die manier ook de basis voor de Eurometropool van morgen.
www.eurometropolis.eu
Contactpersoon : [email protected]
Eurometropolitan e-campus
Op deze nieuwe Eurometropool-campus vindt u verschillende opleidingen binnen het hoger
onderwijs gericht op web development terug. In september 2011 opende de campus haar deuren en
werden er 150 studenten en stagiaires onthaald in de gebouwen van het Negundo Innovation Center
in Tournai.
Het aanbod bestaat uit basisopleidingen en voortgezette vorming voor internet- en
informaticagerichte beroepen, digital arts, e-Architecture, e-Design, e-Business, e-Health, e-Marketing,
e-Learning, e-Languages, e-Communication, sociale netwerken,… De Ee-C zal ook een Onderzoeks- en
Competentiecentrum omvatten gericht op e-jobs die in het teken staan van duurzame ontwikkeling.
Contactpersoon : [email protected] – Adjunct van de Directeur van de Ee-campus
Technofutur TIC asbl
Technofutur TIC is voor het Waals Gewest belast met de uitwerking van een bewustmakings-,
informatie- en vormingsproject op het vlak van Informatie- en Communicatietechnologieën (ICT).
www.technofuturtic.be
Contactpersoon : Pierre LELONG - Manager - Pôle Ressources & DiffusionTel. +32 71 25 49 65 - GSM +32 497 54 26 11
De vzw « de digitale week » 2012 : van 21 tot 27 april 2012
De Digitale Week maakt deel uit van een actie die gericht is op het bevorderen van de kennis rond IT
die 13 jaar geleden opgestart werd. Tijdens de digitale week kan men stilstaan bij en informatie
inwinnen over informatietechnologieën die langzaam maar zeker onze bestaanswereld op haar kop
zetten. Tegelijkertijd wordt ook het brede publiek gesensibiliseerd en begeleid.
Op initiatief van tientallen stakeholders en overheden die deze Digitale Week reeds maanden
voorbereiden, zullen er in Wallonië en ook elders in België honderden verschillende activiteiten
georganiseerd worden.
Het principe is eenvoudig: plaatselijke stakeholders worden gevraagd om begeleidings-,
sensibiliserings- en vormingsactiviteiten op te zetten rond internet en de digitale wereld in
verschillende gemeenten. Het doel bestaat erin om iedereen te stimuleren tot het gebruik van deze
technologieën. Zo kunnen de meest kwetsbare groepen kennismaken met de digitale mogelijkheden
en/of een introductie of een opleiding volgen, terwijl anderen hun kennis verder kunnen uitdiepen.
www.lasemainenumerique.be
De Eurometropool-context
Innovatie is één van de prioritaire werkpunten van de Eurometropool Lille-Kortrijk-Tournai.
In de Eurometropool zijn er 28 concurrentie- en expertisepolen gevestigd. Sommigen onder hen worden
grensoverschrijdend samengebracht op basis van de belangrijkste werkassen van de Eurometropool.
Zo bestaan er 4 grensoverschrijdende innovatieclusters :
 Beeldvorming en ICT
 Agro-voeding-gezondheid
 Logistiek
 Innoverende materialen-textiel-design
Gezien haar traditie van instellingen samenbrengen en haar samenwerking met verschillende partners, wenste
de Eurometropool mee in te staan voor de organisatie van deze conferentie in het kader van de uitbouw van
haar innovatieplatform INNOV’EUROMETROPOLIS en de Digitale Week in Wallonië.
INNOV’EUROMETROPOLIS is het innovatieplatform opgericht door
de Eurometropool en haar partners : alle stakeholders
gespecialiseerd in spitstechnologieën worden hier samengebracht.
Het platform zet DESKS op die de nodige informatie en advies
geven aan de 4 Eurometropool-clusters: de Eurometropool is dan
ook een hefboom voor innovatie op het vlak van agro-voedinggezondheid, textiel-innoverende materialen-design, beeldvormingICT en logistiek.
Contactpersoon
INNOV’EUROMETROPOLIS :
Edwige JESSEL
[email protected]
+32 (0) 56 249 412
Verder betrekt de Eurometropool ook haar raadgevende
vergadering, het FORUM, waarin 80 vertegenwoordigers van het
maatschappelijke middenveld zetelen, bij haar werkzaamheden.
Contactpersoon
Het FORUM wordt voorgezeten door Philippe Luyten, voorzitter van
de Eurometropolitan campus.
François GOARIN
FORUM :
[email protected]
+32 (0) 56 23 11 04
Download