PLAATJES-PRAATJES VAN JAVA. karakter zich van bodem tot top

advertisement
20
PLAATJES-PRAATJES VAN JAVA.
karakter zich van bodem tot top kan wijzigen.
Wat dus de Javanen in de toekomst zullen
zijn: een volk van nuchter-redeneerende en
onafleidbaar-berekenende wereldveroveraars
misschien, nu lijken zij op een heerlijk eiland
in ballingschap uitgestooten prinsjes en prinsesjes, die wel hard moeten zwoegen om
het leven te rekken, maar niet kunnen vergeten, dat zij eens het leven der ontelbare
godenbeelden kleine offeranden neder van
bloemen, rijst en sirih. Met den mond
bidden zij Allah aan, maar in hun hart leeft
onbewust de herinnering aan dien Indischcn
koningszoon, die kroon en troon, de liefde
zijner vrouw en den glimlach van zijn kind
achterliet om in de verloutering van het
onzichtbare leven vergetelheid te zoeken voor
de zichtbare ellenden der tastbaarheid. Van
WAsCllNAC.
heerlijkheden hebben geleefd, waarvan
Oostersche wonderdichters gewagen. Muzelmans in naam, zijn zij Boeddhisten in liet
hart. Nu wij eindelijk de oude tempels van
Midden-Java herstellen, wijl zij zoo schoon
2ijn, komen deze vijf-maal-daagsche uitroepers, dat er geen God is behalve (Jod,
wiens Profeet Mohammed, in den peinzendon
nacht en leggen aan de voeten der oude
den geest des ,,Yerklarenden Boeddha's''
is het Javaansche leven lieflijk doortrokken.
„Verklarende Boeddha", leg ons, op uwe
vingers tellende, uit hoe het komt, dit men
Java uit de verte gadeslaand de Nederlandsche overheersching uit de beschouwing
kan wegdoezelen, doch die andere indringers,
de Chineezen, blijft zien. En op de vingers
natellende, de oogen binnenwaarts gericht,
Download