LeHWperiode4

advertisement
Hoofdstuk 6 reincarnatie:
 Geef vier mogelijke visies op een leven of voortbestaan na de dood
1.Na de dood leven we voort als geest.In deze theorie is er maar een voortbestaan na de dood,
dit is ook het christenlijke standpunt. Bij het christendom is men van mening dat het lichaam
twee verschillende zaken zijn, bij de dood vergaat het lichaam en blijft de ziel bestaan.
2.De sceptische stellingname houdt in dat we over een voortbestaan niet met zekerheid kunnen
weten.
3. Het materialistische standpunt stelt dat er niets over blijft na de dood.
4. Reincarnatie, na de dood kan er sprake zijn van wedegeboorte in een ander lichaam
 Laat met voorbeelden zien dat het geloof in reincranatie ook buiten oosterse godsdiensten
voorkomt
-In de eerste eeuw na christus was binnn het christendom het geloof in reincarnatie algemeen
aanwezig. Orgines, een van de grooste gellerden die de kerk ooit kende was er een aanhanger
van.
-Binnen bepaalde joden gropen werd het reincarnatie op grote schaal aangehangen
-Indianen geloven in reincarnatie
-Diverse beroemde mensen: Benjamin Franklin, Goethe,Flaubert,Honoré de Balzac
 Welke argumenten kunnen pleiten voor reincarnatie?
-wonderkinderen,mozart
-déjà vu, het besef iets al eerder gezien,gehoord of meegemaakt te hebben
- Herinneringen aan vorige levens
 Waarom zijn deze argumenten niet waterdicht?
-wonderkinderen; kunnen verklaart worden door een samenloop van gunstige erfelijke factoren
en gunstige mileufactoren.
-déjà vu; kan ook verklaart worden door dat we in het verleden iets onbewust hebben mee
gemaakt en nu bewust naar boven komt
-Herinneringen aan vorige levens;
-herrineringen; er kan niet bewezen worden dat ze niet waar zijn maar ook niet dat ze waar zijn
er kan wel getoont worden dat deze herrineringen op een andere manier zijn ontstaan.
 Welke problemen zijn er nog meer bij reincarnatieonderzoek?
Er kan niet bewezen worden dat ze niet waar zijn maar ook niet dat ze waar zijn er kan wel
getoont worden dat deze herrineringen op een andere manier zijn ontstaan.
Hoofdstuk 7 heilige boeken:
 Hoe komt het dat Boeddhisme geen echte heilige taal heeft?
Pas enkele eeuwen voor onze jaartelling werden de teksten opgeschreven
 In welke twee talen zijn de oorspronkelijk teksten tenslotte opgeschreven?
Sanskriet uit Noord-India en het Pali uit Sri Lanka(toen ze opgeschreven werden was Boeddha’s
eigentaal was weinig meer van over)
 Waarom zijn die teksten niet echt betrouwbaar?
De lange mondelinge overlevering veroorzaakte dat het leven van de Boeddha opgesierd werd
met allerlei wonderlijke verhalen. De teksten geven dus vaak niet de letterlijke woorden van de
Boeddha weer. De late registratie was er ook de oorzaak van dat er tegenstrijdigheden in de
teksten ontstonden.
 Wie hebben voor de vertaling van de Boeddhistische teksten gezorgd?
Westeuropeanendie als monnink leefden op Sri lanka hebben de teksten naar het Engels en
Duits vertaalt.
 Waar bestaat de Tri-pitaka uit en hoe is de indeling?
Tri-pitaka ook wel de drie korven bestaat uit het:
abbidarma :De laast ontstaande korf, Hierin staat de zakelijke weergave van de boeddhistische
leer wordt vooral gebruikt in onderwijs aan jonge monniken, de moeilijkheids graad is hoog
vinaya:de regels voor monniken en nonnen
soelra: Belangrijkste, want Boeddha is vaak zelf aan het woord. Worden in allerlei diensten
opgezegt en met respect bewaard
 Wat is de Dhammapada?
Het meest gelezen boeddhistische boek,verzenbundel die op een heldere manier de basisideen
van het boedhisme weergeeft.
Hoofdstuk 8 Geschiedenis van en stromingen in het boeddhisme:
 Waarom konden in het Boeddhisme gemakkelijk allerlei stromingen ontstaan?
Door het ontbreken van een centrale leiding.
 Wat zijn kenmerken van het Zen-Boeddhisme?
-Weinig waarde gehecht aan boekenkennis en overgeleverde tradities
-Uniek ervaring van elk mens telt
-Concrete ervaring is belangrijke dan abstracte redenenering
-hier en nu, niet verleden en toekomst
 Wat is precies een Haiku?
korte gedichten die aandacht geven aan het hier en nu
 Welke twee hoofstromen in de meditatie zijn er bij het Zenboeddhisme en geef een
omschrijving
-Zitmeditatie:
Men zit heel lang(soms uren) roerloos en concentreet zich op de opkomende gedachten en het
lichaam
-Koantechniek:
Hierbij concentreet een zen-student zich volledig op een radzelachtige vraag van zijn zenmeester, achteraf bepaalt de meester of de student verlicht is. Hier mee wil koan laten zien dat
het vermogen van normale logica beperkt is. ‘wat is het geluid van een klappende hand?’
 Hoe noem je de verlichting in het Zenboeddhisme?
Salori,een plotselingbeuren een psychische catastrofe die al onze oude kennis waardeloos
maakt,het is een totale verandering
 Op welke manier heeft Zen invloed gehad op de Japanse cultuur?
In militaire kringen werden zentechnieken gebruikt om discipline te bevorderen en om de angst
voor de dood te overwinnen(kamikaze-piloten).Ook werden dicht en schilderkunst, kalligrafie en
tuinarchitectuur diepgaand beinvloed door zen.
Telepathie en Helderziendheid
 Wat bedoelt men met ‘paranormale waarneming’?
para betekend naast en paranormale waarneming wil in dit geval dus zeggen waarneming naast
de normale waarnaming. dus niet een van de 5 zintuigen, het gaat om een waarneming buiten
de zintuigenom
 Wat is telepathie?
Het vermogen om kennis te verwerven over de bewustzijnsinhoud van een mes of dier, zonder
gebruikmaking van de zintuigen, Bewustzijnsinhoud wordt gezien als gedachten en gevoelens en
emoties,wanneer men een indruk heeft van wat iemand anders denkt of voelt, zonder dat men
dit via zintuigelijke waarneming of logisch nadeken te weten kon komen
 Wat is helderziendheid?
wanneer men een indruk heeft van iets wat ergens anders gebeurt en men dit niet via
zintuigelijke waarneming of logisch nadenken te weten kon komen.
 Waarom is de term ‘telepathie’ beter dan de omschrijving ‘gedachten lezen’
bij telepathie is nog wel iets voortestellen:de ene mens ‘seint’ een bepaalde boodschap uit en de
andere ‘ontvangt’ hem. En mensen met telepatische begaafdheid kunnen geen gedachte lezen.
 Wat is crisistelepathie?
Telepathisch contact plaatsvindt op het moment dat iemand zich in een crisisituatie bevindt.
 Welke methode gebruiken parapsychologen om dromen te laten herinneren?
Er wordt gelet op een REM fase, rapid eye moments, het blijkt dat mensen als ze dromen hun
ogen snel gaan bewegen aan het einde van deze REM fase maken ze de mensen wakker en
kunnen de mensen meestal hun droom vertellen
 Beschrijf het Ganzfeld-experiment
het gezichtsveld van iemand wordt uitgeschakeld door 2 halve pingpong ballen op zijn ogen te
plakken en een rode lamp boven hem te hangen waardoor hij egaal rood ziet en een ‘witte ruis’
laten afspelen wat een egaal geluid is
 Noem 3 vormen van buitenzintuigelijke waarneming volgens het criterium van het tijdsaspect.
Geef bij elke vorm een voorbeeld
-In het verleden
We liepen een school in voor ene onderzoek ik was net binnen en zag op eens een houtzagerij
voor me en ik stond in de bewateringsvijver, na lang na vragen kwamen we er achter dat er
vroeger hier een houtzagerij had gestaan.
-In het heden
een vrouw belt mij op en is haar lezen kwijt, ik zeg dat ze op het aanrecht liggen en bel me over 5
minuten terug, de vrouw zoekt grondig het aanrecht af maar vindt niks 5 min later belt ze en ik
vertel waar ze liggen op het aanrecht
-In de toekomst
een predikant werd door inwendige stem verteld niet naar het concert van vanavond toe te gaan
dit deed hij ook niet maar hij vond het zonder van de kaartjes dus gaf hij ze aan een goede vriend
die avond brande het theater af en kwam de vriend in vlammen om.
 Noem 5 voorbeelden (+uitleg) van zintuigelijk automatismen.
-Helderziendheid:Buitenzintuigelijk verkregen informatie wordt vertaalt naar een beeld
-Heldervoelendheid: buitenzintuigelijke informatie wordt omgezet in een gevoel
-Helderhorend: buitenzintuigelijk informatie wordt omgezet in geluid
-Helderruikend: buitenzintuigelijke informatie wordt omgezet in geur
-Helderproevendheid: buitenzintuigelijke informatie wordt omgezet in smaak
-Helderwetendheid:Buitenzintuigelijke informatie waar we geen plaats weten voor te vinden
 Wat zijn motorische automatismen?
Buitenzintuigelijke verkregen informatie omzetten in een beweging
 Noem de twee bekendste voorbeelden van dit verschijnsel.
Wichelroede en pendel
 Wat is een inductor?
Een voorwerp dat door een of andere manier met de betreffende persoon te maken heeft.
 Beschrijf de stoelenproef van Croiset
het doel van deze proef is het voorspellende vermogen van de mens te onderzoeken.De
paragnost moet ‘raden’ welke persoon op welke datum op een bepaalde stoel in een bepaalde
zaal zal zitten.
 Wat wilde men hiermee aantonen?
Aantonen van paranormalegaves
 Geeft 2 voorbeelden van ‘ruis’
-Inwerking van eigen fantasie, angsten, verwachtingen
-onnodige informatie afkomstig van anderen
-aan elkaar plakken van losse stukken informatie
-misvorming of uitblijven van informatie
 Geef minstens een voorbeeld van symboliek bij paranormale waarneming
Mijn moeder had kanker, eten ging steeds moeilijker ze at op het laast alleen nog maar perzikken
dus ik zag een perzik als een symbool van kanker, elke keer als ik bij iemand een perzik zag in een
wazige nevel wist ik dat die gene kanker had.
New age:
 Wat is New age en waarom is het zomoeilijk te typeren?
term voor nieuwe tijds denken, het is nogal individualistisch geloof
 Wat is holisme?
een stroom die tegenganger samen willen laten gaan zonder een duidelijke leider
 Wat bedoelt men in New Age met een nieuw bewust zijn?
het bewust zijn en geloven in helder...ziendheid enz.
 Wat is channelling?
een spiritsche seance, contact leggen met wezen of engelen uit de andere wereld.
 Wat is volgens New Age de functie van de nieuwe wetenschap?
Een stroom die voor het mileu strijdt.
 Wat houdt holistische gezondheidszorg in?
voorkomen is beter als genezen
 Hoe typeert het Aquarius (waterman) tijdperk?
geen crisis, alles wordt één.
Scientology:
Welke 4 punten van kritiek komen in de documentaire naar voren?
 Kerkelijke vorm zodat ze geen belasting hoeven te betalen
 ze beweren dat ze wetenschappelijk zijn onderbouwt maar dat zijn ze niet
 Het is super door voor een paar cursusen, je kunt jezelf min of meer ene hoge rang kopen.
 Ze hersenspoelen mensen
Russische sekten:
Ze zijn ‘apart’
Ze geloven dat ze invloed hebben op materie
Ook Scientology in rusland
Anti-sekten
 Waarom zijn er zoveel sekten in rusland?
Anders hebben ze geen macht
Het is groot met een groot sociaal en financeel probleem
Het verlies van communisme en het super snelle groeiende kapitalisme. Mensen vinden steun bij
een sekte. politieke en economische veranderingen. Christen, Moslims,Joden => ‘normale’
priesters zijn geliqudeerd
Download